MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 3
Hegedûs Szilvia, Berta Dávid, Matus László 2014.03.03.

A SAPS elõlegrõl szóló döntés miatt az MVH késõbb folyósítja az agrár-környezetgazdálkodási támogatást. Az agrár-környezetgazdálkodási támogatások kifizetése januárban kezdõdik. A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal kiadott rendelete alapján beadhatóak az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyébe tartozó pályázatok. 2009. december 16-ig.

 Megkezdõdött a szõlõültetvények kivágási támogatásához kapcsolódó engedélyek kiadásaAz Európai Közösségek Bizottsága meghatározta a szõlõ-, bortermelõ tagállamok által a 2009/2010. borpiaci évben kivágási támogatásra fordítható keretösszegeket. Magyarország számára meghatározott pénzügyi keret 3,51 milliárd forint.

Az MVH e keretre figyelemmel megkezdte a szõlõkivágási engedélyek kiadását, a támogatás feltételeit megállapító 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendeletben elõírt sorrend alapján. Az ültetvények kivágását kizárólag a jogerõs engedély birtokában lehet megkezdeni, majd annak megtörténtét be kell jelenteni az MVH-hoz, aki a kivágás elvégzésének ellenõrzését követõen fizeti ki a támogatást. A kerethiány miatt nem támogatható, de az MVH által jóváhagyott kérelmek érdemi elbírálására a következõ borpiaci évben, az Európai Bizottság 2010. novemberi döntése alapján nyílhat majd lehetõség.

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 161/2009. (XI. 02.) számú közleménye

A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás igénylésérõl


A támogatási kérelem benyújtása

Az ügyfélnek a támogatási kérelmét az erre rendszeresített formanyomtatványokon, a vele Szolgáltatási szerzõdést kötött TSzK-án keresztül kell benyújtania egy példányban. A TSzK a vele szerzõdésben álló ügyfelek kérelmeit összesítve a TSzK székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségeire postai úton nyújtja be.

A rendelet 6. § (6) bekezdése szerint a 2010. évre kötött szaktanácsadási szerzõdésre vonatkozó támogatási kérelmet – a 2009. november 1–30-a közötti gyûjtési idõszakot követõen – 2009. december 1-tõl 2009. december 15-ig lehet benyújtani.

 148/2009. (XI. 6.) FVM rendelet

A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a mikro-vállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl


A támogatás célja

A támogatás célja a cukorgyárak bezárásával érintett településeken a vállalkozói aktivitás, a versenyképesség, az innovációs képesség ösztönzése, a munkahelyek megtartása és új munkahelyek létrehozása, valamint a gazdasági szerkezet fejlesztése az új mikro-vállalkozások létrehozásának, illetve mûködõ mikro-vállalkozások beruházásainak, mûszaki-technológiai fejlesztésének a támogatása által.

A támogatási kérelem benyújtása

A támogatási kérelemhez mellékelni kell – az NDP Vhr.-ben meghatározottakon túl –

a. az értékelési szempontokhoz az 1. mellékletben meghatározott értékelési szempontokat, alátámasztó igazolásokat, dokumentumokat;

b. az ügyfél által az adott pénzügyi évben, valamint az elõzõ két pénzügyi évben igénybe vett mezõgazdasági célú csekély összegû (de minimis) támogatásról szóló nyilatkozatot;

c. az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatvány szerinti üzleti tervet.

147/2009. (XI. 6.) FVM rendelet

A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló mezõgazdasági üzemek korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének feltételeirõl


A támogatott célterületek

E rendelet alapján a támogatás a következõ diverzifikációs intézkedések megvalósítására vehetõ igénybe:1. növénytermesztés korszerûsítése,

a. cukorrépadepók létesítése,

b. magtárak építése és felújítása,

c. gépek, berendezések beszerzése,

d. szárító és tisztító berendezések beszerzése,

e. géptárolók létesítése,

f. vetõmagtermesztés létesítményeinek építése, korszerûsítése;2. állattenyésztés korszerûsítése,

a. férõhelyek felújítása, bõvítése és újak létrehozása,

b. állategészségügyi, környezetvédelmi, munkavédelmi feltételeknek való megfelelés,

c. takarmánytárolást szolgáló tárolók létesítése,

d. takarmányozást szolgáló gépek, berendezések beszerzése;3. kertészeti korszerûsítés,

a. új termesztõ létesítmények létrehozása, meglévõ termesztõ létesítmények korszerûsítése,

b. post harvest tevékenységet elõsegítõ beruházások támogatása,

c. gépek, berendezések beszerzése,

d. kertészeti létesítmények energiaellátásának biztosítása.

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet módosításárólA támogatási kérelmet postai úton 2009. december 1. és 2010. január 15. között, ezt követõen évente november 15. és december 31. között lehet benyújtani a MVH által rendszeresített formanyomtatványon az MVH-hoz.

A támogatási kérelemhez csatolni kell:

a) ha az ügyfél õstermelõ, a mezõgazdasági õstermelõ igazolvány hiteles másolatát; ha az ügyfél egyéni vállalkozó, hatósági igazolást az egyéni vállalkozói igazolvány hatályáról és az ügyfél egyéni vállalkozói tevékenységi körérõl;

f) ha az ügyfél zöldség-gyümölcs termelõi csoport vagy termelõi szervezet leányvállalata, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter igazolását leányvállalati minõségérõl;

A kifizetési kérelmet évente

a) január 1. és január 31.,

b) április 1. és április 30.,

c) július 1. és július 31.,

d) október 1. és október 31.

között lehet benyújtani az MVH-hoz.

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az ültetvények korszerûsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról

151/2009. (XI. 6.) FVM rendelet

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program finanszírozáshoz igénybe vehetõ projekt kiegészítõ hitelrõl szóló 78/2009. (VI. 30.) FVM rendelet módosításáról


Berta Dávid, MVH-FÖPEKI

Hegedûs Szilvia, NyME-MÉK PhD hallgató

Matus László, NyMe-MÉK PhD hallgató