MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám:
2014.04.15.

Hazánk az Európai Unió új költségvetési idõszakában – 2007 és 2013 között – közel 5 Mrd euró forrás felhasználására jogosult.

Ez az összeg teljes egészében a magyar mezõgazdaság és a vidék fejlesztésére fordítható. A 2007-tõl elérhetõ uniós pénzek, kiegészítve a hazai forrásokkal a magyar agrárgazdaság és vidék hosszú távú versenyképességét alapozhatják meg.E cikk keretein belül fel szeretném hívni az állattenyésztõk figyelmét adatbejelentési kötelezettségükre, valamint be szeretném mutatni az 157/2007. (XII. 22.) FVM rendeletet, amely az egyszerûsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendõ „Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot”, illetve a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet módosításáról szól. A méhészek számára nyújtandó támogatásokat a minisztérium két rendeletben taglalja, aminek számait, illetve elérhetõségét a cikk utolsó harmadába tekintem át.Nemzeti agrárszabályozás egyszerûsítése

Az Európai Unióban zajló törekvésekkel és a kormányzati szándékkal összhangban a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium vezetése célul tûzte ki a nemzeti agrárszabályozás egyszerûsítését, amelynek elsõdleges célja a mezõgazdasági termelõk terheinek mérséklése. Az egyszerûsítési folyamat érdekében elkészült Zöld Könyv azokat a konkrét intézkedéseket mutatja be, amelyek hozzájárulnak a mezõgazdasági termelõk ügyeivel kapcsolatos hatósági eljárások egyszerûsítéséhez, felgyorsulásához, csökkentik a gazdákat terhelõ adminisztrációs kötelezettségeket, valamint növelik az agrártárgyú jogszabályok átláthatóságát, értelmezhetõségét és végrehajtásuk hatékonyságát.Adatbejelentési kötelezettség az állatalapú támogatásokhoz

2008. január 1-tõl lépnek hatályba a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszerérõl (továbbiakban TIR) szóló 119/2007 (X.18.) FVM rendelet elõírásai, melyek az állatalapú támogatásokat igénybe venni kívánó állattartók részére kötelezettségeket is tartalmaznak:

Legfontosabb új rendelkezés, az eddigiektõl eltérõen, nem csak minden szarvasmarhát, sertést, juhot vagy kecskét tartó tenyészetet, hanem az alábbiakban felsorolt fajokat tartó tenyészeteket is kötelezõ bejelenteni, ha a felsorolást követõen leírt feltételek bármelyike teljesül:

a) lófélék: ló, szamár, öszvér;

b) baromfi és egyéb madárfajok (a továbbiakban együtt: baromfi): házityúk, pulyka, kacsa, lúd, gyöngytyúk, galamb, fácán, fogoly, fürj, lapos mellû futómadár (strucc, emu);

c) házi nyúl;

d) prémesállat-fajok: csincsilla, nutria, angóranyúl, sarki- és ezüstróka, nyérc, görény;

e) halfajok;

f) méh;

g) szarvas: zártkerti tartású szarvasfélék;

h) vaddisznó: zártkerti tartású vaddisznó.Az állattartónak az eddigiektõl eltérõen be kell jelentenie az MgSzH által vezetett TIR adatbázisba:

1. Bármelyik felsorolt állatfajt tartó állattartó (árutermelõ/kereskedõ) tenyészetét, ha az állategészségügyi regisztrációra kötelezett, vagy ha az állattartó telepe üzemeltetéséhez támogatást kíván igénybe venni.

2. Bármelyik más állatfajt, fogadó vágóhidat, és gyûjtõállomást.

3. A baromfikeltetõt, ha a keltetõgépekbe egyszerre 1000 tyúktojás egyenértéknél több rakható be.

4. A halkeltetõt.

5. A halfeldolgozót.

Az állattartó köteles továbbá bejelenteni mindazokat az állattartó (árutermelõ/kereskedõ) tenyészeteket, amelyekre teljesül az alábbi feltételek bármelyike:

6. Lóféle állatokat tartó tenyészet, amelyben legalább harminc lóféle állatot tartanak.

7. Baromfitartó tenyészet, ha külön jogszabály szerint az állategészségügyi hatóság által nyilvántartott nagy létszámú telep tartozik hozzá, vagy a tartó kistermelõi élelmiszer-termelõi (vágási) engedéllyel rendelkezik, vagy ha vágóhídra szállítanak baromfit.

8. Házinyulat vagy prémes állatot tartó tenyészet, amelyben legalább 50 nõivarú állatot és szaporulatát tartják, vagy a tartó kistermelõi élelmiszer-termelõi (vágási) engedéllyel rendelkezik.

