MENÜ

Extrém klímájú évek hatása a vér-vizelet paramétereire a kondíció függvényében elsõborjas teheneknél

Oldalszám: 98
Kovács Anita, Gergácz Zoltán, Könyves László, Brydl Endre, Báder Ernõ 2014.04.29.

A hosszú távú meteorológiai elõrejelzések szerint a jövõben sem zárhatóak ki Magyarországon a trópusi hõmérsékletû nyarak. A meleg napok beköszöntét a tehenek viselkedésükkel is jelzik. A következõ „jelek” figyelhetõk meg: drasztikus étvágytalanság, majd tejtermelés csökkenés. Már néhány nap után, a szárazanyag-felvétel visszaesése miatt romlik a kondíció (fogynak a tehenek).

A közvetlenül látható és mérhetõ negatívumok mellett súlyos gazdasági kárt okoznak a késõbb jelentkezõ állategészségügyi és szaporodásbiológiai problémák. Tovább súlyosbíthatja a helyzetet a felmerülõ kérdésekre adott helytelen takarmányozási válaszok is.Az idõsebb tehenekhez képest az elsõborjas tehenek elsõ laktációjuk kezdetekor jelentõs eltéréseket mutatnak. A legfontosabb sajátosság az alacsonyabb szárazanyag-felvevõ képesség. 10–15%-kal kevesebb szárazanyag-felvétel mellett igen magas tejtermelés táplálóanyag szükségletét is biztosítani kell. Csak magas szárazanyag-felvétellel rendelkezõ tehén lesz képes magas és hosszan tartó tejtermelésre. Emellett az elsõborjas teheneknek a „testnagyságukat” is növelni kell, mert a kifejlett kori élõsúlyt csak a harmadik laktációban érik el. Éppen ezért, fokozott veszélyt jelent számukra minden olyan tényezõ, ami a szárazanyag felvételüket csökkenti, ilyen a nagy nyári meleg is.A tejelõ tehén általában negatív balanszban van a laktáció elsõ néhány hetében, ez azt jelenti, hogy az állat több energiát használ fel a laktáció elején, mint amennyit képes felvenni a takarmányból, tehát a tehén súlyt veszít. Elléstõl a csúcstermelésig az energiaigény négyszeresére, a fehérjeigény tízszeresére nõ. Az elléstõl a laktációs csúcs utáni idõszakig a tehénnek saját energia-, és zsírtartalékait kell mobilizálnia, hogy pótolja a tejtermeléséhez szükséges energiát. Több szerzõ kondícióegységenként az átlagos testsúlyváltozást holstein-fríz fajtánál 42–55 kg-ban jelöli meg.A kondíciópontozás szubjektív megítélése a test zsírtartalmának és a szövetek raktározásának, amelyet monitorként használhatunk a takarmányozás és állategészségügyi státusz ellenõrzésére tejelõ tehenészetekben.Már 1976-ban leírták, hogy az ellés utáni gyors kondícióvesztés állategészségügyi rizikófaktorként jelenik meg – tovább csökkenõ takarmányfelvétel, tejtermelés és szaporodási mutatók mellett –, aminek a kövér tehenek fokozottabban vannak kitéve. Legújabb vizsgálatok azt állapították meg, hogy a megvizsgált és egészségesnek talált tehenek kondíciója 42 napig meredeken csökkent, majd állandó szinten maradt (nem csökkent 3 pont alá). A ketózisos csoportba sorolt tehenek kondíciója viszont 90 napig csökkent. Azt is megállapították, hogy a magasabb kondícióponttal laktációt kezdõ tehenek relatíve több pontot veszítettek el a laktáció alatt, így esetükben a ketózisveszély is nagyobb. A ketózis és a kondíció kapcsolatára számos kutató hívta fel a figyelmet. Zsírmobilizációs betegségre, vagy egyéb májmûködési rendellenességre következtethetünk az AST (aspartate-amino transferáz) megnövekedett aktivitási értékébõl. A vérplazma karbamid koncentrációjából a bendõben könnyen oldható fehérjék, és a bendõben jól oldható szénhidrátok bevitelének mennyiségére következtethetünk. Abszolút mennyiségük és arányuk nagyban befolyásolja a normális bendõfermentációt. A vérbõl a karbamid a veséken keresztül távozik. A vérben mérhetõ érték a májbéli szintézis és a vesén keresztüli filtráció és reabszorbció egyensúlya határozza meg.A különbözõ kondíciójú tehenek vér- és