MENÜ

Bemutatkoznak a Területi Szaktanácsadási Központok

Oldalszám: 8
2014.04.23.

Az EU minden tagállamában, így Magyarországon is ki kell alakítani, és mûködtetni kell a Mezõgazdasági (Szak)tanácsadó Rendszert (Farm Advisory System).

Az 1782/2003 EK rendelet, amely alapvetõen a közvetlen támogatási rendszerek közös szabályairól szól, meghatározza a szaktanácsadással szemben támasztott követelményeket is. Alapvetõ célkitûzés a köz-, állat- és növényegészségügy, a környezetvédelem és az állatok kímélete területén az uniós követelmények érvényesítése.Ezt tükrözik az ún. kölcsönös megfeleltetés területei, amely kiterjed a

• természetvédelem,

• talaj- és vízvédelem,

• állattenyésztés,

• növényvédelem,

• élelmiszerbiztonság,

• állategészségügy követelményeire.További célkitûzés a jó mezõgazdasági és ökológiai állapot fenntartása a helyes gazdálkodási gyakorlat szabályainak betartásával.

E területek ismerete, és követelményeik teljesítése azért is fontos, mert a közvetlen támogatások kifizetésének alapvetõ feltétele az elõbbi kritériumok betartása. Ugyanakkor a szaktanácsadás igénybevétele 80%-os mértékben EU által támogatott, tehát a termelõt a költségeknek csak egy kisebb hányada terheli.

Ennek megvalósítására hazánkban már korábban elindult az elõkészítõ munka, s fontos állomása volt az FVM felhívása 2006. végén a Területi Szaktanácsadási Központok elõzetes regisztrációjára. A Minisztérium tájékoztatója szerint több, mint 100 pályázat érkezett. Az elõzetes szûrések és bírálat után várhatóan március elején jelenik meg a jóváhagyott TSZK-k listája. A Területi Szaktanácsadási Központok lesznek a rendszer alapvetõ egységei, a termelõknek velük kell szerzõdést kötniük, ezek biztosítják, hogy minden szakmai területet lefedõen nyújtsanak segítséget, a központok fogják össze és irányítják a különbözõ szakterületi tanácsadók munkáját. Éppen ezért az FVM jóváhagyása után komoly elõkészítõ munka következik, hogy 2007. július elsején megindulhasson a tényleges munka.

Mindezek alapján úgy gondoltuk, hogy a termelõknek alapvetõ érdekük néhány jelentõsebb, reményteljes szaktanácsadási szervezet megismerése. A gondolat nyomán születtek a következõ bemutatkozások, amelyek taglalják a TSZK-k munkáját, szakmai hátterét, jövõbeni terveit. Reméljük ezzel is segítjük a gazdálkodókat a helyes választásban.A Gödöllõi Agrárközpont Kht., mint az új szaktanácsadási rendszer bázisa, Gödöllõ

A Szent István Egyetem Magyarországon elsõként 1995-ben, az egyetemi oktatási-kutatási szféra és a gyakorlati felhasználás közötti információáramlás érdekében – a legjelentõsebb hazai agrárgazdasági részvénytársaságok, kereskedelmi pénzintézetek, cégek, valamint agrár-érdekképviseleti és szakmai szervezetek bevonásával – azzal a céllal hozta létre a Gödöllõi Agrárközpont (GAK) Kht-t, hogy egy termelõi és európai közösségi integrációt elõsegítõ térségi információs, szaktanácsadási rendszert és hálózatot alakítson ki.

A GAK Kht. múltja, jogelõdjei tevékenysége és jelenlegi feladatai elõre vetítették részvételét a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett szaktanácsadási rendszer kialakításában. Társaságunk 20 éves szaktanácsadási, kapcsolódó szervezési, ügyviteli tapasztalattal rendelkezik, jogelõdje a GATE Szaktanácsadás Intézete (MSZKI) volt, amely hosszú idõn keresztül koordinálta a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem közvetlen termelõi szakmai kapcsolatrendszerét. Ezen túlmenõen komoly szerepet játszott és játszik a szakmai képzési-továbbképzési rendszerben, hiszen regisztrált felnõttképzési intézményként évente több tucat tanfolyamot szervez és bonyolít le közmegelégedésre.

Mindezen adottságok és lehetõségek felhasználásával régiónkban olyan modellrendszer került létrehozásra, amelyben az egyetemi tanüzemi rendszer keretei között mûködõ 7 gazdaságon belül különbözõ gazdálkodási formák és tevékenységek összhangja alakult ki. Rendszerünkben megtalálható így a családi gazdálkodási modellt képviselõ 100 tejelõ tehénnel rendelkezõ gazdaság, szarvasmarha és kecske tartástechnológiák fejlesztésével foglalkozó állattenyésztési tanüzem, növénytermesztési és növényvédelmi fejlesztéseket befogadó növénytermesztési tanüzem, vidékfejlesztési és turisztikai modellközpont, integrált és biotermesztéssel foglalkozó kertészeti üzemek.

