MENÜ

A fajtaválasztás jelentõsége a szemeskukorica-termesztésben

Oldalszám: 7
Dr. Nagy Sándor 2014.05.26.

A kukorica hazánkban évtizedek óta a legnagyobb területen termesztett kultúra. Jó adottságú területeken az egyik legjobban jövedelmezõ szántóföldi növényfaj. Vetésterülete stabil, az elmúlt évek átlagában 1,1–1,2 millió ha körül ingadozott.

2005-ben összesen 1 253 000 ha-on került szemes kukorica, silókukorica és hibrid elõállítás elvetésre.Magyarország a 25 tagú EU-ban Franciaország után a második legnagyobb szemeskukorica termelõ. 2004 évben minden idõk második legnagyobb kukoricatermését takarítottuk be, 7,1 t/ha átlagos hozammal, összesen mintegy 8 millió tonnát. A 2005-ös év termése az összességében ezt várhatóan meg fogja haladni.Mivel a hazai kutatási eredmények alapján a fajta önmagában (külön ráfordítások nélkül) 20–25%-ban határozza meg a termesztés eredményességét, célszerû a kukoricahibridek legfontosabb értékmérõ tulajdonságait áttekinteni, ami egyben a fajta kiválasztásához is jelentõs segítséget nyújt.

TermõképességTermészetesen a kukoricahibridekkel szemben támasztott legfontosabb követelmény a magas termõképesség. A mai modern (nagyrészt kétvonalas) hibridek potenciális termõképessége jóval 15 t/ha felett van, kisparcellás kísérletekben, kedvezõ évjáratban, öntözés nélkül 15–16 t/ha hozamok is elérhetõk, amit üzemi körülmények között legfeljebb 50–70%-ban használunk ki. Az olyan kedvezõ évjáratban, amilyen az elmúlt év is volt, üzemi szinten is 12–13 t/ha száraz termések elérhetõk voltak. Fontos azonban megjegyezni, hogy a megbízható, stabil hibridek biztosan realizálják a potenciális termõképességhez közelebbi, magas terméseket. Általában a lófogú (dent) hibridek terméspotenciálja meghaladja a simaszemû (flint) fajtákét.A hibridek tenyészideje és potenciális termõképessége között szoros kapcsolat van, hiszen az igen korai (FAO 200) fajták kisebb vegetatív tömeget, kisebb fotoszintetikus levélfelületet fejlesztenek, ezért nem vehetik fel termõképességben a versenyt a kései (FAO 500) genotípusokkal, melyek általában magasak, robosztusak, nagy levélfelület-indexxel rendelkeznek. Ezért természetesen az adott tájegység idõjárási és talajadottságai ismeretében célszerû a magasabb termõképességû, késõbbi hibrideket választani. Azonban szintén az ökológiai adottságok határozzák meg, hogy mekkora szemnedvességig gazdaságos a késõbbi érésû fajták magasabb víztartalmú termését szárítani.

Termésbiztonság, termésstabilitásA legjobb hibridek minden évjáratban (száraz és csapadékos években) változó talajadottságok és technológiai szintek mellett is kiegyenlítetten, kismértékben ingadozóan, megbízhatóan teremnek. Ez általában a piacvezetõ hibridek sikerének oka is, természetesen kedvezõ vízleadási tulajdonságok mellett.

Az üzem ökológiai (éghajlati és talajadottságok) és technológiai (tápanyag-ellátás, növényvédelem stb.) feltételeihez illeszkedõ, stabil hibrid kiválasztása jelentõsen mérsékli a kukoricatermesztés kockázatát.

