MENÜ

Mûtrágyaszóró gépek üzemeltetése

Oldalszám: 55
Dr. Csizmazia Zoltán 2014.02.04.

A hatékony, környezetkímélõ, költségtakarékos tápanyag-kijuttatást jó minõségû mûtrágya, korszerû mûtrágyaszóró gép, pontos gépbeállítás és szakszerû üzemeltetés teszi lehetõvé. Elemezzük sorjában ezeket a tényezõket.

 

 

 

Néhány szó a mûtrágyákrólPontos adagbeállítás és egyenletes mûtrágya-kijuttatás csak jó minõségû mûtrágyával lehetséges. A mûtrágya jellemzõiben a tárolás és manipulálás során jelentõs változások történhetnek. Ezért elõnyös, ha a mûtrágyát közvetlenül a kijuttatás elõtt szerezzük be, illetve csak rövid ideig tároljuk. Mivel a mûtrágyák rendkívül nedvszívóak, tárolásuk ömlesztve csak zárt térben történhet úgy, hogy kevés levegõréteg vegye a mûtrágyát körül. Fontos tudni, hogy hosszabb idejû ömlesztett tárolásnál a felvett nedvesség hatására a mûtrágya összetapadhat, a rögös összeállt mûtrágya csak elõkészítés után szórható ki.A zsákos mûtrágya – különösen a nitrogéntartalmú - hosszabb tárolás során, ép mûanyagzsákban is összetapadhat a nyomás hatására. Ezért a zsákos mûtrágyát legfeljebb 4-5 rétegben szabad egymásra rakni. Mûanyag zsákban és hajlékonyfalú konténerben a mûtrágya jellemzõi – helyes tárolás esetén – néhány hónapig nem romlanak.Nagyobb tartálytérfogatú gépek táblaszéli feltöltéséhez emelve billentõ, vagy áttöltõ jármûvek alkalmazhatók. Nem elõnyös a mûtrágyát a mûtrágyaszóró géppel szállítani, mert a mûtrágya rázkódás okozta tömörödése – különösen gravitációs adagolású gépek esetén – rontja a gép adagolás egyenletességét, ezzel a hosszirányú eloszlást.

 A mûtrágyaszóró gépek konstrukciós kérdéseiA mûtrágyaszóró gép feladata, hogy a tervezett mennyiségû és összetételû mûtrágyát egyenletes eloszlásban juttassa ki a talaj felületére. A gép konstrukciós jellemzõi behatárolják a várható minõséget. A ható tényezõk közül az alábbiak a fontosabbak. A gép tartályában betöltõ rács legyen, hogy a mûtrágya feltöltése során technológiai zavart okozó idegen anyag, vagy nagyobb mûtrágyarög ne kerüljön a tartályba. Az adagolórés felett hatékony, de mérsékelt intenzitással mozgó (100-150 f/p fordulatszámú, vagy lengésszámú) boltozódás gátló szerkezet mûködjön. Az állítható adagolási hely segíti a keresztirányú szóráskép optimális kialakítását. Két röpítõtárcsával bíró géppel egyszerûbben érhetõ el a kívánt keresztirányú szóráskép. Kevesebb szórólapáttal jobb a keresztirányú eloszlás, elõnyös a két szórólapát alkalmazása. A géphez álljon rendelkezésre az adagnagyság és a munkaszélesség beállításához alkalmas táblázat.

 A mûtrágyaszóró gépek beállításaA precíziós, a táblán belüli feltételekhez és igényekhez igazodó tápanyag-kijuttatás, szabatos méréssel, gondos beállítással és pontosan szabályozott beavatkozással valósítható meg. Az adagolási táblázat alapján beállított gépnél mindig el kell végezni a leforgatási próbát, hiszen a felhasznált mûtrágya jellemzõi nem egyeznek meg az adagtáblázat elkészítéséhez alkalmazott mûtrágyáéval. A korszerûbb gépeknél a gép tartozéka a mûtrágya felfogására szolgáló edény (1. kép). A leforgatási próbát haladás közben, vagy álló helyzetben végezzük a gyártó cég ajánlása és a géphez rendelt kiegészítõ berendezés nyújtotta lehetõségnek megfelelõen.

