MENÜ

A BLUP módszer jelentõsége a sertéstenyésztésben

Oldalszám: 122-123
2014.04.29.

A BLUP módszer a jelenleg ismert legkorszerûbb – és a sertéstenyésztés gyakorlatában külföldön már rutinszerûen alkalmazott – tenyészértékbecslési eljárás. Talán nincs is olyan állattenyésztõ szakember Európában, aki ne ismerné ezt a fogalmat, aki ne tudná, hogy mi ennek az angol betûszónak a lényege.

A fejlett állattenyésztéssel rendelkezõ országok a lehetõ legnagyobb mértékben ki is használják a BLUP módszerben rejlõ genetikai lehetõségeket. A génmódosítás – természetesen – új távlatokat nyit majd a jövõ nemesítõi, a „gén-operátorok”, a „gén-szabászok” elõtt. Mindaddig azonban, amíg ez a korszak be nem köszönt az állattenyésztés gyakorlatában is, a BLUP módszer elméleti tökéletesítése és széleskörû alkalmazása kínálja a genetikai elõrelépés számára a legnagyobb hatékonyságot.

Magyarországon a sertések tenyészértékét még a hagyományos – az un. Hazel-féle – index módszerrel becsüljük. A BLUP módszer világméretû elterjedése – és sertéstenyésztési adaptációi – a magyar sertésnemesítés korszerûsítését is lehetõvé tennék, illetve tehették volna már az elmúlt években is. Ugyanis mindazt az elõkészítõ munkát, amely a BLUP módszer hazai sertéstenyésztési alkalmazásához szükséges, az elmúlt másfél évtizedben elvégeztük. Megtörtént az ellenõrzésbe vett sertésállományaink genetikai struktúrájának felmérése (genetikai paraméter-becslés), mely elengedhetetlen feltétele a tenyészérték becslésének. Publikációk sora született, melyek a nyilvánosság elé tárták ezeket az eredményeket. Az OMMI-val közösen végzett kutató-fejlesztõ munka eredményeképpen kidolgoztunk egy, a hízékonysági és vágóérték tulajdonságokra alapozott, összevont BLUP indexet, melyet a hivatalos – már említett – Hazel típusú index mellett minden tenyészállatra, illetve tenyészállat-jelöltre vonatkozóan ma is kiszámítunk. Ez a BLUP indexpontszám „tájékoztató adatként” jelenik meg a tenyésztési nyilvántartásokban.

Történeti áttekintés
A genotípus számszerû jellemzéséhez, azaz a tenyészérték becsléséhez az un. vegyes lineáris modell nyújtja napjainkban a legjobb lehetõséget, mely a teljes rokoni kapcsolatrendszer figyelembevételével párosul. Ez képezi a BLUP módszert, melynek elméleti alapjait már csaknem fél évszázaddal ezelõtt kidolgozták, de csak a 90-es évek számítástechnikai fejlõdése tette lehetõvé a gyakorlati alkalmazást.

Különben a sertéstenyészértékbecslés BLUP módszerhez vezetõ fejlõdési folyamatának kezdete az 1900-as évek elejére nyúlik vissza. Talán az elsõ ezen az úton Pearson és Lee (1903) közleménye, melyben a szerzõk a vegyes modellek alkalmazásához szükséges biometriai felismeréseket publikáltak. További jelentõs elõrelépést hozott ezen az úton – többek között – Hazel munkássága az 1940-es években, melynek idõtállóságát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a hazai sertés-tenyész értékbecslésben még ma is a Hazel-féle index módszert használjuk.

A minõségi áttörést a Henderson (1975) által leírt ún. vegyes modellû egyenletek használata, majd a rokonsági mátrixnak a számítási algoritmusba való beépítése jelentette. Kiemelkedõ szerepe volt a BLUP módszer sertéstenyésztési adaptációjának továbbfejlesztésében Groeneveld tevékenységének. Az õ általa vezetett munkacsoport kifejlesztette a PEST, VCE programcsomagokat (Groeneveld és mtsai, 1990; Groeneveld-Garcia Cortes, 1998), melyek világszerte lehetõvé tették a sertések BLUP-ra alapozott tenyész-értékbecslésének gyors elterjedését.

