MENÜ

A Monsanto globális elkötelezettsége és ennek hatása a DEKALB hibridkukoricák hazai nemesítési programjában

Oldalszám: 20-21
2014.03.28.

A Monsanto – mint a mezõgazdaság felé 100%-ban elkötelezett vállalat – sikere elsõsorban a fajtáit és technológiáit alkalmazó gazdálkodók sikerét jelenti, elhivatottan keresi a megoldásokat azokban a problémákban, amelyek a környezeti és humán-élelmezési kérdéseket befolyásolják, illetve meghatározhatják a jövõben. A vállalat üzleti struktúráját is e céloknak megfelelõen építette fel mindenütt a világban, így hazánkban is. A következõ sorokban – a teljesség igénye nélkül – megpróbálok áttekintést adni arról, hogy milyen kihívások elé nézünk a kukoricanemesítés és -termesztés területein, röviden bemutatom, hogy a Monsanto milyen megoldásokat kínál a felvázolt problémákra és hogy a vállalati struktúrának és célkitûzéseknek megfelelõen, hogyan szervezte meg a hazai kukorica-nemesítési programot.

 

 
 

A fenntarthatóság egyre inkább a kutatások homlokterébe kerül és nem csak azért, mert a felhasználók érdeklõdése nõ, hanem mert a környezeti problémák kezelésének egyik lehetséges eszköze a fenntartható technológiák kidolgozása. A növekedõ élelmiszerigény és a szélesedõ minõségi elvárások szintén igényt teremtenek a fenntartható fejlõdésre. Egyes kutatási adatok szerint napjainktól 2050-ig több élelmiszert kell termelnünk, mint azt tettük az elmúlt 10 000 évben! A növekvõ igények és a diverzifikálódó igényesség mellett a termelést sújtó környezeti tényezõk limitáló hatása egyre érezhetõbb. A környezeti kihívásokról és a globális klímaváltozásról számolatlanul olvashatunk a hazai és nemzetközi szakirodalomban. E tényezõ hatását a nemesítésre és a technológia fejlesztésére természetesen jelentõs erõkkel kutatjuk, hiszen biztosak vagyunk abban, hogy ezek még jelentõs kihívásokat tartogatnak számunkra a jövõben is. Melyek lehetnek a legfontosabb korlátozó tényezõk? A rendelkezésre álló víz – ami mindig is limitáló volt Magyarországon – mennyisége és egyre inkább eloszlása jelentõsen korlátozza és korlátozhatja eredményességünket és termesztésünk biztonságát.

A világ népességének növekedésével ez a vízhiány bizonyos területeken még égetõbbé válhat, ezért a vízfelvétel és a vízhasznosítás képessége, mint értékmérõ tulajdonság szintén a nemesítés kihívásai közé tartozik csakúgy, mint az ezzel nagyon szoros kapcsolatban álló tápanyagfelvétel és -hasznosítás képessége is. A szárazságtûrésre (genetikai módosítás útján) nemesített fajták az USA-ban már tesztelés alatt állnak és elmondhatjuk róluk, hogy 40%-kal magasabb termésszintet képviselnek vízstresszes állapotban a kontroll hibridekhez hasonlítva. A vízhiány mellett a szélsõségessé váló hõmérsékleti hatások is jelentõsen befolyásolják a termésbiztonságot. 2000-ben, 2003-ban és 2007-ben is jelentõs aszálykárok voltak, amelyek minimalizálták termésünket. A szárazság mellett a kukorica érzékeny fenológiai stádiumaiban fellépõ jelentõs hõstressz is mérhetõ termésdepressziót okozott.A Monsanto elhivatottsága a kutatásra és termékfejlesztésre fordított erõforrásaiban tükrözõdik, melynek 95%-a nemesítésére, a modern genetikai kutatásokra, valamint a biotechnológiára fordítódik. Az említett összegek fele a fajta- és hibrid-nemesítésbe kerül, a másik fele új gének felkutatására és használatba vételére irányul. Ilyenek például a fent említett szárazságtûrést közvetve elõsegítõ, illetve azt meghatározó gének. Ezek a befektetések világviszonylatban kimutathatóan jobb és egészségesebb termést, nagyobb stabilitást és biztonságot eredményeznek, amely a vállalat piaci növekedését, s ezen keresztül a fejlesztésre fordítható forrásokat és a gazdálkodók megelégedettségét növelik.Hisszük, hogy a DEKALB zsák kinyitásakor a legjobb genetikát adjuk át Önöknek, amit a rendelkezésünkre álló legszélesebb genetikai variabilitás használatával és a legmagasabb szintû nemesítési technológiával tudunk biztosítani.

