MENÜ

Aktualitások

Oldalszám: 29
2014.04.17.

Épp, hogy lezárult az agrár-kárenyhítési szerzõdések megkötésének határideje, máris egy másik fontos dolog kelti fel a gazdálkodók figyelmét, mivel megjelentek a 2007. évi támogatásértékek, ezzel egy idõben lehetõség nyílt a súlyos aszály miatti gabonahiány orvoslásaként a magyar intervenciós készletbõl származó gabonavételre.

 

 

A 2007. évi támogatások összegérõl

A 2007. évi támogatások összegérõl az 54/2007. (VII. 2.) FVM rendelet, az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS) 2007. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 28/2007. (IV. 20.) FVM rendelet, illetve az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz (SAPS) kapcsolódó 2007. évi kiegészítõ nemzeti támogatások (top up) igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 29/2007. (IV. 20.) FVM rendelet adhat felvilágosítást. A felsorolt rendeletek a www.fvm.hu honlapon találhatók meg.Az intervenciós kukoricakészlet vásárlására történõ felhívás

A magyar intervenciós készletbõl származó gabona értékesítésérõl a következõ fontos információkat kell ismerni:

a gazdálkodó és állattartó ajánlatot tehet, az intervenciós kukoricakészlet tételeinek megvételére.

Közlemény száma: 48/2007 MVH közlemény

Meghirdetett tételek mennyisége, elhelyezkedése, minõsége: a közlemény 1. sz. mellékletében.

Pályázó: minden az Európai Közösségek tagállamaiban székhellyel, vagy telephellyel rendelkezõ bármely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amely regisztrált ügyfele az MVH-nak. (G001-es adatlappal lehet regisztrálni)Benyújtási határidõ

Az ajánlatok benyújtásának elsõ határideje: 2007. július 4. (szerda), a továbbiakban az ezt követõ minden naptári héten szerdai napokon, kivéve 2007. augusztus 1-jét, 2007. augusztus 15-ét, 2007. augusztus 22-ét, 2007. szeptember 5-ét, 2007. szeptember 19-ét, 2007. október 3-át, 2007. október 17-ét, 2007. október 31-ét, 2007. november 14-ét, 2007. november 28-át, 2007. december 12-ét, 2007. december 26-át, 2008. január 2-át, 2008. január 16-át, 2008. január 23-át, 2008. február 6-át, 2008. február 20-át, 2008. március 5-ét, 2008. március 19-ét, 2008. április 2-át, 2008. április 16-át, 2008. április 30-át, 2008. május 14-ét, 2008. május 21-ét, 2008. június 4-ét és 2008. június 18-át (ezeken a heteken nem kerül sor pályázati felhívásra).Az utolsó benyújtási nap 2008. június 25. (szerda).

Az ajánlatoknak a benyújtási napokon legkésõbb délután 13 óráig kell az MVH-hoz megérkeznie. Az ajánlatoknak a 2. számú melléklet szerinti formanyomtatványon, benyújtási napokon legkésõbb délután 13 óráig kell az MVH-hoz megérkezniük (faxon 219-8905, 219-6259, 577-1317 vagy személyesen 1095 Budapest, Soroksári út 22–24).Ajánlati ár: az ajánlatot kizárólag az egyes meghirdetett tételek teljes mennyiségére lehet benyújtani. Az ajánlati árat az ömlesztett kukorica tételekre euró/tonnában kell megadni, két tizedes pontossággal, forgalmi adó nélkül. Az ajánlati ár az ajánlattételi felhívás zárónapján érvényes, havi kiegészítést tartalmazó intervenciós árnál nem lehet alacsonyabb.

A brüsszeli Gabona Irányító Bizottság által 2007. július 19-én jóváhagyott magyar intervenciós kukorica minimálára: 146,08 euró/tonna.

2007. év július hónapra érvényes Európai Központi bank árfolyam: 246,15 Ft/Euró.Ajánlati biztosíték: 10 euró/tonna, melyet forintellenértékben kell befizetni az MVH 10032000-00287560-00000024 számú Magyar Államkincstárnál vezetett biztosíték számlájára. A biztosíték átváltási árfolyama (Ft/Euró) az Európai Központi Bank által a kérelem benyújtás napjára vonatkozó hónap elsõ napján érvényes átváltási árfolyam. Amennyiben, az ajánlattevõ bankgaranciát kíván igénybe venni, abban az esetben a bankgarancia tervezetét az MVH Pénzügyi Igazgatósága Biztosítékkezelõ Osztályának faxszámára (06-1/475-2116) elõzetes egyeztetés, illetõleg ellenõrzés céljából küldheti meg. A tervezeten mindenképpen fel kell tüntetni az ajánlattevõ gazda elérhetõségét.Elõzetes mintavétel: az ajánlattevõ az értékesítésre kijelölt tételeket az ajánlattétel benyújtása elõtt a tárolás helyszínén szemrevételezheti és meggyõzõdhet az áru minõségérõl.Ajánlati biztosíték felszabadítása: az ajánlattevõ a pályázott mennyiségre nem tett nyertes ajánlatot, akkor a pályázat eredménye tárgyában hozott döntéstõl számított legkésõbb három munkanapon belül.Döntés a pályázat eredményérõl: a kukoricatételek a legkedvezõbb ajánlatot tevõk részére kerülnek értékesítésre, az EU Gabonairányító Bizottság döntésében meghatározott minimális ár alapján.

Fizetési határidõ: a határozatokhoz kapcsolódó számlákon közölt összeg fizetési határideje a határozat kiküldésétõl számított egy hónap.

Az áru átvétele: a határozat és számla kiállítása szerint 1 hónapon belül. A szállítással és árubiztosítással kapcsolatos teendõket a vevõ saját költségén tartozik rendezni. Kitárolás kizárólag kitárolási engedély birtokában és MVH helyszíni ellenõr jelenlétében kezdõdhet el!

A kitárolásról az MVH helyszíni ellenõrzési jegyzõkönyvet készít. A jegyzõkönyv alapján a vevõnek át nem adott, kifizetett áru értéke visszatérítésre kerül. A súly megállapítását a raktározó végzi a kitárolás alkalmával. A mérlegelés eredménye képezi az MVH-val történõ súlyelszámolás alapját.

A közlemény a kitöltendõ dokumentumokkal együtt a www.mvh.gov.hu honlapon a közlemények menüpontban tekinthetõ meg. További információért keresse falugazdászát vagy az MVH megyei kirendeltségeinek ügyfélszolgálatát.Források: www.mvh.gov.hu, www.fvm.hu 

Berta Dávid MVH-FOPEKI Kérelemkezelési szakreferens

Hegedûs Szilvia NYME-MÉK PHD hallgató