TenyészidõMagyarországon a tenyészidõt a környezõ országokhoz hasonlóan a FAO számokkal jellemezzük. A hazai FAO-számítási metodika két fontos tulajdonságon alapul: a nõvirágzás idején (a vetéstõl az állomány 50%-os nõvirágzásáig, napokban megadva) és a vízleadási dinamikán. A vízleadás menetét a sztenderdek 25 és 20%-os szemnedvesség-tartalmánál, valamint a betakarításkor mérik. Ezért a FAO-szám meghatározása összesen négy tenyészidõ paraméterbõl történik: a nõvirágzás idejébõl és három idõpontban mért szemnedvességbõl. Az OMMI az adott fajtajelölt FAO-számát a sztenderdekhez viszonyítva a négy tenyészidõ-paraméter relatív átlagait egy lineáris függvénybe helyettesítve számolja ki, majd a végsõ érték a vizsgálati évek (2 vagy 3) FAO-számainak átlagából adódik.Nem véletlen, hogy a vízleadás ilyen nagy súllyal szerepel a FAO számítási képletben (4 paraméterbõl 3) ugyanis a hibridek vízleadása jelentõs mértékben meghatározza azok betakarításának idõpontját (a technikai érettséget), az akkor mért szemnedvességet, ezáltal a kukoricatermesztés jövedelmezõségét is. A fenti számítási módszerbõl következik az is, hogy ha azonos nõvirágzási idõ mellett egy hibrid vízleadása egyenletes, elhúzódó, akkor az magasabb FAO-számot fog kapni, mint egy másik, gyorsabb vízleadású hibrid.Hazánkban általában a FAO 280–580-ig terjedõ tenyészidejû hibrideket használja a gyakorlat. Legnagyobb jelentõségû a FAO 300-as és a FAO 400 csoport (együtt kb. a vetésterület 70%-át foglalják el), az igen korai (FAO 200) kisebb jelentõségû, általában õszi kalászosok korábban lekerülõ kukorica elõveteményeként, illetve megkésett vetésekben jelentõs. A kései (FAO 500) csoportot a déli országrészeken kisebb mértékben szemeskukoricaként, de fõleg silóként termesztik.Ez az arány nem véletlen, hiszen a FAO 300 és 400 hibridek már magas termés mellett sok év átlagában az ország legnagyobb részén gazdaságos szemnedvességgel takaríthatók be. Az igen korai hibridek nagyobb mértékû elterjedését a kisebb termõképesség, a kései csoportét pedig a magasabb szárítási költségek korlátozzák.

Vízleadás2004 és a 2005 évek magas betakarítási szemnedvesség adatai, valamint az energiárak jelentõs emelkedése ismételten felhívták a figyelmet a kukorica hibridek vízleadási jellemzõire. Az ilyen évjáratokban a választott hibrid vízleadása egyértelmûen meghatározza a termesztés gazdaságosságát.Mint ahogy az a tenyészidõ számításánál is említésre került, a kukoricahibridek vízleadási dinamikája a növekedõ szárítási költségek miatt egyre nagyobb jelentõségû. A biológiai éréskor mérhetõ általában 35–40%-os szemnedvesség fokozatosan csökken, elméletileg az egyensúlyi (légszáraz) állapotig, ami legtöbbször nem történik meg, hiszen bekövetkeznek az elsõ fagyok. Természetesen az igen korai hibridek korábban elérik a biológiai érés állapotát, ezért az õsz folyamán több idõ áll rendelkezésükre a vízleadáshoz, mint a késõbbi genotípusoknak. Optimális körülmények között, száraz, meleg õszön a vízleadás napi üteme a 0,5%-ot is meghaladhatja.A kukoricaszemek vízleadását számos tulajdonság befolyásolja:

  • a szemek belsõ szerkezete: a keményebb, kompakt állományú szemek vízleadása lassabb, mint a lisztes állományú kukoricáké. Ezért kemény, acélos sima szemû kukoricák vízleadása általában lassabb a hasonló tenyészidejû lófogú hibridekénél;
  • a maghéj vastagsága, szerkezete: a tömörebb, vastagabb maghéjon keresztül lassabb a víz párolgása, mint a vékony héjon át;
  • a csuhélevelek típusa: a rövid, csõ csúcsát nem fedõ, éréskor laza, felnyíló csuhélevelek a szemek gyorsabb vízleadását segítik;
  • zöld száron érés: általános megfigyelés, hogy a zöld száron érõ típusok vízleadása jobb a korán felszáradó genotípusokéhoz képest, ugyanis az intenzívebb fotoszintézis, anyagcsere a gyorsabb fiziológiai vízleadását segítik. Az elsõ fagyok után az elpusztult növények fizikai vízleadása már minimális;
  • tõszám: természetesen az alacsonyabb tõszám szárazabb mikroklímát biztosít, az uralkodó széljárással párhuzamos sorokban a levegõ is jobban mozog, így kedvezõbbek a mikroklimatikus feltételek az állomány gyorsabb száradásához;
  • tápanyag-ellátás: a túlzott N-adagolás rontja, a harmonikus K-trágyázás javítja a kukorica vízleadását;