Meglévõ erõforrásainkon kívül azonban komoly erõfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy a modern követelményeknek megfelelõ, színvonalas szolgáltatási rendszert hozzunk létre az informatika, a projekt menedzsment és a pénzügyi menedzsment terén. Meggyõzõdésünk, hogy a korszerû szaktanácsadási rendszerek nem nélkülözhetik egy olyan informatikai háttér kialakítását, amely szolgáltatásaival felgyorsítja és megkönnyíti a termelõk felé történõ információ áramlást. Ilyen rendszer kialakítása természetesen nem megy egyik napról a másikra, ezért társaságunk már az elmúlt években komoly erõfeszítéseket tett a rendszer egyes elemeinek kidolgozása érdekében. Így született meg a teljesség igénye nélkül a közösségi és a hazai joganyag összefüggésrendszerének és gyakorlati alkalmazásának elõsegítését célzó EU-Info tevékenység részeként jogszabály fordítás és kivonatolás az FVM számára, az eFarmer tevékenység keretében az Európai Bizottság megbízásából a területalapú támogatások igénylésének elõsegítésére, valamint nem utolsó sorban a Közös Agrárpolitika kifizetési rendszeréhez kapcsolódó elektronikus szolgáltatások terén a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal közös program, melynek keretében a területalapú támogatások kérelembevallási rendszerének fejlesztésében veszünk részt.

Technikai felszereltségünk fejlesztésére is komoly gondot fordítunk, így ma jelentõs infrastruktúrával rendelkezünk a szaktanácsadási munka támogatására. Ezek a teljesség igénye nélkül:

• 400 nm-es irodaépület az egyetem kísérleti terén,

• 60 fõs, 150 nm-es tanácsterem, elõadástechnika,

• ePont: PC terminál, színes lézernyomtatás, WIFI hálózat, szerver tárkapacitás, internetszolgáltatás, grafikai mûhely és web labor,

• szaktanácsadó kisbusz,

• mezõgazdasági szakkönyvesbolt és internetes terjesztésAmint a fentiekbõl is kiderül tehát, a GAK TSzK erõsségei közé tartozik az egyetemi tudásbázis gyakorlati ismeretátadást segítõ oktatási és kutatási háttere, a Kht által mûködtetett modellgazdasági rendszer gyakorlati bemutató helyként történõ rendelkezésre állása, a mintaüzemi környezetben megvalósuló személyre szabott szaktanácsadás, az irodaközpont kitûnõ infrastrukturális felszereltsége, a Kht agrárkormányzati szaktanácsadási fejlesztésekben is jártas információszervezési csoportjának szolgáltatásai, a szigorúan felügyelt számviteli, pénzügyi bonyolító csoport megbízható munkája, valamint számos EU-s és hazai projekt sikeres bonyolítása során megszerzett széles, magas szintû kapcsolatrendszer és referencialista.

Sajnálatos módon a TSZK rendszer pontos jogi szabályozása még nem ismert. Meggyõzõdésünk azonban, hogy az erõforrásaink megfelelõ tanácsadói kör segítségével lehetõvé teszik számunkra egy országos lefedettségû, az elvárt tanácsadói szolgáltatások minden területén a keresztmegfelelõség feltételeinek is eleget tevõ rendszer kiépítését. Ehhez jelenleg több, mint 80 tanácsadó közel 50 végponton nyújtott tanácsadói szolgáltatásaival állunk készen.

Dr. Horváth Mihály, igazgatóKároly Róbert Kutató-Oktató Kht., Gyöngyös

A Kht 1995. december 18-án kezdte meg mûködését. A rendelkezésére álló mûszaki-technikai és szellemi erõforrással a Kht lehetõséget teremt a térségben gazdálkodó mezõgazdasági vállalkozók számára, hogy folyamatosan bõvítsék elméleti ismereteiket és gyakorlati tapasztalataikat, valamint megismerjék, és fel tudják használni a legújabb tudományos eredményeket. A társaság 2000. évtõl vesz részt aktívan a szaktanácsadási és képzési tevékenységben. A Kht mezõgazdasági tevékenysége keretében foglalkozik növénytermesztéssel, állattenyésztéssel, kertészettel (szõlõ- és gyümölcstermesztéssel), valamint borászattal.a) Növénytermelési és állattenyésztési szolgáltatás

Növénytermelési szolgáltatásunk keretében végeztünk növénytermesztési és betakarítási munkákat, szõlõ- és gyümölcsápolást, növény-egészségügyi szolgáltatást, talajerõ-gazdálkodási szolgáltatást. Állattenyésztési szolgáltatásként állatgondozást, pataápolást végeztünk.b) Szaktanácsadási tevékenységek

A társaságunk jelenleg az alábbi témákban viseli a Bemutató üzemi címeket:

• Bü-18-2000 Szõlõtermesztés;

• Bü-01-08 Borszõlõ termesztése, feldolgozása, gyümölcstermesztés;

• Bü-03-07 Hidrokultúrás növényházi növénytermesztés;

• Bü-03-08 Minõségi bor elõállítás;

• Bü-04-10 Juhtenyésztés, német húsmerinó törzstenyészet.A Kht. korszerû termelési feltételei a hallgatók számára is lehetõséget biztosítanak szakdolgozatok és Tudományos Diákköri dolgozatok elkészítéséhez.

