MENÜ

Aktualitás támogatások

Oldalszám: 6
2014.04.14.

A márciusban számos kötelezõ feladat várja a termelõket. A közelmúltban az õstermelõk számára szükségessé vált adószámot kell az MVH felé jelenteni, valamint az õstermelõi igazolványok megújítása is március 20-ig meg kell, hogy történjen. Az ültetvények telepítésének feltételei módosultak, amelyre szintén szeretnénk felhívni a gazdák figyelmét.

 

 

A változásokat be kell jelenteni

A 141/2003. (IX. 9.) Kormányrendelet szerint a közösségi, a kiegészítõ nemzeti és a nemzeti hatáskörû agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybe vételének alapvetõ feltétele az ügyfél-regisztrációs rendszerbe történõ bejelentkezés. Ez úgy történik, hogy az ügyfélnek meghatározott formanyomtatványt, úgynevezett regisztrációs adatlapot kell kitölteni, amit aztán a MVH illetékes megyei kirendeltsége részére kell elküldeni. Az MVH az ügyfelet a megfelelõen kitöltött nyilvántartási kérelem beérkezésétõl számított 15 napon belül nyilvántartásba veszi, és az errõl kiállított regisztrációs igazolást – amely tartalmazza a regisztrációs számot – az ügyfél részére megküldi. A nyilvántartás naprakészségét és idõszerûségét – az adatok változásának e jogszabály szerinti rendszeres bejelentésével, illetõleg átvezetésével – kell fenntartani. Ezért az ügyfélnek a nyilvántartásba vételt követõen az adatában bekövetkezett változást 15 napon belül be kell jelentenie az MVH illetékes kirendeltségénél.

Mivel az új, általános forgalmi adóról szóló törvény (ÁFA törvény) alapján jelentõs számú õstermelõ kezdeményezte a területileg illetékes adóhatóságnál az adószám kiváltását, így alapvetõ fontosságú, hogy a változást, illetve az adószámát a regisztráció módósító lap (G002) benyújtásával közölje az MVH-val.Hogyan alakulnak a 2007. évi egységes területalapú támogatások?

A SAPS fajlagos támogatás kiszámításánál az EU jogszabályaiban hazánk számára megállapított új bázisterületet (1973/ 2004/EK rendelet XXI. melléklete) és a 2007. évi SAPS pénzügyi keretet (552/2007/EK rendelet IV. melléklete) kell figyelembe venni. E szerint 2007-ben a SAPS támogatás felsõ értéke 105,52 euró/ha, amely az elõírt 2007. október 1-jei árfolyamot (250,69 Ft/euró) figyelembe véve 26452,8 Ft/ha támogatási összeget jelent. A kérelmek feldolgozása után megállapított támogatható (jogosult) terület figyelembevételével vált szükségessé az úgynevezett visszaosztási ráta kiszámítása, melynek értéke: 0,9671. Ennek megfelelõen a 2007. évi hektáronként kifizethetõ SAPS támogatás összege kerekítve 25 582,5 Ft/ha.7/2008. (I. 19.) FVM rendelet

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények korszerûsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények korszerûsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet bekezdésének pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, valamint egyidejûleg a bekezdés a következõ ponttal egészül ki:

kivágott ültetvény területe: a 2004. évtõl az e rendelet alapján igénybe vett támogatással telepített ültetvény termõre fordulásáig kivágott ültetvény, melynek kivágását 2007 december 30-ig a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény 40/B. § 2007. december 30-tól a termõföld védelmérõl szóló 2007. évi CXXIX. törvény 60. § (2) bekezdése alapján bejelentik, és amely terület az ügyfél tulajdonában vagy legalább a termõre fordulásig bérleményében van, vagy más személy tulajdonában van, feltéve, ha a tulajdonos nyilatkozik annak tudomásul vételérõl, hogy a tulajdonában lévõ ingatlant a kérelmezõ az e rendeletben szabályozott ültetvény telepítési támogatásához szükséges kivágási kötelezettség teljesítéséhez veszi igénybe.

Az R. 4. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

telepíteni a kajszi, õszibarack és szilva fajok esetében csak certifikált kategóriájú szaporítóanyaggal lehet. Más fajok esetében – certifikált szaporítóanyag hiányában – C.A.C., csemegeszõlõnél standard szaporítóanyag is felhasználható. Spárgatelepítés minõsített vetõmagból elõállított palántával történhet.

Támogatás az 1. számú mellékletben meghatározott fajok telepítéséhez adható. Alma, meggy, õszibarack, szilva és bodza fajok telepítése esetében a támogatás feltétele a telepítendõ terület 200%-ának megfelelõ, szeder, köszméte, pirosribiszke fajok telepítése esetében a telepítendõ terület 100%-ának megfelelõ ültetvény kivágása. A kivágott ültetvény területébe csak az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. XII. FVM rendelet 45. §-ában meghatározott gyümölcsös mûvelési ágban nyilvántartott ültetvény területe számítható be. A támogatható csemegeszõlõ fajtákat az 5. számú melléklet tartalmazza. A (8) bekezdésben elõírt kötelezettség nem vonatkozik a fiatal mezõgazdasági termelõkre.