 

 


1. kép: mûtrágyaszóró gép leforgatási próba

 

 Más cégek által forgalmazott mérõfelszereléssel a leforgatási próba álló helyzetben végezhetõ el, a röpítõtárcsa leszerelése nélkül, amelyet ebben az esetben ernyõ vesz körül, ami a gyûjtõhelyre tereli a mûtrágyát. A berendezéssel haladás közben is lehet mérni, amikor a gép rázkódása miatt jobban igazodik a munkakörülményekhez, ezért az így kapott eredmény megbízhatóbb.A gépek várható munkaszélessége csak szakszerû vizsgálatokkal határozható meg. Nem szabad megvásárolni és üzemeltetni olyan gépet, amelyik nem rendelkezik ilyen vizsgálati eredményeken alapuló beállító táblázattal. Még a táblázat alapján beállított gép esetén is célszerû ellenõrizni a gép munkaminõségét. A szántóföldi ellenõrzéshez a forgalmazó cégek alapfelszerelésként, vagy opciós tételként ellenõrzõ szettet szállítanak, melyekkel a durva beállítási hibák kiszûrhetõk. A felfogó tálcákat az oda-vissza menet átfedési zónájában egyenletes távolságban kell elhelyezni úgy, hogy a két szélsõ tálcasor a traktor középvonalától fél munkaszélességre, a belsõ tálcasor pedig a traktornyom között vagy mellett legyen. Több tálca menetirányú elhelyezése javítja a mérés megbízhatóságát. Az egy sorban lévõ tálcákban felfogott mûtrágyát egy mérõhengerbe kell tölteni. Akkor helyes a beállítás és a választott munkaszélesség (átfedés), ha a három tálcasorhoz tartozó mérõhengerben a mûtrágya mennyisége azonos. Ellenkezõ esetben a beállítást értelemszerûen korrigálni kell.

 A gépek szakszerû üzemeltetéseA jó konstrukció és az optimális beállítás mellett szakszerû üzemeltetés szükséges. A röpítõtárcsás mûtrágyaszóró gépek a haladási irányra merõleges, keresztirányú szórásképben a gép középvonalától távolodva eltérõ mûtrágyamennyiséget juttatnak ki. Az egyenletes mûtrágyaeloszlás érdekében a gépet átfedéssel kell üzemeltetni. Az átfedés mértéke és az ezzel változó keresztirányú szórásegyenlõtlenség csak vizsgálópályán határozható meg. Rendkívüli hibák forrása, ha valaki az átfedés mértékét szemmel kívánja megállapítani. A röpítõtárcsás mûtrágyaszóró gépek munkaminõségi hibáiért leginkább az optimális munkaszélességtõl való eltérés a felelõs.A kedvezõ mûtrágyaeloszláshoz és a jó terményminõséghez elengedhetetlen az optimális szórásegyenlõtlenséghez tartozó munkaszélesség betartása, amihez megfelelõ segédeszközt kell alkalmazni. A mûvelõutas termesztési mód megteremtette a lehetõséget a munkaszélesség pontos betartásához. A mûvelõút kialakításához a vetõgép és a mûtrágyaszóró gép munkaszélességét össze kell hangolni.A munkaszélesség pontos betartásához jó módszer a párhuzamosan vezetõ rendszer alkalmazása (2. kép). A GPS támogatta párhuzamosan vezetõvel elfogadható költségszint mellett biztosítható a röpítõtárcsás mûtrágyaszóró gépeknél megkívánt ±25-30 cm csatlakoztatási pontosság. A párhuzamosan vezetõ rendszer alkalmazásához a tábla szélén 2 pontban kell a gép pozícióját meghatározni, utána a rendszer a beállított munkaszélességnek megfelelõen párhuzamos vezetést biztosít megfelelõ mozgásmód kiválasztása mellett. A berendezés fény-, domborzati viszonyok és idõjárási feltételektõl (pl. köd) függetlenül biztosítja a vezetéshez szükséges jelet. A traktor vezetõjének fénypontokkal jelzi az optimális iránytól való eltérést, amit korrigálni tud. Ebben az esetben a vezetés pontossága függ a traktorvezetõ reakcióképességétõl is. Tapasztalatok szerint a traktorvezetõk ±20-25 cm-nél pontosabb vezetésre nem képesek, ezért ennél nagyobb pontosságra a berendezés és a jel kiválasztásánál nem is célszerû törekedni.

 

 


2. kép: párhuzamosan vezetõ rendszer

 

 További lehetõség az automatikus kormányzás, amely nagyobb pontosságot (akár ±2-3 cm-t) képes biztosítani. Ez a pontosság a mûtrágyaszóró gépek üzemeltetéséhez nem szükséges, azonban az automatikus kormányzás kikapcsolja a vezetõt, mint korlátozó tényezõt, ezért nagyobb sebesség és ezzel területteljesítmény mellett is biztonságos munkaszélesség-tartást eredményez.

 A mûtrágyaszóró gépek állagmegõrzéseA röpítõtárcsás gépekkel elérhetõ munkaminõség jelentõsen romlik, ha a gép sérül, deformálódik. A deformáció bekövetkezhet a gépek helytelen feltöltése miatt (durva rátolatás), de a szórólapátok kopása és sérülése is jelentõs hiba forrása. Általános tapasztalat, hogy a szórólapátokat addig használják, amíg azok felülete hullámosra kopik, sõt átlyukad. A szórásegyenlõtlenség értéke 2-3 szorosára is emelkedhet sérült lapátok esetén, aminek terméskihatása jelentõs. Nem egyszer tapasztaltuk, hogy a kopott és már használhatatlannak ítélt lapátokat házi gyártású lapátokkal cserélték fel, holott az új lapátok árát nagyságrendileg meghaladó hibát eredményez a sérült, vagy nem gyári lapát alkalmazása.

