MENÜ

Pioneer Stúdiumok

Oldalszám: 12-13
2014.04.10.

2008-ban is jó eredményeket várunk a Pioneer kukoricahibridektõl

 

 

Az évnek erre az idõszakára megszokhattuk, hogy a Pioneer kísérleteinek jó része kitáblázásra került. Tesszük ezt azért is, hogy a gazdálkodók már a tenyészidõszak során hasznos információkhoz jussanak az egyes hibridek tulajdonságait illetõen. A kísérletek kivitelezésének minõségére nagy hangsúlyt fektetünk, ezért már négy éve az ISO 9001 minõségbiztosítási rendszer követelményeit alkalmazzuk. A területet biztosító közremûködõ partnereink szakmai munkája nagyban hozzájárul ahhoz, hogy korrekt és megbízható eredmények álljanak rendelkezésre a betakarítások után.

 


 

 

 

A legszerteágazóbb és legnagyobb számú kukoricakísérletet a Pioneer végzi és állítja be Magyarországon. A kísérletek nagy száma is adataink megbízhatóságát növeli, hiszen az esetleges hibákat kiszûrve is elegendõ számú adat áll rendelkezésre a szakszerû elemzésekhez. A hagyományos hibrid-összehasonlítások mellett számos egyéb agronómiai kísérletet is beállítunk az ország több pontján, hogy minél szélesebb körû ismereteket tudjunk átadni termelõinknek. Az agronómiai kísérletek jelentõs részét egyetemek, intézetek kezelik. A kísérleteket beállító partnereink a szakszerû kivitelezés mellett az eredmények független értékelését is biztosítják. Ilyen agronómiai kísérletek például:

• Vetésidõ-kísérletek

• Tõszámreakciós kísérletek

• Tápanyag-reakciós kísérletek

• Öntözéses kísérletek

• Gyökértömeg-vizsgálatok

• Kukoricabogár elleni védekezési lehetõségek vizsgálataAz agronómiai kísérleteinkbõl származó eredményeket és következtetéseket a betakarítások után a gazdálkodók rendelkezésére bocsátjuk, ezzel is segítve a legjobb technológia kiválasztásában. Így nem csak kiváló hibrideket kapnak a Pioneertól, hanem olyan kiegészítõ szolgáltatást és háttérinformációkat, amitõl a gazdálkodásuk is hatékonyabb és eredményesebb lehet.

Amikor valaki megáll egy Pioneer kísérletnél, és végignézi kukoricáinkat, tapasztalhatja, hogy idén is több új hibriddel jelentkezünk. Már mostantól érdemes ezekre fokozottan odafigyelni, hiszen a genetikai elõrehaladásnak köszönhetõen többet és jobbat hoznak a gazdálkodóknak. Visszatekintve a 2007-es szélsõséges, aszályos évjáratra tapasztalhattuk, hogy a Pioneer hibridjei minden összehasonlításban az élen szerepeltek, bizonyságot téve aszálytûrésükrõl és termésbiztonságukról. Arra is szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a 2007-es aszályban élen szereplõ hibridek rendre az akkor új generációt képviselõ hibridekbõl kerültek ki, bizonyítva, hogy komoly erõfeszítéseket tesz a Pioneer a korszerû, minden igényt kielégítõ kukoricák nemesítésében.

2008-ban a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal fajtaelismeréseinek rendszerében a Pioneer új hibridjei meghatározó fölényre tettek szert. A 2006-os és 2007-es, két év eredményeinek tükrében a fajtaminõsítõ bizottság hét (!) új Pioneer kukoricának adott állami elismerést 2008-ban. Ez a tény is bizonysága hibridjeink széleskörû adaptációs képességeinek, ugyanis két teljesen eltérõ év (2006-os csapadékos és 2007-es aszályos) eredményeivel elõzték meg a sztenderd fajtákat és kerültek regisztrálásra 2008-ban.

2007-ben a Vetõmagtermesztõk Szövetsége és Gabonatermesztõk Országos Szövetsége újra elindította a már állami elismerést szerzett hibridek kísérleteit, Posztregisztrációs Fajtakísérletek néven. Ebben a kísérleti rendszerben a magas szakmai színvonalat és függetlenséget – az említett szervezetek munkája mellett – az biztosítja, hogy minden kísérletre az MGSZH kísérleti helyein és szakmai irányítása mellett került sor. Közismert, hogy 2007-ben ez a kísérleti rendszer is a Pioneer hibridek sikerét hozta, minden éréscsoportban Pioneer kukorica szerepelt az elsõ helyeken.

