MENÜ

Magyarország talajainak Zn-ellátottsága,a visszapótlás lehetõségei

Oldalszám: 44
2014.03.24.

A növények számára nélkülözhetetlen (esszenciális) tápelemeket makro- és mikrotápelemekre osztjuk fel. Makrotápelemeknek – melyek a növényi szárazanyagban 0,01%-ot meghaladó mennyiségben találhatók – a következõ növényi tápelemeket tekintjük: N, P, K, Ca, Mg, S. Makrotápelemekbõl viszonylag nagy mennyiségre van szükségük a növényeknek, a mikrotápelemekbõl viszont már sokkal kevesebbre.

 

Mikrotápelemeknek – melyek a növényi szárazanyagban 0,01–0,00001%-ban találhatók – a következõk növényi tápelemeket tekintjük: Fe, B, Mn, Zn, Mo, Cu, Co.

A Zn a földkéregben 0,004–0,1% mennyiségben fordul elõ. Legfontosabb ércei a szfalerit, a cinkpát és a kalamin.

Az ólommal, az ezüsttel, és a kadmiummal közösen bányásszák. Növény-, állat-, illetve humánélettani szempontból is bizonyítottan fontos mikroelem.

A növényélettani folyamatokban specifikus és nem specifikus enzimaktivátor szerepet tölt be; peptidáz, dehidrogenáz, szuperoxi-dizmutáz, és egyéb enzimek aktivizálója, ezenkívül a sejtekben a metalloenzim-komplexek kialakításában vesz részt. Szerepet játszik a növények nitrogén anyagcseréjében oly módon, hogy Zn-hiány hatására a fehérjeszintézis zavart szenved. Emellett a cinknek funkcionális szerepe van az auxinok (növekedési bioregulátorok) és triptofán (esszenciális aminosav) szintézisében is. Mivel a triptofán nélkülözhetetlen az indolecetsav képzõdéséhez, ebbõl következõen a cink (a mangánnal kölcsönhatásban) szabályozza a növények növekedését.

A növényi szárazanyagban a cink 25 és 150 ppm között van, hiánytünetek általában 20 ppm alatt fordulnak elõ, míg toxikus tünetek akkor, ha a levelekben a Zn-koncentráció 400 ppm feletti.

A növények a talajból a cinket Zn2+ ionként, vagy természetes, illetve mesterséges komplex vegyületek formájában veszik fel.Hazánk talajainak nemzetközi összehasonlításban is gyenge a Zn-ellátottsága, a vizsgált talajok 46%-a cinkben gyengén ellátottnak minõsül. Zn-hiányos talajok leginkább az ország ÉNy-DK átlója mentén (leginkább Békés és Fejér megyékben) helyezkednek el, amelyek egyébként az ország legfontosabb kukorica-termõterületei (ábra).

 


 Talajtípusok szerinti megoszlásban Magyarországon a homoktalajok összes cinktartalma általában 30 mg/kg körüli, az erdõtalajok többnyire 70–115 mg/kg-ot tartalmaznak, a csernozjomtalajokban a cink 120–150 mg/kg koncentrációban fordul elõ.

Általánosságban a nagy szénsavas mésztartalmú, bázikus talajokon kell Zn-hiánnyal számolnunk, míg a cinkkel jól ellátott talajokon sok esetben a talajok hátrányos savanyúsága (gyenge mészellátottsága) okoz problémákat a növénytermesztés számára.

Számos kísérleti eredmény szolgál bizonyítékul arra, hogy a növényekben a Zn és a P között antagonizmus (egymást kölcsönösen gátló hatás) van, így egyes talajok magas, vagy túlzott foszforellátottsága cinkhiányt képes létrehozni.

Hazai körülmények között a cink feleslege csak ritkán fordul elõ. A tünetek túlzott ellátottság esetén hasonlóak a vas-, illetve a mangánhiány tüneteihez.

A növények a növekedésben visszamaradnak, majd elhalnak. Az árpa különösen érzékenyen reagál a Zn-többletre.

Míg a Zn-hiányra a gabonafélék viszonylag kevéssé, a burgonya, a paradicsom, a cukorrépa és a lucerna közepesen érzékenyek, addig a kukorica, a komló, a len és a bab jelentõs termésveszteséggel válaszol az elégtelen Zn-ellátottságra.Zn-hiány esetén a növények felsõ leveleinek érközi klorózisa, majd a levéllemez teljes kifehéredése tapasztalható. A levelek aprók maradnak és a fellépõ auxinhiány miatt rozettásodás, torzulás, valamint törpe szártagúság figyelhetõ meg. A cinkhiány a kukoricán és a cirkon a legszembetûnõbb. A hiány következtében a kukorica növekedése visszafogottá válik, az ízközök lerövidülnek. Az állomány lemarad az adott fenológiai fázisra jellemzõ növénymagasságtól. A hiány hatására az idõsebb leveleken a középér mellett mindkét oldalon fehéres-halványsárgás klorotikus csíkok alakulnak kiEzek a levélalaptól egészen a csúcsig futnak, miközben a középér, a levélszél és a levélcsúcs zöld marad. Tartós hiány esetén a levél szürke, bronz színû lesz, majd nekrotizál. A virág- és termésképzési zavarok miatt erõs hiány esetén a hektáronkénti termés mennyisége akár 80%-kal is csökkenhet.A cink hiány leküzdésére, két alapvetõ módszer létezik. Míg a talajon keresztül végzett Zn-pótlás számos tényezõ (talajtulajdonságok, nedvességtartalom stb.) befolyása alatt áll és ezért hatása a vegetációs periódus alatt kevéssé kalkulálható, addig a levéltrágyázás közvetlen és gyors hatása révén hatékony eszköze lehet az állományban fellépõ hiány orvoslásának. A talaj közvetítésével történõ visszapótlásnak vitathatatlan elõnye a hosszabb tartamhatás, hátránya az igen gyakori lekötõdési folyamatokban rejlik. A Zn levéltrágyázással történõ pótlása különösen a meszes és sok felvehetõ foszfort tartalmazó talajokon javasolt.

