MENÜ

Bálázógépek és bálaszállítás

Oldalszám: 61-64
Bellus Zoltán 2014.02.05.

A múlt és a jelen
Szögletes bálák készítéseA mezõgazdaság azon igénye, hogy a folyamatosan termelõdõ nagytömegû szálastakarmányokat és szalmaféléket praktikus és gazdaságos formában lehessen rakodni, szállítani és feldolgozni, a századelõ egyik legfontosabb feladatává az egységrakományok elõállítását tette. A legelsõ bálázási mûvelethez a kornak megfelelõ sajátgépes-, vagy traktormeghajtású, stabil kialakítású és kézi kiszolgálású présgépek készültek. A bálákat annak ellenére, hogy a kévekötõ aratógépek már akkor is rendelkeztek kötözõ szerkezettel, még kézi erõvel kötözték és mozgatták.Hazánkban az 1960-as évek elején elõször a Fortschritt cég K 441 és 442, illetve T 242 vontatott kisbálázói kerültek forgalomba. Az elsõ rendfelszedõs, harántadagolós és forgó elõtömörítõs gépek lengõdugattyúval dolgoztak. A TLT meghajtású bálacsúszdás K 441 típus álló helyzetben is üzemeltethetõ volt, rendfelszedõjének és a kapcsolt pótkocsira kerülõ báláinak mozgatása kézi erõvel történt. A K 442-es változat kétszeresen átkötött báláit röpítõegység juttatta a kapcsolt pótkocsiba.A hetvenes évek nagyüzemi gazdálkodása hamar kiszorította õket és megalapozta a csúszódugattyús konstrukciók térnyerését. A K 453 és 454 típusok nagy teljesítõképességüknek, kötözési- és munkaminõségüknek köszönhetõen egyre kedveltebbé váltak. A vezérelt ujjas felszedõvel, lengõ mozgású fésûs továbbítóval és villás adagolóval üzemelõ csúszódugattyús gépek a bálalehelyezés mellett a pótkocsik kiszolgálását elfordítható bálacsúszdájuk, vagy szalagos röpítõegységük segítségével oldották meg.A Szolnoki Mezõgép Vállalat a leszorítós rendfelszedõvel és nyomórugós préscsatorna elõfeszítéssel rendelkezõ K 420 és 430 gépek licencének megvásárlását követõen fejlesztette ki az M-1340 és 1345 hazai típusokat. Gyártásukat a cég megszûnését követõen az Optigép Kft. folyamatosan biztosítja.A döntõen külföldi (pl. Welger, Deutz Fahr, John Deere, New Holland, Claas, Sipma stb.) kisbálázókra alapozott fejlett szálastakarmány- és a szalma-betakarítási eljárásokat ma újra a családi- és kisvállalkozások létszámának növekedése helyezi elõtérbe. A döntõen 30-60 kW teljesítményigényû vontatott gépeken túl a nagyobb állatlétszámú gazdaságok esetén találkozhatunk bálarendezõvel kapcsolt változatokkal is. Az egyszerûbb kivitelû és gyengébb munkaminõségi mutatójú, olcsóbb lengõdugattyús gépek helyett ma már döntõen, csúszódugattyús kiviteleket használunk.

A bálák tömörségét a préscsatorna alsó és felsõ oldalának összeszorításával, az anyag- és nedvességtartalom-függõ tömegét pedig hosszuk fokozatmentes szabályozásával állítjuk be. A gépek automatikus kötözõszerkezetét a bálahossz függvényében mûködõ vezérlõmechanizmus mûködteti, a mûvelethez mûanyag, vagy sizal zsineget használunk. A hengeres kisbálázók mûködése elviekben megegyezik az állandókamrás nagybálázókéval.A magasabb nedvességtartalmú széna- és szenázsbálákat penészedést gátló, vagy fermentációt segítõ adalékanyagos kezelést követõen, egyedi rendszerû kisbála-csomagoló gépekkel lehet befedni.A szögletes nagybálázók a nyolcvanas évek elején terjedtek el, mikor a Howard Bigbaler bemutatkozása után a nagy termelési rendszerek minõségi igényei meghatározóvá váltak. Az elsõként munkába állított Hestton gépek közül a bálagyûjtõ kocsival kiegészített 4800-as típus vált közkedveltté. Ezt követõen a présdugattyú mûködtetésére, a bálaformázás és tömörítés módszerére, a kötözõszerkezet vezérlésére, a bálagyûjtés rendszerére és a kenéstechnikára vonatkozó újdonságokkal felvértezve mutatkoztak be az új Vicon HP 1600 és MP 800, a Welger Delta 5000, a Claas Quadrant 1200, a New Holland D 1000 és a Fortschritt F 4550 típusok.

