MENÜ

A talajvizsgálati eredmények értelmezése

Oldalszám: 35-38
Dr. Szakál Pál, Dr. Schmidt Rezsõ, Dr. Kalocsai Renátó, Giczi Zsolt 2014.04.29.

A piaci verseny és a folyamatosan dráguló mezõgazdasági inputok következtében egyre több gazdálkodó látja be a tudatos, tudományos alapokon nyugvó gazdálkodásban rejlõ elõnyöket. Egyre többen veszik észre, hogy jövõjük erõforrásaik hatékony kihasználásán múlik, melynek egyik eleme a hatékony és környezetkímélõ tápanyag-ellátás.

Termesztett növényeink trágyaigényének meghatározása a talajvizsgálatokon, a talaj felvehetõ (oldható) tápanyag-tartalmának meghatározásán, a talajvizsgálati eredmények értelmezésén és a növények tápanyag-igényének ismeretén alapuló meglehetõsen bonyolult folyamat. Bonyolultságát elsõsorban az adja, hogy az egyes tényezõk rendkívül összetett kölcsönhatásban állnak egymással és ezen kölcsönhatásokat meglehetõsen nehéz beépíteni a számítási módszerekbe. Nehéz biztosítani a mintavétel reprezentativitását is, ami szintén nehezíti a pontos trágyaigény megállapítását.Mindezen nehézségekkel együtt rendelkezünk olyan tápanyag-számítási módszerekkel, amelyek segítségével meg tudjuk határozni termesztett növényeink trágyaigényét. A talajvizsgálati eredmények alapján így hatékony és környezetkímélõ tápanyag-gazdálkodást folytathatunk, melynek bekerülési költsége többszörösen megtérül.Jelen cikkben a hazai talajanalitikai és szaktanácsadási gyakorlat által alkalmazott és széles körben elfogadott talajvizsgálati paraméterek értelmezéséhez kívánjuk hozzásegíteni az olvasót. Segítséget kívánunk adni a talajvizsgálati eredménylap „számainak” megértéséhez és durva értelmezéséhez annak érdekében, hogy a gazda a vizsgálati eredmények gyors áttekintésével legalább nagy vonalakban meg tudja határozni területeinek talajtani jellemzõit, valamint tápelem-szolgáltató képességét. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet, hogy a valóban szakszerû és eredményes tápanyag-ellátás alapja a reprezentatív talajmintavételre (MSZ-08-0202-1977) épülõ akkreditált laboratóriumi vizsgálat.A talaj a magasabb rendû növények számára tápanyag-közvetítõ közeg, bonyolult háromfázisú rendszer. Tulajdonságainak vizsgálata alapján igyekszünk termesztett növényeink tápanyag-igényét kielégíteni, a növények számára szükséges tápanyagokat a talajban pótolni.A talajvizsgálatok során mindenekelõtt a talaj N-, P- és K-tartalmát (szûkített talajvizsgálat) kell meghatározni. Ez a három elem alkotja a növényi makrotápelemek legfontosabb csoportját, de közel sem jelenti az összes tápelemet. Az a talajvizsgálat lehet csak hosszabb távon használható, amely a többi elemet is vizsgálja:Így meg kell még határozni legalább a Ca, a Mg, a S, a Na, a Zn, a Cu, és a Mn elemeket is (bõvített talajvizsgálat). A makro- és mikroelemekre való felosztás ugyanis nem fontossági sorrendet jelent, hanem csak az illetõ elemnek a növényekben található mennyiségére utal.A következetes tápanyag-ellátás megtervezéséhez szükséges a talaj fizikai-kémiai és fizikai tulajdonságainak ismerete is, mivel a talajból való tápanyag-felvételt a talaj e tulajdonságai alapvetõen meghatározzák. Ez ugyanakkor a legnehezebben definiálható hatás.A növényi gyökerekhez való tápanyag-szállításban tehát valamennyi talajtulajdonság szerepet kap, fizikai és kémiai jellemzõk egyaránt. Könnyen beláthatjuk, hogy nem egyszerû dolog a talaj ellátottságát megállapítani, mert az ellátottság megállapítására szolgáló talajvizsgálati módszereket úgy kell kialakítani, hogy a kivont és megmért tápelem megfeleljen a talajoldatban való készletnek és a talaj azon képességének, amellyel a növény által a talajoldatból kivont tápelemet pótolni képes. Tehát azt a változó mennyiségû tápanyagot kell jeleznie, amely a talajban levõ készlet, a trágyázás, a növény tápanyag-felvétele és a környezeti tényezõk következtében kialakul.A hazai talajvizsgálati és szaktanácsadási gyakorlatban általánosan 14 vizsgálati paramétert használunk a talajok legfontosabb jellemzõinek a meghatározására. Ezek a kémhatás (pH), az Arany-féle kötöttségi szám (KA), a vízoldható összes só (%), a humusztartalom (%), a szénsavas mésztartalom (%), az AL oldható P2O5, K2O, valamint Na-tartalom (mg/kg); a nKCl-oldható Mg, NO2-NO3-N, valamint SO42--S tartalom (mg/kg), illetve az EDTA oldható Cu-, Mn-, és Zn- (mg/kg) tartalmak. Fenti paraméterek meghatározásának módját és elõírásait a MSZ-08-0206-2:1978; MSZ-08-0205:1978; MSZ-08-0210-2:1977, illetve a MSZ-20135:1999 szabványok írják le részletesen.A minták laboratóriumi vizsgálata eredményeképpen kézhez kapjuk a talajvizsgálati eredménylapot, amelyen a szerzõk által ajánlott bõvített talajvizsgálat esetén a következõ paraméterek szerepelnek.

