MENÜ

Rejtett tartalékok: vetésváltás

Oldalszám: 21
Kismányoky Tamás 2014.02.07.

A növények váltás nélküli termesztése a szántóföldi növények nagy többségénél – fõként a patogén elmélet miatt – nem valósítható meg még akkor sem, ha ezt ökonómiai elõnyök indokolnák. Az intenzív és specializált növénytermesztés néhány növényfajt termeszt koncentrált rövid szakaszos vetésváltási rendszerben. Ez egy sor problémát vet fel biológiai, ökonómiai és környezeti szempontból egyaránt, megnehezíti a minden tekintetben kifogástalan vetésforgó tervezését és megvalósítását.

 

 

A nehézségek ellenére szükségszerû egy „biológiai minimum” megvalósítása, amely jelenti egy adott faj maximálisan beilleszthetõ koncentrációját a vetésforgóban, ezáltal biztosítva a nagy termést és a termésstabilitást. A fenntartható fejõdés koncepciója nem nélkülözheti a vetésváltás alkalmazását, mert általa lehet mobilizálni a természetes erõforrásokat a talajtermékenység fenntartásához és szervezni az integrált növényvédelmet. A növények évenkénti váltása jelentõsen korlátozza a kórokozók és kártevõk (gyökér és szártõ betegségek, nematódák, rovarok) elterjedését csakúgy, mint az egyes kultúrákban domináns gyomok elszaporodását. A monokultúrákban tapasztalható terméscsökkenés a búza esetében elsõsorban a növénybetegségekre vezethetõ vissza, míg kukoricában a vízháztartási problémákkal és a gyomok elterjedésével hozható összefüggésbe. A vetésváltás jelentõségét a fenntartható növény-­­­­termesztés kutatása a jövõben is szükségszerûnek ítéli meg. A vetésforgó és a biológiai diverzitás hoszszú idõ óta sarokköve volt a ha-­­­gyományos és sikeres növényter-­mesztésnek. Fontos a jövõben is, hogy a rotációkban rejlõ potenciált, mint természeti erõforrást minél teljesebb mértékben a fenntarthatóság javára fordítsuk.

Az alábbiakban az Országos Mûtrágyázási Tartamkísérletek eredményeibõl mutatunk be néhány kutatási eredményt, amelyek igazolják és számszerûsítik a vetésváltás jelentõségét. Az OMTK szabadföldi parcellás kísérleteket 1967-tõl hozták létre az ország (jelenleg 9) eltérõ ökológiai tájegységein és különbözõ talajtípusokon. A kísérleteket két vetésforgóban állították be 20 NPK mûtrágyázási kombinációban, 4 ismétlésben. Vetésforgó A: õszi búza – kukorica – kukorica – borsó, vetésforgó B: õszi búza – kukorica – kukorica – õszi búza.A búza- és kukoricatermések elõvetemény hatásait az NPK trágyázatlan és a mûtrágyázási kezelések, továbbá a kísérleti helyek (talajtípusok) és évek átlagában mutatjuk be. (1968–2001)

 


 

 

Az 1. és 2. táblázatokból néhány alapvetõ megállapítás tehetõ: - A borsó pozitív elõvetemény hatása minden kísérleti helyen igazolódott, a kontroll parcellákon a búza elõveteményhez képest 900 kg/ha, a kukoricához viszonyítva 1500 kg/ha többlettermést eredményezett. - A mûtrágyázás nélküli kontroll kezelésekben az elõvetemény-hatás kifejezetten érvényesül, magasabb tápanyagszinten ezek a hatások mérséklõdnek.- Az elõ-elõvetemény hatása is következetesen megnyilvánul, ezért nemcsak az elõveteményt, de az egész vetésforgó teljesítményét kell értékelni. - A búza elõvetemények hatásának sorrendje a terméstöbblet alapján BO>BU>KU, a kukorica elõveteményeinek sorrendje BU>BU/BU>KU>­KU/KU, a két év kukorica elõvetemény hatása az itt nem szereplõ monokultúra hatásával megegyezõ. - A mûtrágyázás hatása búzánál a jó elõveteményeknél kisebb, gyenge elõvetemény-hatás esetében nagyobb, kukoricánál ugyanez a tendencia kisebb mértékben nyilvánul meg.Eredményeink azt igazolták, hogy a jó elõvetemény szerepe a búzánál alapvetõ jelentõségû, kukoricánál kevésbé meghatározó, de nem elhanyagolható. A mûtrágyázás nélküli kontroll kezelésekben az elõvetemény-hatás kifejezetten érvényesül, magasabb tápanyagszinten ezek a hatások mérséklõdnek. A kísérleti adatok feldolgozásából kitûnik az, hogy az elõ-elõvetemények hatása is következetesen megnyilvánul. Ez arra hívja fel a figyelmet, hogy nemcsak egy elõveteményt, de az egész vetésforgót kell értékelni. A vetésváltást jelenleg, de a jövõben is meghatározó agronómiai tényezõként kell figyelembe venni, fõként a patogén tényezõk és a vízfogyasztás tekintetében. Az elõveteménybõl származó 10–30% termésnövekedés külsõ energia input nélkül érhetõ el, a fenntartható mezõgazdasági fejlõdés koncepciójának megfelel.

Kismányoky Tamás • PE-GK • egyetemi tanár