MENÜ

EMVA

Oldalszám: 6
Dr. Novák László 2014.04.23.

Kis késéssel ugyan, de április második felére kialakult az elsõ magyar EMVA jogcímek jogszabályi háttere.

Az általános elõírásokat a 23/2007., a gépes és állattenyésztési támogatások feltételeit pedig a 26/2007., illetve a 27/2007. számú FVM rendelet tartalmazza. A jogszabályok közzétételét követõen a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban MVH) két közleményt adott ki, amelyek alapján a közeljövõben az alábbi területeken indulhat el a támogatások megszerzésére szolgáló anyagok beadása.

1. állattartó telepek korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások – Állattartó telepen képzõdõ trágya kezelését, tárolását, részbeni feldolgozását és felhasználását szolgáló beruházások

2. Építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások.Talán némi magyarázatra szorul, hogy a cikk címében miért szerepelnek e területek „próbajogcímek”-ként. Nyilvánvaló, hogy az elõrehozott két támogatási jogcím mind a termelõknek, mind az MVH-nak lehetõséget fog kínálni, hogy a vidékfejlesztési támogatások új rendszerét megismerhesse. Többek között új elem a rendszerben, hogy támogatási kérelmeket kell benyújtani a fejlesztési jogcímeknél (a SAPARD és az AVOP még pályázatos úton futott), illetve az, hogy a gépes kérelmeket már elektronikus úton is el kell juttatni a hivatalhoz. Lesz tehát mihez hozzászokni!

A támogatások beadásánál, megtervezésénél figyelembe kell venni, hogy Brüsszel végleges jóváhagyására legelõbb 2007. augusztusában lehet számítani. Tehát ez azt jelenti, hogy addig mindenki saját kockázatára kezdheti meg beruházását.

Hogy egészen pontosan az MVH szavaival éljünk:

„Amennyiben az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programot az Európai Bizottság az elfogadás elõtt kihirdetett, a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban foglaltaktól eltérõ feltételekkel fogadja el, az MVH a támogatási döntést megváltoztathatja, illetve visszavonhatja.”1. Állattartó telepek korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások

Állattartó telepen képzõdõ trágya kezelését, tárolását, részbeni feldolgozását és felhasználását szolgáló beruházások

A támogatás célja az állattartó telepek korszerûsítése azáltal, hogy az állattartó telep megfeleljen a trágyaelhelyezéssel kapcsolatos elõírásoknak.

Támogatás vehetõ igénybe az állattartó telepen képzõdõ trágya kezelését, tárolását, részbeni feldolgozását és felhasználását szolgáló gépbeszerzés, épített és beépített technológiai és infrastruktúra beruházás megvalósítására.

Egy jogcímen belül egy állattartó telepre egy kérelembenyújtási idõszakban egy kérelmezõ által egy támogatási kérelem nyújtható be, azonban az adott állattartó telep vonatkozásában egy ügyfél több jogcímre is benyújthat kérelmet.

A jogcímen belül elszámolható költségek:

• gépbeszerzések,

• épített és beépített technológiai beruházások,

• telepi infrastruktúra-fejlesztési beruházások,

• egyéb költségek.A támogatás nem vehetõ igénybe olyan beruházásra, amely kizárólag gépbeszerzésre vagy telepi infrastruktúra fejlesztésére irányul.Támogatás igénybevételére jogosult

Támogatásra jogosult a mezõgazdasági termelõ, ha:

a) a mezõgazdasági üzemének mérete meghaladja az 4 EUME-t;

b) olyan állattartó telepet mûködtet, amelyet az állategészségügyi hatóság nyilvántartásba vett;

c) a beruházást az állattartó telepen valósítja meg;

d) a biogáz elõállítással kapcsolatos támogatási egység megvalósítása esetén szarvasmarha, sertés vagy baromfi állatfajokból legalább 500 állategység szintentartási kötelezettség vállalásra vonatkozóan nyújtja be a kérelmet;

e) irányító hatóság által meghatározott valamely szervezet tagja.A kérelem benyújtásának határideje

A támogatási kérelmek benyújtására 2007. április 23–tól 2007. május 23–ig van lehetõség a trágyakezelés célterület esetében.