Az alkalmazható trágyaanyagok spektruma a szervetlen Zn-sóktól a különbözõ komplex vegyületekig széles skálán mozog.

A cinket a talajba 3–15 kg/ha adagokban célszerû kijuttatni, de indokolt esetben akár 30–50 kg/ha Zn hatóanyag-mennyiség talajba dolgozása is célravezetõ lehet.

A lombtrágyázás azonban csak adott tenyészidõben oldja meg a mikroelem gondokat, viszont lényegesen kevesebb szer felhasználásával. A permetezéshez a cinkszulfát 0,3–1,0%-os oldata az ajánlott, melyet célszerû a perzselési károk elkerülése végett 0,25%-os Ca(OH)2 oldattal kiegészíteni.Meg kell említenünk azonban a Zn-pótlás legõsibb módszerét, a rendszeres istállótrágyázást is, ugyanis a friss istállótrágya mintegy 15–20 mg/kg Zn-t tartalmaz. Egyes vizsgálatok szerint nagy Mn-adagok szintén kedvezõen befolyásolják a növények cink ellátottságát azáltal, hogy a cinket a talaj szorpciós komplexeibõl kiszorítják. Ilyen módon növeli a cink felvehetõségét az NH4NO3 (ammónium-nitrát) és az (NH4)2SO4 (ammónium-szulfát) trágyázás, míg az Na(NO3)2 és a Ca(NO3)2 (mészsalétrom) csökkenti a felvehetõségét.

Összességében elmondható, hogy Zn-kel rosszul ellátott termõhelyen a helyesen kivitelezett Zn-levéltrágyázás termesztett növényeink értékmérõ tulajdonságainak akár 30–40%-os javulását is eredményezheti.A kalcium és cink pótlásának tervezése során mindenképpen vegyük figyelembe a következõket:

• a tápanyag-visszapótlás tervezése során lehetõleg támaszkodjunk az aktuális talajvizsgálati (növényvizsgálati) eredményekre,

• sok szénsavas meszet tartalmazó talajokon mindig számoljunk a Zn-hiány megjelenésével,

• meszes talajokon a talajok nagy felvehetõ foszfortartalma tovább rontja a növény Zn-felvételét, így ilyen esetekben inkább levéltrágyázással pótoljuk a hiányban lévõ tápelemeket,

• meszes, cinkhiányos talajokon tartózkodjunk az egyszeri, nagy adagú foszfáttrágyázástól, mert tovább erõsítjük a cink hiányát,

• enyhén savanyú–savanyú talajokon gondosan határozzuk meg a kijuttatandó CaCO3 mennyiségét, mert a hirtelen, túlzott mértékben adagolt mészmennyiség rövid távon jelentõs mikroelem-felvételi zavarokhoz vezethet,

• hiánytünetek megjelenése esetén ne késlekedjünk, az idejében elvégzett levéltrágyázás gyors és kiváló pozitív hatású.Dr. Schmidt Rezsõ–Matus László

–Péntek Attila Nyugat-magyarországi Egyetem,

Mezõgazdaság- és Élelmiszer-tudományi KarFelhasznált irodalom:

Patócs I. (szerk.) (1989): A növények táplálkozási zavarai és betegségei.

Agroinform Kiadó Vállalat, Budapest

Kádár I. (2008): A mikroelem kutatások eredményeirõl, különös tekintettel a Cu és Zn elemekre.

Acta Agronómica Óvarensis 50. 1. 9–12. p.

Pais I. (1980): A mikrotápelemek szerepe a mezõgazdaságban. Mezõgazdasági Kiadó, Budapest

Györi D.–Regiusné M. Á.–Szabó S.–Szentmihályi S. (1987):

Mikroelemek a mezõgazdaságban I. (Esszenciális mikroelemek). Mezõgazdasági Kiadó, Budapest

Kalocsai R.–Schmidt R.–Szakál P. (2006): A Ca és Zn növénytáplálási jelentõsége hazai talajaink tápanyag-ellátottságának függvényében Agro Napló X. évf. 2006/5. 34–36. p.