 

A pH(KCI) – a talaj kémhatása

A pHKCl a talaj kémhatását mutatja. Az pHKCl eredmények alapján talajainkat a következõ kémhatás kategóriákba sorolhatjuk be (1. táblázat)

 


A talajok kémhatása közvetlenül és közvetve is meghatározza a növények növekedését és fejlõdését. A növények tápanyag-felvételére a gyengén savanyú, illetve a semleges közeli kémhatás a legoptimálisabb. A lúgos kémhatás kedvezõtlen a mikroelemek felvételére, míg a túl savanyú körülmények toxikus mennyiségû makrotápelem – és egyéb nehézfém – oldódásához és felvételéhez vezethetnek.Az Arany-féle kötöttség (KA) – a fizikai talajféleség

Az Arany-féle kötöttséget úgy határozzuk meg, hogy a légszáraz talajhoz desztillált vizet adunk keverés közben és mérjük, hogy 100 g talaj esetében hány milliliter vízre van szükség ahhoz, hogy az egy meghatározott konzisztenciájú pép legyen, amely a fonálpróbát adja. A 100 g talajból való, még éppen nem folyós pép készítéséhez szükséges víz mennyisége ml-ben egyenlõ a kötöttségi számmal. A kötöttségi szám a talaj agyagtartalmával van leginkább összefüggésben, így kötött talajnál, nagy agyagtartalom esetén nagy számot kapunk, laza homoktalajoknál kicsit. A 2. táblázat a fizikai talajféleség, a KA, az agyagtartalom (A %), az iszap + agyagtartalom (I+A %), az 5h kapilláris vízemelés, valamint a higroszkóposság (hy %) összefüggéseit mutatja be.

 


 

Az összes só %

A talajban levõ, vízben oldható sók összegét nevezzük a talaj összessó-tartalmának.Ez a mérés nem ad felvilágosítást arról, hogy valójában milyen sók vannak a talajban. Ismerete elsõsorban a szikes talajokon jelentõs, mert a túl sok só a gyenge termékenység egyik oka. Kis sótartalmúnak mondjuk a talajt, ha a sók mennyisége kevesebb, mint 0,05%, gyengén szoloncsákosnak, ha 0,05–0,15% és szoloncsákosnak, ha 0,15–0,4% sót tartalmaz. 0,4% felett erõsen szoloncsákos a talaj.

