MENÜ

A hígtrágya-felhasználás talajvédelmi kérdései

Oldalszám: 66
2014.03.27.

A hígtrágya az almozás nélküli állattartás jellegzetes, folyékony halmazállapotú mellékterméke, amely állati bélsárból, vizeletbõl, elcsurgó ivó- és technológiai vízbõl, valamint kis mennyiségû egyéb hulladékból áll.
Szakszerû kezelés és hasznosítás hiányában felgyülemlõ, nagy mennyiségû hígtrágya környezetterhelõ anyag, amelynek elhelyezésérõl az állattartó telep üzemeltetõjének kell gondoskodnia. Az elhelyezés kézenfekvõ megoldása a szántóföldre történõ kiöntözés, mivel a hígtrágya fõ komponense állati ürülék, ezáltal a szervestrágyázás minden funkciójának betöltésére alkalmas.

 

A hígtrágyaöntözés talajra gyakorolt hatásaiA hígtrágyaöntözés, a talaj vízforgalmára gyakorolt hatása, a tisztavizes öntözéshez hasonló. Szakszerû adagolás mellett tartósabban nedves lesz a talaj, nagyobb lesz a hasznosítható vízkészlete, több víz szivárog a mélyebb talajrétegekbe. Túlzott adagokkal végzett hígrágyaöntözés azonban kedvezõtlen talajképzõdési folyamatokat válthat ki.A túlöntözés következtében megváltozó vízforgalom hatása eltérõ a mély (4-5 m alatti) talajvízû és a sekélyebb (4-5 m feletti) talajvízû területeken. A mély talajvízû területek talajai elsõsorban fokozottabb mértékû szerkezetromlással és esetenként tartósabban kialakuló redukciós viszonyokkal reagálnak a túlöntözésre. A sekélyebb talajvízû területek talajainak túlöntözése elõsegíti a redukciós viszonyok kialakulását, a talaj felsõ rétegeiben a sófelhalmozódást. A talaj szerkezete és vízvezetõ képessége romlik. A hígtrágyában lévõ lebegõ anyag csökkentheti a talaj pórustérfogatát. A nagy mennyiségben kiöntözött hígtrágya a talajt elmocsarasítja.A hígtrágyaöntözés során a hígtrágya összetételétõl függõen különbözõ mennyiségû növényi tápanyag (N, P, K, Ca, Mg, Zn, Cu) talajba jutásával kell számolni (táblázat).

 


 A hígtrágyaöntözés káros hatásainak elõidézõi legtöbbször a hígtrágyával kijuttatott nitrogén vegyületek (elsõsorban nitrát). Míg a talajba került foszfor nagy része a talaj szilárd fázisán megkötõdik, addig a vízben jól oldódó nitrát a talajszelvény mélyebb rétegei felé könnyen elmozdulhat (1. ábra).

 

 


 Különösen nagy a kockázat akkor, ha a talajvíz a talajfelszínhez közel (150 cm-nél közelebb) helyezkedik el, mert ilyenkor fokozottan fennáll a talajvízszennyezés veszélye. A jelenleg hatályos szabályozás szerint szennyezettnek kell tekinteni a talajvizet, ha a nitráttartalma meghaladja az 50 mg/l koncentrációt.A felszín alatti vizek nitrátszennyezéssel szembeni érzékenysége alapján kerültek kijelölésre az országban ún. nitrátérzékeny területek, amelyek jelenleg a mezõgazdasági parcellaazonosító rendszerben (MePAR) blokkok szintjén lettek meghatározva. A nitrátérzékeny területeken a mezõgazdasági termelést – így a trágyakezelést és felhasználást is – a „helyes mezõgazdasági gyakorlat” elõírásai szerint kell folytatni.A hígtrágyák legtöbbször különbözõ szennyvizekkel és vegyi anyagokkal (pl. mosószerek, fertõtlenítõ szerek) is keverednek, ezért a növényi tápanyagokon kívül egyéb kémiai anyagokat és vegyületeket is tartalmaznak, amelyek a szántóföldre kijuttatva káros hatásokat idézhetnek elõ a talajban.A hígtrágya kémhatása a különbözõ mosószerektõl eredõen nagyon szélsõséges lehet. Talajvédelmi szempontból sem a túl savas, sem a túlzottan lúgos pH nem kívánatos. Általánosságban elmondható, hogy 5,5 és 8,5 közötti pH esetén a legtöbb talajunk öntözhetõ hígtrágyával. Ennél szélsõségesebb pH-értékek mellett azonban kijuttatás elõtt a hígtrágya kémhatásának javítása szükséges.Hígtrágyaöntözés során figyelemmel kell lenni a hígtrágya összes sótartalmára is. A túlzott sóbevitel ugyanis a talajban káros sófelhalmozódást idézhet elõ, amely másodlagos szikesedési folyamatokat indíthat el.Talajtani szempontból a hígtrágya kationjai közül a magas Na- és Mg-tartalom tekinthetõ kedvezõtlennek. A nagy mennyiségben talajba kerülõ Na+- és Mg2+-ionok ugyanis megváltoztatják a talaj adszorbeált kationjainak arányát azáltal, hogy a Ca2+ és K+ ionokat a kolloidok felületérõl kiszorítják. Ennek hatására a talajszerkezet leromlása következik be (2. ábra).

