MENÜ

Mit ígér a repce 2011 tavaszán?

Oldalszám: 32-33
Dr. Kiss Erzsébet 2014.02.05.
Mint minden évben, idén is kíváncsian és izgalommal vártuk-várjuk a kitavaszodást. Van is okunk az izgalomra, hisz a repcének ebben a szezonban nemcsak a megszületéséért, de az életben maradásáért is nagyon meg kellett küzdenie. Ha visszagondolunk az õszi vetési feltételekre, csupa kedvezõtlen, munkánkat akadályozó körülményre emlékezhetünk, hisz az elmúlt 110 év legcsapadékosabb és egyik legszélsõségesebb évjáratának negatívumaival kellett számolnunk.


A vetés elõkészületeit és magát a vetés minõségét leginkább befolyásoló augusztusi és szeptemberi idõjárás óriási próbatétel elé állította a termelõket, és szinte az utolsó pillanatig kétséges volt a repce földbe kerülése. Augusztusban a havi csapadékösszeg meghaladta a sokévi átlag 1,5-szeresét, de helyenként a 2,5 szeresét is elérte. A szeptember is sokkal csapadékosabb – és jóval hûvösebb! – volt a szokásosnál, nagy területeken a sokéves átlag kétszerese is lehullott. A Meteorológiai Intézet adatai szerint ebben a hónapban országos átlagban 14 napon esett, ami 6-tal több a szokásosnál. Érthetõ volt a gazdák gondja és feszültsége, hiszen a magot szinte úgy kellett a talajba „lopni”, mert alig volt a talaj-elõkészítésre és a vetésre megfelelõ idõ és talajállapot!Ezzel is indokolható, hogy a vetésterület elmaradt az elõzõ évitõl, és a felmérések szerint 252 000 ha körül alakult. De nemcsak a vetésterület csökkent, a vetés minõsége – és ezzel együtt a kelés egyenletessége – is romlott, és nagyfokú heterogenitáshoz vezetett. A „hamarjában” elõkészített, és még nedves talajokon bizony a magok eloszlása aligha lehetett egyenletes, ezért is találkozhattunk egyenetlen kelésû, tõszámú és fejlettségû táblákkal. A túl sok csapadék mellett az átlagosnál hûvösebb õszi hónapok is hátráltatták a repcék fejlõdését, hisz úgy a szeptember, mint az október és a december is hidegebb volt a megszokottnál. Ez is okozta, hogy a tél elõtti beállottságot nem az optimálisnak mondott 8–10 tõlevélrózsás állapot jellemezte, hanem sokkal inkább a 4-6-leveles fejletlen állapot, jobb esetben a 7-8-leveles állapot.Ez a hûvös idõjárás a sok csapadékkal és a levegõtlen talajállapotokkal együtt okozta, hogy a vetésidõ kiemelt fontosságúvá vált, és ebben az évben azok örülhettek, akik korán tudtak vetni, mert a korai vetések érték csak el a megfelelõ télbemeneteli állapotot. A korai vetésidõ mellett a másik kulcstényezõ a fejlõdési erély volt, mert azok a fajták teleltek át jól, melyek gyors fejlõdésükkel elérték az ideális „betelelési” állapotot! A tél nem volt ugyan nagyon kemény, de a hõmérséklet nagy kilengéseket mutatott: az áltagosnál jóval melegebb,majd jóval hidegebb periódusok követték egymást ( a Duna-Tisza közén, a Kisalföldön és Martonvásár környékén 20–25°C-os hidegek is elõfordultak) és nem volt jellemzõ az egységes és kitartó hótakaró. Ezért joggal féltettük repcéinket a kifagyástól. Újra bebizonyosodott a hibridek elõnye a fajtákhoz viszonyítva, mert gyorsabb fejlõdésükkel erõsebben mentek a télbe, és sokkal jobban átvészelték a telet, mint fajtarepce társaik.


