MENÜ

Miért szükséges a talajok mészállapotának rendezése?

Oldalszám: 43-44
Dr. Zsigrai György 2014.03.11.

A talaj, mint feltételesen megújuló természeti erõforrás a környezetünk egyik eleme, ami egyben a mezõgazdaság legfontosabb termelõeszközét is képezi. E természeti erõforrás a nemzeti vagyonunk mintegy 20%-át teszi ki, aminek védelme, sokoldalú funkcióinak fenntartható hasznosítása össztársadalmi érdek. A talajvédelem igen sokrétû tevékenységet takar, gyakorlati végrehajtásában az átgondolt állami szerepvállalás mellett jelentõs feladatok hárulnak a földtulajdonosokra, illetve földhasználókra, és végeredményben az egész társadalomra.

 

A talajdegradációs folyamatok közül hazánkban a talajsavanyodás az egyik legnagyobb jelentõségû, mivel a felmérések szerint 2,3 millió ha-t érinti kisebb-nagyobb mértékben. A savanyú talajaink fõként Nyugat- és Dél-Dunántúlon, az Északi-középhegységben, illetve a Tisza és a Körösök völgyében lelhetõk fel, közöttük barna erdõtalajok, kötött réti talajok, karbonátmentes homoktalajok, szikes talajok, valamint kilúgzott csernozjomok találhatóak elsõsorban.A feltalaj savanyodásának okai részben természetes folyamatokra (pl. karbonátmentes talajképzõ kõzet, kationok kilúgzódása és növények általi felvétele, mikrobiológiai aktivitás, gyökérsavak termelõdése stb.), részben antropogén hatásokra (pl. száraz- és nedves légköri ülepedés, szakszerûtlen mûtrágyahasználat, a mûvelés következtében fokozott kilúgzás, a termés által kivont kationok mennyisége stb.) vezethetõk vissza. E tényezõk talajkémhatásra gyakorolt befolyásoló szerepét a karcagi OMTK tartamkísérletek parcelláinak feltalajában bekövetkezett jelentõs pH(KC l) változások is jól példázzák (1. ábra).

 


 

 VÁRALLYAY et al. (1993) a talajaink savas hatásokra való érzékenységének vizsgálata során megállapították, hogy a savanyodásra kisebb-nagyobb mértékben érzékeny talajok az ország területének 42%-át borítják. A további savanyodásra már nem érzékeny, de feltétlenül meszezésre szoruló erõsen savanyú talajok pedig 13%-os részaránnyal képviseltetik magukat (2. ábra). Ennélfogva az ország területének több, mint felén számolhatunk a meszezés szükségességével.

 


 

 A talajok savanyodását kísérõ folyamatokat az alábbiak szerint rendszerezhetjük:

A szerves anyag lebomlását, mineralizációját befolyásoló folyamatok:• csökken a szerves anyagok mineralizációja,

• a talaj mikroflórájának összetétele a savrezisztens gombafajok irányába tolódik,

• csökken az ammonifikáció és a nitrifikáció intenzitása,

• a növényi gyökérzet tápanyagfelvevõ képessége csökken.

Az adszorpciós folyamatokat érintõ hatások:• megváltozik az agyagásványok morfológiája,

• csökken a talaj kationkicserélõ kapacitása,

• növekszik a kicserélhetõ savanyúság.

Mobilizációt, kilúgzást befolyásoló folyamatok:• megnövekszik a talaj Al- és Fe-tartalmának mobilitása,

• megnövekszik a Mn és a nehézfémek (Zn, Cu, Cd, Zn, Ni, Pb) mobilitása,

• a P immobilizációja fokozódik fõként Fe- és Al-foszfátok képzõdése révén,

• a tápelemek kilúgzási vesztesége fokozódik.

 A savasodás hatása a talaj ásványi és szerves anyagaira:• fokozódik az ásványok kémiai mállásának intenzitása, romlik a talajszerkezet,

• savanyú, nehezen bomló humuszanyagok képzõdése kerül elõtérbe.

Savanyodás hatása a növényekre• a gyökérrendszer károsodik, majd a levelekben is részleges klorózis alakul ki a Ca-hiány következtében,

• mérséklõdik a szénhidrátok transzportja, felgyorsul a tartalék fehérjék bomlása, a sejtfalak áteresztõképessége módosul,

• romlik a termék mennyisége és minõsége, az 1000-mag tömege, és a csírázási erély.

