MENÜ

Biomassza hasznosítás biogáz elõállításra

Oldalszám: 107
2014.03.19.

Napjainkban az éghajlatváltozással, a rapszodikusan változó olajárakkal és ellátásbiztonsággal kapcsolatos súlyos aggodalmak közepette a megújuló energiaforrások hasznosítása jelentheti a legjobb megoldást. A biomassza energiacélú felhasználásánál a biogáz elõállítás kiemelt jelentõségû, mert hatékonyan kapcsolja össze a környezetvédelmet az energiatermeléssel.

 

A biomassza energetikai célú felhasználásában jelentõs helyet foglal el a biogáz. A biogáz elõállítására gyakorlatilag valamennyi szerves anyag alkalmas, mint pl. a trágya, fekália, élelmiszeripari melléktermékek és hulladékok, elhullott állatok tetemei, valamennyi növényi rész a mellékterméktõl a fõtermékekig, háztartási szerves hulladékok, szennyvíziszap stb.A biogáz üzemekben tehát feldolgozhatjuk mindazokat a szerves hulladékokat, amelyek másként energia célra nem hasznosíthatók, ugyanakkor a környezetükbe elhelyezve számos környezetvédelmi és egészségügyi problémát okoznának.A biogáz elõállításánál ezen anyagok biológiai úton történõ fermentációjával az energiatermelés mellett ártalmatlanításukra is sor kerül, méghozzá anélkül, hogy az értékes szerves anyag megsemmisülne. A lebontás után visszamaradó anyag biotrágyaként tápanyag-visszapótlásra jól felhasználható, ezzel kiválthatjuk a környezetterhelést jelentõ mûtrágyafelhasználás jelentõs részét. A felhasználható alapanyagok többsége tulajdonképpen veszélyes hulladéknak számít, így olyan anyagokból is hasznos terméket (biogáz, biotrágya) állíthatunk elõ, melyek egyébként nagyon magas költséggel lennének kezelhetõk, illetve megsemmisíthetõk. A biogáz tehát egy olyan megújuló energiaforrás, melynél a környezetvédelem és az energiatermelés hatékonyan összekapcsolódik.A tápanyag ellátásnál a hangsúlyt a melléktermékekre, a szerves hulladékokra, de mindenekelõtt az állati trágyára kell helyezni. Ugyanis köztudott, hogy a nitrátszennyezés elkerülése érdekében környezetvédelmi okokból, amúgy is meg kell oldani az állattartó telepeken keletkezõ trágya kezelését, zárt tárolását. Erre a leghasznosabb megoldást a biogáz termeléssel való összekapcsolás jelentheti. Kiegészítõ alapanyagként szóba jöhet az energianövény termesztés, amely általános vélemény szerint nem szabad, hogy veszélyeztesse az élelmiszer- és takarmányellátást, illetve ne jelentsen árfelhajtó konkurenciát azoknak. (A biohajtóanyag elõállítás oldaláról kedvezõtlen tapasztalatok jelentkeztek az elmúlt években.)A mezõgazdasági biogáz üzemeknél a folyékony eljárás terjedt el, ahol az alapanyag szárazanyag tartalma 15% alatt van, célszerûen 6–8%. Így a biogáz üzemek fontos építménye a nagy térfogatú fermentor (vagy bioreaktor), amelyben oxigéntõl és fénytõl elzárva hõmérséklettõl függõen 10–30 napig tartózkodik az anyag (1. és 2. ábra).

 


 

 


 

 

A fermentorokba naponta betáplálható szerves anyag tömege 2–5 kg/ m3, a biogáz termelés 1–2 m3/m3. Az erjesztés történhet egy-, két- és többfokozatú, valamint termofil (50–60ºC) és mezofil (35–40ºC) eljárással. Az utóbbi években több szakaszos és folyamatos üzemû technológia is megjelent a 25%-nál magasabb szárazanyag-tartalmú szilárd biomassza kierjesztésére (száraz eljárás). Ez utóbbiakat elsõsorban az állattenyésztéssel nem foglalkozó gazdaságok részére fejlesztették ki. Itt kell említést tenni a legújabb ún. második generációs biogáz-elõállítási fejlesztésekrõl, melyeknél a nagy cellulóztartalmú melléktermékek kierjesztése hatékonyabban és gyorsabban megoldható (a cellulóz lebontását nagy nyomáson és magas hõmérsékleten, vagy enzimek segítségével végzik). Ez által a fõtermék helyett a nagy mennyiségû melléktermék (szalma, kukoricaszár stb.) használható fel alapanyagként.

A ma mûködõ biogáz üzemek nagy részénél a folyamatos felhasználás érdekében elektromos és hõenergia elõállítás történik, un. kogenerációs erõmûvekkel.A biogázzal gáz- vagy átalakított dízelmotorokat mûködtetnek, melyek generátort hajtanak meg. A biogáz energiájának kb. 1/3-a hasznosul villamos energiaként, a fennmaradó részbõl, mint hõenergiából 20–30% a fermentorok fûtésére fordítódik és még így is jelentõs hasznosítható hõenergia marad. Ilyenkor a biogáz üzemek méretét a generátor elektromos teljesítményével adják meg. Egy 500 kW-al jelzett üzemben egy 500 kW-os generátor mûködik, amely óránként 500 kWh, egy év alatt 4 millió kWh villamos energia elõállítását teszi lehetõvé, de ugyanennyi a felhasználható hõenergia mennyisége is. A hõenergia egész évben történõ hasznosítása – különösen mezõgazdasági üzemekben – általában nem oldható meg, pedig ettõl függ a gazdaságos üzemeltetés. Új törekvésként említhetõ, hogy a biogázt tisztítás után betáplálják a gázhálózatba. Ennek törvényi feltételei Magyarországon is adottak, azonban tisztítással el kell érni az elõírt minõségi paramétereket. A kén-hidrogén, a széndioxid, valamint a vízgõz tartalom eltávolításával gyakorlatilag biometánhoz lehet jutni. A biometánt nagy nyomáson palackba sûrítve traktorok és jármûvek üzemeltetésére is felhasználhatjuk. Itt kell megjegyezni, hogy a világon már 2007-ben kb. 6,4 millió db metánnal mûködõ jármûvet használtak. Továbbá kevésbé ismert az a tény is, hogy az egy hektáron megtermelhetõ energianövénybõl elõállítható hajtóanyagok közül a biometánnal lehet a legnagyobb futásteljesítményt elérni (3. ábra).