A humusz % – a humusztartalom

A humusztartalom a talajok szervesanyag-tartalmának jellemzésére szolgál. Meghatározása a szerves anyagok oxidálhatóságán (karamellizálhatóság) alapul.A hazai talajok humusztartalma leggyakrabban 0,5–6% között alakul. A humuszellátottságot sohasem szabad azonban a talaj fizikai összetételétõl, genetikai típusától függetlenül megítélni. Egy homoktalaj esetében 2% általában nagy értéknek számít, kötött réti talajon viszont ugyanez nagyon sovány talajt jelent. A humusztartalom alapján határozzuk meg a talajok hosszú távú nitrogénszolgáltató képességét. A humusztartalom határértékeit a 3. táblázat adja közre.

 


 

A CaCO3% – a szénsavas mésztartalom

A talaj mésztartalmának jellemzõje. Úgy határozzuk meg, hogy a talajhoz sósavat adunk, és gázbürettával (Scheibler-féle kalciméter) mérjük a talajban levõ összes karbonáttal keletkezett CO2 mennyiségét. Ebbõl visszaszámolással állapítjuk meg, hogy az mennyi CaCO3-tal egyenértékû. A talaj szénsavas mésztartalma alapján az alábbi kategóriákat különböztetjük meg (4. táblázat).

 


A növényélettani vonatkozásokon túl a mész kedvezõen alakítja a talajok szerkezetességét és a talaj szerkezeti elemeinek stabilitását. A talaj szerkezetén keresztül a megfelelõ mészállapot kedvezõen befolyásolja a talajok víz-, hõ-, és levegõgazdálkodását, valamint ezen keresztül a tápelemek feltáródásához elengedhetetlen mikrobiológiai folyamatokat. A talajok szénsavas mésztartalma alapvetõen befolyásolja azok kémhatását, így a különbözõ tápelemek felvehetõségét is.A talajok mésztartalmával az AgroNapló elõzõ számaiban részletesen foglalkoztunk.

AL-oldható P2O5 és K2O mg/kg – az oldható foszfor- és káliumtartalom

A talajból az AL (Ammónium-laktát) oldattal kivonható különbözõ foszfor-, illetve káliumtartalmú vegyületek mennyiségét jelenti, P2O5-ben, illetve K2O-ban megadva.Talajaink összes foszfor- és káliumtartalmából a növények csak az általuk hozzáférhetõ, könnyen felvehetõ foszfort és káliumot képesek hasznosítani. Ennek, a növények számára hozzáférhetõ tartalomnak a becslésére hazánkban a 60-as évek óta használjuk az AL (Ammónium-laktát) módszert. A tápanyag-ellátás tervezése során a talaj ezen módszer alapján meghatározott foszfor- és káliumtartalmát vetjük össze a termeszteni kívánt növény fajlagos P2O5 és K2O igényével és határozzuk meg a növény fajlagos mûtrágya-

hatóanyag igényét. A talajok AL-oldható foszfor- és káliumellátottságának határértékeit az 5. és a 6. táblázat mutatja be.

 


Jegyezzük meg ugyanakkor, hogy napjaink „hosszú távon fenntartható, környezetkímélõ trágyázási rendszerei” (MTA-TAKI – MTA-GKI) kisebb talaj tápelem-ellátottsági határértékekkel számolnak. Összességében, termesztett növénytõl és talajtípustól függetlenül megállapíthatjuk, hogy a talajok 180–200 mg/kg-os AL-oldható K2O-tartalma, valamint 150–160 mg/kg-os AL-oldható P2O5-tartalma jónak ítélhetõ.

