MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 3
2014.04.14.

Április a munka dandárja gazdálkodók számára, így volt ez régen és így van ez ma is. E hónap néhány éve hazánkban a területalapú támogatások beadásának kezdeti idõszaka, ezért e cikk keretében ezt a rendeletet szeretném elsõként bemutatni.

 

 

A március igen termékeny idõszak volt az FVM életében, ezért fel szeretné hívni a gazdálkodók figyelmét a megjelenõ rendeletekre, amelyek pályázati lehetõséget biztosítanak a termelõknek öntözési, meliorációs területi vízgazdálkodási, kertészeti gépek, technológiai berendezések, épületállomány korszerûsítésére, fejlesztésére, korszerû technológiák beszerzésére, növénytermesztés létesítményeinek korszerûsítésére.

39/2008. (III. 29.) FVM rendelet: az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS) 2008. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl.

Támogatási kérelem: a támogatási kérelmet 2008. május 15-éig – a rendeletben meghatározottak szerint – elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül vagy az MVH által közzétett 2008. évi formanyomtatványon, és az ahhoz mellékelt egyedi blokktérképen lehet benyújtani. Amennyiben az ügyfél a kérelmet nem az ügyfélkapun keresztül nyújtja be, akkor az internetes honlapon közzétett elektronikus szolgáltatás használatával kinyomtatva, vagy a nyilatkozata alapján kapott megszemélyesített kérelemcsomag kitöltésével papír alapon, postai úton, aláírva kell benyújtani az MVH-hoz.

Ha a mezõgazdasági termelõ regisztrációs számmal nem rendelkezik, a kérelemhez egyidejûleg csatolnia kell a regisztrációt kérõ kérelmet is.

Az MVH a támogatási kérelem beérkezésérõl a benyújtási határidõt követõ harminc napon belül befogadási nyilatkozatot (a továbbiakban: nyilatkozat) állít ki, és megküldi a mezõgazdasági termelõ részére.

Kifizetés: a támogatás kifizetése az 1782/2003/EK tanácsi rendelet 28. cikkében foglaltaknak megfelelõen 2008. december 1. és 2009. június 30. között, az MVH a Tv. 28-30. §-ai szerinti ügyfél-nyilvántartási rendszerében nyilvántartott bankszámlára történõ átutalással történik.

35/2008. (III. 27.) FVM rendelet: az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerûsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeirõl.

A támogatás célja a növénytermesztés technológiai korszerûsítésének, versenyképességének javítása részeként:

a) új terményszárítók és -tisztítók vásárlásával javuljon az eszközállomány összetétele, korszerûsége;

b) a létesítmény felújításával, új kiegészítõ eszközök beszerzésével a létesítmény megfeleljen a környezetvédelmi, levegõtisztaság-védelmi elõírásoknak;

c) létesítmények felújításával csökkenjenek az üzemeltetési költségek, javuljon a kezelt termények minõsége.

A támogatási kérelem benyújtása: a támogatási kérelmet évente március 28. és május 2. között a MVH-hoz lehet benyújtani. A 2011. év után új támogatási kérelem nem nyújtható be.

A támogatási kérelemhez mellékelni kell:

a) az értékelési szempontokhoz a 4. számú mellékletben meghatározott igazolásokat, dokumentumokat;

b) ha az ügyfél õstermelõ, akkor az érvényes õstermelõi igazolvány hiteles másolatát;

c) ha az ügyfél egyéni vállalkozó, akkor a hatósági igazolást az egyéni vállalkozói igazolvány érvényességérõl és a vállalkozói tevékenységi körrõl;

d) e rendelet alapján egy ügyfél támogatási kérelem-benyújtási idõszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be.

34/2008. (III. 27.) FVM rendelet: az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezõgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl.

A támogatás célja, hozzájárulni a mezõgazdasági vízgazdálkodás területén a környezetkímélõ, víz és energiatakarékos öntözési, a talaj védelmét, vízmegtartó képességét javító meliorációs, és a felszíni és felszín alatti vizek jó állapotát, a belvízvédelmet és vízkárelhárítást szolgáló mezõgazdasági üzemi és közösségi beruházások megvalósításához.

A támogatási kérelem benyújtása: a támogatási kérelmet a 2008. évben március 28-tól május 2-ig, 2009-tõl évente szeptember 1-jétõl október 1-jéig lehet benyújtani a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz.

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet: az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl.

A támogatás célja a kertészeti ágazat technológiai színvonalának javítása, környezetbarát (energiatakarékos) gépek és technológiai berendezések beszerzése révén.

A támogatási kérelem benyújtása: a támogatási kérelmet évente április 1–30. között lehet benyújtani a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz.

A támogatási kérelemhez csatolni kell:

amennyiben az ügyfél õstermelõ vagy egyéni vállalkozó, a mezõgazdasági õstermelõi igazolvány hiteles másolatát, illetve a hatósági igazolást az egyéni vállalkozói igazolvány érvényességérõl és az ügyfél egyéni vállalkozói tevékenységi körérõl,

az 1. számú mellékletben szereplõ értékelési szempontokat alátámasztó igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat szükség szerint.

A támogatás mértéke: az ügyfél által igényelhetõ támogatás összege támogatási idõszakonként legfeljebb 735 000 eurónak megfelelõ forintösszeg lehet.

A támogatás mértéke a tevékenység összes elszámolható kiadásának 35%-a.

A tevékenység elszámolható kiadásai nem haladhatják meg a gépkatalógusban szereplõ referenciaárat.

25/2008. (III. 7.) FVM rendelet: az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl.

A támogatás célja a kertészetben a termelõtevékenység folytatásához és a megtermelt áru tárolásához szükséges épületállomány korszerûsítése, korszerû technológiák alkalmazása a gazdálkodás összteljesítményének javítása érdekében.

Forrás: www.fvm.hu, www.mvh.gov.hu 

Berta Dávid, MVH-FOPEKIKérelemkezelési szakreferens

–Hegedûs Szilvia, NYME-MÉK PHD hallgató

–Matus László, MVH-FOPEKI Kérelemkezelési szakreferens