MENÜ

A pedigréanalízis szerepe az állattenyésztési programokban

Oldalszám: 94
2014.04.15.

A nemesítõ munka egyik alapfeltétele az állatok származásának ismerete. A származás-nyilvántartás egyidõs az állattenyésztéssel, az állat családfáját rögzítõ iratot pedigrének, törzskönyvnek vagy származási lapnak nevezzük.

Ennek ismeretében információhoz jutunk az állat õseirõl, oldalági rokonairól is, melynek segítségével fontos számításokat végezhetünk el a populáció genetikai szerkezetének és változékonyságának megállapítására.Ennek a veszélyeztetett vadon élõ és háziasított populációk fennmaradását segítõ génmegõrzési programokban van jelentõs szerepe, a gazdasági állatfajok esetében pedig különféle mutatók számolására használjuk melyek ismeretében minimalizálni lehet az állomány beltenyésztettségi szintjét. A származás alapján becsülhetõ a tenyészérték és a beltenyésztettségi szint, megállapítható az egyed populáción belüli vonalba vagy családba való tartozása, feltérképezhetõek rokoni kapcsolatai, továbbá nyomon követhetõek bizonyos nagy hatású gének és genetikai defektusok (örökletes rendellenességek) nemzedékenkénti elõfordulása/megjelenése.

A származási lap a származáson kívül feltünteti az egyed termelési paramétereit, õsei és saját tenyésztési és termelési indexét. A kiadott származási lapokat minden állatfaj esetében sorszámmal ellátják, nyilvántartják. A hazai származási lapokon az apákat (apai sor) jobb oldalon vagy felül, az anyákat (anyai sor) bal oldalon vagy alul tüntetik fel.

 

 


 


 

 Alapvetõen beszélhetünk nyitott és zárt törzskönyvrõl. Zárt a törzskönyv, ha azt egy bizonyos idõpontban lezárták és csak azzal az állománnyal, ill. annak ivadékaival foglalkoznak tovább, amelyet ebbe a törzskönyvbe már felvettek. (Pl. több, mint 100 évig zárt törzskönyv volt az angol telivér ló törzskönyve.) A zárt törzskönyv a benne nyilvántartott fajta vagy állomány vérhányadának fenntartását szolgálja. Nyitott az a törzskönyv, amelybe származásuktól függetlenül felvehetõk bizonyos egyedek, melyek a fajtára jellemzõ megjelenéssel és teljesítménnyel/termelõképességgel rendelkeznek. Napjainkban a legtöbb törzskönyv nyitott. Az átlagosnál kedvezõbb termelésû vagy tenyészértékû állatok részére különbözõ elnevezésû törzskönyveket létesítenek, pl. arany, elit, elitrekord stb. és részükre általában bõvített származási lapot állítanak ki, mely három õsi sort tartalmaz. Ezzel szemben egy átlagos egyed számára készített ún. szõkített származási lapon két õsi sort tüntetnek fel.

A pedigréanalízis elvégzéséhez szükséges a számítógépen rögzített pedigré, melynek minõsége nagyban meghatározza munkánk sikerét. Ennek ismérvei a pedigré hossza, azaz hogy hány õsi sorig visszamenõen rendelkezünk adatokkal és a pedigré teljessége, azaz hogy mennyi a hiányzó egyed a pedigrében. Minél hosszabb és teljesebb a származás, annál reálisabb képet kapunk az állomány genetikai szerkezetérõl/hátterérõl, a paraméterek meghatározásának pontossága nagyban függ a pedigré hosszától és teljességétõl.

A pedigréanalízis elméleti alapjait MacCluer és mtsai. (1986) és Lacy (1989) írták le, gyakorlati alkalmazása pedig közel 10 éve folyik rutinszerûen, Boichard (1997) módszerének megjelenése óta. Azóta számos külföldi és magyar szerzõ számol be különféle szarvasmarha, juh, sertés, ló, szamár és kutya populációk pedigréanalízisének eredményérõl.

A gyakorlatban két – pedigréanalízisre – általánosan használt program a Boichard (2002) által írt PEDIG és a Gutiérrez által kifeljesztett ENDOG (2005).