A Kht foglalkozik termékfejlesztéssel, szellemi és technikai innovációval, melynek fõ területei:

• vidékfejlesztés AVOP LEADER 3.5.2 a Kht a Dél Mátra 11 Akciócsoport Gesztorszervezete;

• humán erõforrás fejlesztés HEFOP -3.3.1 program;

• bioenergetikai kutatás, Bioenergetikai Innovációs Klaszter létrehozása és K+F programok megvalósítása a biomassza területén;

• borászati termékek fejlesztése.c) Mûszaki kutatás, fejlesztés

A társaság rendelkezésére álló eszközöket és forrásokat igyekszik feladatai ellátása érdekében racionálisan felhasználni.

A Károly Róbert Fõiskola oktatói részére, kutatásaikhoz, kísérleteikhez a tárgyi feltételeket folyamatosan biztosítja.

A laboratóriumi mûszereket, berendezéseket a kutatások során felhasználják talaj- és növényminták elõkészítéséhez, a környékbeli vízbázisok, élelmiszerek ellenõrzéséhez, a fajtakísérletek eredményeinek kiértékeléséhez.

2005-ben az alábbi témákban folytak kutatások, kísérletek

• kisparcellás és félüzemi fajtakísérletek kalászos gabonákkal (õszi búza, tavaszi árpa, õszi árpa), kukoricával, napraforgóval és õszi káposztarepcével;

• a mustár új ökologikus és gazdaságos termesztése, a továbbhasznosítás bõvítésére szolgáló új eljárások, módszerek és termékek kifejlesztése és modell szintû megvalósítása;

• fajélesztõs erjesztés hatásvizsgálata;

• biomasszák energetikai hasznosítása;

• a Tisza holtterének nehézfémtartalom vizsgálata, annak migrációja;

• mûtrágyázási kísérletek.A központi labor 2006. november 29-tõl akkreditált laborként mûködik. Akkreditált vizsgálatokat végzünk: talaj és gabona témakörben.d) Felnõtt- és egyéb oktatás

A Kht. ezen tevékenységének keretében oktatásszervezést, gyakorlati oktatást, tanfolyami oktatást végez. Társaságunk 2004. március 24-tõl akkreditált oktatási intézményként is mûködik, intézményi lajstromszáma: 04-0056-03. 2006 évben. 107 tanfolyamot szerveztünk, melyen összesen 1900 fõ vett részt.

Ezüstkalászos gazda tanfolyamunkon 2006-ban 30 fõ vett részt. 2006-ban gyakorlati képzést, idegenforgalmi és szállodai ismeretek, valamint mezõgazdasági ismeretek tématerületeken végeztünk, összesen 720 fõ részére.

Szaktanácsadáshoz szükséges szakmai hátteret a Kht-val munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban lévõ 47 fõ szaktanácsadó biztosítja. A Kht 6 szolgáltatási végpontot tervez mûködtetni, Gyöngyös, Miskolc, Salgótarján, Hatvan, Abasár, Ecséd településeken. Minden szolgáltatási végpont irodaként mûködik magas színvonalú számítástechnikai háttérrel.

Az alapszolgáltatások teljes körét tudja biztosítani a Kht. A rendelkezésre álló erõforrások segítségével egyéb szolgáltatásként, talaj és gabona labor vizsgálatokat, gazdasági tanácsadást, pályázatfigyelést, pályázatírást végzünk.

A szaktanácsadási tevékenység hosszú távú célkitûzése az Észak-magyarországi régióban, de kiemelten Heves megyében tevékenykedõ mezõgazdasági vállalkozások szaktudásának megerõsítése, innovatív képességük fejlesztése, eredményességük támogatása. Rövid távú célja pedig egy komplex oktatási és szolgáltatási csomag kínálata, amely hozzájárul a vállalkozások fejlesztéséhez, valamint vállalkozási ismereteket és segítséget nyújt kezdõ vállalkozások számára, a jelenleg munka nélkül lévõket pedig arra ösztönzi, hogy bátran merjenek vállalkozni.

Heves megyében, 2006. évben 16 366 regisztrált gazdálkodóból támogatást igényelt magánszemélyként 14 536, cégként 767. Az ország regisztrált gazdálkodóinak 9%-a megyénkben található.