vizeletparaméterei anyagcsereprofil-vizsgálatokkal meghatározhatók. A laboratóriumi vizsgálatok eredményei egzakt módon jelzik az optimálistól eltérõ kondíció veszélyeit, a már esetlegesen fennálló szubklinikai kórformákat, rendellenességeket. Brydl és mtsai (1987) dolgozták ki a hazai tehenészetekben ma használt anyagcsereprofil-vizsgálatok rendszerét, amelyek információt nyújtanak a tehén energiaháztartásáról, vagy közvetve utalnak olyan káros folyamatokra, amelyek energiát vonnak el a termeléstõl.A tehénistálló esetében az ajánlott klímatényezõk értékeit a hõmérséklet esetében 8–15°C-ban, a relatív páratartalomnál 65–85%-ban a légáramlás sebességénél pedig 0,15–0,25 m/s-ben határozzák meg. Már 22°C-on csökken az állatok takarmányfelvétele, a tejcsökkenés 30°C fölött akár 50%-os is lehet. A magasabb hõmérsékletre a szarvasmarhák érzékenyen reagálnak. Az istálló hûtésével (vízpermetezés és ventilláció együtt) mintegy 10%-kal csökkenhetõ a hõstressz káros hatása azáltal, hogy több szárazanyagot lehet felvetetni a tehenekkel.A komplex vizsgálataink lehetõséget adtak arra, hogy a szélsõséges idõjárás hatásait elemezzük a kondíció, valamint a vér- és a vizeletparaméterek alapján.401 klinikailag egészséges elsõborjas tehéntõl származó vér- és vizeletmintát vizsgáltunk, 2003-ban 32 telepen 217 egyedtõl, 2002-ben 29 telepen 184 egyedtõl. A biológiai mintákat a szaporodásbiológiai és laktációs állapot alapján különbözõ élettani szakaszba tartozó csoportokból (ellés elõtt 1–10 nap, ellés után 1–30 nap és ellés után 30 napnál idõsebb) szúrópróbaszerûen kiválasztott állatokból vettük, a reggeli etetés utáni 3–5. órában. Cikkünkben csak az összes elsõborjas egyed eredményét elemezzük.Meghatároztuk a vér hemoglobin, acetecetsav, a vérplazma FFA, glükóz és karbamid koncentrációját, és az AST aktivitási értékét, valamint a vizelet pH, karbamid paramétereit. A tejhasznú tehenek anyagcseréjét jellemzõ normál értékeket (referenciaértékét) Brydl (2003.) foglalta össze. Vér: hemoglobin 5,0–7,9 mmol/l. Vérplazma: acetecetsav <0,1–0,2 mmol/l; FFA <0,2 mmol/l; AST <80 U/l, glükóz 3,0–3,9 (>2,3) mmol/l; vérkarbamid 3,3–3,5 mmol/l. Vizelet: pH 7,8–8,4; vizeletkarbamid 130–300 mmol/l.A mintavételek során valamennyi állat kondícióbírálatát is elvégeztük. A kondícióbírálat az 5 pontos skála alapján történt. A teheneket kapott kondíciópontszámuk alapján három csoportba soroltuk, úgymint sovány (kondíciópont 1,0–2,8), normál (tenyészkondíció) (kondíciópont 3,0–3,8) és kövér (kondíciópont 4,0–5,0).A 2003-as év az átlagnál szárazabb és melegebb volt. Ezt a meteorológiai állomások adatai is visszaigazolták. A szegedi meteorológiai állomás adatai alapján 2003-ban május és augusztus között a havi középhõmérséklet 20,0 és 24,1°C között, 2002-ben, pedig 18,8 és 21,8°C között alakult. Az átlagtól való eltérést a meteorológiában az elõzõ három évtized adatához viszonyítják, így 2003-ban 1,8–4,1°C, 2002-ben, pedig 1,6 és 2,6°C volt az eltérés.Gyakorló szakemberek ezekben az években már május elejétõl megfigyelték a szárazanyag-felvétel csökkenését, a szaporodásbiológiai mutatók romlását és a hõstressz egyéb nem kívánatos hatását. A tejtermelés és a kondíció csökkenése szintén szembeötlõ volt. A nagyon gyenge szénatermésnek köszönhetõen, többnyire rosthiányos adagokat lehetett összeállítani, ami bendõmûködési zavarokat, fõleg acidózist okozott. Az alacsony energiatartalmú szilázsok és a csökkent szárazanyag felvétel nyomán, az anyagcsere betegségek gyakorisága emelkedett. Ezeket a gyakorlati megfigyeléseket kívántuk tudományos vizsgálatokkal (vér, vizeletvizsgálatok) alátámasztani. A vizsgálatokat évenkénti és kondíciónkénti bontásban végeztük el (táblázat).

