MENÜ

A Saaten-Union tavaszi hibrid- és fajtakínálata

Oldalszám: 26-27
2014.04.15.

A Südwestdeutsche Saatzucht (SWS) a német Saaten-Union kukorica nemesítõjeként 1990-ben indította el magyarországi nemesítési programját, melynek célja a hazai viszonyoknak leginkább megfelelõ, és a Kárpát-medence országainak igényeit kielégítõ hibridek elõállítása.

Az évrõl-évre bõvülõ intenzív nemesítés legfontosabb céljai a termõképesség és termésstabilitás növelése, a koraiság, a biotikus és az abiotikus stressz-hatásokkal szembeni rezisztencia, valamint a különleges minõségi, beltartalmi tulajdonságok felkutatása és vizsgálata. A tenyészkertekben elõállított hibridek hatékony tesztelését Magyarországon az SWS kiterjedt kísérleti hálózata – évente több, mint 20 000 kísérleti parcella – biztosítja.

A Saaten-Union számára Magyarország a régió kutatás-fejlesztési központján túl az európai piac meghatározó vetõmag szállítója is, hiszen a hazai hibridkukorica vetõmag elõállítók és legkorszerûbb vetõmag-feldolgozók évtizedes tapasztalatai biztosítják, hogy a Saaten-Union hibridek a teljesítményük mellett vetõmagminõségükkel is kiállják a legszigorúbb próbát Nyugat-Európában éppúgy, mint a keleti piacokon. A Saaten-Union minõségi követelményrendszere biztosítja, hogy a forgalomba hozott vetõmag a szabványok által rögzített minõségi szintnél jóval szigorúbb feltételeknek is megfeleljenek. Külön gondot fordítunk arra, hogy csakis magas cold-test értékû vetõmagtételek kerülhessenek forgalomba, biztosítva ezáltal a nehezített, hideg körülmények közötti magas kelésbiztonságot.

A korai éréscsoportban a SUM 0243 (FAO 340) meghatározó hibridünk. Az OMMI minõsítõ kísérleteiben három év átlagában 6% terméstöbbletet ért el a st. fajtákkal szemben alacsony betakarításkori szemnedvesség mellett. Kiemelkedõen jó aszály- és stressztûrõ képességét 2003-ban bizonyította, amikor rel. 117% terméseredményt ért el. Mára már az üzemi tapasztalatok is igazolták a korábban a kísérleti eredmények alapján elõre jelzett teljesítményt: a SUM 0243 a legismertebb korai hibridek versenyképes alternatívája mind extenzív, mind intenzív körülmények között, nemcsak termõképesség, de a betakarításkori szemnedvesség vonatkozásában is. Narancssárga színû, magas hl-tömegû szemei biztosan értékesíthetõ árualapot jelentenek. Koraisága, generatív jellege, alacsony szármaradvány-tömege biztosítja a vetésforgóban következõ õszi kalászos idõben történõ elvethetõségét.

A SUM 0246 (FAO 390) kétvonalas hibrid, melyet 2005 tavaszán minõsítettek. A 2002 és 2004 közötti idõszakban az összehasonlító fajták termésátlagát 2,6%-kal haladta meg. 2003-ban rendkívül aszályos körülmények között a versenytárs sztenderdek teljesítményét több, mint 8%-kal felülmúlta. Teljesítménye alapján a legjobb korai hibridek mezõnyébe tartozik. A SUM 0246-et magas, erõteljes szár és betegségekre nem fogékony egészséges csövek jellemzik. Kifejezetten mutatós, zöld száron érõ hibrid, mely csúcstermés elérésre képes megbízhatóan alacsony betakarításkori szemnedvességgel, aszályos körülmények között pedig átlag feletti teljesítményt hoz. Jó kezdeti fejlõdési erélyû, a korai vetést jól tûrõ hibrid.

A SUM 0241 (FAO 380) a minõsítõ kísérletek évei alatt az összehasonlító fajták termésátlagát 2%-kal múlta felül, betakarításkori szemnedvessége éréscsoportjának megfelelõen alacsony volt. A SUM 0241-et magas, erõteljes szár jellemzi, mely még túlérésben is biztosítja a biztonságos betakaríthatóságot. Agronómiai és kórtani stabilitását kiválóan jellemzi a hivatalos fajtakísérletekben eltérõ évjáratok ellenére mutatott kiegyensúlyozott teljesítménye, mely mindvégig hatékony vízleadással párosult. Zöldszáron érõ, az eltérõ és változó környezeti feltételekhez kitûnõen alkalmazkodó hibrid.