A környezeti tényezõk torzító hatásának csökkentése a tenyész-értékbecslésben
Az elõzõekben leírtak alapján világosan látható, hogy a BLUP módszer hatékonyabb a hagyományos Hazel-féle index szelekciónál, hiszen a Hazel index a legjobb lineáris becslés (BLUP) felé vezetõ fejlõdés egyik, már meghaladott lépcsõfoka. A BLUP eljárás fölénye a szelekciós elõrehaladást tekintve generációról generációra egyre nagyobb lehet, fõleg a kisebb h2-értékû (pl. reprodukcióval összefüggõ) tulajdonságoknál. Természetesen a genetikai elõrehaladás növekedésére számíthatunk a hízékonysági (pl. növekedési erély, takarmányértékesítés) és a vágóérték (pl. színhús %) jellemzõkben is. A BLUP módszer alkalmazásával ugyanis azért válik a tenyész-értékbecslés pontosabbá és hatékonyabbá, mert általa figyelembe vehetõk a környezeti hatások. A hagyományos indexszelekció egyáltalán nem, vagy csak nagyon korlátozottan teszi lehetõvé a teljesítmény-vizsgálatoknál a környezeti hatások számszerûsítését, s az indexképzésnél ezek kiküszöbölését. Ezért nevezzük a gyakorlatban ezeket a Hazel-típusú indexértékeket un. naturális indexeknek. Ezek a minõsítõ értékszámok közvetlenül a fenotípusos (mért) értékekre épülnek, figyelmen kívül hagyva ezen értékeket – gyakran nagy mértékben – befolyásoló, könnyen belátható (pl. év-évszaki, üzemi, vizsgáló állomási stb.) hatásokat.

Annak bizonyítására, hogy a közvetlenül mért fenotípusos adatok mennyire torzítottak az egyes környezeti hatások által, több vizsgálatot végeztek. Hazai és külföldi szerzõk (pl. Anh-Tuan és mtsai., 1993; Visscher és Goddard, 1993) közleményei is utalnak ezekre. Mi is végeztünk arra vonatkozó vizsgálatokat a hazai sertés-törzstenyészeteknél, hogy milyen mértékûek ezek a környezeti hatások. Legutóbbi számításunk eredményét a következõkben ismertetjük.

A vizsgálat anyaga, módszere
Elemzésünkhöz az Országos Mezõgazdasági Minõsítõ Intézet 1994–2004 közötti központi hízékonysági és teljesítmény-vizsgálati (rövidítve:HVT) adatbázisát használtuk. Az egyes teljesítmény vizsgálatokat részletesen a Sertés Teljesítmény-vizsgálati Kódex ismerteti (OMMI, 2004). Vizsgálatunkat a legnagyobb populációméretû hazai sertésfajtára, a magyar nagy fehér hússertésre (MNF) korlátoztuk. A vizsgálati elemszám 17 688 volt.

A HVT értékmérõk közül az alábbi tulajdonságokat vizsgáltuk: hizlalási napok száma (Tnsz) (nap); összes takarmányfogyasztás (Tf) (kg); értékes húsrészek tömege (Éhm) (kg); és húsminõségi pontszám (Hp). A vizsgált sertéspopuláció alapstatisztikai jellemzõit az 1. táblázat tartalmazza.

Az egyes értékmérõket leíró matematikai modelleket Groeneveld ajánlásai alapján dolgoztuk ki. (A vizsgálatunkban szereplõ alapmodellt a 2. táblázat tartalmazza). A tulajdonságok variancia-kovariancia komponenseit a REML módszer segítségével becsültük, VCE-5 szoftver alkalmazásával, többváltozós egyedmodell alapján. A becsült variancia-kovariancia komponensek alapján az egyes értékmérõket befolyásoló környezeti tényezõk hatásainak nagyságát a BLUP módszer alapján becsültük a PEST szoftver felhasználásával.