 


A melegebb 2003-as évben az összes megvizsgált elsõborjas tehén 41%-a

sovány kondíciójú volt, ez az arány 2002-ben csak 32% volt. Normál kondícióval termelt az egyedek 53%-a 2003-ban, 2002-ben pedig 60%. A melegebb évben kövérnek bíráltuk az egyedek 6%-át, 2002-ben pedig 8% mutatott kövér kondíciót. A melegebb évben lényegesen több volt a sovány kondíciójú egyed, kevesebb a normál, a kövérek aránya viszont közel azonos volt.A sovány kondíciójú csoportban igen erõs szignifikáns különbség van a hemoglobin és glükóz értékekben, gyenge összefüggést találtunk az FFA és az AST különbségek között, a többi vizsgált paraméter esetében a két év között kapott különbségek nem szignifikánsak. A referencia értékektõl való eltérést vizsgálva megállapítható, hogy az AST (99 és 88 U/l), a vér-karbamid (5,9 és 6,0 mmol/l) és a vizelet pH (8,6 és 8,5), mindkét évben eltér a kívánatostól, a glükóz (2,4 mmol/l) csak a 2003-as meleg évben.A normál kondíciójú tehenek csoportjában, a már említett hemoglobin és glükóz értékeken kívül, a vizelet pH közepes, viszont a többi vizsgált paraméter nem mutatott szignifikanciáns különbséget. Mindkét évben az AST értékek (99 és 90 U/l) térnek el a referencia értékektõl. 2003-ban a glükóz (2,6 mmol/l) és a vérkarbamid (5,6 mmol/l) mutatott eltérést a kívánatostól.A kövér kondíciójú egyedek esetében a két év közti különbség a hemoglobin és glükóz esetében mutatott igen erõs szignifikanciát, a többi paraméter esetében a különbségek statisztikailag nem biztosítottak. A kövér kondíció esetében figyelhetõ meg egyedül, hogy csak 2003-as vér- és vizeletparaméterei térnek el a referencia értékektõl.Az eredményekbõl arra lehet következtetni, hogy az extrém meleg környezet hatására súlyosbodik az energia deficites idõszak állategészségügyi kockázata, ebbõl következik, hogy a takarmányozással mindent el kell követni a szárazanyag-csökkenés megakadályozására a jó minõségû és elégséges mennyiségû tömegtakarmányok biztosításával.A meleg idõszakban igen erõs negatív kapcsolat figyelhetõ meg a hemoglobin és glükóz értékekben. Egyes csoportoknál 2003-ban mérhetõ, fokozottabban jelentkezõ zsírmobilizáció következtében kedvezõtlenebb lett az FFA és az acetecetsav, ez is igazolja a súlyosabb energiahiányt. A kapott AST értékek intenzívebb májsejt szétesést jeleznek a melegebb idõszak hatására.A vér-, és vizelet karbamid magas értékei takarmányozási hibára utalhatnak. A szárazanyag-felvétel és tejtermelés visszaesését a gyakorlatban az abrak mennyiségének megemelésével próbálják megakadályozni, így a könnyen oldható fehérjében gazdag takarmányadag, illetve a bendõben oldható szénhidrátok (NSC) hiánya magas karbamid értékeket produkál a bendõben. A problémát tovább súlyosbíthatja a szubklinikai acidózis megjelenése. A receptúrák optimalizálásával helyre kell állítani a bendõ normális mûködését, az állatok harmonikus, az igénynek megfelelõ tápanyag ellátását.A vizelet pH értékei két problémára adnak jelzést. A rosthiányból, túlzott abrak etetésébõl következik a bendõ pH savas irányú eltolódása (bendõ acidózis). A gyakorlatban ezt kémiai pufferek – elsõsorban szódabikarbóna, magnéziumoxid – adagolásával próbálják elkerülni, azonban túladagolásukkal nem az optimális tartományban áll meg a bendõ pH, hanem alkalózist okoz.A kondíció szerinti vizsgálatok még részletesebben és pontosabban mutatták meg a külsõ környezeti tényezõk kedvezõtlen hatását, ez is bizonyítja a kondícióbírálatok rendszeres alkalmazásának elõnyeit. A gyakorlat nem nélkülözheti az anyagcsereprofil vizsgálatokat sem, mert így kapunk sokkal részletesebb információkat az állomány állategészségügyi státuszáról, illetve annak változásáról.A hõstressz káros hatásainak kivédésére minden rendelkezésre álló lehetõséget ki kell használni. A környezet, az istállók kialakításánál gondolni kell a meleg idõszakokra. A már meglévõ épületekben a hûtést (víz permetezése) ki kell egészíteni nagy teljesítményû ventilátorokkal – ezek a technológiai elemek utólagosan is beszerelhetõk.A telepek gazdasági túlélése függhet azon, hogy el tudják kerülni – vagy csökkenteni – a 2003-as évhez hasonló szélsõségesen meleg idõszakok tehenekre gyakorolt negatív hatását.