A jogcímben szereplõ többi célterületeken meghatározott célokra 2007. június 1-tõl június 30-ig lehet eljuttatni az MVH-hoz a támogatási kérelmeket:

a.) állati férõhelyek kialakítását, az állattartás és az állatszállítás minõségének javítását szolgáló gépbeszerzés, épített és beépített technológia és infrastruktúra beruházás megvalósítása;

b.) jó minõségû takarmány elõállítását, felhasználását, valamint a takarmányminõség megõrzését biztosító építészeti, technológiai gépbeszerzés épített és beépített technológia és infrastruktúra beruházás megvalósítása; az állattartási tevékenységhez kapcsolódó munkafolyamatok elvégzésének minõségét javító épített és beépített technológia beruházások megvalósítása;

c.) a telepi állategészségügyi helyzetet, illetve a nyomon követhetõséget javító, az állatbetegségek kialakulását és terjedését megelõzõ épített és beépített technológia beruházások megvalósítása.A tevékenységtípus alapján elszámolható kiadás mértéke állattartó telepenként legalább 2 millió forint legfeljebb 750 millió forint lehet.Kifizetési kérelem

Egy lényeges különbség mutatkozik meg. Az AVOP, SAPARD pályázatoknál mérföldkövekhez rendelhettünk kifizetési kérelmeket, amelyeket az ügyfél maga választhatott ki egy bizonyos keret között. Az EMVA jogcímeknél kifizetési kérelmek mentén lehet lehívni a támogatási összegeket, amely idõpontok meghatározottak. Ezzel a módszerrel szeretnék a támogatási összegek lehívását leegyszerûsíteni, meggyorsítani.

A kifizetési kérelmet 2008-tól kezdõdõen évente január 1–31.; április 1–30.; július 1–31., október 1–31. között lehet benyújtani.A támogatás mértéke

a) a gépkatalógus, és az építészeti normagyûjtemény szerinti referenciaár legfeljebb 40%-a;

b) a kedvezõtlen adottságú területek (KAT) és az azokhoz tartozó települések megállapításáról szóló FVM rendelet szerint meghatározott településen vagy fiatal gazdálkodó esetében a gép-referenciaár legfeljebb 50%-a;

c) a KAT-településen gazdálkodó fiatal gazdálkodók esetében a gép-referenciaár legfeljebb 60%-a;

d) nitrátérzékeny területen megvalósuló beruházás esetén, a 2008. április 30-ig megvalósult mûveletekre egységesen a gép-referenciaár legfeljebb 75%-a.

A 75%-os intenzitású támogatással kapcsolatosan meg kell jegyezni, hogy a határidõ egyenlõre jogvesztõ hatályú. Igaz ugyan, hogy egy szakminiszteri tájékoztatás szerint Brüsszel jóváhagyása már folyamatban van a beruházás megvalósulási határidejének meghosszabbítására vonatkozóan. Ez annál is inkább fontos, mivel ilyen magas támogatás intenzitás mellett már kötelezõ lesz az idõigényes közbeszerzési eljárás lefolytatása is!

Fontos, hogy a gépbeszerzési tevékenységre, illetve infrastruktúra fejlesztésre vonatkozó elszámolható kiadások nem haladhatják meg a kérelemben szereplõ összes elszámolható kiadás 30–30%-át, valamint az épített és beépített technológia költségének el kell érni a teljes beruházás értékének minimum 50%-át.Egyéb költségek

a) Az egyéb elszámolható kiadások legfeljebb 40%-a;

b) a KAT-településen az elszámolható kiadások legfeljebb 50%-a;

c) nitrátérzékeny területen megvalósuló beruházás esetén, a 2008. április 30-ig megvalósult mûveletekre az egyéb elszámolható kiadások legfeljebb 75%-a.2. Építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó

támogatások

A támogatás célja a mezõgazdasági üzemek korszerûsítése a mezõgazdasági gépállomány korösszetételének javítása, környezetbarát gépek és technológiai berendezések beszerzése révén.

