MENÜ

Kérdések és válaszok: amit az Agrár-Fejlesztési Hitelrõl tudni kell

Oldalszám: 8
Varga Gábor 2014.05.30.

Az Agrár Fejlesztési Hitelprogram (továbbiakban: Hitelprogram) 40 milliárd Ft-os hitelkerettel a mezõgazdasági termelõk beruházásait, az élelmiszer feldolgozó kapacitásainak fejlesztését, valamint a fiatal gazdálkodók indulásának támogatását segíti, igen kedvezõ kamat- és futamidõ feltételek mellett.

Kérdés: A hitelprogram keretén belül milyen alprogramok kerültek meghirdetésre?

Válasz:  A) Agrár-Beruházási Hitel
 B) Agrár-Feldolgozóipari Hitel
 C) Fiatal Agrárvállalkozói Hitel

Kérdés: Kik jogosultak a hitelfelvétel kezdeményezésére?

Válasz: A hatályos jogszabályok szerint mezõgazdasági tevékenységet folytató mikro-, kis- és középvállalkozásnak minõsülõ vállalkozások, a fiatal mezõgazdasági termelõk, a termelõi szervezõdések (TÉSZ-ek, BÉSZ-ek, termelõi csoportok), valamint a regisztrált integrátorok. A részvétel alapfeltétele az ügyfél-regisztráció megléte.

Kérdés: Melyek a finanszírozásból kizárt vállalkozások?

Válasz: A csõd-, felszámolási eljárás, bírósági végrehajtás vagy végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek, továbbá azok a vállalkozások, amelyek a hitelkérelem benyújtását megelõzõ 3 éven belül az államháztartás alrendszereibõl juttatott valamely állami támogatással összefüggésben a támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettségeiket nem, vagy csak részben teljesítették. Továbbá azok a vállalkozások, amelyeknek 60 napot meghaladó, lejárt esedékességû adó- vagy adók módjára behajtható köztartozásuk van, kivéve, ha az adóhatóság fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett számukra, azon vállalkozások – kivéve az egyéni vállalkozásokat –, amelyek nincsenek cégbíróságon bejegyezve.

Kérdés: Mennyi az igénybe vehetõ hitel összege?
Válasz: A) hitel esetén: 5 millió Ft-tól legfeljebb 400 millió Ft-ig, termelõi szervezõdések, integrátorok esetében legfeljebb 750 millió Ft.
B) hitel esetén: 5 millió Ft-tól legfeljebb 300 millió Ft-ig.
C) hitel esetén: 5 millió Ft-tól legfeljebb 50 millió Ft-ig.
 
Kérdés: Mennyi a kamat mértéke?
Válasz: A) és B) hitel esetén: 3 hónapos EURIBOR + legfeljebb évi 4%.
C) hitel esetén: 3 hónapos EURIBOR + legfeljebb évi 3,75%.

Kérdés: Mennyi a futam- és a türelmi idõ?
Válasz: A futamidõ a szerzõdéskötést követõ legfeljebb 15 év, a türelmi idõ a szerzõdéskötéstõl számítva legfeljebb 2 év.

Kérdés: Szükséges-e saját erõ a hitelprogramban való részvételhez?
Válasz: A) és B) hitel esetén a beruházás nettó (ÁFA-val csökkentett) költségének 20%-a.
C) hitel esetén a beruházás nettó (ÁFA-val csökkentett) költségének 15%-a. Saját erõként az államháztartás más alrendszerébõl és közösségi forrásokból kapott támogatás nem vehetõ igénybe egyik hitelkonstrukciónál sem.
Kérdés: A Hitelprogram keretén belül melyek a finanszírozható és melyek a nem finanszírozható beruházások?
Válasz: Ezek köre rendkívül sokrétû, melyet a mellékelt kimutatás részletesen tartalmaz.

Kérdés: Mikor felel meg a hitelkérelmezõ a gazdaságilag életképes kritériumnak?
Válasz: Amennyiben a mezõgazdasági üzem számított Standard Fedezeti Hozzájárulása (SFH) nagyobb mint 1 530 000 Ft, azaz 5 európai mértékegység (EUME) – gazdaságilag életképesnek tekintjük. A pénzügyi mutatót a területi és az állatállományi adatok alapján határozhatjuk meg. A számítás menetéhez szükséges alapadatokról a falugazdászok konkrét tájékoztatást adnak.
Fontos tudnivaló, hogy az A) és B) hitel esetén amennyiben a számított SFH alapján a vállalkozás a hitelkérelem benyújtásakor nem felel meg a gazdasági életképesség kritériumának, úgy vállalni kell, hogy a beruházás befejezést követõ elsõ évre a vállalkozás teljesíti az elõírt követelményt, azaz a számított üzemi SFH meghaladja az 5 EUME (azaz 1 530 000 Ft) értéket.
C) hitel esetén amennyiben a számított üzemi SFH alapján a vállalkozás a kérelem benyújtásakor nem felel meg a gazdasági életképesség kritériumának, úgy vállalni kell, hogy a beruházás befejezését követõen, legfeljebb 5 éven belül a vállalkozás teljesíti az elõírt követelményt, azaz a számított üzemi SFH meghaladja az 5 EUME (azaz 1 530 000 Ft) értéket.

Kérdés: A hitelintézetek mikor fogadják be a hitelkérelmeket?
Válasz: A hitelkérelmeket a hitelintézetek a beruházás helye szerinti területileg illetékes Földmûvelésügyi Hivatal záradékolását követõen fogadják be. A hitelkérelmeket az FM Hivatalok nyilvántartásba veszik, és igazolják a hitelcéloknak való megfelelést, továbbá igazolják, hogy a vállalkozás megfelel a rendeletben elõírt feltételeknek: gazdasági életképessége kimutatható, betartja a környezetvédelemre, a higiéniára és az állatjólétre vonatkozó elõírásokat, a gazdálkodó megfelelõ szakismerettel és szakmai alkalmassággal rendelkezik, a jövõben fennállnak a szokásos piaci értékesítési lehetõségek az adott termék számára, a tervezett beruházás nem tartozik a mellékelt kimutatásban meghatározott finanszírozásból kizárt beruházások közé. Az FM Hivatalok a kérelmezõk beruházásának helye szerinti területi illetékesség alapján fogadják be a postai úton igazolhatóan (ajánlott küldemény formájában), vagy az ügyfél által személyesen benyújtott hitelkérelmeket. A hitelkérelmeket a finanszírozó bank által elõírt mellékletekkel, a szükséges igazolásokkal (pl.: állategészségügyi, élelmiszerbiztonsági, állatjóléti, takarmányozási követelményeknek, a környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés stb.), nyilatkozatokkal (speciális nyilatkozat: a fiatal agrárvállalkozók által igényelt hitel esetében) 3 eredeti példányban kell benyújtani.
A Hitelprogram alapján benyújtott hitelkérelem záradékolásának elutasításáról, vagy hiánypótlásra való felszólításról az FM Hivatal a kérelmezõ részére hivatalos értesítést küld. A hitelkérelmet folyamatosan, közvetlenül a programban részt vevõ hitelintézetekhez, 50 millió Ft összeg feletti hitel esetén pedig közvetlenül a Magyar Fejlesztési Bank Rt-hez kell benyújtani. A hitelkérelmet csak abban az esetben fogadják be a hitelintézetek, ha az FM Hivatal azt záradékolta. A hitelprogram keretében hitelszerzõdés 2006. december 31-ig köthetõ. A támogatásról szóló igazolást a kedvezményezettnek a nyújtott támogatás támogatástartalmáról az MFB Rt. adja.