Mindezek eredõjeként az elsavanyodott talajok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai, a levegõ-, víz- és tápanyag gazdálkodása kedvezõtlen, ami a talaj termékenységének, az elõállított termék mennyiségének és minõségének, illetve a termesztés biztonságának sokszor jelentõs csökkenésében fejezõdik ki. Szerencsére a savanyodás folyamata kontrollálható, illetve az elsavanyodott állapot megszüntethetõ a talajok mészállapotának folyamatos nyomon követése és rendezése révén, amelynek eszközei a melioratív adagú és a fenntartó meszezés, valamint a termesztéstechnológiába iktatott mésztrágyázás.A meszezés a káros talajsavanyúság csökkentésén túlmenõen, a korábbiakban taglaltaknak megfelelõen egyéb szempontok miatt is szükségessé válhat. Ezek között a növények Ca-ellátásának biztosítása, a talajok szerkezetének, vízgazdálkodási tulajdonságainak, és a tápelemek (N, P, K, Ca, Mg, B, Mo, Se) növények általi felvehetõségének javítása, a toxikus elemek (Fe, Mn, Zn, Cu, Al, Cd, Ni, Pb) felvehetõségének mérséklése említhetõ meg. A szakemberek állásfoglalása szerint a meszezés szükségességét a pH(KCl)<5,5 kémhatás, az adszorpciós komplexum 70%-nál kisebb Ca-telítettsége, illetve az y1>8 hidrolitos aciditás értékek jelzik. A melioratív célú mészadag nagyságát a hazai talajjavítási gyakorlatban a talaj hidrolitos aciditásából, illetve az Arany-féle kötöttségi számából kiindulva határozzák meg.A meszezés igen sokrétû hatást gyakorol a talajra, illetve a termesztett növényekre. Lényegében a savanyodás esetében számbavettekkel ellentétes elõjelû folyamatok lezajlásával lehet számolnunk a meszezés eredményeként, amelyek közül a legfontosabbak a teljesség igénye nélkül az alábbiak: csökken a talajok aktuális, illetve rejtett savanyúsága, javul a N- és P-szolgáltató képessége, növekszik a kicserélhetõ Ca-ionok mennyisége, csökken a Fe-, Al-, illetve Mn-vegyületek oldhatósága, valamint egyes nehézfémek mozgékonysága. Ezeken túlmenõen javulnak a talajok fizikai tulajdonságai (pl. morzsaszerkezet, víz- és levegõgazdálkodás), csökken a cserepesedési és eliszapolodási hajlamuk, esetenként a mûvelõ eszközökkel szembeni ellenállásuk is. Élénkül a talajok mikrobiális aktivitása, ami a szerves anyagok gyorsabb mineralizációjában, és a tápelemek zavartalan és élénkebb körforgalmában teljesedik ki.

A hozamok elsõsorban azokon a talajokon növekednek jelentõsen, amelyekbõl a Ca, mint tápelem hiányzik. Javul továbbá a termés minõsége és a termesztés biztonsága is. Közvetett hatásként említhetõ az egyéb agrotechnikai tényezõk, beavatkozások hatékonyságának növekedése.

A melioratív adagú meszezés kedvezõ hatására a tartamkísérletek, illetve az üzemi tapasztalatok szerint hazai viszonylatban 10–15 éven keresztül számíthatunk, de ez az idõszak az alkalmazott mészadag függvényében hosszabb is lehet.A savanyú talajok javításának története azt igazolja, hogy a talajjavítás mindig is akkor volt jelentõsebb volumenû, ha az állami támogatással történt. A racionális földhasználathoz igazodó talajjavítás leghatékonyabb befolyásoló eszköze a megalapozott, céltudatos, okszerû támogatási rendszer, amelynek kidolgozására és a kiegészítõ agrár-környezetgazdálkodási célprogramok közé való integrációjára égetõ szükség van, hiszen a talajaink savanyodása jelenleg is zajló folyamat. Területi súlyánál, környezetvédelmi veszélyességénél fogva a savanyú talajok javítását a talajtermékenység fenntartás, illetve a biztonságos élelmiszer elõállítás kiemelt kérdésének kell tekinteni. Valamennyi gazdálkodási rendszerben számolnunk kell a feltalaj elsavanyodásának veszélyével és foganatosítanunk szükséges az ellene való technológia szintû védekezés rendszabályait, illetve eljárásait a savanyodásra kisebb-nagyobb mértékben érzékeny talajainkon.

A savanyú talajok csoportján belül elsõbbséget kell biztosítani az 5,5 pH-nál savanyúbb, kis Ca- és Mg-tartalmú, alacsony szerves és szervetlen kolloidtartalmú, bázisokban szegény talajképzõ kõzeten kialakult, illetve mélyen kilúgzott talajoknak, ahol a savanyúsággal összefüggõ kedvezõtlen hatások leggyakrabban jelentkeznek.Dr. Zsigrai György

Debreceni Egyetem AMTC KIK

Karcagi Kutató Intézet

Felhasznált irodalom:

VÁRALLYAY, GY. – RÉDLY, M. – MURÁNYI, A. – SZABÓ, J.:

1993 Map of the susceptibility of soils to acidification in

Hungary. Agrokémia és Talajtan. 42. 35–42.