Támogatás vehetõ igénybe az Irányító Hatóság által külön közleményben meghatározott valamely gépcsoportba tartozó, a gépkatalógusban szereplõ mezõgazdasági gépek és technológiai berendezések beszerzésére.Támogatás igénybevételére jogosult

a) a mezõgazdasági termelõ, aki 01.1., 01.2., 01.3., 01.4. növénytermelési, állattenyésztési, vegyes gazdálkodási, valamint mezõgazdasági szolgáltatási tevékenységet végez;

b) a TÉSZ;

c) a termelõi csoport, valamint

d) bejegyzett vízgazdálkodási társulat.Mezõgazdasági termelõ a támogatást csak abban az esetben veheti igénybe, ha

a) a mezõgazdasági tevékenységbõl (TEÁOR 01.1., 01.2., 01.3., 01.4) származó éves nettó árbevételének aránya – a kérelem benyújtását megelõzõ lezárt gazdasági évet tekintve – eléri, vagy meghaladja az 50%-ot. A mezõgazdasági árbevétel számításának módját a 23/2007. FVM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

b) a beruházással érintett mezõgazdasági üzemének mérete meghaladja az 4 EUME-t.A kérelem benyújtásának határideje

A támogatási kérelmeket 2007. május 16-tól 2007. június 15-ig lehet majd benyújtani.

A kérelmezõ által igényelhetõ támogatás összege támogatási idõszakonként legfeljebb 200 millió forint lehet. Ennél a jogcímnél van arra lehetõség, hogy az ügyfél a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen megkezdett, de 2007. január 1. után indított beruházásokra is benyújtson kérelmet.Kifizetési kérelem

A kifizetési kérelmet

a) 2007. évben október 1–31. között,

b) 2008. évtõl kezdõdõen évente január 1–31.; április 1–30.; július 1–31.; október 1–31. között lehet benyújtani.A támogatás mértéke

A beruházás összes elszámolható költségének 25%-a, a kiemelten támogatott gépek esetén 35%. A beruházás elszámolható kiadásai nem haladhatják meg a gépkatalógusban szereplõ referenciaárat.Támogatási kérelmek értékelése

Mint már sokak számára köztudott az értékelés pontozás alapján fog történni. A közelmúltban találkozhattunk ilyen jellegû értékeléssel az NVT támogatások elbírálásánál. A pontozásnál szakmai, illetve horizontális szempontokat vizsgálnak. Éppen ezért a pontozás szempontjainak figyelembe vétele már a támogatási adatlap kitöltésekor nagyon fontos. Elõnyt jelent ha valaki pl. termelõi csoport tagja, vagy IPPC telep. Nem szabad elfeledkeznünk a pénzügyi tervrõl sem. A pénzügyi terv elsõ körben nem tûnik bonyolultnak. Az MVH nem kér összetett pénzügyi táblákat, csak egy táblázatot kell kitölteni. Más kérdés, hogy a rendeletben rögzített értékelési pontszámok eléréséhez ismerni kell, milyen számadatokhoz fogják a tervszámokat viszonyítani. Sajnos az õstermelõknek, egyéni vállalkozásoknak is ugyan azt a pénzügyi tervet kell kitölteniük, mint a gazdasági társaságoknak. Ez azt jelenti, hogy nekik is mérleg-eredményadatokkal kell számolniuk.

A támogatási kérelmek a megadott szempontok szerint kapnak majd pontszámokat. Az adott kérelembenyújtási idõszak végére összeáll ez alapján egy objektív rangsor. Ezt követõen nem kell már mást csinálni, mint meghúzni a határt, hogy mire lesz elegendõ a rendelkezésre álló támogatási keretösszeg. Amennyiben ezen a bizonyos határon több támogatási kérelem szerepel – ugyanazon pontszámmal – akkor a támogatott mûvelet megvalósításának jobb gyakorlatát részesítik elõnyben, illetve ha ez sem nyújt kielégítõ megoldást, akkor a benyújtás idõpontja lehet a döntõ. Nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy a kérelmek értékelésekor él a „Zéró tolerancia”. A kérelem összeállítása során sok dologról csak nyilatkozni kell, azonban ha valakirõl kiderül, hogy valótlan adatot szolgáltatott, ki is zárhatják a támogatási lehetõségekbõl. Az EMVA támogatásoknál érdemes tehát mérlegelni mielõtt valaki nekivág a kérelem összeállításának.