MENÜ

A kukorica tenyészideje a termesztés feltételeinek változásának tükrében

Oldalszám: 11-12
2014.03.24.

A kukoricahibridek a sok-sok jellemzõ tulajdonság mellett egymástól az éréshez szükséges idõtartam hosszában is jelentõsen különböznek. Az adott termõhelyen alkalmazható tenyészidõt az aktív hõ összeg határozza meg. Az északi országokban aránylag szûk az eltérõ tenyészidejû hibridek választéka. Minél délebbre megyünk a választékunk egyre bõvülhet. Magyarországon a kukorica termõhelyek adottságai alapján a FAO 100-tól FAO 600-ig terjedõen vethetünk hibrideket. A tenyészidõ használat azonban számos megfontolást rejt magában.

 
 Ha áttekintjük, hogy az elmúlt hét évtizedben miként változott a termesztett hibridjeink tenyészideje, érdekes tanulságokat szûrhetünk le.(Berkó J., Horváth J. 1993).

Az adatok szerint 1938 és 1960 között a FAO 300 és FAO 400-as hibridek határozták meg a termesztés volumenét, a FAO 500-as hibridek aránya jellemzõen 15–17% körüli vagy az alatti volt. A FAO 200 hibridek gyakorlatilag ismeretlenek voltak.

Az 1960-as évek elejétõl ugrásszerûen megnõtt a FAO 500–FAO 600-as hibridek aránya, köszönhetõen az elsõ magyar beltenyésztéses hibrid megszületésének és annak, hogy a termelõk a hosszabb tenyészidõben a nagyobb termés ígéretét látták és tapasztalták meg.

A hosszabb tenyészidõ miatti nagyobb szemnedvesség tartalom az akkori energiaárak miatt nem jelentett lényeges termelési költségnövekedést, így valójában senki sem foglalkozott azzal, hogy milyen nedvességû kukoricát kellett megszárítani. A késõi hibridek vetésterülete a szárításra fordított energiaárak növekedésével gyorsan csökkent. A késõi hibridek termesztésének kockázatát a csõ fusáriumos megbetegedés is növelte.

Miután egyértelmûen kimutatható volt, hogy a sertéstelepek állategészségügyi gondjai a késõi kukoricák szemtermését károsító fuzárium gombák által termelt toxinokkal függnek össze, a hosszú tenyészidejû (FAO 600) vagy annál késõbbiek gyakorlatilag elvesztették jelentõségüket.Különös módon a hetvenes és nyolcvanas években a korai és középkorai hibridek aránya nem változott. Az eltûnõ FAO 600-as és a fokozatosan csökkenõ FAO 500-as hibridek helyét a FAO 200-as hibridek foglalták el. Az 1975–1987–ig terjedõ idõszakban pedig az igen korai hibridek aránya megtöbbszörözõdött.

Az 1970-tõl a 90-es évekig, a termelési rendszereknek köszönhetõen, a kukoricatermesztés aranykorát élhettük meg. Pontos, táblára lebontott adatok alapján születtek a hibriddel és az alkalmazandó technológiával kapcsolatos döntések.

A rendszerváltással bekövetkezett gazdasági változások leromboltak szinte mindent, ami a kukoricatermesztés magas színvonalát lehetõvé tette. Hosszú viszontagságos idõszak után mondhatjuk, hogy a kukoricatermesztésnek újra rangja van. A termésátlagaink azt bizonyítják, hogy elvileg mind a biológiai háttérrel, mind a technológia szakmai részével a dolgok rendben vannak.Nem egészen így áll ez a termesztéshez felhasznált anyagok és a kukorica felvásárlási árával. Gyakran küzdünk a túltermeléssel, a túltermelésbõl adódó kiszolgáltatottsággal. A termesztés feltételeit a rapszodikus idõjárás kiszámíthatatlanná teszi, a mûtrágya árának megduplázódása óriási önköltség növekedéshez vezet. A kukoricabogár megjelenése a kukorica monokultúra megszüntetését követeli meg. Arra sem gondolhatunk, hogy a száraz évek kedvezõtlen hatását öntözéssel csökkentsük, mert hiányzik az öntözés feltételeinek megteremtéséhez szükséges tõke.

Napjaink kukoricatermesztésének gazdaságosságát többek között a vetésváltás és a betakarításkori szemnedvesség fogja erõsen motiválni. Mindkettõ szorosan kapcsolódik a kukorica tenyészidejéhez.

A vetésváltást a kukoricabogár megjelenése tette újra aktuálissá, miután igazolódott, hogy a bogár elleni védekezés egyik hatékony módszere. Ne feledjük el azt sem, hogy a vetésváltáshoz viszonyítva ugyanolyan terméseredményt monokultúrában csak nagyobb mûtrágya adagokkal tudunk elérni. A mûtrágya árak égbeszökkenése után mondhatjuk, hogy már nemcsak a bogár elleni védelem, hanem a tápanyag-visszajuttatás költsége is indokolttá teszi a vetésváltást.