A környezeti tényezõk hatásainak pontosabb megismerése érdekében az alapmodellen kívül ún. kiegészítõ modellt is használtunk. Ennél a vágási súly mellett – kovariáló hatásként – a vizsgálati kezdõsúlyt is szerepeltettük (Modell II). Ezzel a modell-variációval az volt a célunk, hogy megvizsgáljuk, vajon 10 kg súlykülönbség a vizsgálati kezdõsúlynál milyen hatást gyakorol az egyes HVT értékmérõkre. Az egyes környezeti tényezõk értékmérõkre gyakorolt hatásainak értékelésekor a PEST által becsült hatás nagyságának maximumát választottuk ki, majd azt a vizsgált értékmérõ fenotípusos átlagához viszonyítottuk (pl. tulajdonságonként kiválasztottuk az un. legjobb és legrosszabb tenyészeteket, majd a BLUP által becsült különbségeket az egyes tulajdonságok fenotípusos átlagával osztottuk és a kapott értékeket szoroztuk 100-zal).

Eredmények
Amint az a 3. táblázatban összefoglalt számadatokból kitûnik – megerõsítve a bevezetõ fejezetekben foglaltakat – a környezeti hatások jelentõsen befolyásolják a teljesítmény vizsgálati eredményeket, s így a tenyészértékbecslést is. Különösen elgondolkodtató, hogy a központi teljesítményvizsgáló állomásokon végzett vizsgálatokban is nagy környezeti eltérések adódnak, holott ennek a vizsgálati módszernek éppen az lenne a lényege, hogy a környezet standardizált legyen.

A táblázat adatai bizonyítják, hogy a HVT-ben a környezeti hatások fõleg a hizlalási napok számát (Tnsz) és az összes takarmányfogyasztást (Tf) befolyásolták. E két tulajdonságra nézve a legnagyobb környezeti hatást a tenyészet (az átlagra vonatkoztatva 54,2, ill. 35,2%) jelentette. A tenyészetek befolyásoló hatásának tapasztalt nagysága kedvezõtlen, hiszen a vizsgálati egyedek már viszonylag fiatal korban az állomásokra kerülnek. Ezzel a fiatalkori beszállítással éppen az lenne a cél, hogy a teljesítmény vizsgálatban minimálisra csökkentsük a tenyészetek befolyásoló hatását. Úgy tûnik, hogy ennek az elvárásnak a központi állomási tesztek nem tudnak megfelelni.

A hizlalási napok számánál az elsõ modell eredménye alapján a kedvezõ vagy kedvezõtlen adottságú tenyészetben történõ felnevelés akár 40 nappal is módosíthatja a 105 kg-os tömeg eléréséhez szükséges napok számát. A második modell ugyanakkor a vizsgálati kezdõsúly (23–56 kg) figyelembevételével jelentõsen (mintegy 35%-kal) csökkentette a tenyészetek befolyásoló hatásának nagyságát. Azaz a hizlalási napok számában tapasztalt variancia egy része valójában a vizsgálat kezdetén mért súllyal magyarázható. Abban az esetben, ha a vizsgálati kezdõsúly a modellben nem szerepel, akkor ezt a hatást a szoftver a tenyészethatásban jeleníti meg. Jól látszik tehát, hogy a környezeti hatás csökkentésében még a helyes BLUP modell megválasztásának is jelentõs szerepe lehet. Elképzelhetjük, hogy a korrigálatlan, közvetlenül mért naturális adatokra épülõ hagyományos indexszámításnál akkor milyen „téves” tenyészértékek adódhatnak.

Itt kell különben megjegyezni, hogy teljesen inkorrekt ilyen extrém súlykülönbségû (a legnagyobb súlyú egyed közel 2,5-szer nagyobb, mint a kódexben rögzített minimum érték) egyedek értékelése a HVT-ben, hiszen – ahogy az elõbb bizonyítottuk – még az igen kedvezõ matematikai sajátosságokat mutató BLUP módszer sem biztos, hogy helyes értékeket becsül az ennyire eltérõ adatoknál. Sajnos, a vizsgálat végén mért testsúly is jóval szélesebb intervallumban mozgott (100–115 kg), mint a kódexben elõírt 103–107 kg.