 


 

Az AL-oldható Na mg/kg – az oldható Na-tartalom

A talajból az AL-oldattal kivonható Na-vegyületek mennyiségét jelenti Na mg/kg-ban megadva. A túlzott Na-tartalmak kedvezõtlenek termesztett növényeink számára és a szikesedés folyamatait jelzik. Általános irányelvként elfogadhatjuk, hogy 30 mg/kg értékig az AL-Na tartalom megfelelõ. 40–60 mg/kg értékek között már bizonyos nem kívánatos folyamatokra utalhat. Nem szikes területeken ilyenkor célszerû átgondolni és átvizsgálni öntözési technológiánkat, bevizsgáltatni az öntözõvizet, valamint áttekinteni tápanyag-ellátási technológiánkat (pl. sok éven át tartó túlzott vinaszkijuttatás).A 60 mg/kg érték feletti AL-Na tartalmak már kedvezõtlen szikesedésre, szikességre utalnak.

 

A nKCl-oldható Mg mg/kg – az oldható Mg-tartalom

Az 1 M-os KCl-dal kivonható magnéziumvegyületek mennyiségét jelenti elemi magnéziumban megadva.A talajok magnézium-ellátottságának megítélését a 7. táblázat mutatja be.

Erõsen meszes-, illetve nagy adagú meszezésben részesített talajokon számolnunk kell az esetleges magnéziumhiány megjelenésével. A hiányt a nagy dózisú nitrogén-, foszfor-, valamint káliumtrágyázás tovább fokozza, így ilyen területeken a tápanyag-ellátást végezzük különösen körültekintõen! Területeinken törekedjünk a Ca:Mg = 6, valamint a K:Mg = 0,5 ionarány kialakítására és fenntartására.

 


 

A nKCl-oldható NO2 + NO3 – N, valamint SO42--S mg/kg – az oldható nitrit- és nitrát-nitrogén, valamint a szulfát-kén

Röviden csak nitráttartalomnak, illetve szulfáttartalomnak szoktuk nevezni. Azzal a NO3–-ion formában levõ nitrogénmennyiséggel, valamint SO42--ion formában levõ kénmennyiséggel egyenlõ, amelyet 1 M KCl oldattal a talajból ki lehet vonni.Annak ellenére, hogy ez az egyetlen olyan sorozatban végzett talajvizsgálat, amelynek segítségével a N-mûtrágyázásnak a talaj N-szolgáltató képességére gyakorolt hatása kimutatható, a szaktanácsadási gyakorlatban betöltött szerepe vitatható.Az EDTA-oldható Cu, Mn, Zn, (Fe) mg/kg – az oldható Cu-, Mn-, és Zn-tartalom

A mikroelemek – köztük a réz, a mangán és a cink – a növényi szervezetben csak kis mennyiségben (0,01%–0,00001%) fordulnak elõ. Csekély mennyiségeik ellenére a növényi életfolyamatokban betöltött szerepük alapvetõ jelentõséggel bír. Hiányuk esetén a terméskiesés meghaladhatja akár a 40%-ot is.A talajból EDTA (etilén-diamin-tetraecetsav) és 0,1 M-os KCl oldatával kioldható mennyiségüket jelenti. A vas meghatározásának általában nincs értelme, mert felvehetõsége igen sok tényezõtõl függ, így a kivonható Fe nem arányos a növény által hasznosítható vas mennyiségével. Erre, valamint a Mo és B felvehetõ mennyiségére is könnyebb növényvizsgálatokból következtetni. A talajok EDTA-Cu, valamint EDTA-Zn tartalmának határértékeit a 8., 9. és a 10. táblázat mutatja be.

 


  

Felhasznált irodalom:

Birkás, M. (szerk.)(2006): Földmûvelés és földhasználat. Mezõgazda Kiadó, Budapest

Buzás, I. (szerk.) (1983): A növénytáplálás zsebkönyve.

Mezõgazdasági Kiadó, Budapest

Debreczeni B.-né (1986): Agrokémiai gyakorlatok.

 Agrártudományi Egyetem, Keszthely

Filep, Gy. (1995): Talajtani alapismeretek I–II.

DATE Mazõgazdaságtudományi Kar, Debrecen

Füleky, Gy. (szerk.) (1999): Tápanyag-gazdálkodás. Mezõgazda Kiadó, Budapest

Gyuricza, Cs. (szerk.) (2002): Szántóföldi talajhasználati praktikum.

Akaprint Kiadó, Gödöllõ