Könnyû azt mondani, hogy váltsunk növényt. A magyarországi vetésszerkezetet ismerve nem is olyan egyszerû ez a kérdés. A vetésváltáskor elsõsorban a kukoricával közel azonos területen termesztett kalászosokra gondolhatunk. Ahhoz, hogy a kalászosok elõveteménye kukorica lehessen, korán betakarítható kukoricahibridet kell termelnünk. Egyre többször hangzik el az a meghökkentõ kijelentés is, hogy vessünk kukorica után repcét. A kukoricát ebben az esetben pedig legkésõbb augusztus elején be kellene takarítani!A szemnedvesség minimum elvárásaiban az elmúlt 20 évben jelentõs változások álltak be. A hetvenes években elfogadott 30%-os betakarításkori szemnedvesség ma már 18–20% alattinak mondható. Bár a nemesítés a szárítási költségek mérséklésében hatékonyan tudott közremûködni a gyors vízleadású hibridek piacra vitelével, napjaink termesztési gyakorlatát figyelembe véve, a betakarításkori szemnedvesség a jövedelmezõség szempontjából továbbra is a hibridválasztás fontos eleme marad.A különbözõ tenyészidejû hibridek betakarításkori szemnedvességének és a termõképességének összehasonlítása végett az 1. táblázatban 2003-tól kezdõdõen az MgSzH fajtajelöltek kísérletébõl kigyûjtöttük a standard hibridek adatait. Azért választottuk bemutatásra a standard hibridek teljesítményét, mert azok ismertek és a köztermesztésben széles körben használtak. Az adatok tehát nem elvontak, azok egybevágnak a szántóföldi tapasztalatokkal. A standard hibridek hosszabb ideig szerepelnek állandó összetételben, cseréjük jól jellemzik a hibridérték növekedését.

 


 A termõképesség (t/ha) és a betakarítási szemnedvesség (%) adatait 2003-tól 2008 ig tüntettük fel a táblázatban úgy, hogy a FAO 300 éréscsoport standardjainak abszolút értéke mellett a FAO 200 és FAO 400 hibrideknél az eltéréseket adtuk meg.

A standard hibridek adatai alapján a korai és középérésû hibridek csoportja között termõképességben alig, vízben viszont viszonylag nagy a különbség.

Az igen korai hibridek terméspotenciálja a koraiakhoz viszonyítva jelenleg közel egy tonnával kisebb, de jóval alacsonyabb a betakarításkori szemnedvességük is.

Torzítja az eredményeket, hogy a FAO 200-as kísérletek zömmel nem a tipikus korai termõhelyeken voltak beállítva, és esetenként túlérésben lettek betakarítva.Az adatok országos átlagot tükröznek. Azonban az egyes termõhelyektõl függõen átlagtól jelentõs eltérések vannak. Éppen a 2008 év szolgáltatott erre kiváló példát. A nyugati és északi megyékben a hosszabb tenyészidejû hibridek szemnedvessége még október végén is 20% felett volt, ezzel ellentétben, a dél-keleti megyékben a szárazság következtében a szem víztartalma már szeptember közepére 15% körüli értékre csökkent. GK Kht Táplánszentkereszti Kutató Állomása jól reprezentálja az ország hûvösebb, csapadékosabb termõhelyeit. A 2. táblázatba az utóbbi öt év (merõben eltérõ évjáratok) szemnedvességi adatait, október 15-i betakarítást alapul véve, foglaltuk táblázatba éréscsoportonként.

 


 A betakarításkori szemnedvesség (%)az elmúlt 5 évben október 15-én Táplán-szentkereszten.

A táplánszentkereszti adatok szerint csak az igen korai hibridek szemnedvesség tartalma éri el azt az értéket, amit ma kívánatosnak tartunk a szárítási költségek minimalizálása végett.

A vetõmag értékesítés becsült számai azt mutatják, hogy ma Magyarországon szemes kukoricaként alapvetõen a FAO 200–400 tenyészidejû hibrideket termeljük. A silókukorica termesztésben meghatározó a FAO 500 hibridek aránya, melyek szemesként történõ betakarítására akkor kerül sor, amikor kedvez az idõjárás a kései hibrideknek és a gazdaság nem szándékozik a teljes területrõl a kukoricát szilázsként hasznosítani.Az utóbbi évtizedek termesztési tapasztalata alapján egyértelmû, a korai (FAO 300) hibridek termesztése a leggazdaságosabb. A FAO 400-as hibridek terméselõnye sokszor a szárítási költségek miatt elvész, de kedvezõ õszön mégis ezek a hibridek adnak „csúcs” termést. Az igen korai hibridek termesztésére az alacsonyabb terméspotenciál miatt nehezebben vállalkozunk. Ezt a helyzetet az idõjárás bizony idõnként módosítja. Pl. nem is olyan régen, 2005 kedvezõtlen õszi idõjárása miatt 2006-ban csak FAO 350 alatti kukoricákat akartunk termelni. Az utóbbi két év viszont egyértelmûen az FAO 400-ok felé billentette a mérleg nyelvét.Szél Sándor–Balassa György–Virágné Pintér Gabriella