9. Haltartó tenyészet, amelyhez legalább 30 hektár halastó tartozik.

10. Méhtartó tenyészet, legalább 50 méhcsalád esetében.A TIR-ben már regisztrált tenyészet esetén, ha az állattartó MVH-s ügyfél-regisztrációs száma még nincs nyilvántartva az TIR-ben, akkor azt a megfelelõ formanyomtatványon 2008.02.01-ig be kell jelentenie. Amennyiben az ügyfél a bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, a határidõt követõen az állattartással kapcsolatban semmilyen ügyintézést folytatni nem tud, állatalapú támogatásokra pedig nem jogosult. Egyéb fontos tudnivalók:

• Az állattartónak a nyilvántartásba vételi bejelentése során, ha az állattartóhoz több tartási hely tartozik, akkor ezekbõl különbözõ tenyészeteket kell kialakítania, kivéve, ha az állattartó írásbeli kérelmére, az illetékes megyei állategészségügyi hatóság engedélyezi földrajzilag elkülönült tartási helyekbõl egy tenyészet kialakítását és nyilvántartását.

• Egy tenyészetnek egy idõben csak egy állattartója lehet. Ha egy tartási helyen több állattartó is tart állatot, akkor minden állattartónak külön kell kialakítania és bejelentenie egy tenyészetet.

• Egy tartási hely ugyanannak az állattartónak csak egy tenyészetéhez tartozhat.A formanyomtatványok letölthetõk a www.enar.hu honlapról. A pontos teendõkkel kapcsolatban felvilágosításért fordulhat a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal ügyfélszolgálatához (06-1-212-1730).

157/2007. (XII. 22.) FVM rendelet

Az egyszerûsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendõ „Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot”, illetve a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet módosításáról szól. Amelyben a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkör szerint:

1. § (1) Az egyszerûsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendõ „Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot”, illetve a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Az agrár-környezetgazdálkodási támogatásban részesülõ gazdálkodó a helyes gazdálkodási gyakorlatra vonatkozó elõírások, valamint a kedvezõtlen adottságú területek kompenzációs, illetve a Natura 2000 területek kompenzációs támogatásaiban részesülõ mezõgazdasági termelõ a helyes mezõgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó elõírások teljesítésének ellenõrzése, valamint a nevezett támogatások monitoringja érdekében a gazdasága teljes területén végzett tevékenységekrõl e rendelet 5. számú melléklete szerinti gazdálkodási naplót naprakészen köteles vezetni. Az agrár-környezetgazdálkodási támogatás igénybevétele esetén a gazdálkodási napló naprakész vezetése abban az esetben is kötelezõ, amennyiben a talajvizsgálati eredmény és tápanyag-gazdálkodási terv még nem készült el.

Az agrár-környezetgazdálkodási támogatásban részesülõ gazdálkodó köteles a 2007/2008. gazdálkodási évtõl kezdõdõen a gazdálkodási napló egy aláírt másolatát – a hozzá kapcsolódó dokumentumok (pl. számlák, bizonylatok) másolatai nélkül – elküldeni minden év augusztus 31. és október 31. között a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (a továbbiakban: MgSzH Központ) címére (1118 Budapest, Budaörsi u. 141–145.). A 2006/2007. gazdálkodási évre vonatkozó gazdálkodási napló egy aláírt másolatát 2007. augusztus 31. és 2007. december 31. közötti idõszakban kell beküldeni az MgSzH Központ címére (1118 Budapest, Budaörsi u. 141–145.). A gazdálkodási naplót a kötelezõ nyilvántartásokra vonatkozó elõírások szerint a kapcsolódó dokumentumokkal együtt legalább 5 évig meg kell õrizni. A gazdálkodási napló formanyomtatványát a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján közzéteszi.” Amennyiben, a gazdálkodó az adott gazdálkodási évre vonatkozó beküldési határidõ végéig nem küldi meg a gazdálkodási napló másolatát az MgSzH Központ részére, az MVH egyszeri alkalommal, 15 napos határidõ kitûzésével hiánypótlásra szólítja fel. A 2006/2007. gazdálkodási évtõl kezdve, amennyiben a gazdálkodó a (6) bekezdésben elõírt kötelezettségének a hiánypótlási felszólítás ellenére sem tesz eleget, úgy

• az elsõ alkalom esetén az 5. évre jutó támogatási összeg 25%-ára,

• a második alkalom esetén az 5. évre jutó támogatási összeg 50%-ára,

• a harmadik alkalom esetén az 5. évre jutó támogatási összeg 100%-ára nem jogosult.

• amennyiben a gazdálkodó már felvette az 5. évre jutó támogatási összeget, úgy a (10) bekezdésben foglaltak szerint köteles azt visszafizetni.

A méhészek számára nyújtandó támogatásokat a következõ rendeletek taglalják:153/2007. (XII. 22.) FVM rendelet, 152/2007. (XII. 22.) FVM rendelet.

 

Berta Dávid,

Hegedûs Szilvia, Matus László