MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 3
Hegedûs Szilvia, Berta Dávid, Matus László 2014.03.14.

Az agrár-környezetgazdálkodási célprogram kérelmének leadásával megkezdõdhetnek a pályázott területek területkimérései az MVH-tól kapott határozatok alapján.
Az MVH honlapján már elérhetõ a 2009. évi egységes kérelem túligényelt blokkjainak listája. Felhívjuk a gazdálkodók figyelmét, hogy a 2009. évben induló agrárkör­nyezetgazdálkodási célprogramban részt­vevõ területeknek rendelkezniük kell 2014. év december 31-ig érvényes földhasználattal. A földhasználatok bejelentése legkésõbb 2009. év szeptember elejéig kötelezõ az AKG célprogramok résztvevõinek. A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésérõl a következõkben olvashatnak.

A MVH 96/2009. (VII. 23.) számú közleménye

A cukorrépa-termelõk nemzeti kiegészítõ támogatásárólA nemzeti kiegészítõ támogatás mértéke

Jelen közlemény – az FVM rendelet 2.§ (3) bekezdése alapján – a cukorrépa termelõknek járó 10,58 €/t-nak megfelelõ forint összegû nemzeti kiegészítõ támogatásra vonatkozó szabályokat, valamint a támogatás kifizetésének feltételeit tartalmazza. A támogatás alapja a kvótajogosult cukorgyár által igazoltan leszállított répa mennyisége.A nemzeti kiegészítõ támogatási kérelem benyújtása

A kérelem a jelen közlemény 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon az MVH Központi Hivatalához, az Intervenciós Intézkedések Igazgatóságára (1385 Budapest 62., Pf.: 867.), postai úton nyújtható be. Benyújtási idõszak:

2009. július 27. – 2009. augusztus 28.A kérelemhez mellékelni kell:

• a cukorrépát feldolgozó kvótajogosult által kiadott igazolást a termékértékesítési szerzõdés alapján a 2008/2009-es gazdasági évben leszállított 16%-os cukortartalmú cukorrépa tonnában kifejezett mennyiségérõl, 140 kg-os cukorkihozatalra korrigálva;

• a Cukor Terméktanács által a 2008/2009-es gazdasági évre kiállított, szállítási jogot igazoló bizonylatot (bérelt szállítási jog esetén a bérleti szerzõdés másolatával együtt);

• integráció vagy termelõi csoport esetében az integráltak, vagy a termelõi csoporttagok nevére kiállított igazolást, amennyiben az igénylõ nem rendelkezik önálló szállítási joggal;

• a 2008/2009-es gazdasági évre vonatkozó termékértékesítési szerzõdés másolatát;

• amennyiben a támogatást integrátor vagy termelõi csoport igényli, akkor a kérelemhez mellékelni kell a jelen közlemény 2. számú melléklete szerinti formanyomtatványon az integrált termelõk vagy a tagok listáját.A támogatás kifizetése

A támogatás kifizetése forintban történik. Az átváltás az Európai Központi Bank által 2008. október 1-jét megelõzõen megállapított utolsó devizaárfolyam alapján történik, amely 242,83 Ft/euró. A kifizetések az FVM rendelet 4. § (5) bekezdése alapján legkésõbb a forrás rendelkezésre állásától számított 40 munkanapon belül történnek meg. Az MVH a forrást a határozatok jogerõre emelkedését követõen igényli meg.

A MVH 87/2009. (06. 30.) számú közleménye

A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésérõl
A kifizetés igénylésének feltételei

Az ügyfelek kifizetési kérelmeit a Területi Szaktanácsadási Központok 2009. július 1– július 31. között gyûjthetik össze és az azt követõ 15 napos kifizetési kérelem benyújtási idõszakban nyújthatják be azokat a TSZK székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségre postai úton.

Az ügyfélnek a kifizetési kérelmét az erre rendszeresített formanyomtatványokon, a vele Szolgáltatási szerzõdést kötött TSZK-án keresztül kell benyújtania egy példányban. A TSZK a vele szerzõdésben álló ügyfelek kérelmeit összesítve, a TSZK székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségeire postai úton nyújtja be. Az összesített kérelmeket összesítõvel együtt kell benyújtani. Az összesítõ – a formanyomtatványokkal együtt – az FVM Vidékfejlesztési Képzési és Szaktanácsadási Intézete elektronikus rendszerébõl nyomtatható. Az ügyfélnek a jogcím vonatkozásában, egy naptári évben legfeljebb két alkalommal támogatható kifizetési kérelme. Az ügyfél legkésõbb a támogatási határozat keltétõl számított 8. kifizetési kérelem benyújtási idõszakban nyújthatja be utolsó kifizetési kérelmét az adott támogatási határozattal odaítélt összegre vonatkozóan.

A támogatási kérelemben szereplõ szerzõdés teljesítési határideje és a szolgáltatás kódok a kifizetési kérelem benyújtásával együtt módosíthatók, amennyiben az ügyfél és a TSZK közös megegyezéssel írásban módosította a szerzõdést is. A szolgáltatási kódok módosítása csak a rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott célterületeken belül lehetséges, úgy, hogy a támogatási kérelemben szereplõ célterületenkénti óraszám, illetve a támogatási határozattal egy célterületre jóváhagyott óraszám nem módosulhat. Módosítás esetén a módosítást, igazoló szerzõdésmásolatot és a módosító kérelem formanyomtatványt a kifizetési kérelemhez mellékelni kell.

A támogatási kérelemben szereplõ célterület, célterületenkénti óraszám, nettó rezsi óradíj, a szerzõdés nettó és bruttó értéke a támogatási kérelem benyújtási idõszakát követõen nem módosítható.A kifizetési kérelemhez a mûveletre vonatkozóan be kell nyújtani:

• kifizetési kérelem (nem webes)

(D0508-06);

• az ügyféllel szerzõdéses kapcsolatban álló TSZK által, az ügyfél nevére kiállított és az ügyfél által pénzügyileg rendezett kiadást igazoló bizonylat ügyfél példányának másolatát;

• az ügyfél általi pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolatát;

• az ügyfél és a szaktanácsadó által aláírt teljesítést igazoló napló másolatát;

• módosítás esetén a Módosító kérelem formanyomtatványt (D0501-01) és a módosítást igazoló szerzõdésmódosítás másolatát.Kifizetés

A támogatás forintban kerül kifizetésre. Az engedélyezett kifizetések forint összege – az 1913/2006/EK tanácsi rendelet 7. cikke szerint – azon év január 1-jei árfolyamán kerül meghatározásra, amikor a támogatás odaítélésére vonatkozó határozat meghozatalára sor került. Az EKB által közzétett, 2008. január 1-jén érvényes árfolyam 253,73 Ft/euró. A 2009. január 1-jén érvényes árfolyam 266,70 Ft/euró.Berta Dávid, MVH-FÖPEKI

Hegedûs Szilvia

Matus László

Forrás: www.mvh.gov.hu  • www.fvm.hu  • www.mgszh.hu