Mezõhegyes, gyönyörûen fejlett üzemi kísérlet

2011. március 22-én


Az egész ország területére, de különösen a keleti országrészre, azon belül is Jász-Nagykun-Szolnok, és Csongrád megyére jellemzõ vízállások, de legalábbis a 100%-os talajvíz-telítettség fájdalmas látványán a januári, februári és a márciusi kifejezetten száraz hónapok enyhítettek. Sok helyütt maguk a gazdák is megpróbáltak segíteni a szomorú helyzeten, és levezetõ árkok nyitásával segítették elõ a víz levonulását. Mindenesetre újra elõkerült az okszerû talajmûvelés fontossága, ezen belül is a talajok szerves anyagban való gazdagítása, a megfelelõ eszközök használata, a megfelelõ – idõben-talajállapotban történõ beavatkozások fontossága. Személyes tapasztalatom, ami évrõl évre visszatérõ megerõsítést nyer, hogy a rendszeres mély- lazításnak a talajmûvelés nélkülözhetetlen elemévé kell válnia! A mélylazítás elvégzése vagy éppen elhagyása idén különösen „visszaköszön”, mert bizony a mai napig víz alatt álló táblák döntõ részén nem történt meg ez a hangsúlyozottan fontos mûvelet.
A vázolt megpróbáltatások után természetes aggodalmakkal és kétségekkel vártuk a kitavaszodást, ami egészen március közepéig váratott magára, de azóta is játszik velünk: hol elõjön, hol visszabújik, és úgy igazán még nem engedte – vagy csak a legmelegebb déli régiókban –, hogy a növénykék nekiinduljanak a fejlõdésnek. Talán ezzel is magyarázható, hogy hivatalos szerveink sem hozták nyilvánosságra még a szokásos tél végi állapotminõsítési jelentést, ami tükrözné a mai helyzetet a repcék állapotára vonatkozóan. Ami az utakról és az elérhetõ kísérletekbõl látszik az az, hogy a repcék állapota nagyon változó. Míg a Dunántúlon és a dél-keleti országrészeken találunk szépen fejlett állományokat, addig az észak-magyarországi repceföldek nem igazán bíztatóak. Megfigyelhetõ – még a legjobb táblákon is – a nagyfokú heterogenitás, ami nemcsak a tõszámban, hanem a fejlettségi állapotban is jelentkezik. Csak abban bízhatunk, hogy a megnövekedett hibridrepce vetésterület révén – az eladási adatok szerint a hibridrepcék további 9%-os részarány növekedést értek el, és ezzel arányuk 67%-os lett – a repcék zöme végre kedvezõ körülmények közé kerülve és megfelelõ ellátásban részesülve, gyorsabban regenerálódnak és fejlõdnek majd, mint a fajtarepcék a tenyészidõ hátralévõ részében is.
Nincs más lehetõségünk
, mint menteni a menthetõt, és áttekinteni eszköztárunkat, amivel a repcék állapotán a leghatékonyabban és a leggyorsabban segíteni tudunk. Érdemes ezt megtennünk egyrészt azért, mert a repce már ezerszer bebizonyította életképességét és „korrekciós” képességét, melyek birtokában sokkal inkább képes a regenerálódásra, mint bármelyik más növény. Másrészt érdemes ezt megtennünk azért is, mert a terményárak nagyon kecsegtetõek, és a hosszú távú elõrejelzések szerint is stabilan magas szinten maradnak. Elképzelhetõ, sõt, józan ésszel várható, hogy a biodízel program a jelen politikai helyzetben – amikor a kõolaj ára történelmi rekordmagasságokba emelkedett! – új lendületet kap, és a kereslet ezzel együtt stabilan megnõ. Arra bíztatunk minden repcetermelõt, hogy lehetõleg adjon meg minden tápanyagot és védelmet a hátralévõ idõben, amivel elõsegítheti a jó termések kialakulását, hisz ezek a befektetések minden valószínûség szerint megtérülnek a jelenlegi repceárak mellett!

Egyik legfontosabb feladatunk,
hogy megfelelõ tápanyag-kijuttatással maximálisan támogassuk a növények indulását, mert a kezdeti fejlõdés alapvetõen meghatározza az állomány késõbbi teljesítményét, a továbbiakban pedig – tekintettel az idei esztendõ nagy tápanyag-kimosódási veszélyeire – gondoskodjunk a folyamatos tápanyagellátottságról. Elsõdleges célunk most a gyors tél utáni regeneráció, amit sok esetben nem lehet csak egyszerû nitrogén hatóanyaggal biztosítani. A foszfor és a kálium pótlása ugyanis segíti az állomány megerõsödését, a kén, a magnézium, a kalcium, a bór pedig a növényi szövetek egészségét. A repce köztudottan kénigényes növény, ezért akár a startertrágyával, akár késõbb lombtrágyával kijuttatva feltétlenül pozitív hatása lesz a termésre és annak minõségére. A rendelkezésre álló sokféle mûtrágya-féleség közül ezért fõleg kéntartalmú fejtrágyákat alkalmazzunk, és a N-t illetõen a lassabban bomló, ezért tartósabb hatású és kevésbé kimosódó ammónia illetve karbamid-tartalmú mûtrágyát használjunk. A legfontosabb, hogy a repce „ébredésekor” ott legyenek a talajban, és az elsõ adag, mintegy 70-80 kg-nyi hatóanyag a növény rendelkezésére álljon az induláshoz. (A 2., esetleg 3. fejtrágyával fokozatosan adagoljuk ki az ökogazdálkodásnál maximálisan kiszórható 170 kg-nyi N-t).Elõfordulhat, hogy a szilárd mûtrágyaszórókkal egyáltalán nem tudjuk megközelíteni a repcetáblánkat. Ilyenkor sokat segíthet az általános kezdeti tápanyaghiányos állapot kezelésében egy-egy jól megválasztott lombtrágya is, melyet az inszekticidhez keverve tudunk kiadagolni.A késõbbiekben, szárbainduláskor, majd a virágzáskor szükség lesz egy második, illetve harmadik fejtrágyára is, mely a folyamatos tápanyagellátást biztosítja.