Az általunk célterületként megjelölt településeken a gazdák tevékenységi köre igen sokszínû, ami abban nyilvánul meg, hogy a szántóföldi növénytermesztés, állattenyésztés, kertészet-szõlészet, erdõgazdálkodás, gyepgazdálkodás ágazatiban termelnek ezekben a körzetekben.

Ezek alapján célcsoportunk a mezõgazdaságban, erdõgazdaságban, élelmiszeripari feldolgozásban már mûködõ, illetve területeken kezdõ vállalkozások.

Kiemelt célcsoportnak tekintjük:

• negyven év feletti alacsony képzettséggel rendelkezõ nõket;

• pályakezdõ agrárvállalkozókat;

• 50 év feletti korosztályt.Szaktanácsadás keretében az együttmûködés kiterjed a térségben mûködõ mezõgazdasági vállalkozók, termelõk széleskörû kiszolgálására. A megvalósítás során együttmûködési megállapodás megkötését tervezzük minimum 5 év idõtartamra.

Együttmûködõ partnereink:

• Heves Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerellenõrzõ Állomás;

• Mezõgazdasági Középfokú Szakoktatási Továbbképzõ és Szaktanácsadó Intézet, Pétervására, Bemutató Üzem;

• Szõlészeti és Borászati Kutatóintézet, Eger;

• GAK KHT Kísérleti és Tangazdaság;

• SZIE Növénytermesztési Tanüzem.

Bárdosné Kocsis Éva, cégvezetõKruppa-Innova Kft., Kisvárda

A Kruppa-Innova Oktatási és Szaktanácsadó Kft. 2006. november 23-án alakult kisvárdai székhellyel. A fenti Kft. cégjegyzésével Dr. Kruppa József alapító szaktanácsadó célja volt, hogy megfeleljen a Területi Szaktanácsadási Központ elõzetes nyilvántartásba vételi, majd késõbb akkreditálási követelményeinek és korábbi egyéni vállalkozóként végzett szaktanácsadási tevékenységét kibõvíthesse újabb szakterületekre (szaktanácsadók alkalmazásával) és régiókra (szolgáltatási végpontokkal). A cégalapító a szaktanácsadási tevékenységet egyéni vállalkozású, másodállású szaktanácsadóként 1999-ben kezdte. Kezdetben Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú Bihar megyei növénytermesztõ gazdálkodók voltak a szaktanácsadás célcsoportjai, majd 2002-tõl Csongrád megyei (Mórahalom és térsége), 2004-tõl pedig Pest megyei és Bács-Kiskun megyei termelõkre is kiterjesztette. A szaktanácsadás elsõsorban burgonyanövény termesztésére terjedt ki, de több esetben más szántóföldi és kertészeti növényekre is. Egyre több visszatérõ termelõvel kötött szerzõdést, vitás ügye nem volt. Kiemelkedõ referencia hely a szaktanácsadásában a Mórakert TÉSZ burgonyatermelõinél végzett csoportos és szerzõdéses egyéni szaktanácsadás, amelyet mindkét fél eredményesnek minõsített. 2005-ben „minõsített szaktanácsadó” címet kapott. 1988–1999-ig a DATE Kutató Központ Kisvárdai Teichmann Telepén számos csoportos szaktanácsadást és gyakorlati bemutatót szervezett. Az 1996–1999 közötti idõszakban a szaktanácsadási tevékenység is és a gyakorlati bemutatók szervezése (gyakorlati oktatással egybekötve) még intenzívebbé vált a Holland-Magyar Kormányközi Burgonya Program (PSO96/HU/2/1) keretén belül, ahol projekt koordinátor és egyben burgonyatermesztési szaktanácsadó volt. Ez idõszak alatt több alkalommal részt vett szaktanácsadó elméleti és gyakorlati képzésen Hollandiában. Ugyanezen idõszakban az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Intézete (USAID) és segélyszervezetei (ACDI/VOCA) által meghirdetett és elnyert Burgonya Integrációs Program keretében Gazdaképzõ tanfolyamot szervezett Kisvárdán, amelyben oktatást is vállalt. Fõállású kutatója-oktatója jelenleg is a Debreceni Egyetem ATC MTK Növénytudományi Tanszékének és címzetes fõiskolai tanára a Tessedik Sámuel Fõiskolának, Szarvason.

