MENÜ

Gazdálkodói vélemények a növénytermesztés kockázatairól

Oldalszám:
Dr. Salamon Lajos, Radnics Zsuzsanna, Kalmár Sándor 2014.05.15.

2005 nyarán felmértük a nyugat-dunántúli régióban mûködõ növénytermesztõ vállalkozások viszonyát a kockázatokhoz, hogyan ítélik meg a gazdálkodási tevékenységükre ható termelési, piaci, pénzügyi, technológiai, jogi és humán tényezõket, mint kockázati forrásokat. A kutatás kiterjedt arra is, hogy milyen kockázatkezelési módszereket alkalmaznak a növénytermesztõk a bizonytalansági tényezõk hatásának csökkentésére. Az összesített eredmények szerint a gazdálkodók jelentõs kockázati forrásnak jelölték meg az értékesítésre kerülõ fõtermékek árának változását, a támogatások kifizetésének késedelmét, az agrárpolitikából adódó bizonytalanságokat, és az erõforrások árának változását. Kockázatkezelésként legtöbben a „többlábon állást” jelölték meg (több növényfajt termesztenek, egyéb jövedelemszerzõ tevékenységgel is rendelkeznek), valamint nagy jelentõséget tulajdonítanak a gazdálkodók a piaci információk beszerzésének.

Irodalmi áttekintésA kockázat a vállalkozás, a gazdálkodási tevékenység szükségszerû velejárója. A különbözõ gazdasági események – például az árváltozások – kiszámíthatatlansága, a fagy, az aszály esetleges kártétele, az emberi tényezõk változékonysága bizonytalanná teszik a gazdálkodó elképzeléseinek, terveinek megvalósulását (Buzás és tsai, 2000).A kockázat fogalmát a gazdasági döntéshozatallal célszerû kapcsolatba hozni. A döntéshozatal jellemzõen bizonytalan körülmények között történik, a gazdálkodó számára nem ismert a döntés eredményét befolyásoló külsõ és belsõ tényezõk jövõbeni alakulása (Bácskai és társai, 1976). A termelõknek alkalmazkodniuk kell a változó körülményekhez, és védekezniük a váratlan események kedvezõtlen hatásai ellen (Bálint és társai, 2000).A kockázat forrásainak feltárása a döntési folyamat fontos része. Castle és társai (1992) szerint a kockázatok forrásainak mértéke ágazatonként eltérõ és idõben változó, de alapvetõen az alábbi csoportokba sorolhatóak be: termelési kockázat, piaci kockázat, pénzügyi kockázat, elavulási kockázat, véletlen veszteségbõl fakadó kockázat, jogi kockázat és emberi kockázati tényezõk.A gazdálkodók döntéseik meghozatalánál mérlegelik az események bekövetkezési esélyeit (valószínûségét) és azok gazdasági következményeit, céljaik elérésére gyakorolt hatásait (Bácskai és társai, 1976).Anyag és módszerA kockázati források és a bizonytalansági tényezõk kezelését kérdõívek segítségével mértük fel, a kérdéseket Castle és társainak (1992) irányelvei szerint állítottuk össze. Ezek alapján a kockázati tényezõk forrásait 6 csoportba soroltuk be: termelési kockázatok, piaci kockázatok, pénzügyi kockázatok, technológiai kockázatok, jogi kockázatok és emberi erõforrás okozta kockázatok. A gazdálkodók a tényezõket 1–5-ig osztályoztak attól függõen, hogy melyik milyen mértékben befolyásolja a gazdálkodási tevékenységüket (1 = nem jelentõs, 5 = igen jelentõs).Intézetünkben korábbi kutatásokból rendelkezésre állt egy adatbázis, a gazdálkodók kiválasztása ebbõl történt meg, rétegzett mintavétellel. 2005 nyarán postai úton 1000 db kérdõív került kiküldésre Gyõr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye gazdálkodóinak, ebbõl 261 db kiértékelhetõ érkezett vissza. A kérdõívek feldolgozását EXCEL program segítségével végeztük el.

 

Eredmények és értékelésükA kérdõív három részbõl állt, az elsõ részben a gazdálkodásra vonatkozó általános adatokra kérdeztünk rá. A válaszadók 62%-a csak növénytermesztõ tevékenységet végez, 2%-uk csak állattenyésztéssel, és 36%-uk mindkettõvel foglalkozik. Ha növénytermesztési tevékenységük célja szerint nézzük a válaszadók megoszlását, akkor a legnagyobb arányt az elsõsorban értékesítésre termelõk képezik, a gazdálkodók 76%-ának ez a célja, és 18% értékesíti a felesleget.A kérdõív második részében a növénytermesztési gazdálkodási tevékenységre ható kockázati tényezõket értékelték a válaszadók annak megfelelõen, hogy mennyire befolyásolják õket ezek a döntéshozatalnál.A termelési kockázatok az olyan elõre nem megjósolható tényezõk által okozott termésbeli ingadozás következtében lépnek fel, mint az idõjárás, a betegségek, a kártevõk és a genetikai változatok. A termelési kockázatok közül a válaszadók szerint az éves csapadék ingadozó mennyisége, a szélsõséges és túlságosan változékony idõjárás emelkedik ki. A feltételezett éghajlatváltozásban rejlõ kockázatokat igen alacsonynak ítélték meg (1. ábra).

