MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 3
Hegedûs Szilvia, Berta Dávid, Farkas Endre 2014.02.17.

A 2010. évi egységes kérelem beadása 2010. június 9. dátummal lezárult. A vis maior esetek bejelentése a W0103 elektronikus kérelem beadásával lehetséges az ügyfélkapun keresztül. A vis maior kérelmekhez postán csatolni kell a falugazdász által felvett jegyzõkönyvet, amelyet a megyei MVH kirendeltséghez kell elküldeni.

 

Amennyiben a tervezett tavaszi vetésû kultúra elvetésére nincs lehetõség vagy az õszi vetésû kultúra a vízborítás miatt kipusztul, az érintett terület hasznosítási kódját javasoljuk a vis maior bejelentésére szolgáló felületen „Pihentetett terület”-re (PIH01) változtatni. - A SAPS támogatás pihentetett területre elutasított vis maior kérelem esetén is kifizetésre kerül, hiszen a támogatásnak nem feltétele egy adott növénykultúra, az a megfelelõ kultúrállapotban tartott területre is kifizethetõ. - AKG jogcím esetében azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy a „Pihentetett terület” hasznosítási kódra kifizetés kizárólag csak elfogadott, azaz indokolt vis maior esetén lehetséges.

Agrár-kárenyhítésAz MVH határozatban értesíti az érintetteket a kárenyhítési hozzájárulás fizetési kötelezettségrõl, annak összegérõl és a befizetés részletes feltételeirõl. Különösen fontos, hogy az érintettek a befizetést június 30-ra történõ beérkezéssel, banki átutalással teljesítsék, mert kizárólag az a befizetés fogadható el, amit legkésõbb ezen a napon jóváírnak a kárenyhítési lebonyolítási számlán. Az átutalást javasolt legkésõbb június 20-ig elindítani, hogy ez a feltétel biztonsággal teljesüljön! A káreseményeket a termelõ lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalnál, a káresemény bekövetkeztétõl számított tíz napon belül kell bejelenteni a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet melléklete szerinti nyomtatványon. - Az MVH 79/2010. (V. 19.) számú közleménye

A zöldség-gyümölcs termelõi csoportok beruházási támogatásának igénybevételérõlA támogatás alapja: a támogatás alapját a zöldség-gyümölcs termelõi csoport által az elismerési terv adott féléves vagy éves idõszakában megvalósított azon beruházások képezik, amelyek az elismerési tervben elõírt és a termelõi szervezetként való elismerés megszerzését szolgáló intézkedések megvalósítását segítik elõ. Támogatás igénylése szempontjából a beruházásokkal összefüggésben kiállított számlán feltüntetett teljesítési dátum az irányadó.

A támogatás formája: tõketámogatás a bekerülési érték figyelembevételével.

A támogatás mértéke: a számlával igazolt nettó bekerülési érték 55%-a.

Az elszámolható kiadások maximuma: az elismerési tervben intézkedésenként jóváhagyott keretösszegek.A féléves és éves támogatási kérelmeket a IV. pontban meghatározott nyomtatványokon és csatolandó mellékletekkel az elismerési terv végrehajtásának éves, illetve féléves idõszakainak végétõl számított három hónapon belül, a hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelmet az V. pontban meghatározott nyomtatványon, postai úton az alábbi címre kell benyújtani: MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága, 1385 Budapest, 62. Pf. 867.

- Az MVH 81/2010. (V. 19.) számú közleménye

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelõi csoportok létrehozásához és mûködéséhez nyújtandó támogatás 2010. évi kifizetésének igénylésérõlA termelõi csoportok létrehozásához és mûködéséhez nyújtandó támogatáshoz kapcsolódó kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített formanyomtatványokon, az MVH Központi Hivatalának címére (1385 Budapest 62. Pf.: 867) postai úton kell benyújtani egy példányban. 2010. évben a kifizetési kérelem benyújtására 2010. június 1. és június 30. között nyílik lehetõség.A termelõi csoportok létrehozásához és mûködéséhez nyújtandó támogatás kifizetési kérelmének formanyomtatványai:

• Termelõi csoportok létrehozásához és mûködéséhez nyújtandó támogatás, kifizetési kérelem fõlap (D0604-03) jelen közlemény 1. számú melléklete szerint;

• Termelõi csoportok létrehozásához és mûködéséhez nyújtandó támogatás, kifizetési kérelem betétlap (D0605-03) jelen közlemény 2. számú melléklete szerint.Csatolandó mellékletek:

• Éves beszámoló másolata

• Analitikus nyilvántartás

Nem termelõ beruházásokA tavalyi évhez hasonlóan 2010-ben is kizárólag elektronikus úton fogadja az MVH a kérelmeket június elseje és július 26-a között.

Támogatási kérelmet a következõ beruházásokra lehet benyújtani: mezõvédõ fásítás, sövénytelepítés, természetvédelmi és környezetvédelmi célú gyeptelepítés, rovarteleltetõ bakhát létesítése. Eszközbeszerzésre két jogcímen igényelhetõ a támogatás: természetes alapú kerítés és madárvédelmi berendezés létesítése.

Kifizetési kérelem benyújtására minden évben az egységes kérelemmel együtt van lehetõség, illetve eszközbeszerzések esetén minden évben október 1. és 31-e között is.

A támogatás igénylésének részletes feltételeit a 33/2008 (III.27) FVM rendelet tartalmazza. 

- A MVH 64/2010. (IV. 29.) számú közleménye

A mezõgazdasági területek erdõsítése támogatás igénylésérõlA támogatási kérelmet, az érintett földterület elhelyezkedése szerint illetékes Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervéhez – az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon – kell benyújtani. A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló idõszak: 2010. május 1. és június 30. között.

Forrás: www.mvh.gov.hu • www.agrarkamara.hu • www.fvm.hu

Berta Dávid • Hegedûs Szilvia • Farkas Endre