A Kruppa-Innova Kft. szaktanácsadását komplex csomagként ajánlja a szántóföldi növénytermesztési és/vagy kertészeti növénytermesztést végzõ gazdálkodóknak, TÉSZ-eknek és tagjaiknak. Kiemelt célcsoportjaink a zöldség-, gyümölcs-, és szántóföldi növényeket termelõ TÉSZ-ek tagjai, ezért elsõsorban ezekre a szakterületekre integráltuk és kívánjuk integrálni a legtöbb szaktanácsadót, de természetesen a termelõ tevékenysége és igénye szerint készek vagyunk komplex szaktanácsadásra is, amelyhez szaktanácsadóink az alap szakterületek közül 9 szakterületre regisztrálva vannak, vagy lesznek és ezen kívül a 95/1999. (XI. 5.) FVM rendelet szerinti további 3 szakterületre. A szolgáltatás személyi hátterét jelenleg 24 fõ szaktanácsadó kollektíva alkotja, amely kiváló egyetemi-fõiskolai oktatók-kutatókból és gyakorlott kiváló szakemberekbõl áll. A termelõk által igénybevett és az UMVP keretébõl részükre tervezetten támogatott szaktanácsadási tevékenységünket 5 megyében (Tiszántúl és Duna-Tisza köze) 18 irodával rendelkezõ szolgáltatási végponton vagyunk képesek indítani, ha az ehhez szükséges akkreditációt megkapjuk. Az ügyfélkört a jelenlegi 150–200 termelõrõl fokozatosan 2 éven belül 700–800 fõre kívánjuk fejleszteni és a további igényeket is újabb szaktanácsadók bevonásával kívánjuk kielégíteni. Rendelkezünk több TÉSZ szándéknyilatkozatával hosszú távu komplex szaktanácsadás igénybevételére vonatkozóan.

Az oktatásban-képzésben együttmûködõ partnereink közül a „Rétközi” Szakiskola és Népfõiskola akkreditált felnõttoktatási intézmény, amely szinte mindegyik FVM által felügyelt OKJ képzési szakterületen alkalmas képzésre. A velük kötött együttmûködés keretében a termelõk (termelõi körök, csoportok) részérõl igényelt OKJ képzéseket szaktanácsadóink közremûködésével kívánjuk megvalósítani. A szabolcsi oktatási intézmény saját tangazdasággal is rendelkezik, amely az együttmûködés keretében gyakorlati bemutató helyként is igénybe vehetõ. Szintén együttmûködési megállapodást kötöttünk egyik szintén szabolcsi szaktanácsadónk által mûködtetett Bemutató Üzemmel is, amely további lehetõséget teremt gyakorlati bemutatók és csoportos szaktanácsadás lebonyolítására. Együttmûködési szándéknyilatkozattal rendelkezünk a Debreceni Egyetem Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet részérõl is, amely Hajdú-Bihar megyében segítheti a gazdálkodók gyakorlati képzését növénytermesztés, kertészet és állattenyésztés területén egyaránt. Szándékát fejezte ki a szaktanácsadásban történõ együttmûködésre a Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézete is, amely együttmûködés az „Új gazdaságos és környezetkímélõ trágyázási szaktanácsadási rendszer” gyakorlatba történõ alkalmazását tûzi ki célul, lehetõvé téve ezzel a termelõk jövedelmezõbb és egyben környezetkímélõbb gazdálkodását. Ehhez természetesen talajvizsgálatra van szükség, amelyhez a talajminták vételét, a laboratóriumi vizsgálatát, elvégzését és ez alapján – számítógépes program használatával – a trágyázási szaktanácsadást is elvégezzük.

Dr. Kruppa József ügyvezetõ, szaktanácsadóUniver-Penta Társaság

Az UNIVER-PENTA Szaktanácsadó Társaság 1993-ban alakult. Fõ tevékenysége a mezõgazdasági szaktanácsadás. Ezen belül is a szakmai, komplex üzletviteli és technológia-fejlesztési szaktanácsadás, amelyet az ország egész területén végez. Folyamatos és eseti megbízások alapján mára több, mint 600 szerzõdéses partnerrel tart kapcsolatot. Mindkét típushoz tartozó szerzõdés közös jellemzõje, hogy a legtöbb esetben visszatérõ ügyfeleket takarnak. A szaktanácsadási rendszer kettõs felépítésû, minden megyében biztosított a személyes kapcsolattartó. Az elsõ szintet 20 fõbõl álló junior szaktanácsadó asszisztensi csapat képezi. Az õ munkájukat regisztrált, minõsített szaktanácsadók koordinálják, felügyelik.

A cég telephelye Mosonmagyaróváron található, ahol jelenleg 2 irodaház szolgál a tevékenység végzésének alapjául. A központi épületeken kívül jelenleg még két vidéki városban, Hódmezõvásárhelyen és Debrecenben van folyamatos ügyfélszolgálati tevékenység. A társaság az elsõk között, 1993-ban került regisztrálásra az FVM szaktanácsadást szabályozó rendelete alapján létrehozott szaktanácsadói névjegyzékbe. Ezt a státuszát mindaddig megõrizte, amíg gazdálkodó szervezetek megtarthatták névjegyzéki besorolásukat. Azóta az Univer-Penta Társaságnál dolgozó szaktanácsadók képviseltetik magukat a jegyzékben. Mindannyiukra az a jellemzõ, hogy a szaktanácsadási munkát élethivatásszerûen végzik.