A tápanyag mellett a repce növényvédelmére is nagyon oda kell figyelnünk, mert a repcét nagyon sok rovartól és gombabetegségtõl is meg kell védenünk.A legkényesebb, legnagyobb szakértelmet és odafigyelést kívánó technológiai elem a rovarkártevõk elleni védekezés. Ebben nagy hangsúlyt kap a megfelelõ hatóanyagú- és hatásmechanizmusú vegyszer kiválasztása, de talán még fontosabb a kezelés idõzítése. 1–2 napos csúszás ugyanis kritikus lehet, és ha késünk vele, kidobott pénz és munka az elvégzett kezelés, mert nem érünk vele célt. Legfontosabb ezért a folyamatos megfigyelés, a naponkénti, de maximum 2 naponkénti táblaellenõrzés. A repce kártevõinek nagy része ugyanis rejtett helyen, a földben, a talajmorzsák között, a tõlevélrózsában, a levélnyélben, vagy a szárban - késõbb a becõkben – károsít. Ezért az ellenük való leghatékonyabb védekezés a megelõzés!

A repce tavaszi kártevõi közül a legkorábban a szárormányosok jelentkeznek. Ezek tömeges betelepülése a telelõ helyekrõl – a szomszédos tavalyi repcetábláról, vagy a közeli erdõk, bokrok, facsoportok avarjából – akkor várható, amikor a nappali hõmérséklet 3–5 napon át eléri a 8°C-ot. A fõ károsító a lárva (kukac), mely a levélnyelekbõl és a szárból lefelé rág, károsítva-elpusztítva a víz- és tápanyagszállító edénynyalábokat és szárszilárdító szöveteket. Könnyû belátni, hogy mûködésük következményeként a növények víz-, tápanyagfelvétele és állóképessége csökken, a repce hervad, a fejlõdés lelassul, megáll, nõ a megdõlés-veszély, csökken a termésképzés lehetõsége, nyomukban megnõ a másodlagos kórokozók és kártevõk fertõzési veszélye. A tojásokat a repceszár-­ormányos inkább a levélnyelekbe, míg a nagy repceormányos a növekedésnek indult szárba rakja. A szúrás körül a szár görbül, akár ki is repedhet, amit a késõi fagyok még csak tovább segítenek. A napjainkban várható felmelegedésben szinte biztosak lehetünk abban, hogy a károsító azonnal aktivitásba kezd, és megkezdõdik az intenzív betelepülés a repcetáblákra.A rovarok betelepülését nyomon követhetjük a sárgatálas csapdázással. Helyezzük a tálat/tálakat a talajra a tábla szélétõl 1,5–2 forgónyi távolságra, és naponta értékeljük azokat. Az értékelés eredményétõl függetlenül azonban az elsõ védekezést érdemes mielõbb, mondhatni „vakon” elvégezni, mert a kiadagolt növényvédõ szer csak az imágó ellen bír hatással, a tojás ellen már nem. Tehát a védekezésnek még a tojásrakás elõtt kell megtörténnie! Az elsõ alkalommal olyan készítményt válasszunk, mely tartamhatással, gázhatással is rendelkezik – a tõlevélrózsában, vagy a talajrögök között megbúvó imágók ellen! – de a hideg idõjárásban, akár 5–10°C-ban is hatásosak, így visszahûlés esetén is alkalmasak a kártevõk hatékony irtására (leginkább a Nurelle D, valamint a Talstar javasolható a gyártó által elõírt adagolásban).

A késõbbiekben is nagyon résen kell lenni, mert ha az idõ hirtelen melegszik, és a repce gyorsan fejlõdik, rövid idõn belül jelentkeznek majd a fénybogarak is, melyek ellen még bimbós állapotban a leghatásosabb védekezni, hogy megelõzzük a virágszervek rágását. Ilyenkor már leginkább kontakt szereket használunk, a virágzás megindulása után pedig kifejezetten méhkímélõ technológiát, és a virágzásban is engedélyezett szereket alkalmazhatunk.A szárbaindulás kezdetén érdemes kiadagolni a szárszilárdságot, a jobb elágazást és becõképzést valamint az egészségesebb növényállapot elérését biztosító tavaszi regulátorokat is (Caramba Turbo, Toprex, Folicur Solo).

Ne keseredjünk el, ha a tõszám alacsonynak tûnik! Ha egyenletes eloszlásban négyzetméterenként legalább 10 növényt találunk, érdemes a repcét megtartani, és „tuningolni”. A ritka térállás kiváló lehetõséget nyújt a repce oldalhajtásainak kifejlõdésére, a szár erõsebb, alacsonyabb lesz, és a nagy „bokrokon” kifejlõdõ nagyszámú becõ – megfelelõ tápanyaggal és védelemmel támogatva – kitûnõ, de legalábbis jó termést hozhat.dr. Kiss Erzsébet

genetikus szakmérnök