 • állományszárítás: gyakorlati tapasztalatok szerint száraz õszön a glifozát hatóanyagú herbicidekkel (hidas traktorral) végzett állományszárítás akár 4–6%-kal is csökkentheti a szemnedvességet. Ekkor a gyomirtó szer és kijuttatási költségek már 1,5% víztartalom csökkenésnél megtérülnek, az e felett elért víztartalom-csökkenés a szárítási költségek mérséklését szolgálja. Ideális esetben 5% víztartalom csökkenéssel, 10 t/ha száraz termés mellett hektáronként 20–25 000 Ft szárítási költségmegtakarítás is elérhetõ, valamint a korai hibridek után az õszi búza vetése gyorsabban, jobb minõségben végezhetõ el.

Fontos hangsúlyozni, hogy a szemnedvesség mindig egyensúlyban van a környezet nedvességtartalmával és a csapadékviszonyokkal, ezért a már száraz szemek jelentõsebb csapadék után vissza is nedvesedhetnek.Ha a hibridek szemnedvesség-tartalmát az idõ függvényében ábrázoljuk, megkapjuk a hibridekre jellemzõ vízleadási dinamikát ábrázoló görbéket. Az ábrán folyamatos vonallal a gyors vízleadási dinamikájú, szaggatott vonallal pedig a lassabb vízleadású hibridek láthatók. Természetesen a korábbi hibridek vízleadási folyamata korábban kezdõdik, a késõbbi fajták nedvességtartalma az adott idõpontban magasabb, de minden görbe az idõ függvényében az egyensúlyi (13–15%) szemnedvesség felé tart. Elméletileg e görbék találkoznának egy pontban, de ez általában nem következik be, mert beköszönt az õsz végén az elsõ fagy, jelentõs csapadékok és hó is. Ezért nagy a jelentõsége a gyors vízleadási dinamikának (a görbe meredekebben csökken), ugyanis a betakarítás idõpontjában e hibridek szemnedvesség-tartalma alacsonyabb a lassabb, egyenletesebb vízleadással rendelkezõ genotípusokéhoz viszonyítva.

Termés-szemnedvesség arányA hatékony kukoricatermesztéshez kívánatos a lehetõ legmagasabb termés elérése a lehetõ legalacsonyabb betakarítási szemnedvesség mellett. A mai korszerû hibridek termõképessége már a FAO 300 csoport elsõ felében érõ fajták esetében is üzemi szinten képes meghaladni a 13 t/ha száraz hozamot, igen kedvezõ szemnedvesség mellett. A nemesítés másik útja a magasabb termõképességû FAO 400 hibridek vízleadásának további javítása. Ezek nem egyszerû feladatok, de a nemesítés az utóbbi évtizedekben igen jelentõs eredményeket ért el. A késõbbi hibridek magasabb termése csak addig elõnyös, amíg a többlettermés árbevétele meghaladja a megnövekedett szárítási költségeket. 10 t/ha száraz terméssel, 600 Ft/t/% vízelvonási költséggel és 20 000 Ft/t piaci árral számolva a hektáronkénti termés 1%-os vízelvonása 300 kg kukorica árába kerül, tehát ha egy késõbbi hibrid például hektáronként 1 tonnával magasabb hozamot biztosít, termesztése csak akkor gazdaságosabb, ha annak szemnedvessége legfeljebb 3,3%-kal magasabb az alacsonyabb termésû korai hibridhez viszonyítva.E példából belátható, hogy a jövedelmezõség szempontjából a szemtermés nagyságát és az azzal párosuló szemnedvességet együtt kell figyelembe venni és nem biztos, hogy a magasabb (de jóval magasabb nedvességtartalmú) termés biztosít nagyobb jövedelmet!