 


 

 

A gabonaalapú bietanolhoz, ill. a repce alapú biodízelhez viszonyítva a futásteljesítmény még akkor is több, mint kétszeres, ha a melléktermékeket (szeszmoslék, repcepogácsa és glicerin) biogáz üzemekben biometán elõállítására felhasználjuk.

Az EU-n belül jelentõs mértékben növekszik a biogáz elõállítás. A 2005-ös 5 millióról 2010-re várhatóan 9 millió tonna olaj egyenértékûre változik a felhasználás. A biogáz jelentõs része még ma is a depóniagázból és a szennyvíziszap feldolgozásából származik. Nagyütemû fejlõdés volt tapasztalható azonban, különösen az utóbbi öt évben a mezõgazdasági biogáz üzemi technológiák fejlesztése terén és az üzemek építési ütemében egyaránt.

A leglátványosabb fejlõdés Németországban tapasztalható, ahol nagyrészt trágyára alapozva kisebb, 100–150 kW-os berendezések létesültek kezdetben egy-egy üzemben, ma átlagosan 300–500 kW-osokat építenek társulások formájában. Az üzemek száma 2008-ra meghaladta a 3600-at, az átlagos teljesítmény elérte a 360 kW-ot. Hasonló fejlõdés látható Ausztriában is, ahol 2004 év végén 175, 2007-ben már 350 mezõgazdasági üzem mûködött.Magyarországon említésre méltó biogáz elõállítás az elmúlt évekig elsõsorban a 12 szennyvíztisztító telepen történt. A szeméttelepek közül 14 helyen valósult meg a depóniagáz kinyerés évi mintegy 100-120 millió m3 mennyiségben, melynek jelenleg csak kis részét hasznosítják ténylegesen. A mezõgazdasági biogáz telepek közül az 1950-es években épült elsõgenerációs, nagyobb méretû, valamint az 1980-as években épített második generációs, elsõsorban kisebb méretû üzemek gyakorlatilag elavultak és leállításra kerültek. 2007. év végéig négy vegyes alapanyaggal üzemelõ, elsõsorban mezõgazdasági jellegû biogáz üzem átadására került sor. Ezek: Nyírbátorban, Pálhalmán, Kenderes-Bánhalmán és Klárafalván üzemelnek. Közülük a nyírbátori 2003-ban épült, a több éves üzemi tapasztalatok kedvezõek, a többinél az üzembe helyezés 2007 év második felében történt. A 2008-ban meghirdetett Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében két év alatt 35 biogáz üzem megépítésére kerülhet sor, melyekhez 40–70% támogatás nyerhetõ. Bizakodásra adhat okot, hogy több helyen vetõdött fel az egész országban különbözõ méretû biogáz üzem létesítési gondolata, így várhatóan számuk 5 éven belül meghaladhatja a 100-at. Megvalósításukat a támogatási lehetõségek jövõbeni alakulása nagymértékben befolyásolja.A biogáz, mint megújuló energiaforrás hozzájárulhat a nemzetközi kötelezettségeink teljesítéséhez, mind az energetika, mind a környezetvédelem területén. A biogáz elõállítás nagyon sok kedvezõ tulajdonsága ellenére a hazai gyakorlatban ma még kevésbé elterjedt. Ennek egyik oka, hogy a jelenlegi gazdasági viszonyok között a biogáz termelés kizárólag piaci alapon nem gazdaságos, elsõsorban a nagy beruházási költségek miatt. A biogáz beruházások terjedésének ez idáig nem kedvezett, hogy a megújuló energia alapú áramtermelésnél nem történt differenciálás az átvételi árnál. A villamos energia átvételi ára így átlagosan 25 Ft/kWh-ra adódott 2007-ben, de 2008-ban sem érte el a 30 Ft/kWh-át. Az új Villamosenergia Törvény felhatalmazást adott a kormánynak a differenciált átvételi árrendszer kialakítására, a probléma ezzel rendezõdhet. Egyes európai országokban differenciált átvételi ár volt érvényben a korábbi években is. Pl. Németországban az alapár közel 30 Ft/kWh, de további 22–30 Ft/kWh bónusz nyerhetõ, amelynél a méretet a hõenergia felhasználást, az alapanyagot illetve a technológiai színvonalat veszik figyelembe. Ausztriában az üzemméret alapján az átvételi ár a kisebb üzemeknek kedvezett. A 100 kW-osok 0,164 EUR/kWh, az 500 kW-osok 0,145 EUR/kWh átvételi árat kapnak, melyet hosszú idõre garantálnak, és napszakonkénti differenciálás sincs.A növekvõ energiaárak és a törvényi szabályozás kedvezõbbé válásával hamarosan gazdaságossá válhat a biogáz elõállítás. Az elterjedéséhez hazánk jó biomassza potenciállal rendelkezik.Dr. Kacz Károly