A társaság tevékenységének legfõbb elemei:

• támogatási források (közvetlen kifizetések és pályázatos lehetõségek) teljes körû managementje,

• pénzügyi konstrukciók felülvizsgálata, támogatott és piaci kondíciójú pénzügyi szolgáltatások közvetítése,

• komplex üzletviteli és technológia-fejlesztési tanácsadás,

• szakmai programok országos koordinálása: EURO-ÖKO FARM PROJEKT – „Csökkentett energiaigényû, környezetkímélõ növénytermesztési technológiák” program,

• bemutató üzemi programok szervezése, bonyolítása,

• központi szervezésû szaktanácsadási programok bonyolítása, együttmûködés a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal.Az országos szaktanácsadási rendszer átalakítása kapcsán a társaság egyértelmû célként fogalmazta meg egy minõségi szolgáltatást biztosító központ létrehozását. A belsõ erõforrások mellett természetesen nyilvánvaló volt, hogy jól képzett külsõ szakemberekre is szükség lesz ahhoz, hogy TSZK szolgáltatásait teljes körûvé lehessen tenni. Szerencsére ebben sok olyan gyakorló szaktanácsadó volt partner, aki már hosszú évek óta sikeresen folytatja a tevékenységet. A közös érdekek több, mint 100 szakembert hoztak össze egy csapatba. Ilyen szakmai háttérrel a központ bátran felvállalhatja a gazdálkodók problémáinak megoldását. Különösen erõs területek a szántóföldi növénytermesztés, az állattenyésztés, a tápanyag-gazdálkodás, a növényvédelem, a talajvédelem, az agrárökonómia és gazdálkodás, az agrár-környezetgazdálkodás, de vannak olyan szakemberek is, akik a kertészetet, az erdõ- és fagazdálkodást, vadgazdálkodást, ökológiai gazdálkodást tekintik saját szakterületüknek.

A saját ügyfélkör és a TSZK mûködésébe bevont partnerek ügyfélkapcsolatai jelenleg is több ezerre tehetõek. Az újonnan kialakításra kerülõ központ elsõsorban ezeket a gazdálkodókat szeretné tovább támogatni, azonban a kiterjedt kapcsolatrendszer és a meglévõ szolgáltatási kapacitások lehetõvé teszik a kapcsolódó termelõk számának növelését is. A központ országos területi lefedettséget biztosít tevékenységének végzése során. Az Univer-Penta Társaság saját és a partnerek által rendelkezésre bocsátott irodáknak köszönhetõen a szolgáltatás minden megyében hozzáférhetõ. A szolgáltatási végpontok könnyen elérhetõek és a szaktanácsadáshoz szükséges infrastruktúrával rendelkeznek. Nagyon fontosnak tartjuk kihangsúlyozni, hogy ezt a TSZK-t a praktizáló szaktanácsadók hozzák létre, akiknek eddig is, ezután is elemi érdeke az ügyfelek magas szintû kiszolgálása. A központhoz csatlakozó tagok mindannyian bizonyítottak. Hiszen aki, több éve piacon tudott maradni a mostoha magyar feltételek ellenére, annak el kellett nyernie a gazdálkodók bizalmát. Márpedig a szaktanácsadás egyik legfontosabb eleme a kölcsönös bizalom! A szakmai múlt lehet a biztosítéka annak, hogy az Univer-Penta Társasággal szerzõdõ ügyfelek megfelelõ „kezekbe teszik” majd támogatásaik sorsát.

Dr. Novák László vezetõ szaktanácsadóTudásközpontok a mezõgazdasági szaktanácsadás szolgálatában

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2006 decemberében pályázati felhívást tett közzé a mezõ- és erdõgazdasági szaktanácsadást szolgáltató szervezetek EU-konform Területi Szaktanácsadási Központként való elõzetes nyilvántartásba vételére. A nyugat-dunántúli régióban a pályázati felhívásra jelentkezett a Fertõdi Kutató Kht. amely konzorciumot alapítva kívánja koordinálni a szaktanácsadási feladatokat. A konzorcium tagjai a Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezõgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdõmérnöki Kar és a Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar.

A konzorcium tagjai, mint a régió tudásközpontjának képviselõi, évtizedek óta foglalkoznak szaktanácsadással, ki-ki a maga szakterületén.

A Fertõdi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztõ Intézet Kht. 1999 július 1-jén alakult meg. Az azonos tevékenységi körrel rendelkezõ jogelõdjei több, mint ötven éve foglalkoztak a bogyós-gyümölcsûek nemesítésével, honosításával, termesztéstechnikai elemeinek kutatásával. A kutatási feladatok ellátása mellett az intézet – mint egyetlen bogyós gyümölcs kutató – országos szinten vesz részt a termelési tevékenység szaktanácsolásában.

A Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdõmérnöki Karán és a Faipari Karon a mezõgazdasághoz kapcsolódó erdészeti és faipari oktatás, kutatás folyik. A szaktanácsadási tevékenység az erdõmûvelés és erdõhasználattal kapcsolatos, speciális feladatok koordinálására terjed ki.

A nyugat-dunántúli régióban (Gyõr-Moson-Sopron, Vas, Zala megyékben) a szaktanácsadás szervezését az FVM kijelölése alapján az NYME Mosonmagyaróvári Agrártudományi Centrumán belül mûködõ Szaktanácsadó és Továbbképzõ Intézet végzi, a régióban mûködõ más felsõ- és középfokú oktatási és kutatási intézményekkel együtt.

A Szaktanácsadó és Továbbképzõ Intézet tevékenysége az oktatás és továbbképzés, a kutatás, a szaktanácsadás és a régiófejlesztési területeket fogja át. Az SZTI – mint közigazgatási határokkal rendelkezõ, területi koordinációt végzõ szervezet – az adott régióban irányítja és szervezi a szaktanácsadási tevékenységet. A fentiekbõl kitûnik, hogy a létrehozott TSZK rendelkezik azzal a szakmai múlttal, amely biztosítja a hátteret az EU által kötelezõen mûködtetõ Mezõgazdasági Szaktanácsadási Rendszer kialakításához.

Jelenleg 46 szaktanácsadó csatlakozott a területi központhoz és tevékenységi körükbõl adódóan a kölcsönös megfeleltetés által elõírt szakterületeket szinte teljes mértékben képes lefedni a TSZK. A szaktanácsadók túlnyomó része FVM Névjegyzéki tanácsadó, illetve NVT tanácsadói képesítéssel is rendelkezik. A TSZK által mûködtetni kívánt végpontok a nyugat-dunántúli régió mindhárom megyéjében megtalálhatók, oly módon, hogy területi lefedettséget biztosítanak a tanácsadói tevékenység végzéséhez. A végpontok technikai felszereltsége megfelel a modern kor követelményeinek, minden egyes végpont rendelkezik internet hozzáféréssel, valamint olyan irodai felszereltséggel, amely teljes mértékben képes kiszolgálni a gazdálkodó igényeit.

A TSZK célja minél szélesebb körû, komplex szaktanácsadási szolgáltatás végzése a mezõgazdaságban és a vidékfejlesztésben érintett gazdálkodó szervezetek részére. A központ ügyfélköre elsõsorban mezõgazdasági termeléssel foglalkozó gazdálkodókból tevõdik majd össze, gazdasági méretektõl függetlenül, hiszen ma már nyilvánvalóvá vált, hogy a támogatási rendszerek egyre bonyolultabbá válása miatt a mezõgazdaság összes szereplõjének szüksége van szaktanácsadási szolgáltatásra.

A TSZK feladatai közé tartozik a mezõgazdasági termelõk igényei alapján közvetlen szaktanácsadási szolgáltatás nyújtása. A központ a tanácsadói körének kialakítása során törekedett olyan szaktanácsadói bázis kialakítására, akik segítségével minél teljesebb szolgáltatási csomagot tud majd nyújtani a gazdálkodóknak. Így jól képzett szakembergárdát tudhat maga mögött a központ. A következõ szakterületeken kínálja szolgáltatásait: szántóföldi növénytermesztés, állattenyésztés, kertészet, erdõ- és fagazdálkodás, vadgazdálkodás, ökológiai gazdálkodás, növényvédelem, tápanyag-gazdálkodás, melioráció, vízgazdálkodás, élelmiszerbiztonság, ökonómia, agrár-környezetgazdálkodás, pályázatírás.

A TSZK a jövõben kiemelt feladatként határozta meg az új kutatási eredmények gyakorlati alkalmazásának elõsegítését. Ezt a feladatot az NYME MÉK Szaktanácsadó és Továbbképzõ Intézete által mûködtetett Mintagazdasági hálózattal együttmûködve szeretné megvalósítani. A Mintagazdaság tagjai olyan korszerû technológiákat alkalmazó gazdaságok, akiknek vezetõi kiemelkedõ szakmai tudással rendelkeznek és ezek a gazdaságok alkalmasak a legfrissebb kutatási eredmények alkalmazására. Ezt a szolgáltatást a TSZK plusz szolgáltatásként nyújthatja majd a gazdálkodók számára. Jelenleg a mezõgazdasági tárca még nem döntött a Területi Szaktanácsadó Központok elõzetes nyilvántartásba vételével kapcsolatban. A Fertõdi Kutató Kht. által létrehozott konzorcium, mint leendõ TSZK, készen áll a feladat ellátására a nyugat-dunántúli régióban.

