MENÜ

Mezõgazdasági õstermelõ adózása - 2009

Oldalszám:
2014.03.25.

 

1. A mezõgazdasági õstermelõnek – az átalányadózást választó kistermelõ is –, ha az e tevékenységbõl származó bevétele nem haladja meg az évi 600 ezer forintot, akkor nem kell jövedelmet és adót megállapítania.

Az évi 600 ezer forintot meghaladó bevétel esetén a jövedelem megállapítható:

2. 10%-os költséghányad: akkor alkalmazandó, ha a termelõ nem kíván a költségeivel tételesen elszámolni. Ekkor a bevétel 90%-a tekintendõ jövedelemnek. Ez az összeg, amely esetleg más jövedelemmel való összevonás után az adó alapja. Az adó kiszámítása: 0–1 700 000 Ft-ig 18%, 1 700 001 Ft-tól 306 000 Ft + az 1 700 001 Ft feletti összeg 36%-a. A mezõgazdasági tevékenység adójából maximum 100 000 Ft õstermelõi adókedvezmény és más igazolt adókedvezmény is igénybe vehetõ (1. táblázat).

 


3. Átalányadózás: a mezõgazdasági kistermelõ: akinek a mezõgazdasági tevékenységébõl az adóévben megszerzett bevétele a 8 millió forintot nem haladja meg. Ezen bevételi határig választható a mezõgazdasági termelõ számára az átalányadózás. Amennyiben egyidejûleg egyéni vállalkozó is, akkor mindkettõ vállalkozási formára külön-külön és egyidejûleg választhatja ezt az adózási módszert. Egyéni vállalkozóként továbbra is 15 millió forint árbevételig jogosult rá. Az adóalap kiszámítása megegyezik az elõzõ év módszerével – állati termékek elõállítása esetén jövedelem a bevétel 6%-a, egyéb termék elõállításnál 15% –, az adója 0–1 700 000 Ft-ig 18%. Mivel külön adózó jövedelemnek minõsül, így adókedvezmények igénybe vételére továbbra sem jogosít. 2009. évre történõ választását a 2008. évi adóbevallás nyilatkozati lapján jelölni kell!

Amennyiben az átalányadózást választó kistermelõ költségei fedezetére vagy fejlesztési célra támogatást kapott, akkor a támogatás összegébõl az adóévben önálló tevékenységbõl származó bevételként annyit kell bevallania, amennyit abból igazoltan felhasznált.

2009. február 1-tõl az átalányadózással adózó mezõgazdasági kistermelõknek is

kötelezõ megõrizniük a beszerzéseikrõl szóló bizonylatokat az ellenõrzési idõ elévüléséig, azaz 5+1 évig (2. táblázat).

 


 

4. Tételes költségelszámolás nyilatkozattal: a 2009. adóévre változatlanul lehetõség van egyszerûsített bevallási nyilatkozatot tenni annak a tételes költségelszámolást alkalmazó kistermelõnek, akinek a mezõgazdasági termelésbõl származó bevétele 600 000 Ft és 4 millió forint közötti. A nyilatkozattételnek továbbra is feltétele, hogy rendelkezzen a tevékenységével összefüggésben felmerült, legalább a bevétel 20%-át kitevõ számlákkal igazolt költséggel és útnyilvántartással alátámasztott jármûhasználati költséggel. Ekkor arról is nyilatkozik, hogy az adóévben nem volt a mezõgazdasági kistermelésbõl jövedelme. Azokban az adóévekben, amelyekben egyszerûsített nyilatkozatot tesz a kistermelõ, a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásából valamint az elhatárolt veszteségbõl 20%-ot elszámoltnak kell tekinteni (3. táblázat).

 


 

5. Tételes költségelszámolás: az igazolt költségeken felül 8 millió forint bevételig 40%-os kistermelõi költségátalány is levonható. Ebben az esetben veszteséget mindaddig nem határolhat el, amíg kistermelõi költséghányadot is elszámol. A korrigált bevétel és a költségek különbsége a jövedelem (ha az pozitív elõjelû). A jövedelem adójának kiszámítása az új adósávok segítségével történik: 0–1 700 000 Ft-ig 18%, 1 700 001 Ft-tól 306 000 Ft + az 1 700 001 Ft feletti összeg 36%-a. A mezõgazdasági tevékenység adójából 6 millió forint jövedelemig maximum 100 000 Ft õstermelõi adókedvezmény vehetõ igénybe. Ez az adókedvezmény de minimis (csekély õsszegû) agrártámogatásnak minõsül, igénybevételének feltétele, hogy a magánszemélynek az adóbevallásában fel kell tüntetnie a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerbeli regisztrációs számát (4. táblázat).

 

 


 

Krenovszkyné Lovász Andrea okleveles adószakértõ