MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 3
Hegedûs Szilvia, Berta Dávid, Farkas Endre 2014.02.18.

Az EMVA agrár-környezetgazdálkodási támogatás területazonosítási kérelmet, a kifizetési kérelem benyújtása elõtt, 2010. május 15-ig kell beadni. Az egységes kérelmet 2010. május 17-ig kell elektronikus úton beküldeni. A 2010. évi tejkvóta támogatás beküldési határideje május 15.

 

 

Az MVH 55/2010. (IV. 14.) számú közleménye

A 2010. évi egységes kérelem benyújtásáról

Az egységes kérelem a www.mvh.gov.hu honlapon található elektronikus kérelemkitöltõ felületen tölthetõ ki. A vis maior bejelentéshez kapcsolódó papír alapú igazoló dokumentum postai úton küldendõ meg az MVH illetékes megyei kirendeltsége részére.Az egységes kérelem benyújtási határideje: 2010. május 17.

Az egységes kérelem az említett határidõt követõen még 25 naptári napig (2010. június 9-ig) benyújtható, de ebben az esetben a megállapított támogatási összeg munkanaponként 1%-kal csökkentésre kerül. Az egységes kérelem benyújtásánál csak a földhasználattal rendelkezõ személy nyújthat be az adott területek után területlapú támogatást. Az egységes kérelemben meg kell jelölnünk, a területalapú és az agrár-környezetgazdálkodási támogatás mellett a lehetséges cukortámogatást vagy az erdészeti támogatásokat, lágy szárú vagy fás szárú energiaültevény, nem termelõ mezõgazdasági beruházások, ültetvénykorszerûsítési támogatásokat.Az MVH 51/2010 (IV. 07.) számú közleménye

Az EMVA nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatás igénylésérõl szóló 71/2009. (V.29.) MVH közlemény módosításáról

Az elsõ gazdálkodási évre vonatkozó tápanyag-gazdálkodási tervet és földhasználati tervet legkésõbb 2010. május 15-ig kell elkészíteni.

Területazonosítási kérelem: a területazonosítási kérelmet május 15-ig, a kifizetési kérelem benyújtása elõtt kell benyújtani.

Kifizetési kérelem: kifizetési kérelmet azok az ügyfelek nyújthatnak be, akik ezt megelõzõen területazonosítási kérelmet nyújtottak be. A támogatásra jogosult részére az elsõ éves kifizetéssel egyidejûleg kerül kifizetésre a kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terület EOV koordinátákkal történõ beazonosításának költsége, amely:

a) minden támogatásra jogosult esetében 20 eurónak megfelelõ forintösszeg, továbbá

b) a területazonosítási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozatban jóváhagyott területek után hektáronként 2 eurónak megfelelõ forintösszeg.

A MVH 67/2010. (IV. 30.) számú közleménye

 A védett õshonos és a veszélyeztetett mezõgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történõ megõrzésére nyújtandó támogatás igénylésérõl

A támogatási kérelem módosítására a támogatási kérelem benyújtási határidején belül, legkésõbb május 31-ig van lehetõség egy újabb támogatási kérelem papír alapon történõ benyújtásával. A benyújtási idõszakon belül benyújtott támogatási kérelmek közül a 2010. május 31-ig benyújtott legutolsó kérelmet veszi figyelembe az MVH.

 Az MVH 66/2010. (IV. 29.) számú közleménye

A kertészeti ültetvények korszerûsítéséhez, korszerû ültetvények létesítéséhez nyújtandó támogatások igénylésérõl 

-  A támogatás igénybevételének feltételei

Támogatás kizárólag a támogatási rendeletben meghatározott intenzív ültetvény

• faj- vagy fajtaszerkezet változtatása,

• faj- vagy fajtaszerkezet korszerûsítése érdekében,

• meglévõ ültetvény területének növeléséhez,

• új intenzív ültetvény telepítéséhez,

• az ültetvénynek a beruházás befejezéséig történõ ápolásához vehetõ igénybe.

- A kérelem benyújtása

A támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített formanyomtatványokon, az MgSzH lakóhely/székhely szerint illetékes területi szervéhez postai úton kell benyújtani egy példányban. Az MgSzH címjegyzéket a támogatási közlemény 15. számú melléklete tartalmazza. A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló idõszak: 2010. május 3.–2010. június 3.

- A kifizetések igénylése

A támogatásra jogosult ügyfelek évente kifizetési kérelmet jogosultak benyújtani 2011-tõl kezdõdõen évente az egységes kérelem keretein belül május 15-ig az MVH-hoz.

A megvalósított és májusban lejelentett ültetvényekhez kapcsolódóan további elszámolások nyújthatók be az MVH-hoz augusztus 1–31. között. A kifizetési kérelmek benyújtásának módjáról és határidejérõl az MVH külön közleményben rendelkezik.

Az MVH 57/2010. (IV. 16.) számú közleménye

A tejtermelõket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2010. évi különleges támogatás igénybevételének feltételeirõl.

A támogatási kérelmet 2010. május 15-éig a MVH honlapján (www.mvh.gov.hu ), jelen közleményben közzétett nyomtatványon kell benyújtani a területileg illetékes MVH kirendeltséghez.

29/2010. (III. 30.) FVM rendelet

A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról.

Az MVH 68/2010. (IV. 30.) számú közleménye

A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás igénylésérõl.Forrás: www.mvh.gov.huwww.agrarkamara.huwww.fvm.hu  

Berta Dávid • MVH-FÖPEKI

Hegedûs Szilvia • NyME-MÉK

Farkas Endre • szaktanácsadó