MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 7
Hegedûs Szilvia, Berta Dávid, Dömötör Károly 2014.02.05.

A 2011. év elsõ féléve után járó mezõgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adó visszaigénylése június 15-tõl már lehetséges a NAV megyeileg illetékes pénzügyõri igazgatóságánál. Júniusban meghirdetésre kerül a 2011. évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igénylése.

 

 

Az MVH 78/2011. (V. 20.) számú közleményeAz ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igénylésérõl (az UVMP-ben megvalósuló szakképzések díjainak visszaigénylésérõl)A kérelem és annak részeként csatolandó dokumentumok benyújtásaA kérelmet a legkésõbb 2011. május 25-én lezárult (azaz befejezett és eredményes vizsga, illetve beszámolási kötelezettséggel teljesített) és a benyújtást megelõzõen pénzügyileg rendezett képzések vonatkozásában 2011. június 1–30. között lehet benyújtani elektronikus ûrlapon, tehát kérelmét legkorábban június 1-jén, legkésõbb június 30-án adhatja be elektronikus úton az MVH-hoz. Az egyesített támogatási és kifizetési kérelem kizárólag a www.mvh.gov.hu honlapról elérhetõ elektronikus kérelemkitöltõ felületen (http://e-kerelem.mvh.gov.hu) tölthetõ ki, és kizárólag elektronikus úton nyújtható be.A kérelemhez csatolandó mellékletek:- a Képzõ Szervezet által kiállított, az ügyfél által pénzügyileg rendezett bizonylatok ügyfél példányának ügyfél által hitelesített másolati példányát,

- a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat ügyfél által hitelesített másolati példányát,

-továbbá amennyiben a képzésen az ügyfél meghatalmazottja vesz részt, az arról szóló igazolást, hogy legkésõbb a felnõttképzési szerzõdés hatályba lépésének idõpontjától kezdõdõen a képzésen résztvevõ és az ügyfél között a támogatási rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogviszony fennáll.Az ügyfél által hitelesített másolaton „Az eredetivel mindenben megegyezõ másolat” szövegnek és az ügyfél eredeti (cégszerû) aláírásának szerepelnie kell.Az MVH 77/2011. (V. 18.) számú közleményeAz Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelõi csoportok létrehozásához és mûködéséhez nyújtandó támogatás 2011. évi kifizetésének igénylésérõlAz MVH által kibocsátott, 2007., 2008., 2009., vagy 2010. évi támogatási kérelmet jóváhagyó, illetve részben jóváhagyó határozattal rendelkezõ ügyfelek kifizetési kérelmet jogosultak benyújtani. A termelõi csoportok létrehozásához és mûködéséhez nyújtandó támogatáshoz kapcsolódó kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített nyomtatványokon, az MVH Központi Hivatalának címére (1385 Budapest 62. Pf.: 867) postai úton kell benyújtani egy példányban. A kifizetési kérelem benyújtására 2011. június 1. és június 30. között nyílik lehetõség.A közlemény kapcsolódó mellékletei:

- Termelõi csoportok létrehozásához és mûködéséhez nyújtandó támogatás Kifizetési kérelem – Fõlap (D0604-04) (1. számú melléklet);

- Termelõi csoportok létrehozásához és mûködéséhez nyújtandó támogatás Kifizetési kérelem – Betétlap (D0605-04) (2. számú melléklet);

- Kitöltési útmutató a Termelõi csoportok létrehozásához és mûködéséhez nyújtandó kifizetési kérelméhez (3. számú melléklet).
Az MVH 79/2011. (V. 20.) számú közleménye
Az állattartó telepek korszerûsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésérõlA kifizetés igénylésének feltételeiA támogatási rendelet 9. §-a, valamint a Vhr. 8. § (1) a) pontja alapján az adott jogcím vonatkozásában az MVH által kibocsátott – támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó – határozattal rendelkezõ ügyfelek 2011. június 1–30. között kifizetési kérelmet jogosultak benyújtani.- ÁTK I. jogcím: a 2007. április 23. és 2007. május 23. közötti támogatási kérelem benyújtási idõszak;

- ÁTK II. jogcím: a 2007. augusztus 13. és 2007. szeptember 17. közötti támogatási kérelem benyújtási idõszak;

- ÁTK III. jogcím: a 2009. november 16. és 2009. december 15. közötti támogatási kérelem benyújtási idõszak.Ugyanazon jóváhagyó támogatási döntés alapján egy naptári évben legfeljebb két alkalommal nyújtható be kifizetési kérelem. ÁTK III. jogcím esetén az ügyfél a támogatási határozat közlésétõl számított 6 hónap elteltét követõen megnyíló, elsõ kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló idõszak utolsó napjáig köteles kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minõsül egyéb elszámolható kiadásnak.ÁTK III. jogcím esetén az ügyfél köteles a támogatási határozat közlésétõl számított 24 hónapon belül legalább a támogatási döntéssel jóváhagyott támogatási összeg 50%-ával elszámolni.Az utolsó kifizetési kérelmet legkésõbb a mûvelet megvalósulását követõ egy éven belül megnyíló kifizetési kérelem benyújtási idõszakban kell benyújtani. Amennyiben (szak)hatósági engedélyhez kötött beruházást valósít meg, akkor az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell az üzemeltetéshez szükséges szakhatósági engedélyt, valamint az építési (létesítési) engedélyköteles beruházások esetén a mûvelet befejezését igazoló hatósági (használatbavételi, üzemeltetési) engedélyt is.A vidékfejlesztési miniszter 39/2011. (V. 18.) VM rendeleteAz Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról.Hegedûs Szilvia, Berta Dávid, Dömötör Károly

MVH FÖPEKI

Forrás: www.mvh.gov.hu, www.fvm.hu, www.mgszh.hu, www.agrarkamara.hu