MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 3
Hegedûs Szilvia, Berta Dávid, Matus László 2014.02.25.

A 326/2009. (XII.29.) kr. értelmében 2010.január 1-tõl a mezõgazdasági õstermelõi igazolvány érvényesítéséért, értékesítési betétlap kiadásáért 1000 forint eljárási díjat kell fizetni.

 

 

A díjat az igazolvány kiállítását megelõzõen, kell kifizetni. A szakképzõ szervezeteknél már javában folynak az egyes támogatásokhoz kötött kötelezõ tanfolyamok..Az AKG területazonosítási kérelmekrõlAz agrár-környezetgazdálkodási támogatást nyert gazdáknak, a támogatási határozat jogerõre emelkedésétõl számított 90 napon belül, területazonosítási kérelmet kell benyújtaniuk.

A területazonosítási kérelemnek tartalmaznia kell a támogatási határozattal elõzetesen jóváhagyott, kötelezettségvállalással érintett (továbbiakban KET) egybefüggõ területek EOV koordinátáit. E koordinátáknak legalább 3 méteres pontosságúnak kell lenniük. Az EOV koordináták megadása abban az esetben is kötelezõ, ha a támogatott terület egybeesik a fizikai blokk támogatható területével. A területazonosítási kérelmen adott célprogram vonatkozásában bejelentett területméret nem haladhatja meg az elõzetesen jóváhagyott területeket tartalmazó támogatási kérelemben szereplõ jóváhagyott területméretet.A KET felmérése során a terület töréspontjainak X és Y (EOV) koordinátáit meg kell adni, azon változtatni a program folyamán nem lehet. Nem lehet része a fizikai blokkon belül a kimért KET-nek azon terület, amely: 

- mezõgazdasági mûvelés alatt nem áll (nádasok, tanyák, állattartó épületek, telepek, bozótos területek, és azon facsoportok, amelyek alatt mûvelést nem folytatnak), és területük a KET-tel körülvetten eléri, vagy meghaladja a 0,01 hektárt; 

- a nem mûvelõ útnak használt út; 

- a 2003. június 30-án kultúrállapotban nem lévõ, de idõközben bemûvelt területek.A kérelmek beadására elektronikus úton nyílik lehetõség, az MVH e-kérelem oldalán. (http://e-kerelem.mvh.gov.hu ). A webes felületen a jogerõs támogatási határozatra történõ hivatkozással való bejelentkezés követõen a támogatási határozat adatai betöltõdnek. A koordináták megadhatók a mérés során keletkezõ shape fájl betöltésével, vagy a koordináta párok kézzel, történõ beírásával. A betöltött shape fájl, illetve a megadott koordináta párok alapján megjelennek a lemért területek, amelyeket hozzá kell rendelni a kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ területekhez. Emellett az ökológiai célprogramok esetében a területazonosítási kérelemmel azonos idõben be kell küldeni az ökológiai ellenõrzõszervezetek igazolását is, papíralapon a lakhely/székhely szerint illetékes MVH kirendeltséghez.

A földterület kimérés költségeihez a gazdálkodó támogatást kap. A pénzt – mely egyszeri 20 eurónak megfelelõ forintösszeg, továbbá a területazonosítási kérelmet jóváhagyó határozatban szereplõ területek után hektáronként 2 eurónak megfelelõ forintösszeg – az elsõ kifizetéssel egyidejûleg kapják kézhez a pályázók.A magyar állam által támogatott földvásárlásrólA következõ években nagyjából 5 ezer gazdálkodó számolhat azzal, hogy a magyar állam támogatja földvásárlását. Erre összesen 4 milliárd forint áll rendelkezésre. Az Európai Unió mindezt külön határozatában hagyta jóvá 2010 elsõ napjától egészen 2013. december 31-ig A termõföldterületek vásárlásához nyújtható közvetlen támogatás, amelynek összege az adásvételi szerzõdésben megállapított vételár legfeljebb 20 %-a, de kérelmenként maximum 3 millió forint. A támogatás csak olyan magánszemélynek nyújtható, aki a vétel idõpontjában tulajdonosként a megvásárolni kívánt földterülettel közvetlenül határos legalább 5 hektárnyi ültetvényen vagy 1 hektárnyi egyéb mezõgazdasági földterületen legalább egy éve mezõgazdasági tevékenységet folytat. A támogatás csak abban az esetben ítélhetõ oda, ha a meglévõ és a megvásárolt földterület teljes mérete meghaladja a 210 aranykoronát, illetve szõlõültetvényként vagy gyümölcsösként használt mezõgazdasági földterület esetében a 2 hektárt – és azt nem erdészeti hasznosítású földterületként tartják nyilván. Az unió által jóváhagyott másik 2 milliárdos állami támogatási keretbõl jelzáloghitelhez biztosítható kamattámogatás. Vagyis az a gazdálkodó élhet ezzel az állami támogatással, aki hitelbõl akar termõföldet vásárolni. Egy termõföld vásárló a magyar földjogi szabályok szerint maximum 300 hektárig egészítheti ki birtokát. Brüsszel elõírása, hogy legfeljebb 75 millió forint összegû, s legfeljebb 20 éves futamidejû lehet a földvásárláshoz igénybe vett hitel, melyhez két év türelmi idõ kötõdik. A kölcsön kamatának mértéke az 5 vagy 10 éves futamidejû államkötvények hozamának 50 százaléka, plusz 1,75 százalék lehet.

www.mvh.gov.hu * www.fvm.hu * www.agrarkamara.hu

 


 

Berta Dávid MVH-FÖPEKI

Hegedûs Szilvia NyME-MÉK PhD hallgató

Matus László NyMe-MÉK PhD hallgató