MENÜ

Az õstermelõkre vonatkozó 2011. évi személyi jövedelemadó változások

Oldalszám: 4
Krenovszkyné Lovász Andrea 2014.02.10.

Általános változás: 
- Az adó mértéke egységesen az összevont adóalap 16%-ra módosult; 
- Az adó alapja továbbra sem a bruttó jövedelem, hanem annak 127%-a (szuperbruttósítás); 
- Az átalányadózó magánszemély, egyéni vállalkozó, õstermelõ felbruttósított jövedelme is összevont jövedelemként adózik.

 

 

Az õstermelõ által választható adózási módok:

600 ezer Ft bevétel alatt adómentes, felette választható:

• 10%-os költséghányad alkalmazása;

• Átalányadó (8 millió forint bevételig választható);

• Tételes költségelszámolás;

• vagy (600 ezer–4 millió bevétel esetén) 20%-ról költségnyilatkozat.

1./ A mezõgazdasági õstermelõnek – az átalányadózást választó kistermelõ is –, ha az e tevékenységbõl származó bevétele nem haladja meg az évi 600 ezer forintot, akkor nem kell jövedelmet és adót megállapítania.

Az évi 600 ezer forintot meghaladó bevétel esetén a jövedelem megállapítható:2./ 10%-os költséghányad:

Akkor alkalmazandó, ha a termelõ nem kíván a költségeivel tételesen elszámolni. Ekkor a bevétel 90%-a tekintendõ jövedelemnek. Ezt az összeget kell az egyéb jövedelmeivel összevonni és felbruttósítani, és így az adó alapját megállapítani. Az adó kiszámítása: az adó alapja a számított jövedelem 27%-kal növelt összege, mely után 16%-os adókulccsal kell adóznia. A mezõgazdasági tevékenység adójából maximum 100 000 Ft õstermelõi adókedvezmény és más igazolt adókedvezmény is igénybe vehetõ.3./ Átalányadózás:

A mezõgazdasági kistermelõ: akinek a mezõgazdasági tevékenységébõl az adóévben megszerzett bevétele a 8 millió forintot nem haladja meg. Ezen bevételi határig választható a mezõgazdasági termelõ számára az átalányadózás. Amennyiben egyidejûleg egyéni vállalkozó is, akkor mindkettõ vállalkozási formára külön-külön és egyidejûleg választhatja ezt az adózási módszert. Egyéni vállalkozóként továbbra is 15 millió forint árbevételig jogosult rá. Az adóalap kiszámítása: állati termékek esetén jövedelem, a bevétel 6%-a, viszont az adó alapja ennek az összegnek a 27%-kal növelt értéke, az adója 16%.2011. évre történõ választását a 2010. évi adóbevallás nyilatkozati lapján jelölni kell!

Amennyiben az átalányadózást választó kistermelõ költségei fedezetére vagy fejlesztési célra támogatást kapott, akkor a támogatás összegébõl az adóévben önálló tevékenységbõl származó bevételként annyit kell bevallania, amennyit abból igazoltan felhasznált. (1. ábra)

 


 4./ Tételes költségelszámolás nyilatkozattal:

A 2011. adóévre változatlanul lehetõség van egyszerûsített bevallási nyilatkozatot tenni annak a tételes költségelszámolást alkalmazó kistermelõnek, akinek a mezõgazdasági termelésbõl származó bevétele 600 000 Ft és 4 millió forint közötti. A nyilatkozattételnek továbbra is feltétele, hogy rendelkezzen a tevékenységével összefüggésben felmerült, legalább a bevétel 20%-át kitevõ számlákkal igazolt költséggel és útnyilvántartással alátámasztott jármûhasználati költséggel. Ekkor arról is nyilatkozik, hogy az adóévben nem volt a mezõgazdasági kistermelésbõl jövedelme. Azokban az adóévekben, amelyekben egyszerûsített nyilatkozatot tesz a kistermelõ, a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásából valamint az elhatárolt veszteségbõl 20%-ot elszámoltnak kell tekinteni. (2. ábra)

 


 

5./ Tételes költségelszámolás:

Az igazolt költségeken felül 8 millió forint bevételig 40%-os kistermelõi költségátalány is levonható. Ebben az esetben veszteséget mindaddig nem határolhat el, amíg kistermelõi költséghányadot is elszámol. A korrigált bevétel és a költségek különbsége a jövedelem (ha az pozitív elõjelû), de az adó alapja a jövedelem 27%-kal növelt összege. Az adó mértéke pedig a számított adóalap 16%-a.A mezõgazdasági tevékenység adójából maximum 100 000 Ft õstermelõi adókedvezmény vehetõ igénybe. Ez az adókedvezmény de minimis (csekély õsszegû) agrártámogatásnak minõsül, igénybe vételének feltétele, hogy a magánszemélynek az adóbevallásában fel kell tüntetnie a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerbeli regisztrációs számát. (3. ábra)

 


 Krenovszkyné Lovász Andrea • Okl. adószakértõ