MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 2
2014.03.24.

A falugazdász hivatalokban az õstermelõi igazolványok érvényesítése március 20-ig lehetséges. A szõlõ- és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolajhoz nyújtott csekély összegû (de minimis) támogatás 2009. május 31-ig folytatódik.
A területalapú támogatás új belépõinek, akik nem rendelkeznek még regisztrációs számmal az MVH G001 nyomtatványán kérelmezhetik azt. A 2009. évben újrainduló agrárkörnyezet gazdálkodási támogatások elõkészítése még jelen pillanatban is folyik. A történelmi bázis alapján történõ európai uniós támogatások kifizetése már február közepén elkezdõdött.

 Tájékoztatás a 46/2008. (IV. 17.) FVM rendeletben foglalt szõlõ- és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolajhoz nyújtott csekély összegû (de minimis) támogatásának végrehajtási folyamatáról

A 2009. január 1-tõl hatályos jogszabály szerint a 2008-ban vásárolt és a szõlõ- és a gyümölcsös ültetvényterületen felhasznált gázolajmennyiség után igényelhetõ, (az általános szabályok szerint leigényelt 97 l/ha gázolaj mennyiségen túl a támogatás. Támogatási kérelmet évente egyszer, a tárgyévet követõ évben, legkésõbb a tárgyévet követõ év május 31. napjáig nyújtható be postai úton vagy személyesen a lakhely vagy székhely szerint illetékes Megyei MgSzH Földmûvelésügyi Igazgatóságához. A támogatás mértéke a szõlõ- és a gyümölcsös ültetvényterületen ténylegesen felhasznált, a gázolaj mennyisége után literenként hetven forint.

A kérelemhez csatolnia kell:

• a 97 l/ha fölött felhasznált gázolaj vásárlásáról vagy a gépi bérmunka-szolgáltatás igénybevételérõl a tárgyévben kiállított, saját nevére szóló eredeti számlákat és azok egy másolati példányát,

• a tárgyévre vonatkozó jövedéki adó-visszatérítés teljesítésének igazolását,

• és a VPOP által záradékolt számlákat vagy az azokról készült számlajegyzéket.

Elektronikus bevallás esetén az adó-visszaigénylés benyújtáshoz mellékelt számlajegyzéket kell a kérelemhez csatolni. Gépi bérmunka-szolgáltatás igénybevétele esetén, a számlán a gázolaj mennyiségét külön fel kell tüntetni!

VPOP igazolás hiányában adó-visszatérítés teljesítésének igazolására elfogadott:

• papír alapú adó-visszatérítési kérelem benyújtása esetén a VPOP által a termelõ részére megküldött „értesítés a jövedéki adó kiutalásáról,” a jóváírást tartalmazó, az igénylõ nevére szóló bankszámlakivonattal;

• elektronikus úton történõ bevallás esetén a VPOP „kiutalási értesítés az elektronikusan benyújtott okmányban szereplõ visszaigénylési nyomtatványban szereplõ visszaigénylési jogosultság teljesítésérõl” megnevezésû visszaigazolását, a jóváírást tartalmazó, az igénylõ nevére szóló bankszámlakivonattal.Személyes átvétel esetén – amelyet a termelõ a falugazdásznál végezhet el – a termelõ átvételi elismervényt kap. Az átvételi elismervényen tételesen fel kell tüntetni a jövedéki adóvisszaigénylés módját, dokumentumait. A Mezõgazdasági és Szakigazgatási Hivatal a záradékolt kérelmet, a számlákat, azok másolati példányát adó-visszatérítés teljesítésének igazolását, valamint a benyújtás idõpontját igazoló borítékot – személyes benyújtás esetén az átvétel idõpontjára szóló elismervényt – évi egy alkalommal, legkésõbb a tárgyévet követõ év június 30. napjáig a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal mezõgazdasági termelõ lakhelye vagy székhelye szerint illetékes megyei kirendeltségére továbbítja.

A kérelem letölthetõ a www.agrarkamara.hu oldalról.

A nitrátrendelet szerinti nyilvántartásra alapozott adatszolgáltatást a 2008. január 1.–2008. december 31. közötti idõszakról 2009. február 28-ig kell teljesíteni a Mezõgazdasági és Szakigazgatási Hivatal székhely szerint illetékes hivatala felé. 2008. szeptember 1–2009. augusztus 31. közötti nyilvántartási idõszakról 2009. december 31-ig.

Nitrát adatszolgáltatásra kötelezett:

• a nitrátérzékeny területen valamennyi mezõgazdasági tevékenységet folytató, továbbá

• az ország területén minden a háztartási igényeit meghaladó mértékben állattartást végzõ természetes és jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságra is.Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során merült fel a KÜJ és KTJ számok szükségessége az adatszolgáltatást végzõk esetében. A KAR adatbejelentõ lap benyújtásával kapja meg gazdálkodó a fenti nyilvántartási számokat. Aki nem tudja beszerezni, ezen azonosítókat február 28-ig, az a KAR adatbejelentõ lap másolatát mellékelje a nitrát adatszolgáltatási lapok mellé, majd a késõbbiek során küldje meg az adatokat az MGSzH részére. A KÜJ és KTJ számok a 219/2004 kormányrendelet értelmében kizárólag az állattartóknak kell megkérniük. A FAVI alap adatlapokat folyamatosan – a jogszabály erejénél fogva a tevékenység megkezdésekor, vagy annak változásakor, megszûnésekor – kell benyújtaniuk mindazon adatszolgáltatásra kötelezetteknek, akik a KÜJ és KTJ számok igénylését elvégezték.

Az alap adatszolgáltatást követõen történik a felügyelõség részérõl a késõbbi adatszolgáltatási kötelezettség megállapítása.

A FAVI éves adatszolgáltatási határideje: 2009. március 31. Az alábbi linken elérhetõ a FAVI alap adatlap:

http://www.ktm.hu/index.php?pid=20&sid=84

http://ktvktvf.zoldhatosag.hu/menu/hirek/KVelektronikus_bevallas.htm

 8/2009. (II. 4.) FVM rendelet

A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet módosításáról.Berta Dávid, MVH-FÖPEKI,

–Hegedûs Szilvia, NyME-MÉK PhD hallgató–Matus László, NyMe-MÉK PhD hallgatóForrás: www.mvh.gov.hu www.mgszh.hu www.agrarkamara.hu