A nagy szálastakarmány termõterülettel rendelkezõ gazdaságok és a nagy mennyiségû gabonaszalmát felhasználó állattartó telepek ma is elõszeretettel alkalmazzák a 90–150 kW teljesítményigényû szögletes nagybálázókat. Felépítésükre jellemzõ, hogy az azonos funkciójú feladatokat különbözõ, de azonos mûködési elvû részegységek végzik. A 2000–2300 mm munkaszélességû rendfelszedõjük a nagyobb tömegeket kétoldali konzolos csiga segítségével szûkítik össze. A nagyobb tömörség érdekében szeletelõ-berendezést alkalmazunk, mely állókéseinek mûködtetése kézi-, vagy távvezérléssel a tömörítési igényeknek megfelelõen valósítható meg. Az eljáráshoz az egyszerûbb kivitelek az elõtömörítõt használják, míg az energianövények nagyobb szárszilárdsága miatt már speciális szecskázó részegységek szükségesek.Az effektív tömörítést most is lengõ-, vagy csúszódugattyús rendszer végzi, melyek közül az elsõ csak közepes teljesítmény- és munkaminõségi elvárásokat elégít ki. A megfelelõ tömörséget a betakarított anyag tulajdonságainak függvényében a préscsatorna fedõ- és oldalfalainak hidraulikus összeszorításával állítjuk be. A bálák tömege és hosszúsága a szállítási és feldolgozási igényeknek megfelelõen választható meg. A nagyobb teljesítményû és magasabb munkaminõségû csúszódugattyús gépek (pl. Claas, Krone, New Holland, Kuhn, Vicon, Welger stb.) az említett anyagokon kívül már nemcsak a gyepfélék, hanem a lucernaszéna betakarításában is eredményesek.
A gépek automatikus kötözõszerkezettel vannak ellátva, az egyszeres, vagy dupla csomózású mûvelet 4–5–6 kötözõfej felhasználásával, valamint mûanyag, vagy sizal kötözõanyaggal történik.A magas nedvességtartalmú anyagok szenázsként történõ betakarításakor a szeleteléssel elõaprított bálákat szigorú technológiai elõírások szerint kell kezelnünk. Régebben belõlük fóliával fedett kazlakat építettünk, melyeket az adott állatállományok függvényében gyorsan feletettünk. Ma már a bálákat, vagy a belõlük összeállított rakatokat egyedileg, vagy csoportos rendszerben fedjük be, vagy fóliatömlõbe töltjük.A hidrosztatikus hajtásra alapozott mûveletekhez az elsõ esetben traktorokhoz kapcsolt egyedi, vagy sajátmotoros csoportos rendszerû bálacsomagolókat, az utóbbihoz fóliatöltõ berendezéseket használunk. A bálák korrekt erjedését a mûvelettel egy idõben alacsonynyomású permetezõvel kijuttatott penészedést gátló, vagy fermentációs adalékanyagok bevitelével javíthatjuk.


Hengeres bálák készítése
A hengeres nagybálázók megjelenését a hetvenes évek végére tehetjük, amikor a termelési rendszerek ez irányú igénye ugrásszerûen megnõtt. Az elsõk sodró rendszerû, gumihevederes változókamrás kivitelek voltak. Közülük a sort az a Hesston 5400 vontatott konstrukció nyitotta meg, mely a rendet a tarlón a gép hátuljára szerelt hajtott kettõs gumihevedereivel görgette méretre. A bálák tömörségét az egymással szemben dolgozó és rugóval elõfeszített villasor állította be. A bálák a gumihevederek felemelése után a tarlón maradtak, zsineges kötözésük a szerkezet kézi mûködtetésével valósult meg.Ebben az idõben a Hesston cég 5700-as és 5800-as konstrukciói uralták a piacot. A nyolcvanas évek elején, amikor a Szolnoki Mezõgép Vállalat hazai fõegység-gyártásra alapozva teljes körû gyártási jogot szerzett, megkezdõdött a H 5580-as, majd késõbb az M-1300-as sorozatgyártása. A John Deere 530 és 550 változókamrás konstrukciói mellett megjelentek a Claas Rollant 62 és 85, valamint a Welger 5650 és 5670 állandókamrás változatok is.A bálázás mûveletét eltérõ eljárásokkal, valamint különbözõ kialakítású és a tömörítés módját is meghatározó bálakamrákban valósítjuk meg. A változókamrás gépek a tömörítést a bála magjával kezdik, majd fokozatosan haladnak a bálapalást felé. Az állandókamrás típusoknál viszont a tömörítés a kamra palástja mentén kezdõdik és onnan halad a bála magja felé. Az elsõ esetben egyenletes tömörségû báláinak elõnyös tulajdonságai a fûfélék szénáinak és a gabonafélék szalmáinak betakarításakor, valamint stabil kazlak építésekor jelentkeznek. A második esetben a praktikus kihasználhatóság nem csak a pillangósok betakarításánál, hanem a bálák kondicionálása és szárítása tekintetében is vitathatatlan.
A változókamrás gépek
rendfelszedéskor a kétoldali konzolos csigákkal összeterelt anyagot egy elõtömörítõ hengerrel, az állandókamrás kivitelek láncos, vagy hevederes rendszerrel juttatják a bálakamrába. A bálatömörség növeléséhez a gépeket ma már húsz fölötti késszámú szeletelõegységgel látják el. A bálák formázását és tömörítését a változókamrás kivitelek végtelenített gumírozott acélsodrony hevederekkel, vagy láncok segítségével, míg az állandókamrás típusok hatszögformában végtelenített gumihevederekkel, vagy köralakban elhelyezett, felületükön bordázott és hajtott fémhengerekkel, vagy rudas-láncos szerkezetekkel végzik.Mivel a változókamrás gépek hevederei nem nyúlnak meg, ezért azok hosszát a legnagyobb átmérõhöz kell igazítani. Az adott bálaátmérõknek megfelelõ hosszúságú hevedereket a bálakamrában konzollal elõfeszített álló- és mozgócsigasorral, a bálaátmérõ függvényében fejtjük ki. Ezzel ellentétben az állandókamrás típusoknál a bálaátmérõ nem változtatható, a tömörítés csak a kamra megtelte után kezdõdik meg. Így a laza magvú bálák térfogattömege a tömörítés idõtartamával szabályozható.