A középérésû ZAMORA (FAO 460) már évek óta jelentõs vetésterületen bizonyítja, hogy kimagasló jövedelmezõséget biztosít kiváló termõképességével és az éréscsoportra jellemzõnél kedvezõbb szemnedvességével. Az államilag elismert hibridek kísérleteiben immár három éve bizonyítja termésstabilitását (2002-ben rel. 104,7%, 2003-ban rel.105,9%, 2004-ben

rel.100,8%, 2005-ben rel.100,3%), hiszen szélsõségesen eltérõ évjáratokban is átlag feletti teljesítményt hozott, az átlagnál kedvezõbb szemnedvesség mellett. Intenzív és extenzív területekre egyaránt javasoljuk, kitûnõ alkalmazkodóképességû hibrid, mely bármely nagynevû versenytárssal állja a versenyt.

A Saaten-Union hibridprogramjának új szegmense a a késõi érésû MONTONI. A FAO 550-es hibrid a déli, valamint a középsõ országrész intenzív területein szemes célú hasznosításra is javasolt. A MONTONI hatalmas termetû, rendkívül erõteljes szárú, magas csõarányú, betegségekre nem fogékony, egészséges csövû hibridként kiemelkedõ szárazanyag termés elérésére képes silócélú hasznosítás esetén. Zöldszáron érik, felszáradásra nem hajlamos. Kiválóan biomassza (biogáz) alapanyag, metánhozama hektáronként eléri a 6000–7500 m3-t.

A már korábban elismerésben részesült hibridjeink közül a korai SUM 330 (FAO 330) hibridünk 2004-ben a korai éréscsoport legjobb vízleadású hibridjének bizonyult az államilag elismert hibridek kísérleteiben. Betakarításkori szemnedvessége 1,25%-kal a csoportátlag alatt volt, túlszárnyalva ezzel számos FAO 200-as hibrid vízleadását. Figyelemre méltó, hogy ezen tulajdonsága – kiváló termõképessége mellett – évjáratoktól függetlenül konzekvensen nyomon követhetõ, az elmúlt években 1-1,5%-kal volt alacsonyabb betakarításkori szemnedvessége, mint a korai fajták átlaga. Alacsony szárítási költségének, ill. kedvezõ vetõmag árfekvésének köszönhetõen elsõsorban az intenzív területeken biztosítja a ha-onként elérhetõ maximális jövedelmet.

Az ORANJE(URANUS) (FAO 320), mint a korai éréscsoport elején, zöldszáron érõ hibrid elsõsorban azok érdeklõdésére tarthat számot, akik viszonylag szerényebb költségráfordítás és kedvezõtlenebb termõhelyi adottságok mellett egy korán betakarítható, stabilan termõ, jó alkalmazkodóképességû hibridet keresnek. Korai, hideg talajba történõ vethetõsége valamint a tenyészidõszak végéig is erõteljes szára biztosítja a szárítási költségek minimalizálhatóságát, ill. korai betakaríthatóságát.

Az igen korai csoport meghatározó hibridje a rendkívül erõteljes kezdeti fejlõdésû, jó szárszilárdságú SUM 0235 (FAO 280), mely a 2002–2004-es vizsgálati idõszakot kimagasló, rel. 111,3%-os termésteljesítménnyel és az igen korai éréscsoportra jellemzõnél is lényegesen alacsonyabb (st. fajták -0,26%) betakarításkori szemnedvességgel zárta. Termés- és ökológiai stabilitását kiválóan mutatja, hogy 2002-ben 9,3%-kal, 2003-ban 7,2%-kal, 2004-ben pedig 14,7%-kal múlta felül az összehasonlító fajták termésteljesítményét. Intenzív körülmények kiemelkedõ terméseredmények elérésére képes, extenzív viszonyok között pedig stabilan a termõhely átlaga felett terem.Tavaszi kalászosok

A Saaten-Union nemesítési programjaiban különösen sikeresek a tavaszi kalászosok. Európa-szerte elismert és termesztésbe vont fajták jelzik annak a nemesítõi erõfeszítésnek az eredményeit, amelynek során az agronómiai tulajdonságok fejlesztésén túl a feldolgozóipar által támasztott igények figyelembe vétele is alapvetõ fontosságú.