 Termõhely-specifikus tápanyag-kijuttatásA növények tápanyagigényéhez alkalmazkodó, az adott táblára vonatkozó tapasztalatokat és vizsgálati eredményeket, valamint a környezetmegóvását is szem elõtt tartó, termõhely-specifikus tápanyag-kijuttatás csökkenti a mûtrágya-felhasználást, és jelentõsen növelheti a fajlagos terméshozamot és javíthatja a termények minõségét. Mindez azonban csak akkor érvényesül, ha a fent felsorolt mûszaki és üzemeltetési feltételeket betartják. Könnyen eshetünk abba a hibába, hogy egy korszerû technika (pl. GPS) alkalmazását mindenhatónak fogadjuk el, pedig az csak egyéb feltételek optimális együtthatása esetén lehet eredményes. Fontos, hogy a korszerû tápanyaggazdálkodásnál komplexen értelmezzük a kérdést, ne szûkítsük le egyik vagy másik technológiai elemre. Ugyanakkor a fenti elemek optimális együtthatása esetén potenciálisan számíthatunk a megcélzott terméseredmény és termésminõség elérésére.A GPS használatára is alkalmas mûtrágyaszóró gépek számos szolgáltatással rendelkeznek, és egyre pontosabban reagálnak a táblatérképek igényelte változásokra. Általában két paraméter módosítható, az adagolónyílás szimmetrikus, vagy aszimmetrikus változtatása és a röpítõtárcsák egymáshoz viszonyított fordulatszámának a változtatása. E két módosítással, valamint ezek kombinációjával mind a differenciált mûtrágya-kijuttatás, mind a különbözõ szórásformák megvalósíthatók.A differenciált tápanyag-kijuttatás megalapozásához számos megelõzõ mûveletre van szükség. A táblán belüli heterogenitás meghatározását célozza a talajmintavétel, amely helyspecifikusan kézi és gépi úton elvégezhetõ. A minták elemzése számos hasznos információt nyújt, pl. a talaj tápanyagszolgáltató képességérõl. Szerencsés, ha a technológia alkalmazója többéves tapasztalattal rendelkezik a táblát illetõen. Amennyiben az arató-cséplõ gépeket ellátják nedvességmérõvel kombinált hozammérõvel, akkor a tábla különbözõ részeihez a GPS segítségével reális hozam kapcsolható. Az így szerzett alapinformációk segítségével digitalizált táblatérkép készíthetõ, és alkalmas mûtrágyaszóró géppel differenciált tápanyag-kijuttatás valósítható meg.A mûtrágyaszóró gépek szakszerû üzemeltetésével kapcsolatban egyre szigorúbb elõírások vannak. A korszerû mûtrágyaszóró gépek a táblaszéleket, út menti táblarészeket, csatornák, vízfolyások körzetét korrekt módon tudják kezelni. A szélszórás technikai megoldására több módszer kínálkozik. Módosítható a röpítõtárcsák egymáshoz viszonyított fordulatszáma (1. ábra). Az ábrán az alábbi szórásformák láthatók: normál szórás, ékszórás, szélszórás és határszórás, mely a bal és a jobb oldali tárcsa fordulatszámának célszerû beállításával érhetõ el. Az ékszórás a szabálytalan alakú táblák kezelésénél, a szélszórás a vízfolyások, utak melletti szórásnál, a határszórás a szomszédos tábla melletti szórásnál szükséges.

 

 


1. ábra: mûtrágyaszóró gépek szórásváltozatai

 A szélszórás megvalósításának másik módja a terelõernyõ alkalmazása (3. kép). Itt a csökkentett szélességû oldal irányába, a szórótárcsa elé ívelt lapátokkal rendelkezõ terelõernyõ fordítható, amely a mûtrágyaszemcsék repülésének irányát a kívánt mértékben módosítja. A terelõlapátok állíthatók, így a szórásszélesség szabályozható. A terelõernyõ normál szórásnál felhajtható.

 

 


3. kép: terelõernyõ szélszóráshoz

 

 További megoldást kínál a speciális szélszóró lapát alkalmazása, ahol a lapát két oldala két eltérõ lapáthosszúságot ad. A röpítõtárcsa forgásirányának megváltoztatásával a rövid lapátoldalt aktivizálják, ezzel csökkentik a szórásszélességet.Összességében megállapítható, hogy a minõségi termék elõállításához alkalmas tápanyaggazdálkodás számos tényezõ optimális együtthatásának eredményeként valósítható meg. Bármelyik tényezõ ezek közül negálhatja a többi hatását, ezért ebben a kérdésben a fent megfogalmazott szempontok komplex kezelése célszerû.Dr. Csizmazia Zoltán