MENÜ

Készülhetnek a kérelmek!

Oldalszám: 6-7
Hegedûs Szilvia, Berta Dávid 2014.04.22.

Amikor e cikk megjelenik már az állattartó telep tulajdonosok beadták kérelmüket telepük korszerûsítésére, technológiájuk fejlesztésére, és ezekben a pillanatokban készítik elõ beadásra az önálló építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzésének támogatását, ennek elkészítésében és ellenõrzésében kívánok az Önök segítségére lenni e cikkel.

 

 

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételei idén tavasszal kerültek újra meghirdetésre. A 26/2007. (IV.17.) FVM rendelet alapján a mezõgazdasági üzemek gépállományának korszerûsítését segíteni kívánó új pályázati lehetõség. A támogatási kérelem keretében mezõgazdasági termelõk, termelõi csoportok és a TÉSZ-ek technológiai korszerûsítése lesz megoldott. A gép beszerzésére benyújtott támogatás érinti a növénytermesztéssel és kertészettel foglalkozó gazdaságokat is. Fontos azonban tisztázni, hogy érdemes-e és lehet-e a különbözõ vállalkozóknak, gazdaságoknak és termelõi csoportoknak a megváltozott feltételekhez mérten pályázni. Fontos figyelembe venni a 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet és a 26/2007. (IV.17.) FVM rendeletek módosításait, amelyet a legfrissebb közlönyökben olvashatjuk.

A támogatási kérelmet 2007. május 16-tól június 15-ig lehet benyújtani. A kérelmeket az MVH pontrendszer alapján rangsorolja és bírálja el. A kifizetési kérelmet 2007-ben október 1–31. között, 2008-tól kezdõdõen évente, január 1–31., április 1–30., július 1–31., október 1–31. között lehet benyújtani.

A pályázathoz rendelkeznünk kell a megfelelõ gazdaságmérettel, vagyis 4 EUME egységgel. 1 Európai Méretegység (EUME) = kb. 306 000 Ft, vagyis 4 × 306 000 Ft = 1 224 000 Ft a minimális üzemméret értéke. Ahhoz, hogy megtudjuk rendelkezünk-e a megfelelõ üzemmérettel az SFH, vagyis a standard fedezeti hozzájárulás mértékét meg kell néznünk a rendelet alapján kiadott táblázatban. A táblázat letölthetõ az www.emva.hu „letölthetõ dokumentumai” közül. Az SFH számítási táblázattal kiszámolható az üzemnagyság, az EUME egységnek megfelelõen. Pl: ha 10 hektárral rendelkezünk, a hektárszámot szorozzuk az SFH értékkel, ami a búza esetében 91638, az összes SFH lesz 916375,8, amelyet 306000 Ft osztva (amely 1 EUME), megkapjuk, hogy 2,99 EUME az üzemméretünk, vagyis nem éri el a pályázathoz szükségeset.A támogatott célterületek, a támogatás jellege

A 26/2007 (IV.17) 2. és 3. számú mellékletében meghatározott gépcsoportokba és gépkatalógusi kódok alá tartozó mezõgazdasági gépek és technológiai berendezések (a továbbiakban: gép) beszerzésére támogatás vehetõ igénybe. A 2. számú mellékletben szereplõ gépekre 25%-os támogatás jár. A 3. számú melléklet tartalmazza a gépkatalógusban szereplõ, és az e rendelet tekintetében kiemelten, 35%-ban támogatott gépek listáját. A mellékletek letölthetõk a www.mvh.gov.hu oldalról vagy a gépkatalógusok az www.emva.hu oldalról (a letölthetõ dokumentumok között). Az www.emva.hu oldalon megtalálhatók az erõgépek, a növénytermesztés-állattenyésztés stabil gépei, ugari és kiemelt gépek, teljes gépkatalógus, valamint a forgalmazók listája. A támogatás kitöltésénél fontos, hogy a gépek kódjai helyesen a 26/2007 rendelet melléklete és a gépkatalógus szerint kerüljenek a támogatási lapra.Támogatás igénybevételére jogosult

a) a mezõgazdasági termelõ, ha a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerérõl szóló 9003/2002. (SK. 6.) KSH közlemény (továbbiakban: TEÁOR) szerinti 01.1., 01.2., 01.3., 01.4. növénytermelési, állattenyésztési, vegyes gazdálkodási, valamint mezõgazdasági szolgáltatási tevékenységet végez,

b) a TÉSZ,

c) a termelõi csoport.Jogosultsági feltételek

A mezõgazdasági termelõ további jogosultsági feltételként a támogatást csak abban az esetben veheti igénybe, ha

a) TEÁOR 01.1., 01.2., 01.3., 01.4 szerinti a mezõgazdasági tevékenységbõl származó éves nettó árbevétele a kérelem benyújtását megelõzõ lezárt gazdasági évet tekintve eléri, vagy meghaladja az összes árbevétel 50%-át,

b) a beruházással érintett mezõgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 Európai Mértékegységet (EUME). Tehát (4 × 306 000 Ft) = 1 224 000 Ft-t.