A kockázati tényezõk következõ csoportja a piaci kockázatok. A csoport tartalmazza azoknak az áraknak az ingadozását és bizonytalanságát, melyet a gazdálkodók a termelés inputjaiért fizetnek, és amelyeket a termékeikért kapnak, valamint a piaci kereslet és kínálat változását.A gazdálkodók az értékesítésre kerülõ fõtermék és az erõforrások árának változását tartják jelentõsebb kockázatnak (2. ábra). Nagyrészt ezek határozzák meg a bevételt és költségeket, így az adott év jövedelmét. A piaci igények változását kevésbé tartják kockázatosnak, hatásuk hosszabb távon jelentkezik, így több lehetõsége van a gazdálkodóknak ezen kockázatok kezelésére.A pénzügyi kockázatok a vállalkozás eszközeinek finanszírozására vonatkoznak. Az idegen tõke növekvõ felhasználása, a kiszámíthatatlan pénzforgalom megteremtik annak valószínûségét, hogy elegendõ pénz hiányában a gazdálkodók nem tudnak a követeléseknek eleget tenni, így növekednek a likviditási gondok. A magyarországi gazdálkodók elsõ helyen említették a pénzügyi kockázatok között a támogatások kifizetésének késedelmét (3. ábra).A technológiai kockázatok a különbözõ termesztéstechnológiákból, azok be nem tartásából, a váltásból eredõ kockázatokat jelentik. Ezeket a kockázatokat értékelték legkisebb jelentõségûnek a válaszadók (4. ábra).A törvények és az állami célkitûzések, melyek a társadalom változó felfogását tükrözik, növekvõ kockázati forrást jelentenek. Ilyen kockázati forrás például az agrárpolitika és a környezetvédelem, de ide tartozik a kereskedõi magatartásból eredõ kockázat is (5. ábra).Az emberi kockázatok közé az egyes személyek – gazdálkodó és alkalmazottak – jelleme, egészsége, viselkedése és szaktudása tartozik. Ezek közül a válaszadók az egészségi állapotból eredõ kockázatoknak tulajdonítanak nagyobb szerepet (6. ábra).A kockázatkezelési eljárások azok az óvatossági lépések, melyekkel csökkenthetõ a kockázat, mérsékelhetõ a hatása vagy fokozható a vállalkozás azon képessége, hogy a kedvezõtlen hatásokat átvészelje. A válaszadó gazdálkodók a piaci információk beszerzését tartják a legjelentõsebb kockázatkezelési eljárásnak a gazdálkodási tevékenységükben, de a pénztartalékolás, az értékesítési szerzõdések elõre történõ megkötése is fontos szerepet kap. Kis szerepet kap a kockázatok menedzselésében az öntözés és a vagyonvédelem.Az alkalmazott kockázatkezelési módszereket jelentõsen meghatározza az, hogyan viszonyulnak a kockázati tényezõkhöz a gazdálkodók, ezáltal az alkalmazott eljárások gazdálkodónként eltérõek lehetnek. A válaszadók nagy része, közel 90%-a foglalkozik több növényfaj termesztésével, az idõjárási elõrejelzések figyelemmel kísérésével és a piaci információk beszerzésével.

 

KövetkeztetésekA gazdálkodók leginkább a közvetlen, általuk nem, vagy alig befolyásolható tényezõket tekintik meghatározó kockázatnak, és kockázatmenedzsmentjük ezek hatásainak csökkentésére irányul. A vállalkozások általános célja a jövedelemszerzés, melyet bevételeik és költségeik határoznak meg. Ebbõl adódóan a felsorolt hat kockázati forráscsoport közül kiemelkedik a piaci kockázatok szerepe, hiszen a gazdálkodók a legjelentõsebb, a gazdálkodási tevékenységüket leginkább befolyásoló kockázati forrásnak a fõtermék árának és az erõforrások árának változását látják. Ennek megfelelõen alakul a kockázatkezelési eljárás is, a gazdálkodók minél több piaci információ beszerzését tartják fontosnak. Jellemzõ kockázatkezelési mód a több lábon állás is, a gazdálkodók nagy része több növényfajt termel, sokan rendelkeznek egyéb jövedelemmel, és foglalkoznak állattenyésztéssel. A specializációból adódó elõny, többletjövedelem a kockázatkezelés ezen formájával elveszik, ez lesz a kockázat ára.

 

Irodalomjegyzék:Bácskai Tamás–Huszti Ernõ–Meszéna György–Miko Gyula–Szép Jenõ (1976): A gazdasági kockázat mérésének módszerei.

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, BudapestBálint András–Sidlovits Diána–Szép Katalin (2000): Kockázat és kockázatkezelés a kertészetben

(internet cím: http://www.vetesforgo.hu/index.php?menu=cikkek&temaid=4&cikkid=48)Buzás Gyula–Nemessályi Zsolt–Székely Csaba (szerk, 2000): Mezõgazdasági üzemtan I.,  Mezõgazdasági Szaktudás Kiadó, BudapestCastle, E.N.–Becker,M. H.–Nelson, A.G. (1992): Farm Business Management, Farmgazdálkodás, Szerk.: Nemessályi Zs., Mezõgazda Kiadó, Budapest.Hungarian Central Statistical Office: Agriculture in Hungary, 2003, Farm Structure Survey–Volume II., Budapest, 2004.A szerzõk ezúton fejezik ki köszönetüket a válaszadó gazdálkodóknak!