 


 A vízben oldható sók könnyen a talajvízbe is bekerülhetnek, ezáltal annak minõsége is romlik. A vízminõség szempontjából a nitrát mellett a szulfát, illetve a klorid koncentrációja is jelentõséggel bír.A hígtrágya ezeken kívül mindig tartalmaz kis mennyiségû gyógyszer (pl. antibiotikum) maradványokat. Ezeknek a vegyületeknek a talajra gyakorolt hatásairól azonban még nagyon keveset tudunk.A hígtrágya azokon a talajokon hasznosítható jó eredménnyel, amelyeken biztosítottak az öntözés talajtani feltételei. A talajok vízgazdálkodási tulajdonságai alapján történt besorolás szerint a hígtrágya öntözésre legalkalmasabbak a 2., 3. és 4. kategóriába sorolt talajok (Várallyay et al. 1980).Talajvédelmi terv készítések szakmai szempontjaiA nem szakszerûen végzett hígtrágya-öntözés környezetvédelmi szempontból nem kockázatmentes beavatkozás, ezért a hígtrágya-kijuttatáshoz a termõföld védelmérõl szóló 2007. évi CXXXIX. törvény alapján a talajvédelmi hatóság engedélye szükséges. Az engedélyezés alapja a hígtrágya öntözést megalapozó talajvédelmi terv.A talajvédelmi terv készítésének célja a hígtrágya elhelyezésre kijelölt terület talajtani adottságainak olyan szintû feltárása és jellemzése, amelynek során megállapítható, hogy a kijelölt terület talajtani szempontból alkalmas-e a hígtrágya elhelyezésre.A talajvédelmi tervben kell meghatározni a hígtrágya terhelés mértékét, valamint javaslatokat kidolgozni a hígtrágyaöntözés esetleges káros hatásainak elkerülése érdekében.A talajvédelmi terv alapja az elhelyezésre kijelölt szántóterületek helyszíni talajtani felvételezése. Ennek során legalább 10 ha-os gyakorisággal talajszelvényt kell feltárni és genetikai szintenként talajmintát kell venni. A mintákból talajtani alapvizsgálatokat (pH, KA, humusz%, összes só%, CaCO3%) és nitrát-N tartalom vizsgálatokat kell elvégeztetni.Az eltérõ fizikai, vízgazdálkodású talajfoltokon (legfeljebb 50 ha-onként) kijelölt ún. „jellemzõ talajszelvényekbõl” bolygatatlan talajmintát kell gyûjteni. A jellemzõ szelvényekbõl vett mintákból részletes mechanikai összetétel, térfogattömeg és báziscsere vizsgálatokat is el kell végeztetni.A talaj vízgazdálkodási tulajdonságait jellemzõ pF-értékek és a differenciált porozitás %-os értékei a talajvizsgálati eredmények felhasználásával számítással határozhatók meg.Ha a vizsgált területen 5 m-en belül elérhetõ a talajvíz, akkor a talajvíz kémiai vizsgálatát is el kell végeztetni. Nitrátérzékeny területen a talajvíz- vizsgálati kötelezettség 7 m mélységig terjed.A talajvédelmi terv elkészítéséhez szükséges még a felhasználásra kerülõ hígtrágya laboratóriumi vizsgálata. A vizsgálandó hígtrágya paraméterek a következõk: szárazanyag-tartalom, szervesanyag-tartalom, összes-N, nitrát-N, ammónium-N, K2O, P2O5, összes sótartalom.A talajvédelmi tervnek tartalmaznia kell:

• az állattartó telepre vonatkozó információkat (állatfaj, állatlétszám, tartástechnológia, keletkezõ hígtrágya mennyisége, tározótér nagysága, tervezett hígtrágya tárolási idõ),

• hígtrágya vizsgálati eredményeinek értékelését,

• a kijelölt terület talajtani alkalmasságának értékelését,

• a kijelölt terület érzékenységi besorolását,

• a felhasználásra kerülõ hígtrágya dózisának meghatározását (A talaj hektáronkénti hígtrágya-terhelését a talaj vízgazdálkodási tulajdonságai, tápanyagtartalma, a termeszteni kívánt növények víz- és tápanyagigénye, valamint a hígtrágya beltartalmi tulajdonságai alapján kell meghatározni.),

• a szükséges elhelyezõ terület méretének kiszámítását,

• a hígtrágya öntözés egyéb feltételeinek meghatározását, különös tekintettel a várakozási idõkre és a védõtávolságokra

• javaslatot az esetleg szükséges tápanyag kiegészítésre,

• javaslatot egyéb talajvédelmi intézkedésekre (pl. kémiai talajjavítás, mélylazítás).

Hígtrágya-felhasználást kizáró talajtani, domborzati tényezõk a következõk:

• 60 cm-nél sekélyebb termõréteg,

• 150 cm-nél magasabban elhelyezkedõ talajvízszint,

• esõszerû öntözés esetén 6%-nál meredekebb lejtõ,

• felületi öntözés esetén 5%-nál meredekebb lejtõ,

• csúszócsöves technológia alkalmazása esetén 12%-nál meredekebb lejtõ,

• injektálásos technológia alkalmazása esetén 17%-nál meredekebb lejtõ.A hígtrágyaöntözés korlátaiA hígtrágya szántóföldi kijuttatása esetén az alábbi korlátozásokat kell figyelembe venni.Tilalmi idõszak:

• tilos a hígtrágya kijuttatása november 15. és február 15. között,

• hígtrágya nem juttatható ki a szántóföldre, ha oda az adott évben nem kerül újabb kultúra. Ha megfelelõ talajfedettséget biztosító növény kerül még az adott évben a területre, a hígtrágya- kijuttatás és a vetés közötti idõszak legfeljebb 14 nap lehet,

• tilos a hígtrágya fagyott, vízzel telített, illetve összefüggõ hótakaróval borított területre történõ kijuttatása.Közegészségügyi védõtávolságok

A) Felületi hígtrágya-kijuttatás esetén

• Lakott területtõl 300 m

• Élelmiszeripari üzemtõl 300 m

• Országos közutaktól 10 m

• Tanyától 50 mB) Esõztetõ öntözési mód esetén

Lakott területtõl 500 m

Élelmiszeripari üzemtõl,

állattartó teleptõl 500 m

Gyorsforgalmi utaktól 200 m

Alacsonyabb rendû közutaktól 100 m

Tanyától 100 mC) Injektálásos technológia alkalmazása esetén: gyorsforgalmi utaktól, közlekedési fõutaktól, illetve tanyától 10 m védõtávolságot kell tartani.Közegészségügyi tilalmak, várakozási idõk

• Nyersen is fogyasztható kertészeti növények hígtrágyával nem öntözhetõk,

• gyümölcsfák, szõlõk csak felületi módszerrel öntözhetõk és betakarítás elõtt 45 nappal az öntözést be kell fejezni,

• szántóföldi ipari növények, takarmányok, rét, legelõ öntözését a betakarítás, illetve a legeltetés kezdete elõtt 30 nappal be kell fejezni,