A hengeres nagybálázók (pl. John Deere, Claas, New Holland, Welger, Vicon, Krone, Pöttinger, Sitrex stb.) kötözõszerkezete egyszerûbb, mint a szögleteseké, mivel nem tartalmaz csomókötõ elemet. Viszont a 12–15-szörös tekercselés idõtartama és a szakaszos üzemmód lényegesen lecsökkenti a gépek teljesítményét. Javít a helyzeten, hogy a csomózás elmaradása miatt háló, vagy fólia is alkalmazható. A hálókkal ellentétben a fóliafedés nem garantál megfelelõ szilárdságot, ezért alkalmazásukkor valamilyen pótlólagos kötözés is szükséges.A kötözés miatti szakaszos üzemmód a rendfelszedés megszakítását igényli. A probléma az állandókamrás gépeknél a felszedett anyag elõkamrába történõ irányításával (Claas Rollant Rapid), majd a kötözést követõen a bálakamrába történõ áttermelésével oldható meg. Annak ellenére, hogy a gyakori megállások nagy idõkiesést okoznak, valamint az újraindulás és a megnövekedett terhek megmozdítása tetemes energiafelhasználással is jár, a módszer mégsem terjedt el a gyakorlatban.Szenázskészítéskor a csomagolás az elõfonnyasztott takarmányok konstrukciófüggõ bálázását követõen mérettõl függetlenül külön, vagy kombinált mûveletként, egygépes rendszerben történik.Az egygépes, kétmûveletes rendszeren túl már rendelkezünk olyan bálázó-csomagoló konstrukcióval is, mely a két feladatot ugyanabban a mûveleti térben végzi el. A hengeres bálák csoportos csomagolásához saját, vagy a szögletes báláknál alkalmazott univerzális konstrukciók javasolhatók. A gyakorlatban közismert csomagolási módszereken kívül választhatjuk a fóliatömlõbe történõ töltést is.


A fejlesztés eredményeképpen megjelentek a piacon olyan berendezések is, melyek már szecskázott, vagy aprított anyagok tartósítására és tárolására is alkalmasak. A tandem alvázra szerelt állandókamrás bálázót és egyedi rendszerû csomagolót egyesítõ berendezések kiszolgálásához kanalas rakodógépek szükségesek. A korrekt tartósítási folyamatokhoz jelen esetben is folyadékfázisú fermentációs adalékanyagokat használhatunk.
Bálaszállítás-rakodásA bálák összegyûjtési és szállítási igénye a bálázógépek kifejlesztésével párhuzamosan jelentkezett. Felemelésükre és szállításukra szolgáltak a New Holland cég billenthetõ felépítményû vontatott típusai, melyeket a kazalépítésre is alkalmas hazai gyártású BR 01 felszedõ kocsi, valamint a pótkocsik kiszolgálását végzõ BL 350 bálaemelõ követett. A kisbálázók fejlõdésének köszönhetõen jelentek meg a szállítójármûveket kiszolgáló bálacsúszdák és röpítõ részegységek.A ma is döntõen vontatott gyûjtõkocsik terelõlemezes felszedõje a bálákat egy láncos felhordó- és szállítópályára irányítja. A spirális vonalvezetésû emeletes Fella és Kemper kocsik száz bálát is meghaladó rakományukat, bálacsúszdával ürítik ki. A felszedésre és rendezésre alkalmas változatok rakományukat közvetlenül a tárolás helyszínére szállítják, majd szabályos halmazba rakják. Más konstrukciók az optimális anyagmozgatás érdekében a kisbálás felhasználás elõtt, nagyobb rakatokat képeznek belõlük.

