MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 2
2014.04.16.

Az esztendõ vége felé haladva kijelenthetjük, ez nem volt egy könnyû év.

A kormányzat a problémák enyhítésére tesz kísérletet a közelmúltban megjelent rendeleteivel, amelyben a tavaszi fagykár következtében kialakult árbevétel kiesésének kompenzálására kedvezményes hitel felvételét teszi lehetõvé, valamint az egyes állatbetegségek megelõzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjét határozza meg. A jövõ évre vonatkozik az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történõ gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás.

 

Megengedett a típusmódosítás a gépbeszerzési támogatásoknál

A mezõgazdasági gépbeszerzési támogatással kapcsolatban több alkalommal kérdésként merült fel a kérelmezõk részérõl, hogy mi a teendõjük, ha az eredetileg megvásárolni kívánt gép, vagy berendezés tekintetében típusmódosítást szeretnének. Szükséges-e azt külön kérelmezni? A támogatási döntéseket a vonatkozó jogszabályban elõírt gépkatalógus alapján gyártmány és típusszám szerint meghatározott gépre hozza meg a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH), ám a támogatás kifizetésének feltételeit most módosította, rugalmasabbá tette. Ez azt jelenti, hogy a kedvezményezett akkor is jogosult a támogatásra, és benyújtható a számla, ha a támogatási döntésben rögzített helyett más gyártmányú, de azzal azonos célú, azzal egyenértékû olyan gépet, vagy technológia berendezést vásárol. További követelmény, hogy a gép, vagy berendezés ún. korszerûségi mutatója azonos, vagy jobb legyen, mint a támogatási kérelemben megnevezetté.

Ha az új gép olcsóbb, mint az eredetileg tervezett, akkor a támogatás arányosan csökken, ellenkezõ esetben azonban nem haladhatja meg támogatási döntéssel jóváhagyott, az „eredeti” gép, illetve berendezés után elszámolható kiadások alapján meghatározott összeget. A típusmódosítást tehát nem kell külön kérvényezni, az MVH utólag jóváhagyóan tudomásul veszi, ha a támogatás kifizetési kérelemhez a fentiek szerinti követelményeknek megfelelõ számlát csatolja a kedvezményezett.

A közelmúltban jelent meg az 53/2007. FVM rendelet, amely az egyes állatbetegségek megelõzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjét határozza meg.

A támogatás célja az állatállományokat veszélyeztetõ egyes állatbetegségek „elszámolása” figyelemmel kísérése, valamint egyes állatról emberre terjedõ betegségek megelõzése. Fontos tudnivaló, hogy a szolgáltatást igénybe vevõ állattartónak:

• rendelkezni kell mûködésengedéllyel, vagy a telephely szerint illetékes állat-egészségügyi hatóság szakhatósági hozzájárulásával és/vagy nyilvántartásba vételi igazolásával;

• regisztrációs számmal; tevékenysége során teljesítenie kell a hazai és közösségi állat-egészségügyi és állatjóléti jogszabályok által elõírt feltételeket, és a jóváhagyási kérelemhez mellékelnie kell a hatósági állatorvos errõl szóló igazolását.

• Nyilatkoznia kell arról, hogy: valamennyi állat-egészségügyi nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett;

• mentesítési programok esetében nem tér el az állat-egészségügyi hatóság által jóváhagyott mentesítési programtól;

• az állat-egészségügyi szolgáltatást arra engedéllyel és/vagy akkreditációval, valamint ügyfélregisztrációs számmal, rendelkezõ személlyel, szervvel, illetve intézménnyel végezteti el;

• nem áll csõd-, felszámolási vagy végelszámolási, valamint végrehajtási eljárás alatt;

• nincs lejárt adó-, vám-, egészség-, nyugdíj-, társadalombiztosítási járuléktartozása;

• költségvetési támogatás jogosulatlan igénybe vétele miatt megállapított köztartozással nem rendelkezik. A kedvezményezettek meghatározott támogatási jogcímenként, támogatott állatfajonként vissza nem térítendõ forrást vehetnek igénybe a rendeletben meghatározott mértékben.A 125/2007, (X.25.) FVM rendelet a 2007. évi tavaszi fagykár következtében kialakult árbevétel kiesés kompenzálására az egyes kereskedelmi vállalkozások által igénybe vehetõ kedvezményes hitelrõl.E rendelet alapján kedvezményes hitelt vehet igénybe az a kereskedelmi vállalkozás, aki/amely 2007. évi árbevétele a tavaszi fagykár miatt elmarad a tervezett árbevételétõl.

A hitelkérelemhez csatolni kell a hosszú távú szerzõdések másolatát, illetve a szerzõdésekrõl készített összesítõt is, amely tartalmazza a 2006. és 2007. évre vonatkozó felvásárlási adatokat. A kedvezményes hitelt a kereskedelmi vállalkozás a termelés anyag- és eszközszükségletének fedezetére és egyéb kötelezettségeinek megfizetésére használhatja.