• fásított területek várakozási idõkorlát nélkül öntözhetõk.Egyéb korlátozó tényezõk

• Nitrátérzékeny területen kívül a hígtrágyával kijuttatott N hatóanyag mennyisége legfeljebb 200 kg/ha/év lehet,

• nirátérzékeny területen hígrágyával kiadható N hatóanyag mennyisége nem haladhatja meg a 170 kg/ha/év mennyiséget

• hígtrágyával kijuttatott kálium hatóanyag mennyisége nem lehet több, mint 250 kg/ha/év,

• hígtrágyával kijuttatott foszfor hatóanyag mennyisége nem lehet több, mint 150 kg/ha/év.Trágyázáskor nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy a tápanyagok sem közvetlenül, sem erózió útján ne juthassanak felszíni vízbe. Ennek érdekében a következõ védõtávolságokat be kell tartani. Hígtrágya nem juttatható ki:

• tavak partvonalától mért 20 m-es sávban,

• egyéb felszíni vizektõl mért 5 m-es sávban,

• forrástól, emberi fogyasztásra, illetve állatok itatására szolgáló kúttól mért 25 m-es körzetben.A hígtrágya-elhelyezés általános szempontjai

A hígtrágya mezõgazdasági felhasználásának tervezésekor figyelemmel kell lenni arra, hogy míg a hígtrágya az állattartó telepen folyamatosan képzõdik, addig hígtrágyát a szántóföldi területekre csak a tilalmi idõszakon kívül a növényi fedettségtõl függõen lehet elhelyezni. A kijuttatást a kedvezõtlen idõjárási feltételek is akadályozhatják (pl. tartós esõzés). Ezért a keletkezés és a kijuttatás közötti idõszakban a hígtrágya átmeneti tárolásáról gondoskodni kell. Jogszabályi elõírás alapján a hígtrágya kizárólag mûszaki védelemmel ellátott tartályban vagy medencében tárolható. A tárolótartály anyagát úgy kell megválasztani, hogy az a korróziónak ellenálljon. Élettartalma legalább 20 év legyen. A hígtrágyatároló kapacitásának 6 havi hígtrágya befogadására kell alkalmasnak lennie.

A hígtrágya csak csepegésmentes szállítójármûvel szállítható.A hígtrágya kiszórását olyan gépekkel kell elvégezni, amelyek a hígtrágyát közvetlenül a talajra, vagy a talaj felszíne alá juttatják. A felszínre juttatott hígtrágyát haladéktalanul talajba kell dolgozni.A kijuttatás során biztosítani kell a fogásonkénti pontos csatlakozásokat annak érdekében, hogy a terület egészén egyenletes legyen a trágyaszórás.

Az évenként változó körülmények (vetésforgó, állatlétszám, takarmányozás) miatt a terhelési adatokat folyamatosan felül kell vizsgálni, és korrigálni kell a kijuttatható mennyiségeket, ha a hígtrágya összetétele, minõsége lényegesen változik.A hígtrágya összetételét sajátosságait, a szakhatósági engedélyben meghatározott gyakorisággal, folyamatosan vizsgáltatni szükséges.

Hígtrágyázott területeken ahol a talajvíz szintje a talajfelszínhez képest 5 méteren belül van a talajvédelmi engedély kiadását követõ harmadik évben a talajvíz szintjét és minõségét – elsõsorban nitráttartalmát – az engedélyesnek meg kell vizsgáltatni, és az eredményeket a területileg illetékes talajvédelmi hatóság részére meg kell küldeni.Összefoglalás

 

Hazánkban a hígtrágya mezõgazdasági felhasználása ma már nemcsak agrotechnikai, hanem környezetvédelmi szempontból is szabályozott tevékenység. Az ellenõrizetlen körülmények között, szakszerûtlenül végrehajtott hígtrágya-kijuttatás legtöbbször káros környezetterheléshez vezet. A talaj, a talajvíz és a felszíni vizek védelme érdekében ezért a mezõgazdasági termelõknek a hígtrágya-felhasználás során a jogszabályokban elõírt vizsgálati és adminisztrációs kötelezettségeiket maradéktalanul be kell tartani.

Dr. Kulcsár László

talajvédelmi szakértõ