MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 3
2014.03.24.

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási ötelezettségének 2009. április 08-ig lehetett eleget tenni, az elektronikus ügyfélkapun keresztül. Amennyiben a termelõ nem tett eleget az adatszolgáltatási kötelezettségeinek, azt a falugazdászok és az MVH segítségével pótolnia kell. A területalapú támogatásokhoz fontos regisztrációs szám igénylõ lapokat, a G001 nyomtatványokon még beadhatják a gazdák.

 

 Még igényelhetõ (2009. 05. 31-ig) a szõlõ-, gyümölcstermesztési ágazatban a gázolaj után de minimis támogatás.A támogatással az a gazdálkodó élhet, aki legalább fél hektáron szõlõ- vagy gyümölcstermesztést folytat, a gázolajvásárlásáról vagy a gépi bérmunka-szolgáltatás igénybevételérõl saját névre szóló számlával rendelkezik, valamint a tárgyév egészére vonatkozó teljes adó-visszatérítési igényét a VPOP teljesítette. Hektáronként hetven liter gázolaj után kérhet jövedékiadó-visszatérítést, maximum a de minimis támogatási összeg felsõ határáig, azaz három év alatt háromezer euróig.

A 2009. évi területalapú támogatásról rövidenMegérkeztek és átvehetõk a MVH által elkészített borítékok a falugazdász hivatalokban, melyek a 2009. évi területalapú támogatás elektronikus úton történõ igénylésével kapcsolatos tájékoztatást tartalmazzák. A boríték tartalmazza továbbá azt a felhasználói nevet és jelszót, valamint a meghatalmazást, amivel a kérelem kitöltõje – legyen az maga a gazdálkodó, vagy a meghatalmazott – be tud lépni az elektronikus kitöltõ felületre. A tájékoztató levél átvétele nélkül a fenti adattartalom miatt a gazda nem tudja elkészíteni és beadni a 2009. évi területalapú támogatás igénylését.

A tájékoztató levelek a Magyar Agrárkamara és a falugazdászok Ügyfélszolgálati Irodáiban vehetõk át március 31-ig.

Az elektronikus kitöltõ felület, melyre ügyfélkapus bejelentkezés után lehet belépni, április 1-tõl tesztjelleggel mûködik. Április 6-tól indul a használható felület, mûködik az adatbevitel, de a kérelem még nem küldhetõ el. Április 15-tõl indul a rendszer.

28/2009. (III. 20.) FVM rendeletA zöldség-gyümölcs termelõi csoportok támogatásáról.

A támogatás formája lehet:

a) tõketámogatás a bekerülési érték figyelembevételével,

b) kamattámogatás a támogatás szempontjából elszámolható költségekhez igénybe vett hitel pénzügyileg rendezett kamatai után,

c) kamattámogatás a támogatásra jogosult beruházásokhoz hozzákapcsolható éven túli forgóeszköz költségeihez igénybe vett hitel pénzügyileg rendezett kamatai után,

d) pénzügyi intézmény kezdeményezése alapján kezességvállaló intézmény által nyújtott kezességvállalás a hitelszerzõdés szerinti hitelösszegre és egyéves ügyleti kamatára, illetve az ezt követõ években a futamidõ végéig a mindenkor fennálló tõketartozásra és egyéves ügyleti kamatára, illetve ezek kombinációja azzal, hogy a d) pontban meghatározott formát csak a b), illetve a c) pontokban meghatározott formákkal együtt lehet igényelni.Támogatási kérelmet az MVH-hoz kell benyújtani. A támogatási kérelem formanyomtatványa és kitöltési útmutatója az MVH honlapjáról letölthetõ.

A támogatási kérelmet az MVH bírálja el és a támogatást a támogatási kérelem kézhezvételétõl számított hat hónapon belül fizeti ki.

22/2009. (III. 13.) FVM rendeletAz egyes állatbetegségek megelõzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjérõl szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosításáról. A támogatás jellege, mértéke

Vissza nem térítendõ támogatás vehetõ igénybe elfogadott hazai állat-egészségügyi programok alapján kötelezõen végrehajtandó, az állat-egészségügyi hatóság által elrendelt, továbbá az állatállomá-nyok állat-egészségügyi programjában szereplõ intézkedések, monitoring vizsgálatok, tesztek és más szûrési intézkedések, gyógykezelések, immunizálások, illetve az e tevékenységek elvégzéséhez szükséges állat-egészségügyi szolgáltatások költségeihez.

A támogatás összege a szolgáltatásról kiállított számla nettó értékének 100 százalékáig, de legfeljebb az 1. számú melléklet szerinti fajlagos összegig terjedhet.Támogatási kérelem, kifizetésA természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság az elvégzett állat-egészségügyi szolgáltatásokról a tárgyhónapban kiállított számlák másolatát a 3. számú melléklet szerinti összesítõhöz csatolva a tárgyhónapot követõ hónap tizenötödik napjáig postai úton két példányban megküldi a kedvezményezett telephelye szerint illetékes MgSzH-hoz, aki az összesítõ, valamint a számlák alapján megállapítja a támogatási összeg jogosultságát és nagyságát, és azt az engedélyes összesítõjén igazolja. Az MgSzH az igazolással ellátott összesítõket azok mellékleteivel a tárgyhónapot követõ hónap utolsó napjáig megküldi a szolgáltató részére. A baromfifélékre vonatkozó támogatott állategészségügyi szolgáltatásra vonatkozó öszszesítõket és számlákat a Baromfi Terméktanácshoz, az egyéb állatfajokra vonatkozó összesítõket és számlákat a Vágóállat és Hús Terméktanácshoz kell megküldeni. Az MgSzH által igazolt összesítõk alapján a szolgáltató 15 napon belül a 4. számú melléklet szerinti támogatási kérelmet megküldi az MVH-hoz, melyhez csatolja az MgSzH által jóváhagyott 3. számú melléklet szerinti összesítõket.

Az MVH határozatot hoz a támogatás összegérõl és azt kedvezményezettenkénti részletezésben megküldi a szolgáltatónak, aki a megfelelõ összeget folyósítja a vállalkozás részére. Az ûrlapok a www.fvm.hu -ról letölthetõk. 

27/2009. (III. 18.) FVM rendeletA tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeirõl.

29/2009. (III. 25.) FVM rendeletAz Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatások részletes feltételeit megállapító egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról.

Berta Dávid MVH-FÖPEKI

–Hegedûs Szilvia NyME-MÉK PhD hallgató

–Matus László NyMe-MÉK PhD hallgatóForrás:

www.mvh.gov.hu

www.mgszh.hu