MENÜ

A sikereket ki kell hangsúlyoznunk

Oldalszám: 8
Keresztes 2014.05.28.

Az OMÉK ideje alatt számtalan alkalom adódott az agrárium aktuális kérdéseinek megvitatására, mivel az FVM szakemberei fórumokon biztosítottak lehetõséget a tájékoztatásra, konzultációkra. Örvendetes, hogy az érdeklõdõk között sok fiatalt találhattunk, akik a korszerû, európai uniós elvárások és elõírások tartalma szerint keresik helyüket az ágazatban, s itt remélik jövõjüket, szakmai sikerességüket. Cikkünkben két elõadó, Dr. Kocsondi Csaba fõosztályvezetõ helyettes (FVM Agrár-Vidékfejlesztési és Környezetgazdálkodási Fõosztály) és Boda Tamás fõosztályvezetõ helyettes (FVM Agrár-Vidékfejlesztési Fõosztály) elõadásai alapján számolunk be a hallottakról.

„Agrárberuházások és innováció a SAPARD és az AVOP tapasztalatai alapján” címmel tartotta meg elõadását Dr. Kocsondi Csaba, aki szerint a nemzetgazdasági beruházások aránya növekedést mutat, annak ellenére, hogy az általános vélekedés szerint az elmúlt 10–15 évben az agrárium jelentõsége a GDP-be való költségáramlásban jelentõsen mérséklõdött. A beruházások részaránya az elmúlt tíz évet vizsgálva nõtt, 1995 óta változatlan és folyó áron is növekedést mutatnak a számadatok. Csúcsévnek a 2002–2003-as évet tekinthetjük, amikor is az agrárberuházások meghaladták a 200 milliárdos összeget. A 2004-es esztendõt tekinthetjük a stagnálás évének, 2005-ben pedig kisebb visszaesés prognosztizálható. Ennek legfõbb oka, hogy a nemzeti támogatás már, az EU-s támogatás még nem mûködik kellõen.Bár a SAPARD program nehezen indult, most, egy évvel lezárása elõtt úgy tûnik, a végére mégis beváltotta a hozzá fûzött remények nagyrészét, hiszen a befogadott pályázatok mintegy 50 százalékát hagyták jóvá. A jóváhagyott pályázatok fõként mezõgazdasági gépberuházásra nyertek finanszírozást, de a kifizetések határideje a jövõ év. Érdemes megemlíteni, hogy a legtöbb pályázat az Észak-Alföldrõl érkezett, míg a legkevesebb Közép-Magyarországról, falufejlesztésre pedig Nyugat-Dunántúlról pályáztak a legtöbben.Legnagyobb arányú pályázat jóváhagyás a mezõgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és marketingjének fejlesztésére jutott, a legnagyobb kifizetett összeg pedig a mezõgazdasági vállalkozások fejlesztésére irányult.Az AVOP támogatásra a 2006-os év végéig lehet pályázatokat benyújtani, amelyekkel 107,8 milliárd forint köthetõ le. A támogatási rendszer prioritásai: a versenyképes alapanyagtermelés megalapozása a mezõgazdaságban, az élelmiszeripar modernizálása és a vidéki térségek fejlesztése. Az AVOP intézkedések az alábbiakat célozzák: a mezõgazdasági beruházások támogatása, a halászati ágazat strukturális támogatása, fiatal gazdák induló támogatása, szakmai továbbképzés és átképzés támogatása, a mezõgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése, a vidéki jövedelemszerzések bõvítése, a mezõgazdasághoz kötõdõ infrastruktúra fejlesztése, a falufejlesztés és megújítás valamint a LEADER+ program.A támogatások jelentõs hatással voltak az állattenyésztést szolgáló építési beruházásokra, a növénytermesztést és kertészetet szolgáló építési beruházásokra, az új erõ- és munkagépek, technológiai és informatikai berendezések beszerzésére, az öntözési és meliorációs beruházásokra.Általánosságban megállapítható, hogy nem a beruházások mennyiségével, hanem a hatékonyságával van a gond. Az említett programokról elmondható, hogy segítették mind az ágazati irányítás, mind a termelõk uniós készségeinek fejlõdését, a tagállami lét racionális megélését.Boda Tamás „Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, a szerkezetváltás új perspektívái“ címmel tartott elõadást. Beszámolójában kihangsúlyozta a célok–irányok–stratégiák kijelölését, azt a kettõs igazodást, amely egyaránt figyelembe kell, hogy vegye az EU-s, illetve a nemzeti célokat. Az Országos Fejlesztési Koncepció tartalmi jellemzõjeként említette azt az átfogó elvet, amely a fejlesztéspolitika irányelveit, hazánk fejlesztéspolitikai céljait (2020-ig), az egységes rendszerek alkalmazását valamint a hazai és EU források felhasználását célozza. Az Országos Területfejlesztési Koncepció alapelemei a közép- és hosszú távú területpolitikai célkitûzések. Operatív programként fogalmazta meg a beavatkozási területeket (prioritás) és a források belsõ felosztását. A fejlesztéspolitikán túlmutatóan hangsúlyozta a fenntartható fejlõdés stratégiáját, (2050-ig!), a Nemzeti Lisszaboni Akciótervet (2005–2008), a makrogazdasági gazdaságpolitikát, a foglalkoztatás-politikát és a versenyképesség stratégiáját.Az állam szerepe a célkitûzés, létrehozás, mûködõképessé-tétel, szerkezetváltás. Minden tervidõszakban megjelenik természetes igényként a szerkezetváltás, de ez nem lehet a cél, sokkal inkább az eszköz.Az újonnan csatlakozottak számára nem a mennyiség, hanem a minõség, a piacképesség a követelmény, és természetesen a hatékonyság. A szabályozott rendszer csak a leghatékonyabb célokat fogja elfogadni. Az új rendszer egységben kezeli a pályázatokat, a forrás a strukturális alapból különül el. A majd rendelkezésre álló átlátható összeg ma még (nem csak számunkra) ismeretlen. Az újonnan csatlakozottak számára ugyan nagyobb összeget kell biztosítani, ezzel azonban nem minden uniós tagország szakemberei értenek egyet.A tervidõszakban lehetõség van az átmeneti intézkedések fenntartására, például a félig önellátó gazdaságok támogatására.A szerkezetváltásra az új EMVA alkalmas, feltétele, hogy a kidolgozandó programoknál a szerkezetváltás követelmény legyen. A szerkezetváltás Európai Uniós súlypontjai a versenyképesség, a termõföld hasznosítása, az életminõség javítása, a foglalkoztatás növelése, az egyes területek elnéptelenedésének megakadályozása, a támogatások és az elérhetõ eredmények növelése.Az EMVA a szerkezetváltást széleskörûen elemzi az emberi tényezõ, a fizikai tõke, a termõföld-hasznosítás és a vidéki térségek oldaláról. Az alapokból finanszírozható operatív programokkal történõ együttmûködés alapján gondot fordít a biomassza komplex hasznosítása, az agrárrendszerek kialakítása, a biotechnika mint innovációs erõ és a vízgazdálkodás fejlesztése perspektíváira.