A meghatározott feltételek nem vonatkoznak az induló vállalkozásra. Ha a mezõgazdasági termelõ induló vállalkozás, akkor a támogatási kérelem benyújtásával egyidejûleg nyilatkozatban vállalja, hogy legkésõbb a beruházás befejezését követõ elsõ teljes naptári évben meg fog felelni a meghatározott feltételeknek. A meghatározott feltételek nem vonatkoznak TÉSZ-ekre és a termelõi csoportokra.

Fontos: a támogatási kérelemben meg kell jelölni a gép üzembehelyezésének tervezett idõpontját és tárolásának helyét. A gép üzembehelyezésének idõpontja nem lehet, 2007 január 1-nél korábbi.

A támogatási kérelemhez csatolni kell:

a) amennyiben az ügyfél õstermelõ vagy egyéni vállalkozó, úgy az õstermelõi igazolvány, illetve az egyéni vállalkozói igazolvány 30 napnál nem régebbi hiteles másolatát vagy hatósági igazolást arról, hogy az igazolványt nem vonták vissza;

b) amennyiben az ügyfél a zöldség-gyümölcs ágazat szereplõje, úgy a nyilatkozatát arról, hogy az e rendelet alapján támogatással megvásárolni kívánt, illetve már megvásárolt géphez nem vesz vagy nem vett igénybe más európai uniós vagy nemzeti támogatást;

c) az értékelési szempontokhoz az 1. számú mellékletben meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat. Az 1. számú melléklet tartalmazza a 26/2007 rendelet értékelésének szakmai és horizontális szempontjait. A szakmai szempontoknál a TÉSZ tagságot és a mezõgazdasági tevékenységi formákat pontozzák. A horizontális szempontokban pedig a gazdasági jellegû adatokat, az alkalmazotti létszámot, a befektetett eszközök változását és a pénzügyi tervet ellenõrzik. Tehát a pályázat a pénzügyi tervet is tartalmazza.

A támogatás mértéke: az ügyfél által igényelhetõ támogatás összege támogatási idõszakonként legfeljebb 200 millió forint lehet. A támogatás mértéke a beruházás összes elszámolható költségének legfeljebb 25%-a, a kiemelten támogatott gépek esetén legfeljebb 35%-a. A beruházás elszámolható kiadásai nem haladhatják meg a gépkatalógusban szereplõ referenciaárat.

Összefoglalva a pályázati csomagnak tartalmaznia kell a:

• D0100-02 támogatási kérelem Fõlapját,

• D0001-01 támogatási kérelem Gép betétlapját,

• D0005-01 támogatási kérelem Pénzügyi terv I., SFH betétlap 2007,

• D0006-01 támogatási kérelem Pénzügyi terv II., Pénzügyi betétlapot,

• D0068-01 Termelõi csoport vagy TÉSZ tagság igazolása,

• D00225-01 Állategészségügyi hatóság igazolását az állattartó telep nyilvántartásba vételérõl.

Fontos, hogy a kérelmet aláírva kell beküldeni, mert az MVH csak a kinyomtatott, aláírt és beküldött formanyomtatványokat bírálja el. A támogatási kérelem letölthetõ az MVH honlapján az www.mvh.gov.hu (a 30/2007 IV.23. Közleménynél) vagy kérhetõ a falugazdászoknál, valamint az MVH ügyfélszolgálatán. A támogatási kérelem benyújtására rendszeresített nyomtatványt a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal falugazdászi hálózatának közremûködésével a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) honlapján keresztül elektronikus formában is fel kell tölteni. Ajánlatos, akárcsak a területalapú támogatásoknál, a kérelmeket lefénymásolni és 5 évig megõrizni. A kérelmeket tértivevénnyel adjuk postára, hogy értesüljünk a beérkezésrõl.Forrás: 26/2007. (IV.17.) FVM rendelet