2006 tavaszától a közép- és kelet-európai régió meghatározó sörárpa fajtájává vált a Saaten-Union legperspektivikusabb sörárpa újdonsága, a XANADU. Lengyelországtól Szerbiáig, Ausztriától, Románián át egészen Oroszországig terjedõ sikeres fogadtatása jól bizonyítja, hogy a Saaten-Union sörárpa nemesítése milyen konzekvensen tudja fajtáiban egyesíteni a termelõk által igényelt magas termõképességet és a malátaipar által megkövetelt szigorú feldolgozási minõséget. Nem véletlen, hogy a Malterie Soufflet cégcsoport a régió legmeghatározóbb sörárpa újdonságaként keresi a XANADU alapanyagot. A hazai hivatalos fajtakísérletekben termõképessége és átlag alatti fehérjetartalma mellett a kimagaslóan jó, 91% feletti osztályozottságával, kiváló állóképességével valamint a lisztharmattal szembeni rezisztenciájával és a hálózatos levélfoltossággal szemben mutatott jó ellenállóságával tûnt ki. 2006-ban az államilag elismert tavaszi fajták kísérleteiben rel. 111%-os teljesítményével a legnagyobb termést adó fajta volt.

A legbõtermõbb takarmányárpák termésszintjével versenyzõ ANNABELL évjárattól függetlenül mindig jelentõs terméstöbbletet tudott elérni az eddigi piacos sörárpa fajtákkal szemben úgy, hogy azoktól sem fehérjetartalom sem osztályozottság tekintetében nem maradt el. Nemcsak a hazai, de a külföldi ajánlati listák stabil szereplõje, így a fajta által képviselt agronómiai elõnyökön túl a kül- és belföldi értékesíthetõség biztonsága is az ANNABELL mellett szól.

A TRITON és a DIAKON tavaszi zab fajták elismerésével éppen akkor kezdõdött meg a kimagasló termõképességû és kiváló alkalmazkodóképességû Saaten-Union zabfajták magyarországi köztermesztésbe vonása, amikor a lótenyésztés és lótartás egyre nagyobb teret nyer hazánkban. Egyedülállóan magas és stabil termõképességüket bizonyították az elmúlt évek szélsõségesen változékony idõjárási körülményei között. Az eddig ismert zabfajtáknál számottevõen magasabb termésük kiváló állóképességgel párosul, jelentõsen javítva a zabtermesztés jövedelmezõségét.Tavaszi repce

Tavaszi repcéink termesztése korai kitavaszodás és kedvezõ termesztési feltételek esetén jövedelmezõ alternatíva lehet, különösen a kifejezetten energetikai célú termesztés után igényelhetõ támogatás, valamint az általános keresletnövekedés hatására kialakult kedvezõ piaci helyzet ismeretében. A korai vetést, a kiegyensúlyozott tápanyagellátást, valamint a konzekvens növényvédelmet akár 2,5 t/ha feletti terméssel és 42%-ot is felülmúló olajtartalommal képesek meghálálni. A HEROS fajta mellett tavaly került bevezetésre az elsõ tavaszi MSL-hibrid, a SIESTA. A tavaszi MSL-hibrid elõnyei – az õsziekhez hasonlóan – a nagyobb termõképesség mellett leginkább a jobb aszály- és stressztûrésben nyilvánulnak meg. A SIESTA erõteljes kezdeti fejlõdése, az eddigi fajtáknál korábbi virágzása és érése különösen a gyengébb termõhelyeken, valamint kritikusabb környezeti feltételek esetén válik elõnyére.Fajtáinkkal, aktuális technológiai ajánlásainkkal kapcsolatos további információkért keressék kollégáinkat:

Baranya, Somogy, Tolna:

Erõs János, tel.: 30/742-8421Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém:

Tálos István, tel.: 30/519-8554Gyõr-Moson, Vas, Zala:

Finy György, tel.: 30/256-6633Bács-Kiskun, Békés, Csongrád:

Tatay Kálmán, tel.: 30/335-4656Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun, Pest:

Csikós Zoltán, tel.: 30/335-4655Nógrád, Heves, Borsod, Szabolcs-Szatmár:

Nagy János, tel.: 30/549-5421