Az elemzés során a legfontosabb meghatározandó mutatók:

• Beltenyésztési együttható (F): annak valószínûsége, hogy egy adott lokusz két allélja származásilag azonos. Tehát beltenyésztésrõl akkor beszélünk, ha rokon egyedek párosodnak egymással. A rokonok részben azonos alléleket hordoznak, ezért utódaik nagyobb valószínûséggel lesznek homozigóták, mint véletlenszerû párosodás mellett. A nagymértékben homozigóta egyedek szervezetének élettani pufferkacapitása csökkent, ezért környezeti labilitásuk nagyobb, alkalmazkodóképességük kisebb. Mindez – fõként, ha káros hatású recesszív gének homozigóta állapotban való manifesztációjával párosul – a beltenyésztési leromlásban jut kifejezésre (Dohy, 1989).

A fent említett két program a beltenyésztési koefficienst Wright (1922) metodikája alapján számolja, mely szerint adott (X) egyed beltenyésztési koefficiense:FX = ∑(1/2)n+n’+1 × (1+FA)ahol A az X egyed apai és anyai származási láncában levõ közös õs, n és n’ az X egyed és A õs közötti generációk száma az apai (n), illetve az anyai (n’) ágon, FA a közös õs beltenyésztési koefficiense. A ∑ jel az X egyed apai és anyai származási láncában levõ összes közös õsre vonatkozó összegzést jelent.• Effektív populációméret (Ne): a populáció azon egyedei, melyek ténylegesen hozzájárulnak az utódgeneráció létrehozásához.

A beltenyésztési ráta (^Fy) alapján bármely populációban az effektív populációméret (Ne):

ahol ^Fy = (Ft – Ft-1) / (1 – Ft-1), a populáció beltenyésztettségének évenkénti növekedése, L pedig a generációs intervallum. Irodalmi adatok alapján a kritikus effektív populációméretnek tekinthetõ az 50-es effektív létszám. Csökkenésében szerepet játszik a populáció egyenetlen ivareloszlása és a beltenyésztettségi szint növekedése.

• Átlagos rokonsági fok (AR): a populáció bármely egyedére nézve az átlagos rokonsági fok annak a valószínûsége, hogy a teljes populációt jellemzõ pedigrébõl véletlenszerûen kiválasztott allél az egyedhez tartozik. Elsõsorban az alpopulációk beltenyésztettségi szintjének összehasonlítására használatos.

• Pedigré teljesség (Pc): bármely egyed származása hány teljes generációra nézve ismert (teljes generáció ekvivalens). A pedigréanalízis elvégzéséhez legalább 3–4 generáció teljes ismerete kívánatos a korrekt eredmény elérése érdekében. A legteljesebb pedigréket eddig ló és nyúl állatfajok esetében közöltek a szerzõk.

• Generációs intervallum: a szülõk átlagos életkora azon utódok megszületésekor, amelyek részt vesznek a következõ generáció létrehozásában. Fajonként és fajtánként biológiailag meghatározott, miáltal a tenyésztési koncepció megválasztásakor döntõ szerepe van. E paraméter az állattenyésztésben rendkívüli jelentõséggel bír, hiszen annál hosszabb a generációs intervallum, minél késõbb éri el az állat a tenyészérettséget, illetve minél tovább tartjuk tenyésztésben.

• Tenyészetek megoszlása: az utódgeneráció létrehozásában résztvevõ apaállatok határozzák meg. 3 féle tenyészetet különböztetünk meg:

1: nukleusz telepek, melyek nem vásárolnak, hanem csak saját elõállítású apaállatot használnak tenyészállatként, viszont az ilyen telepeken létrehozott tenyészállatok egy része értékesítésre kerül;

2: nemesítõ telepek esetében a használt tenyészállatok lehetnek saját elõállításúak, illetve más teleprõl vásároltak és tenyészállat értékesítést is folytatnak;

3: szaporító telepek, ahol nem történik tenyészállat elõállítás és értékesítés, csak vásárolt apaállatot használnak a minél nagyobb utódszám elérése érdekében.Ezen mutatókat a két program opcionálisan vagy külön programmal számolja és egy .dbf formátumú táblában jeleníti meg az eredményeket, némely alapmutatókat pedig külön szöveges fájlba ír ki. Az eredmények értelmezéséhez segítséget nyújt a programokkal együtt az internetrõl ingyen letölthetõ „manual”, amely egyúttal a programok használati utasításaként is funkcionál.Vígh Zsófia–Gyovai Petra

Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar

Sertés- és Kisállattenyésztési Tanszék