MENÜ

Az alkalmi foglalkoztatás évközi változásai I. rész

Oldalszám: 7
Krenovszkyné Lovász Andrea 2014.02.18.

Az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló törvény április 1-jétõl lépett hatályba. Ekkortól egyszerûsített munkaszerzõdést kell kötni, illetve elektronikusan kell bejelenteni a foglalkoztatást a munkáltatónak az APEH felé, a munkavégzés megkezdését megelõzõen.

 

 

A munkaszerzõdést a törvény mellékletében szereplõ nyomtatvány kitöltésével akkor kell írásban megkötni, ha a foglalkoztatás egybefüggõ idõtartama az 5 napot eléri, egyébként elegendõ a szóbeli megállapodás és az elektronikus bejelentés, illetve a jelenléti ív vezetése. Ha a munkaszerzõdést nem kell írásba foglalni, a munkáltató a törvény mellékletében szereplõ jelenléti ívet köteles vezetni és szigorú számadás alá vonni, amelyet a munkavállaló a munkavégzés megkezdésekor és befejezésekor aláír, annak egy példányát a munkavégzés befejezésekor a munkavállalónak át kell adni, a második példányt a tárgyévet követõ 5. év végéig meg kell õrizni.

A magánszemély háztartásában végzett munka esetén jelenléti ívet nem kell kitölteni.

 

Az egyszerûsített foglalkoztatást a következõ négy esetben lehet alkalmazni:

1./ ha a munka alkalmi jellegû, vagyis legfeljebb 5 egymást követõ naptári napig, egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb 15 naptári napig, és egy naptári éven belül legfeljebb 90 naptári napig tart azonos felek között. (Annak viszont nincs akadálya, hogy a munkavállaló több különbözõ munkáltatónál egész évben alkalmi munkát végezzen);

2./ ha a munka idény ­jellegû, kizárólag a következõ ágazatokban: mezõgazdaság (növénytermesztés, erdõgazdálkodás, állattenyésztés, halászat) és idegenforgalom. A mezõgazdasági idénymunka – kivéve a növénytermesztési idénymunkát – nem haladhatja meg a 31 napot. A növénytermesztési és idegenforgalmi idénymunka esetén a munkaszerzõdés az idény hosszára (pl. síszezon, balatoni nyári szezon) köthetõ;

A Munka Törvénykönyve szabályait kell alkalmazni az egyéb ágazatokban, továbbá a mezõgazdasági – kivéve a növénytermesztési – idénymunkára, ha annak egybefüggõ idõtartama a 31 napot meghaladja.

3./ ha a munkát természetes személy háztartásában végzik, függetlenül attól, hogy a munkaszerzõdést határozott vagy határozatlan idõre kötik. Ilyen esetben csak akkor lehet az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló törvény szabályai szerint eljárni, ha a munka kizárólag a munkáltató természetes személy, és a háztartásában vele együtt élõ személyek, továbbá közeli hozzátartozói mindennapi életéhez szükséges feltételek biztosítására irányul.

4./ a kiemelkedõen közhasznú szervezetek által létesített munkaviszony (határozott vagy határozatlan idejû).

Az alkalmi foglalkoztatásnál alkalmazandó kedvezményes közteher egységesen 30%, amelyet a nettó (a munkavállalónak ténylegesen kifizetett) munkabért alapnak tekintve kell meghatározni. (Növénytermesztési idénymunka esetén további kedvezmény igénybevétele lehetséges, ld. lent). A közteher egy összegben kiváltja a külön jogcímeken történõ adó- és járulékfizetést, az adóhatóság a befizetett összeget törvényben meghatározott arányban osztja fel a költségvetés, illetve az Egészségbiztosítási, Nyugdíjbiztosítási és Munkaerõpiaci Alapok között. A 30%-os közteherfizetés mellett foglalkoztatott munkavállaló nem minõsül társadalombiztosítási szempontból biztosítottnak, ugyanakkor bizonyos ellátásokra jogosult, így: nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra.

A bejelentési kötelezettséget az illetékes elsõfokú állami adóhatóság felé, interneten kell, bizonyos esetekben telefonon is lehet teljesíteni, általában a munkavégzés megkezdése elõtt. Fontos azonban, hogy növénytermesztési idénymunka esetén a bejelentést elegendõ a tárgyhónapot követõ hónap 12-éig megtenni. A munkáltató a bejelentési kötelezettségének fõszabály szerint elektronikus úton, a 10T1041E jelû nyomtatványon köteles eleget tenni, de az háztartási munka, illetve növénytermesztési idénymunka esetén akár telefonon is teljesíthetõ. 2010. július 1-jétõl pedig lehetõség lesz az SMS-ben történõ bejelentésre is.

A munkáltató az egyszerûsített foglalkoztatással összefüggõ adatokról általános szabály szerint havonta, a tárgyhónapot követõ hónap 12. napjáig köteles a ´08-as nyomtatványon bevallást benyújtani és ugyanezen idõpontig kell az adóelõleg- és a járulékfizetési kötelezettségének is eleget tennie. Ha azonban a munkáltató nem kötelezett elektronikus bevallásra, akkor a különbözõ típusú idénymunkák, illetve a háztartási munka (ha a foglalkoztatás legfeljebb 31 napra kötött munkaszerzõdés alapján történik és a tárgyhónapban ledolgozott napok száma a 10 munkanapot nem haladja meg) esetén azt is választhatja, hogy a bevallási kötelezettségét nem havonta, hanem évente egyszer, a tárgyévet követõ év január 12-éig teljesíti akár elektronikus úton, akár papíralapon. A közterheket azonban a tárgyhót követõ hónap 12. napjáig ilyen esetben is meg kell fizetnie.

 


 

Krenovszkyné Lovász Andrea

Okl. adószakértõ