A 2007-ben elkezdett Posztregisztrációs Fajtakísérleteket a Gabonatermesztõk Országos Szövetsége 2008-ban tovább folytatja: ennek jegyében 45 hibridet vetettek el az ország 13 helyszínén. Az ebben résztvevõ hibrideknek különbözõ követelményeknek kellett megfelelniük. Azok a hibridek kerülhettek be, amelyek 2008-ban állami elismerést kaptak, továbbá azok, amelyek a tavalyi Posztregisztrációs Kísérletekben átlag felett szerepeltek. A Pioneer ezeknek a kritériumoknak megfelelõen 18 helyre volt jogosult hibridet delegálni, a rendszer azonban csak maximum 15 hibridet enged meg fajtatulajdonosonként. 3 helyrõl tehát le kellett mondanunk, azonban így is messze legnagyobb számban a Pioneer vívta ki magának a bekerülés jogát. A sorban következõ versenytársunk is csak 8 hibriddel, míg a többiek 1–3 hellyel kerültek be a kísérleti rendszerbe.

A Posztregisztrációs Fajtakísérletekben az idei évtõl a hibridek kódszámon szerepelnek, még a kísérlet kiértékelõi számára is csak a betakarítás után válik ismertté mely parcellán konkrétan melyik hibrid van elvetve. Ez a független rendszer így megkérdõjelezhetetlenné teszi a bírálat objektivitását. A Pioneer azért ajánlja a termelõk figyelmébe ezt a kísérleti rendszert, mert valóban pártatlan, kivitelezése és eredményeinek feldolgozása pedig szakmailag magas szintû, amire a Gabonatermesztõk Országos Szövetsége és a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal – mindkettõ fajtatulajdonosoktól független, pártatlan szervezet – közremûködése jelent garanciát.

Ezt azért is fontos kihangsúlyozni, mert az utóbbi idõben találkozhattunk olyan kereskedelmi célú kukorica „kísérletekkel”, melyek szakmaisága és pártatlansága kívánnivalót hagyott maga után, „eredményeik” pedig ellentétesek voltak minden más összehasonlítás adataival.

A már említett GOSZ Posztregisztrációs Kukoricakísérletek mellett a Pioneer saját kivitelezésû – ISO minõsítésû – kísérleteit, harmadik féllel közösen kivitelezett kísérleteket, valamint a forgalmazók által beállított kísérleteket tekintjük 2008-ban hiteleseknek. Ez utóbbiakhoz elõzetes konzultáció után a Pioneer biztosított vetõmagot.

Szerepelhetnek azonban bármilyen jól hibridjeink a hivatalos kísérletekben, a legnagyobb bizonyosságot a Pioneer számára Önök, termelõk jelentik. 2008-ban még a korábbinál is többen választottak Pioneer hibridet, nyilvánvalóan abból a megfontolásból, hogy legjobban a Pioneer kukoricákban bíznak meg, mert hibridjeink a sokféle kísérleti rendszer mellett az Önök földjén is bizonyítanak.

Az utóbbi évben egyre inkább elõtérbe került a vetõmagellátás biztonsága, amire kiemelt figyelmet fordítunk. A Pioneer még a tavalyi, a vetõmag-elõállítást is súlytó, aszályos évben is képes volt kielégíteni a termelõk növekvõ igényeit is. A szarvasi vetõmagüzem, amely nemcsak a Pioneer, hanem a magyar mezõgazdaság büszkesége is, jelenti az alapját ennek a biztonságos ellátásnak. Az üzem mûködésének köszönhetõen nálunk volt vetõmag akkor is, amikor az elmúlt szezonban más nemesítõk ellátási problémákkal küzdöttek! A termelõk számára köztudott, hogy a Pioneer neve a kukoricatermesztés biztonságát is jelenti, mindezek mellé azonban az ellátás biztonságát is hozzátehetjük!

Kedves Termelõink! Bizalmukat köszönjük, és arra a Pioneer nevéhez hûen, újabb és jobb hibridek nemesítésvel továbbra is igyekszünk rászolgálni.Fábián László

termékmenedzser