Hisszük, hogy a specifikálódott fejlesztéseink és kutatásaink segítségével megfogalmazott teljes technológiáink alkalmazhatók és adaptálhatók valamennyi környezetre.A Monsanto a rendelkezésére álló erõforrások és kutatási eredmények tükrében reálisnak tartja a termés megduplázását 2030-ra, a teljes technológia használata esetén úgy, hogy mindezek mellett az egységnyi termés elõállítására kevesebb víz és tápanyag felhasználása lesz szükséges. Elkötelezettek vagyunk a vállalásunk mellett, mert biztosak vagyunk szakmai hátterünkben, hisszük, hogy meg tudjuk védeni a termésünket és csökkenteni tudjuk a gazdálkodók kiadásait.A magyarországi kukorica-nemesítési program a térségben élõ gazdálkodók fajtaigényét hivatott kiszolgálni, az itt végzett szakmai tevékenység a lokális környezeti hatások részletes ismeretén alapuló, tervszerû fejlesztési munka. A vállalat globális adatbázisának, genetikai variabilitásának és a helyi program eredményének ötvözésébõl olyan nagy értékû és a lokális elvárásoknak maximálisan megfelelõ DEKALB kukoricahibridek kerültek és kerülnek a termelõk kezébe, mint a DKC3511, a DKC4490, a DKC4964 és a DKC5276. Ezen fajták megbízhatóságukkal, hõ- és szárazságtûrésükkel valamint kiemelkedõ terméspotenciáljukkal bizonyítják, hogy igazi „magyarországi” hibridek!A szülõvonal elõállításban a hagyományosnak nevezett heterózis nemesítéses technikákon túl a dihaploid technológiát is alkalmazzuk a szelekciós munka hatékonyságának növelésére. Franciaországi laboratóriumunk a legnagyobb Európában, jól szolgálja a vonalnemesítés genetikai markerekre alapozott szelekciójának támogatását, ami szintén a kiválasztás gyorsaságát, megbízhatóságát és hatékonyságát, így a hibridnemesítés eredményességét növeli. A program legfontosabb célkitûzései természetesen a terméseredmények növelése, a – DEKALB-ot hagyományosan jellemzõ – dinamikus vízleadás megõrzése mellett. A fent már említett hektikus környezeti tényezõk miatt a magyarországi program célkitûzései között szerepel a szárazságtûrésre történõ nemesítés és az új hibridkombinációk ilyen irányú értékelése is. Kutatási eredmények igazolták, hogy a kukorica terméseredményét 67%-ban a hõ- és szárazságstressz mértéke határozza meg! Az aszálytûrés vizsgálata nem csak a terméseredmények értékelését jelenti a száraz évjáratokban!

Ennek megfelelõen külön projektekben vizsgáljuk azokat az értékmérõ tulajdonságokat, amelyek kapcsolatban állnak a kukorica hõ- és szárazságtûrésével, második generációban téli tenyészkertünkben irányított körülmények között, adott fenológiai stádiumban és meghatározott mennyiségben kijuttatott vízadagokkal végezzük a szelekciót. Virágzásbiológiai és élettani vizsgálatainkkal szintén a genotípusok értékét tesztelhetjük. Ezeken túl vizsgáljuk fajtajelöltjeink termésképzõ tényezõik stabilitását és változását a különbözõ, fõleg az extrém évjáratokban. Ilyen irányú kutatásaink eredményeként olyan új hibridek kerültek a piacra, amelyek termõképessége mellett megbízhatósága is kiemelkedõ az adott éréscsoporton belül. A FAO 300-as éréscsoportban a DKC4490 és a DKC4964 2007-ben extrém körülmények között bizonyított csakúgy, mint a FAO 400-as éréscsoportban a DKC4889, a DKC5170, vagy a DKC5276. Az említett hibridek kiváló teljesítménye egyébként a 2008-as kísérletek elõzetes értékelése alapján is megkérdõjelezhetetlen.A modern technológiák alkalmazása mellett a megfelelõ eszközrendszer is szükséges a sikeres nemesítési és tesztelési programhoz. Jól felszerelt kutatóállomáson számítógéppel irányított kisparcellás vetõgépek, öntözõberendezések és betakarítógépek, a legmodernebb adatkezelõ- és elemzõ szoftverek biztosítják a szükséges feltételeket az országos kísérlethálózathoz, ami kiterjedtségét és méretét tekintve a legnagyobbak között van Magyarországon. Elmondhatjuk, hogy nagy genetikai értékkel, kiváló technológiákkal és megfelelõ eszközrendszerrel biztosíthatjuk, hogy a kukoricát termelõ gazdálkodók – és így a magyar mezõgazdaság – elõre léphessen.Nézzük, hogy tudatos fejlesztési munka eredményeként, hogyan is jellemezték a termelõk a DEKALB márkát? A korábbi felmérések szerint a gazdálkodók véleménye az volt, hogy „jobb gyökéren, jobb száron jobb a termés”. Ma az évjáratokon keresztüli megbízhatóságot is kiemelhetjük, ami a legjobb teljesítményhez segít mindannyiunkat és a gazdálkodók magabiztosságát eredményezi. Mára a DEKALB az innovációnak elkötelezett márkaként aposztrofálódott, befektetéseivel felelõsen elkötelezett a kutatás és technológiai fejlesztés irányába, ami a mezõgazdaság fenntarthatóságát és növekvõ rentabilitását eredményezi.

Gönczöl Péter nemesítõ