StressztûrésA hibridek élettelen (abiotikus) és élõ (biotikus) környezeti tényezõkkel szembeni alkalmazkodóképességét jelenti. A gyakorlatban e tulajdonság alatt leggyakrabban a szárazságtûrést szoktuk érteni, hiszen a hazai klimatikus viszonyok között e tényezõ korlátozza leginkább és legnagyobb mértékben az elérhetõ termés nagyságát.Általános megfigyelés, hogy a zöld száron érõ típusok szárazságtûrõ képessége jobb, mint a gyorsan száradó fajtáké, amely jelenség az intenzívebb anyagcserén, ezáltal a jobb alkalmazkodáson alapul. A lófogú fajták szárazságtûrése általában jobb a simaszemû hibridekénél. A generatív jellegû fajták szárazságtûrõ képessége általában jobb a nagy tömeget adó hibridekénél. A 2003-as rendkívüli aszály ismételten rámutatott a szárazságtûrés jelentõségére, a legkiválóbb hibridek még ebben az évben is 8-9 t/ha termést realizáltak, igen kedvezõ szemnedvesség mellett (szárításra gyakran nem is volt szükség).

SzárszilárdságKülönös jelentõségû a kései betakarításoknál, hiszen termésként csak az a mennyiség realizálódik, amelyet a kombájn valóban le tud törni. A nagyon magas, magason eredõ, nagy csövekkel rendelkezõ hibridek általában érzékenyebbek a megdõlésre és a csõ alatti szártörésre is. Fontos, hogy a pányvázó gyökerek megfelelõ fejlettségûek legyenek és azokat semmilyen sérülés (pl. kultivátor, gyomirtó szer, kukoricabogár lárva kártétele stb.) ne érje. A 2004-es év megmutatta az egyes genotípusok között meglevõ jelentõs különbségeket. A csapadékos nyáron a hibridek magas, megnyúlt szárat fejlesztettek, nehéz csövekkel, majd a betakarítás elõtt a szár hirtelen száradt le, és az erõs szelek helyenként és hibridektõl függõen jelentõs szárdõlést és szártörést okoztak. A kár mértéke egyes helyeken meghaladta a 30–50%-ot is.

Ezért az OMMI is az utóbbi években nagyobb figyelmet fordít a hibridek szárszilárdságának ellenõrzésére, sõt az várhatóan fajtaelismerési kritériumként is bevezetésre fog kerülni.Általában a hosszabb tenyészidejû, robosztusabb hibridek erõsebb szárral rendelkeznek.

Kezdeti fejlõdésKülönös jelentõsége van a korai vetéseknél, hideg, nedves talajokon és hûvös, csapadékos idõjárás mellett, amely a tavalyi évet is jellemezte. Általában az É-NY-Európában nemesített simaszemû kukoricák kezdeti fejlõdése jobb, és ezen genotípusok hõigénye is mérsékeltebb. Nem véletlen tehát, hogy Európa ezen országaiban a silókukorica (a szemeskukorica itt jóval kisebb jelentõségû) vetésterületét ezek a hibridek uralják.Természetesen a jó csírázást és kezdeti fejlõdést a jó Cold-teszt értékû, csávázott (esetleg inszekticid csávázószerrel is) vetõmag is segíti.

A kukoricacsõvel kapcsolatos tulajdonságokA kombájnnal történõ betakarítás számos feltételt támaszt a kukorica-hibridekkel szemben. A jó szárszilárdság mellett a kukoricacsõ következõ tulajdonságai kívánatosak:

  • a csõkötés egyenletes magasságban és ne túl magasan legyen,
  • a csövek a csúcsig jól termékenyüljenek,
  • kívánatos a vékony csutka, mélyen ülõ szemekkel, sok (akár 18–20) szemsorral,

 • könnyû csépelhetõség.