A vizsgálati év-hónap hatása a hizlalási napok száma (Tnsz) és az összes takarmányfogyasztás (Tf) esetében jelentõs volt (45,6, ill. 28,6% az átlaghoz viszonyítva), ami vélhetõen a nyári idõszak alatti étvágytalansággal magyarázható.

A vizsgáló állomások értékmérõkre gyakorolt hatásainak viszonylag kis értéke (sorrendben 18,9; 9,6; 4,0 és 16,3%) a fentiekkel szemben kedvezõ jelenség és a környezet standardizálása érdekében tett erõfeszítések viszonylagos sikerességét igazolja. A számított értékek nagysága alapján megállapítható, hogy az év-hónap, ivar- és állomáshatások mértékét a két modelltípus – az esetek többségében – érdemben nem változtatta meg.

Említést érdemel, hogy az értékes húsrészek súlyát (Ehm) a környezeti tényezõk csak viszonylag kis mértékben befolyásolták, ami az értékmérõ nagy öröklõdhetõségében is megnyilvánul. Megállapítható tehát, hogy az értékes húsrészek súlya igen jól definiált tulajdonság, melyre a jövõben is mindenképpen érdemes szelekciót végezni.

Vizsgálatunkból következõen egyébként javasoljuk a Sertés Kódex Bizottságnak – függetlenül a tenyészértékbecslés módszerétõl –, hogy próbáljon meg érvényt szerezni a kódex elõírásainak a tenyészethatások nagyságának csökkentése érdekében. E téren nagymértékû elõrehaladást lehetne elérni a kódexben rögzített vizsgálatba állítási, illetve vágási súlyhatárok pontos betartásával.Következtetések
Hazai vizsgálataink és a nemzetközi gyakorlat alapján megállapíthatjuk, hogy a BLUP módszerrel történõ tenyészértékbecslés a jelenlegi Hazel-féle index módszerhez képest minõségi elõrelépést jelentene a magyar sertésnemesítésben. Még akkor is, ha tudjuk, hogy a mesterséges termékenyítés hazai alacsony mértéke a tenyészértékbecslés pontosságát csökkenti. A helyes megoldás az lenne, ha minél elõbb bevezetnénk sertéstenyésztésünkben a BLUP alapú tenyészértékbecslést, s ezzel párhuzamosan megpróbálnánk a mesterséges termékenyítés arányát növelni. E két intézkedés additív hatásaként a nemesítõ munka ugrásszerû javulására számíthatnánk.

Úgy tûnik, hogy a közeljövõben mindkét területen érdemi elõrelépésre számíthatunk. A mesterséges termékenyítés országos kiterjesztésének minden feltétele adott, s jelenleg intenzív együttmûködés folyik az OMMI, a Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztõk Egyesülete és a hazai kutatóhelyek között annak érdekében is, hogy a BLUP index minél elõbb a jelenlegi naturális index helyébe léphessen sertés-nemesítésünkben.
Dr. Csató László–Dr. Nagy István–Vígh Zsófia
Kaposvári Egyetem, Állattudományi Kar, Kaposvár

Irodalom:
Anh-Tuan  T., Wittmann M., Laky Gy. (1993): Állattenyésztés és
Takarmányozás. 42. 33–39.
Groeneveld, E., Kovac, M., Wang, T. (1990): 4th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production. Vol. 23. 488–491.
Groeneveld, E., Garcia Cortes, A. (1998):  6th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production. Vol. 27. 455–456.
Henderson, C. R. (1975): Biometrics. 31. 423–447.
Pearson, K., Lee, A. (1903): Biometrika. 2. 357–462.
Visscher, P. M., Goddard, M. E. (1993): J. Dairy Sci. 76. 1444–1454.