A kedvezményes hitelprogram keretében felvett hitelekhez kezességvállaló intézmény által nyújtott, legfeljebb 80% mértékû kezességvállalás az általános de minimis rendelet alapján kapcsolható. Kamattámogatásban olyan hitel részesíthetõ, amelynek futamideje legfeljebb öt év, legfeljebb egy éves tõketörlesztési türelmi idõ biztosításával; kamata nem haladja meg a mindenkori kamat megállapítás idõpontjában érvényes háromhavi BUBOR plusz legfeljebb két százalékpontot; a kamaton kívül a pénzügyi intézmény a hitelszerzõdés megkötését követõen az üzletszabályzatának megfelelõ mértékû rendelkezésre-

tartási jutalékot, késedelmi kamatot és a követelés érvényesítésével kapcsolatos költségeket valamint szerzõdésmódosítási díjat számol fel.

A kamathoz a kamatmegállapítás idõpontjában érvényes háromhavi BUBOR 50%-ának megfelelõ összegû kamattámogatás vehetõ igénybe. A hitelkérelmet 2007. december 3l-ig folyamatosan lehet benyújtani a pénzügyi intézményekhez.

A kamattámogatást a kereskedelmi vállalkozás negyedévente igényelheti az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivataltól (a továbbiakban: APEH).

A kamattámogatás igényléséhez a kereskedelmi vállalkozásnak mellékelnie kell a pénzügyi intézmény kamatmegfizetésérõl szóló igazolását, valamint elsõ igényléskor a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) támogatástartalom meghatározásáról szóló határozatát, a záradékkal ellátott hitelkérelmet és a hitelszerzõdést.

A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a kereskedelmi vállalkozás nyilatkozzon támogatási kérelem benyújtásakor az általa bármely három pénzügyi év idõszakában igénybe vett csekély összegû támogatás összegérõl.

Minden egyes csekély összegû támogatás odaítélésekor bármely három pénzügyi év idõszakában, bármely jogcímen odaítélt csekély összegû támogatás teljes összegét figyelembe kell venni.A 128/2007. (X.31.) FVM rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történõ gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól.A támogatás célja

A támogatás célja, hogy a Natura 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: földhasználati rendelet) szerinti földhasználati elõírások betartását elõsegítse, valamint, hogy a Natura 2000 gyep hasznosítású területeken (a továbbiakban: Natura 2000 gyepterületek) elõsegítse a természetes élõhelyek, a vadon élõ állatok és növények kedvezõ természetvédelmi helyzetének fenntartását, illetve az e területek kijelölésének alapjául szolgáló természeti állapot megõrzését, valamint biztosítsa az azt létrehozó, illetve fenntartó gazdálkodás feltételeit.A támogatás jellege

E rendelet alapján Natura 2000 gyepterületeken folytatott mezõgazdasági tevékenység után területalapú, vissza nem térítendõ kompenzációs támogatás vehetõ igénybe.Támogatás mértéke

A támogatás mértéke évente 38 euró/hektár.Kérelem benyújtása

A kérelmet egy példányban, minden évben az egységes területalapú támogatás iránti kérelemmel együtt a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) honlapján közzétett formanyomtatványon lehet benyújtani a mezõgazdasági termelõ lakhelye, illetve székhelye szerint illetékes megyei MVH kirendeltséghez.Egy mezõgazdasági termelõ egy adott kérelem benyújtási idõszakban csak egy kérelmet nyújthat be. A kérelemhez mellékelni kell a blokktérkép eredeti példányát, melyen be kell jelölni, hogy mely mezõgazdasági parcella után igénylik a kompenzációs támogatást, valamint a területen található idõs, méretes fák elhelyezkedését.A gazdálkodó szervezetek esetében a kérelemhez mellékelni kell a hatályos társasági szerzõdés hiteles másolatát vagy 30 napnál nem régebbi, eredeti vagy hiteles másolati példányú cégkivonatot.Ez a rendelet 2007. november 1-jén lép hatályba azzal, hogy, az elsõ kérelmet 2008-ban lehet benyújtani.

Szeretném felhívni a figyelmet a közeljövõben következõ pályázati felhívásokra:

 


 Az NVT intézkedésekben részesülõ gazdálkodók számára a gazdálkodási napló leadásának határideje 2007. december 31., amelynek keretében a gazdálkodónak el kell küldeni a gazdálkodási napló egy példányát az MGSZH Növény és Talajvédelmi Igazgatóságára.

 

Berta Dávid MVH FÖPEKI Kérelemkezelési szakreferens

–Hegedûs Szilvia NYME-MÉK Ph.D hallgató

–Matus László MVH FÖPEKI Kérelemkezelési szakreferens

Forrás: www.fvm.hu, www.mvh.gov.hu 

Bedõ Péter: Fiatal gazdák induló támogatása, Kistermelõk Lapja 2007. 09. szám