A hengeres nagybálák
hagyományos pótkocsikkal történõ szállítása a rossz helykihasználáson túl, jelentõs rakodási és szervezési energiát emésztett fel. A nyolcvanas évek elején szükségessé vált olyan speciális nagybálagyûjtõ és szállító kocsi behozatala, mely alapját képezhette a hazai fejlesztésnek. Így a Hesston 5200-as típus forgalmazását követõen megindulhatott a felszedési-lerakási és kazlazási feladatokra kifejlesztett M 1350 hazai változat munkába állítása. Alacsony szállítási teljesítményét a forgógémes daruval kiegészített NBSz 7 típus javította, melyet az NBSzR 12 tandem futómûves és KCR bálaszorító villás forgógémes rakodóval szerelt nyerges pótkocsi követett. A nagybálák összegyûjtésére és táblaszéli kiszállítására a kétszintes rakfelületû HBSz kocsik szolgáltak.
A szögletes nagybálák szállításához került kifejlesztésre az UTB rendfelszedõ pótkocsi alvázra alapozott BSzP 10 vontatott konstrukció.A zárt keretszerkezetének oldalán elhelyezkedõ és hidraulikusan mûködtethetõ bálarögzítõjét a traktorfülkébõl lehetett kezelni. A nagyméretû bálák szállításának biztonságát az MBP pótkocsik oldalaira felszerelt, a rakfelületrõl elõre és hátra is kinyúló KBSz ketrecelemek fokozták.A nagybálák rakodása szúrótüskés, vagy szorítóvillás homlokrakodós traktorokkal történt. A kizárólag MTZ traktorokhoz kifejlesztett SzNU és PF homlokrakodókat fokozatosan váltották fel a hazánkban gyártott NBR és BKR, valamint TUR és KHR típusok. Jelenleg a Case, a John Deere, a New Holland, a Quicke, Faucheux, Trac-Lift stb. cégek homlokrakodói mellett piacunk a Ferro-Flex és KHR stb. hazai termékekkel is kiegészül.A bálázási technológiákban a rakodás és a szállítás kampányszerûen és nagy teljesítménnyel valósul meg. A szántóföldi rakodáshoz célszerûen kisebb teljesítõképességû és emelési magasságú traktoros homlokrakodók, szállításhoz kettõs kapcsolású traktoros pótkocsik és pótkocsis tehergépkocsik alkalmazhatók. A rakodógépek jobb kihasználhatósága érdekében a szögletes nagybálázókhoz bálarendezõ kocsikat szükséges rendelni.Szállításkor elsõdleges szempont, hogy a szögletes nagybálák méreteit a szállítójármûvek rakfelületének függvényében úgy határozzuk meg, hogy a rakfelület szélessége a bálákénak mindig egészszámú többszöröse legyen. A bálahosszúságot a kialakuló tömegviszonyok mellett nem csak a szállított rakomány, hanem az építendõ kazal stabilitását biztosító átfedés is befolyásolja. A gyakorlatban a szélesebb és laposabb bálákból könnyebb kazlat építeni, míg a négyzet-keresztmetszetet megközelítõ bálák kevésbé érzékenyek a rakodási és szállítási igénybevételekre. Szállításához nagy rakfelületû bálaszállító-, vagy nagy raktérfogatú univerzális pótkocsikat (pl. Fliegl, Pronar, Wielton, ZDT, HW-80, BS-6 stb.), szükség szerint speciális kamionokat alkalmazhatunk. A táblavégi kiközelítés és a telepi kazalépítés speciális berendezései azok a nagy teljesítményû vontatott, vagy önjáró szállító ­kocsik (pl. Arcusin, Bühler, Sipma, SMS stb.), melyek a felszedett bálák egységrakományba rendezése után, nagyméretû kazlak építésére is alkalmasak.
Míg a szántóföldön a hidrosztatikus hajtású és jó irányíthatóságú homlokrakodók üzemeltethetõk gazdaságosan, addig a telepi kazlazás és a tárólószínekben történõ bálahalmaz-építés esetén, a teleszkópos rakodógépek (pl. Merlo, Manitou, Bobcat stb.) elõnyei dominálnak. Szenázskészítés alkalmával a becsomagolt bálák mozgatásához mindig speciális megfogó adapterek szükségesek.

Bellus Zoltán • VM Mezõgazdasági Gépesítési Intézet