MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 6
Hegedûs Szilvia, Berta Dávid, Matus László 2014.03.17.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az induló agrár-környezet­gazdálkodási célprogram elektronikus kérelme mellett, papír alapon a szaktanácsadói szerzõdést, a TÉSZ, TCS, Tenyésztõ szervezet tagságot, valamint a Zöldség-Gyümölcs Terméktanács és az Ökológiai ellenõrzõ szervezet igazolásait is mellékelniük kell pályázatukban a célprogramoknak megfelelõen a 61/2009 FVM rendelet 3 sz. melléklete alapján, a 71/2009. MVH közlemény mellékleteinek megfelelõen, kivéve a Zöldség-Gyümölcs Terméktanács igazolását, amelyet a szervezet maga bocsát ki.

 

 A fiatal gazdálkodó estében igazolni kell az MVH határozata alapján a jogosultságot. A felsõfokú agrárvégzettséget szintén igazolni kell az oklevél vagy bizonyítvány másolatával. Mindenekelõtt fontos, hogy szeptember 1-ig rendelkezni kell a célprogramokban pályázott területek 30 napnál nem régebbi földhasználati lapjaival, amely öt évre szól. A mellékleteket papír alapon kell benyújtani a kérelmezõ székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei MVH kirendeltségre, hivatkozva a benyújtott támogatási kérelem iktatószámára.Az agrár-környezetgazdálkodási program területeinek blokkszintû beadása 2009. június 30-ig lehetséges elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül, amely határidõ meghosszabbítása várható.

Az elektronikus beadás után az MVH határozatot küld ki a célprogramokba sorolt területek nagyságáról. A határozat kézhezvételétõl számított 90 napon belül területazonosítási kérelmet kell beadni.A területazonosítási kérelemben a területek blokkazonosítókkal pontosan véglegesen kerülnek beadásra (az azonosító kérelemben csak visszavonásra van lehetõség, ezért célszerû a júniusi beadás alkalmával nagyobb területet megjelölni, amely késõbb pontosítható), a GPS koordináták megadása is e 90 napon belül történik.

 A MVH 74/2009. (VI.12.) számú közleményeAz önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatás igénylésérõlA támogatási kérelemhez csatolni kell:

• a mezõgazdasági õstermelõi igazolványnak az okirat kiállítója vagy közjegyzõ által hitelesített másolatát;

• az egyéni vállalkozó, úgy az egyéni vállalkozói igazolványt kiállító szerv igazolását a vállalkozói tevékenységrõl, induló vállalkozás esetén a D0074-03 Igazolás egyéni vállalkozó mezõgazdasági tevékenységérõl c. formanyomtatványon.A támogatási kérelemben meg kell jelölni a gép üzembe helyezésének tervezett idõpontját és tárolási helyét. A támogatás mértéke a beruházás összes elszámolható költségének 25%-a, a kiemelten támogatott gépek esetén 35%-a. Az ügyfél által igényelhetõ támogatás összege támogatási idõszakonként legfeljebb 735 000 eurónak megfelelõ forintösszeg lehet.

Az euró átváltásához használt árfolyam a támogatási döntés meghozatala évének január 1-jén érvényes EKB által közzétett árfolyam. A 2009. január 1-jén érvényes árfolyammal – 266,70 Ft/euró – számolva a támogatás felsõ határa 196 024 500 Ft. A beruházás elszámolható kiadásai nem haladhatják meg a gépkatalógusban szereplõ referenciaárat. A támogatott gépek listáját a 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.A támogatási kérelem benyújtása

A benyújtás helye: az MVH lakóhely/székhely szerint illetékes megyei kirendeltségei. A támogatási kérelmet 2009. június 15–július 15 között lehet benyújtani, legkorábban 2009. június 15-én, legkésõbb 2009. július 15-én adhatja postára.Az értékeléshez szükséges dokumentumok:

• a TÉSZ, vagy a véglegesen elismert termelõi csoport-tagság esetén a TÉSZ, vagy TCS eredeti igazolása arról, hogy az ügyfél a termelõi szervezet, illetve csoport tagja (D0068-01);

• állattenyésztési vagy vegyes gazdálkodási tevékenység végzése esetén a hatósági állatorvos eredeti igazolása az állattartó telep nyilvántartásáról és az állattartó tevékenység végzésérõl (D0225-01);

• zöldség-gyümölcs ágazati szereplõ ügyfél eredeti nyilatkozata arról, hogy a támogatással megvásárolni kívánt, illetve már megvásárolt géphez nem vesz vagy nem vett igénybe más európai uniós vagy nemzeti támogatást (D0100-03 Fõlap 9. Nyilatkozatok mezõjében feltüntetésre került);

• a beruházás helye szerinti Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat vagy Országos Cigány Önkormányzat nyilatkozata. Felhívjuk a figyelmet, hogy csak eredetiben aláírt nyilatkozat fogadható el és csak nem természetes személy ügyfél esetén.A közlemény mellékletei:• támogatási kérelem: Fõlap (D0100-03), Gép Betétlap (D0001-03), Pénzügyi terv I -SFH betétlap (D0005-06), Pénzügyi terv II. betétlap (D0006-03);

• igazolás egyéni vállalkozó mezõgazdasági tevékenységérõl (D0074-03);

• Termelõi Csoport /TÉSZ tagság igazolása (D0068-01);

• állategészségügyi hatóság igazolása az állattartó telepnyilvántartásba vételérõl (D0225-01).A kifizetések igényléseA 2009-ben benyújtott támogatási kérelmek alapján támogatásra jogosult ügyfelek a kifizetési kérelmet a 2009. szeptember 1. és október 31. közötti idõszakban jogosultak benyújtani.

A MVH 76/2009. (VI. 22.) számú közleményeA félig önellátó mezõgazdasági üzemek szerkezetének átalakításához nyújtott támogatás 2009. évi kifizetésének igénylésérõlA félig önellátó mezõgazdasági üzemek szerkezetének átalakításához nyújtott támogatáshoz kapcsolódó kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített formanyomtatványokon, az MVH területileg illetékes megyei kirendeltségére postai úton kell benyújtani egy példányban.

A 2009. évben a kifizetési kérelem benyújtására 2009. július 1. és 2009. július 31. között nyílik lehetõség.Berta Dávid, Hegedûs Szilvia, Matus László

Forrás: www.mvh.gov.huwww.fvm.huwww.mgszh.hu