MENÜ

Az õstermelõi költségek elszámolása

Oldalszám: 9
Krenovszkyné Lovász Andrea 2014.02.05.

A mezõgazdasági õstermelõ – néhány eltéréssel – költségeit az egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályok szerint érvényesítheti. Költségnek csak a bevételszerzõ tevékenységgel közvetlenül összefüggõ, kizárólag a bevétel megszerzése, a tevékenység folytatása érdekében a naptári évben ténylegesen kifizetett, szabályszerûen igazolt kiadás minõsül, kivéve, ha a törvény a kiadás tényleges kifizetésétõl függetlenül minõsít költségnek valamely tételt.

 

 

Az áfatörvényben meghatározott bizonylat kiállítására kötelezett adózótól történõ vásárlás esetén a kiadás igazolására kizárólag számla, egyszerûsített adattartalmú számla, gyûjtõszámla, számlával egy tekintet alá esõ okirat alkalmas. Egyéb esetekben a kiadást olyan bizonylattal kell igazolni, amely tartalmazza a költség összegének megállapításához szükséges valamennyi adatot. Erre alkalmas lehet például az adásvételi szerzõdés.Az õstermelõi tevékenységét kezdõ magánszemély a legfeljebb 3 évvel korábban felmerült és az e tevékenységének megkezdését megelõzõen még nem érvényesített, igazolt kiadásait – feltéve, hogy azok a megkezdett tevékenységhez kapcsolódnak – költségként számolhatja el, továbbá a tárgyi eszközök, nem anyagi javak értékcsökkenési leírását megkezdheti.

 

Az értékcsökkenési leírás az egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályok szerint számolható el.Az értékcsökkenési leírást idõarányosan – a tevékenység megkezdésének idõpontjától az adóév végéig – hátralévõ napok számának figyelembevételével lehet elszámolni.

További elszámolható költség:- az alkalmazottak részére kifizetett bér és annak közterhei;- az alkalmazottnak a munkaszerzõdés (vagy jogszabály) alapján járó, a munkáltatót kötelezõen terhelõ juttatás, kifizetés;- a gazdasági épület bérleti díja;- a fûtés, világítás, technológiai energiaköltsége;- a telefon, telefax, mobiltelefon használati díja azzal, ha a lakás és a telephely nem különül el mûszakilag, akkor a tevékenységgel arányosan lehet a kiadásokat figyelembe venni az adott költségre jellemzõ mértékegység (m2, m3, nap) alapulvételével;- az internethasználat díja azzal, ha a használat csak részben szolgálja a tevékenységet, akkor annak a 30 százaléka, elektronikus bevallás benyújtására kötelezett õstermelõ esetében pedig annak 50 százaléka;- a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök, nem anyagi javak értékesítése (ideértve a selejtezést, a megsemmisülést) esetén az értékesítés idõpontjáig még el nem számolt értékcsökkenési leírás összege, az értékcsökkenési leírásból kizárt tárgyi eszközök (nem anyagi javak) értékesítése esetén a nyilvántartásba vett beruházási költség;- vetõmag bértermelés, bérnevelés, bérhizlalás, kihelyezett állattartás esetén a termék vagy állat kihelyezéskori értéke, valamint a bértermeltetõ által biztosított takarmány stb. értéke is a felvásárlási okirathoz csatolt elszámolás alapján;- az állami költségvetésbe, a központi alapokba, a helyi önkormányzatoknak – a tevékenységgel összefüggésben – befizetett adó (a saját jövedelem után befizetett személyi jövedelemadó kivételével), az illeték, a hatósági díj, a vám, a vámkezelési díj, a perköltség, a kötbér, a késedelmi kamat, az önellenõrzési pótlék;- a tevékenységgel összefüggésben kifizetett vagyon, felelõsség-, kockázati élet-, balesetbiztosítás díja;- a saját részre vagy az alkalmazottak részére vásárolt munkaruha, védõeszköz, a munka-, a baleset- és a környezetvédelmi berendezés beszerzésére fordított kiadás;- a köztestület számára tagdíj vagy annak megfelelõ jogcímen fizetett összeg, továbbá az õstermelõi tevékenységgel kapcsolatos érdekképviseleti feladatot is ellátó társadalmi szervezet számára tagdíj címén fizetett összeg;- a reklámköltség;- üzleti utazás esetén az utazásra, a szállás díjára fordított kiadás;- az úthasználati díj az úthasználatra jogosultság idõszakában a díjköteles útszakaszon történt üzleti célú futásteljesítmény arányában.

Amennyiben a mezõgazdasági õstermelõ egyéni vállalkozói tevékenységet is folytat, akkor a két tevékenység folytatása érdekében felmerült költségeket elkülönítve kell nyilvántartania. Azokat a költségeket, amelyek mindkét tevékenységgel összefüggenek, a bevételek arányában kell megosztani, kivéve, ha a törvény másként rendelkezik.A kétféle tevékenységhez használt tárgyi eszközöknél (nem anyagi javaknál) viszont választania kell, hogy azok beszerzési árát és az üzemeltetésükkel kapcsolatos kiadásokat melyik tevékenység bevételével szemben számolja el, mert ezek a költségek (az értékcsökkenés a teljes leírásig) nem oszthatók meg a tevékenységek bevételei között.Amennyiben a bevételek összegét a költségek összege meghaladja, akkor a veszteség összege elszámolható a következõ évek vagy az elõzõ két év jövedelmével szemben azzal, hogy a veszteség továbbviteléhez nem kell az adóhatóság engedélyét kérni a továbbiakban.Krenovszkyné Lovász Andrea

Okl. adószakértõ