Növénykórtani tulajdonságok

  • Szártõfuzáriózis tolerancia: különösen a szárszilárdság tekintetében jelentõs, a korhadt gyökérnyaknál könnyen eltörhet a szár és a nagy csõ súlya alatt kidõlhet a növény.
  • Csõfuzáriózis tolerancia: a fuzáriumos csõpenész, különösen magas toxintartalommal (DON, zearalenon) számos takarmányozási problémát okozhat. Mindkét megbetegedéssel szemben a rezisztencia nemesítés nagyon nehéz, de célszerû a kevésbé fogékony hibridek termesztése, különösen kalászos-kukorica bikultúrában. Általában a hosszabb tenyészidejû hibridek fogékonyabbak és a laza, felnyíló csuhéjú fajták kevésbé érzékenyek a csõfuzáriózisra. A kukoricamoly kártételével szemben érzékenyebb hibridek csõfusarium érzékenysége is nagyobb, ugyanis a kórokozó a moly lárvák által okozott sérüléseken keresztül is fertõz.
  • Golyvásüszög: a betegség ellen kémiai úton gyakorlatilag nem lehet védekezni, ezért fontos a kevésbé érzékeny hibridek kiválasztása.
  • Kukoricamoly kártételével szembeni tolerancia: különösen száraz, meleg õszön jelentõs károkat okozhat a kukoricamoly, fõleg, ha a lárvák a szárat a csõ alatt rágják át és az eltörik. A gyakorlatban a kártevõvel szembeni ellenálló képességben jelentõs különbségeket lehet felfedezni, ezért javasolt a kevésbé érzékeny hibridek termesztése.

 • Kukoricabogár lárvakártételével szembeni ellenállóság: az egyes hibridek közötti fogékonyságbeli különbségeket nehéz megítélni. Igen korai fajták korai vetésével kései lárvakelés esetén a növények megerõsödve kerülnek szembe a károsítóval. Kései vetésük esetén is elkerülhetõ a fõ lárvakeléskor a jelentõsebb korai kártétel.

  Fontos szempont a gyökerek kiváló regenerálódó képessége. Általában a hosszabb tenyészidejû hibridek robosztusabb gyökérzettel rendelkeznek, ezért a kisebb lárvakártételt könnyebben képesek kiheverni.

Minõségi tulajdonságokKülönösen az ipari célra termesztett hibridek esetében fontos az ipar által igényelt minõség biztosítása. Mûanyagipari alapanyagnál fontos a megfelelõ amilóz-amilopektin arány (waxy kukoricák). A remélhetõen a közeljövõben jelentõsebb méretekben beinduló bioetanol ipar a lehetõ legnagyobb hektáronkénti keményítõtermést igényli.Az élelmiszeripari célú hasznosítás legfontosabb értékmérõi: olaj- és fehérjetartalom, úszási szám %, kiõrlési és grízkihozatali %, jól kipattintható csíra, üvegesen kemény szemek.Hazánkban jelenleg a Nemzeti Fajtajegyzéken (a változatokkal együtt) 382 kukoricahibrid szerepel, az Európai Unió Közös Fajtakatalógusán a fajták száma a háromezret is meghaladja, melyek magyarországi forgalomba hozatala 2004. május 1. óta hazánkban is lehetséges. A kínálat tehát óriási. A gyakorlatban azonban jóval kevesebb hibrid van forgalomban, az elsõ 10 hibrid a vetésterület közel felét adja.A termesztési célnak megfelelõ agronómiai és minõségi tulajdonságokkal rendelkezõ fajták kiválasztása tehát egyértelmûen meghatározzák a termesztés eredményességét.Új hibrid kiválasztása elõtt célszerû az üzemben, vagy annak környezetében beállított fajtakísérletek és az OMMI kísérleti eredményeit figyelembe venni, illetve a fajtatulajdonosok segítségét is kérni a legmegfelelõbb hibridek kiválasztásához.