A 2. § (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott kivágott ültetvény területe – e rendelet alapján megállapított támogatáshoz kapcsolódóan kötelezõen kivágandó területként – csak egy telepítéshez, egy alkalommal vehetõ figyelembe.

A támogatás az alábbi tevékenységek megvalósítására vehetõ igénybe:

a) terület-elõkészítés,

b) tápanyag-feltöltés,

c) szaporítóanyag-beszerzés,

d) telepítés,

e) a beruházás befejezéséig a telepítési terv szerinti éves ápolás,

f) támberendezés létesítése,

g) kerítés, térburkolat-kialakítás,

h) parcellán belüli öntözési rendszer kiépítése, korszerûsítése,

i) Vhr. 31. §-ában meghatározottak szerinti kiadásokra.Az R. 5. § (9)–(10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, valamint egyidejûleg a § a következõ (11)–(13) bekezdésekkel egészül ki:

Az 5. § (6) bekezdés g) pontja szerinti kiadások nem haladhatják meg az összes elszámolható kiadás 20%-át.

Az 5. § (6) bekezdés h) pontja szerinti kiadások nem haladhatják meg az összes elszámolható kiadás 20%-át.

A terület-elõkészítésrõl, a tápanyag-feltöltésrõl és szaporítóanyag- beszerzésrõl, valamint kerítés létesítésérõl szóló elfogadható számlák kibocsátásának legkorábbi ideje a támogatási kérelem benyújtásának idõpontja. Több parcellára vonatkozóan kérelmezett egyéb elszámolható kiadásokat az elbírálás során parcellánként, azok területének nagysága szerint arányosítva kell figyelembe venni.

A (6) bekezdés i) pontjára vonatkozóan az összes elszámolható kiadáson belül meghatározott kiadási arányokat mind a támogatás igénylésekor, mind a kifizetéskor meg kell tartani.

A támogatási kérelmet 2008. évben február 1.–március 17. között, a további években május 15.–június 15. között lehet benyújtani a lakóhely/székhely szerint illetékes Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervéhez.

A támogatási kérelemhez mellékelni kell:

b) csemegeszõlõ esetén az MVH által, egyéb fajok esetén a jegyzõ által kiadott telepítési engedélyt;

c) a 2200/96/EK rendelet 19–22. cikkelyében elõírt szempontok alapján elismert zöldség-gyümölcs szakmaközi szervezet által kiállított tagsági igazolást, mely szervezet(ek) megnevezését az Irányító Hatóság közleményben teszi közzé;

d) a termõhely alkalmasságának igazolását arról, hogy a betelepítésre kerülõ parcella ökológiailag alkalmas a telepítendõ gyümölcsfaj számára. Az igazolást az Országos Gyümölcs Termõhely Katasztert vezetõ Érdi Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató Fejlesztõ Kht., illetve az általa megbízott Fertõdi GYKF Kht. vagy az Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató és Szaktanácsadó Kht. adja ki. Csemegeszõlõ-telepítés esetén a termõhely ökológiai alkalmasságát a telepítési engedély igazolja;

A támogatási kérelemhez mellékelni kell:

a megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növényvédelmi és Talajvédelmi Igazgatósága által kiadott talajalkalmassági és tápanyag-feltöltési szakvéleményt;

Az R. 6. § (2) bekezdésének i)-l) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

A támogatási kérelemhez mellékelni kell:

a kérelemben feltüntetett parcellák határvonalait ábrázoló, a Mezõgazdasági Parcella Azonosító Rendszerrõl szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet szerinti egyedi blokktérképet;

a 7. számú mellékletben meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat.

a 2200/96/EK rendelet 19–22. cikkelyében elõírt szempontok alapján elismert zöldség-gyümölcs szakmaközi szervezet igazolását arról, hogy a telepíteni tervezett fajták piaci szempontból megfelelõek, valamint arról, hogy a megrendelt szaporítóanyag a szállítási visszaigazolás alapján megfelel a 4. § (6) bekezdésben elõírt feltételeknek. Spárga esetében az igazolás a termõhely alkalmasságára is kiterjed.

A támogatási kérelemhez mellékelni kell: a 15 millió forint vagy azt meghaladó támogatási igényû kérelem esetén a jogcímre vonatkozó Irányító Hatósági közleményben meghatározott tartalommal az üzleti tervet.

 

Berta Dávid MVH-FOPEKI Kérelemkezelési szakreferens

–Hegedûs Szilvia NYME-MÉK PHD hallgató

–Matus László MVH-FOPEKI Kérelemkezelési szakreferensForrás: www.fvm.hu, www.mvh.gov.hu, Kistermelõk lapja,2008/02, 7p.