Krassné Tóth Melinda, szaktanácsadási osztályvezetõDunántúli Mezõgazdasági Szaktanácsadók Szövetsége

A Dunántúli Mezõgazdasági Szaktanácsadók Szövetsége egyesületként mûködõ önálló jogi személyiséggel bíró, közhasznú szakmai szervezet.

1990-ben a Pannon Agrártudományi Egyetem kezdeményezésére kezdte meg tevékenységét, céljai között szerepel az európai országok gyakorlatában eredményesen mûködõ szaktanácsadási módszerek hazai körülmények közötti alkalmazásának segítése.

Közremûködött a PHARE szaktanácsadási projekt megvalósításában, a SAPARD agrár- és vidékfejlesztési programok kidolgozásában, a LEADER + képzési programokban. Közvetlen tanácsadói szolgáltatást végez a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) intézkedéseinek eredményes megvalósítását szolgáló közhasznú információs és tájékoztató-tanácsadó hálózatban konzorciumi ernyõszervezetként.

A DMSZSZ pályázati támogatással 95 fõ tanácsadót foglalkoztat, elsõsorban ügyfélszolgálati tanácsadási tevékenység végzésére. A több, mint másfél éves tevékenység során közel százezer tanácsadói kontaktust – információszolgáltatást teljesített, a tanácsadók által tartott tájékoztatókon több, mint 5000 fõ, a bemutatókon közel 2000 fõ vett részt. Az „állandónak” tekinthetõ partnerek száma több, mint 10 000 gazdálkodó. Az egyes NVT intézkedésekhez kapcsolódó a DMSZSZ által szervezett kötelezõ továbbképzéseken 5400 fõ vett részt, akik részére a képzés témaköreihez kapcsolódó nyomtatott ismertetõt juttatott el. A DMSZSZ tanácsadói a szakterületeiken 500 cikket jelentettek meg, a rádió és tv szerepléseinek száma meghaladja a 10 alkalmat, az információcsere érdekében honlapot – FÓRUM-ot – mûködtetnek.

Az EU konform tanácsadói rendszerben a DMSZSZ országos hálózatként mûködõ Területi Szaktanácsadási Központként kívánja végezni munkáját, ha az ügyfélszolgálati tanácsadói szolgáltatás végzésére nem kap teljes vagy részleges megbízást. A Területi Szaktanácsadási Központ szervezeti alapját a DMSZSZ mint közhasznú szakmai szervezet jelentené. A szervezet irányítását 9 fõs ügyvezetõ elnökség végzi, mûködésének ellenõrzését 3 tagú felügyelõ bizottság látja el.

A pályázati projekt tervezésének idõszakában 200 fõ tanácsadó adott olyan szándéknyilatkozatot, hogy a DMSZSZ-hez, mint Területi Szaktanácsadási Központhoz csatlakozva kíván szaktanácsadói tevékenységet végezni. Az elõzetes tervek szerint 310 szolgálati végpont kerülne mûködtetésre. A szaktanácsadó szervezet együttmûködési megállapodást kötött problémamegoldó képességének növelésére 13 tudásközponttal, akkreditált felnõttképzõ intézménnyel az agrár szakképzés végzésére, a gyakorlati fejlesztési eredmények bemutatására 30 bemutató gazdasággal, és 10 fõ IT mentorral az e-ügyintézés támogatása érdekében.

A DMSZSZ belsõ szervezeti struktúráját – az Európai Uniós elvárásoknak megfelelõen – az ügyvezetõ elnökségi tagok által vezetett regionális tagozatok kialakításával, és kistérségenként szervezett szolgálati végpontok kialakításával tervezi. Az országos hálózati funkcióhoz igazodva nevét MAGYAR SZAKTANÁCSADÓ SZOLGÁLAT-ra (MSZSZ) kívánja változtatni.

A DMSZSZ, mint leendõ Területi Szaktanácsadó Központ megkezdte felkészülését a Mezõgazdasági Szaktanácsadó Rendszer (Farm Advisory System) által támasztott követelmények teljesítésére és 200 fõ tanácsadó részvételével 2007. március 1-jén munkaértekezletet tartott a jövõ feladatairól. Az igények és a kapacitások összhangjának megteremtése érdekében rövidesen kezdõdik a potenciális partnerekkel való elõzetes szerzõdések megkötése és a szaktanácsadók auditálását biztosító szakmai továbbképzések megvalósítása.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Tervben szereplõ tanácsadói támogatási keretek figyelembevételével „új”, a leendõ jogszabályoknak megfelelõ, hatékony, a gazdálkodók és tanácsadók érdekeit figyelembe vevõ és a szakmai szempontokat érvényesítõ tanácsadói hálózatot kívánunk kialakítani.

Dr. Kárpáti László – Bencze Henrietta