MENÜ

A nagyüzemi tojótyúktartás jövõbeni technológiai lehetõségei az Európai Unióban

Oldalszám: 53
Dr. Szász Sándor 2014.06.06.

Azt gondolhatnánk, hogy a 2012-es EU-s ketreces tojótyúktartás betiltása után következõ idõszakra kész forgatókönyvek állnak rendelkezésre. A helyzet, ahogy ez lenni szokott, ennél sokkal összetettebb és árnyaltabb.


 

A hagyományos mélyalmos tartáshoz történõ visszafordulástól az extenzív kifutós rendszerig a tartástechnológiák egész armadája várja az árutojás-termelõ tyúkállományok tartóinak sajnos egyre zsugorodó táborát. A következõkben az említett témakör néhány mozzanatával ismertetem meg Önöket.1. Az árutojás-termelés fejlõdéseGondolom mindannyian egyetértünk azzal, hogy a tyúktartásnak az elsõ komoly lökéseket az intenzív mélyalmos, majd pedig az intenzív ketreces rendszerek adták. Ezekben a termelés a környezeti viszonyoktól teljesen függetlenül, szabályozható körülmények között zajlott. Ezen technológiák bevezetése elõtt azonban aligha gondolta volna bárki, hogy a tyúknak nem az udvaron van a legjobb helye.Nyilván a ketreces rendszerek kedvezõ eredményeiknek köszönhetõen rövid idõ alatt szinte egyeduralkodóvá váltak az árutojás-termelésben. Feltehetõen ez a rendkívül hirtelen elterjedés és sikeresség hívta fel a figyelmet az ebben a technológiában rejlõ állatvédelmi – állatjóléti gyenge pontokra. Ennek következtében már az 1970-es években komoly viták kezdõdtek a ketreces tojótyúktartásról. Az állatvédelem oldaláról jelentkezõ egyre erõsebb nyomás már röviddel ezután a ketreces tartás lehetséges alternatíváinak kidolgozására késztette a szakembereket. Ennek két jellemzõ iránya a növelt életterû ketrec (Get-away-ketrec), illetve a mélyalmos technológiák intenzívebbé tétele a volieres tartás irányába. Ezt a folyamatot szemlélteti az 1. ábra.

 


Az intenzív ketreces rendszerek gyenge pontjainak feloldása a Get-away-ketreccel többszöri nekifutás után sem sikerült (szennyezett tollazatú tyúkok, szennyezett tojás). Az ötlet azonban nem veszett el és ma a kiscsoportos tartási rendszerek kialakításában éli reneszánszát. Ezzel egy idõben a másik oldalon a mélyalmos-kifutós tartás is további fejlesztésen esett át, amelynek során kialakult a télikertes kifutók és növényzettel borított kifutók rendszere. Részben ezekhez kapcsolódóan újra fölélesztették a vándorólak régi hagyományát is.Ezeknek köszönhetõen a tartástechnológiák széles skálája áll rendelkezésre, amelyek azonban a fogyasztói, állat-, illetve környezetvédelmi megítélés szerint lényegesen különböznek egymástól.A zárt rendszerek közül az utóbbi idõben elterjedt technológiák:

  • Volieres tartás: a tyúkok az istálló teljes rendelkezésre álló területét vertikálisan és horizontálisan is szabadon használhatják. Az állatok ellátását szolgáló berendezések kettõnél több szinten helyezkednek el.
  • Kiscsoportos ketreces /berendezett ketreces/ tartás (2. ábra): az eredeti elképzelések szerinti 8–10 tyúk számára kialakított rendszerben ma már akár 60 állat elhelyezésére szolgáló változatok is léteznek. A ketreces tartás elõnyeit (jó higiénia, az állatok könnyû elérhetõsége) sikerült ötvözni az állati jólét követelményeivel (tojófészek, ülõrúd, alom).

 

 • Kisvolier: a berendezett ketrec alapjaira épülõ rendszer, ahol a 60 db körüli csoportnagyság még lehetõvé teszi, hogy valamennyi tyúk ismerje egymást. Jelentõs különbség az elõbbi rendszerrel szemben a nagyobb horizontális mozgási lehetõség, amely a szárnyak természetes mozgatását is lehetõvé teszi, valamint a megnövelt felületû csoportos tojófészek és kaparótér.

 


 

A kifutós rendszerek ismertetésére itt nem térek ki, mivel az utóbbi idõben bõségesen foglalkozott velük a hazai irodalom.

Nyilvánvalóan az egyes tartástechnológiák elterjedését nem csak az állatvédelmi -állatjóléti elõírások, illetve megfontolások határozzák meg, hanem a környezetvédelem, gazdaságosság kérdései is.

1. Állatvédelem–állatjólét: a tyúktartással kapcsolatban évtizedek óta folytatott vita az utóbbi években arra csúcsosodott ki, hogy a tyúkoknak kell-e szárnyverdesési és repülési lehetõséget biztosítani vagy sem. Az egész komplex kérdéskör megítélésének az állatfaj magatartásának egyetlen formájára történõ leszûkítése minden bizonnyal nem tartható.2. Fogyasztóvédelem és az állattartó védelme: A tojótyúktartás humán egészségügyre gyakorolt veszélyeit, mint szermaradványok, károsanyag-kibocsátás és zoonózisok, a hivatalok sorának feladata minimumon tartani.

Az ellenõrzések uniós országokban is tapasztalt gyenge pontjait az elmúlt évek szermaradványbotrányai (Nitrofen, Dioxin) mutatták meg. A mélyalmos rendszerekben az állatok megbetegedési kockázata nagyobb, ezzel együtt nõ a kezelések szükségessége és az innen származó termékekben a szermaradványok jelenlétének kockázata.

A mélyalmos rendszerekre jellemzõ poros levegõjû istálló nagyobb veszélyt jelent az állattartásra és a környezetre egyaránt. A kifutós tartás pedig a zoonózisokat tekintve okoz nagyobb veszélyt. Bár a salmonella- helyzeten látszólag sikerült úrrá lenni, azonban a madárinfluenza a jövõben komoly fejtöréseket okozhat még, különösen az állatokkal közvetlen kapcsolatban lévõ személyek esetében.3. Környezetvédelem: A zárt ketreces rendszerekben a környezetvédelmi elõírásoknak megfelelõen a szennyezõanyag kibocsátását a minimálisra szorították vissza. Az alomanyagot felhasználó, valamint a kifutós rendszereknél ez a gond újra erõteljesebben jelentkezik és az itt figyelembe vehetõ határértékek nem szoríthatók le a ketrecnél megszokott értékekre. Így az új típusú árutojás-termelõ istállók engedélyezése az állatvédelmi és a környezetvédelmi elõírások között örlõdik.

Az állati termék elõállítás, esetünkben az árutojás-termelés optimalizálása minden szinten a megkötött kompromisszumoktól függ. Ezekhez a megalkuvásokhoz tartozik többek között az, hogy

  • A fogyasztó belássa, egy természetes módon elõállított élelmiszer esetében valamilyen szintû rizikó nem zárható ki.
  • Nagyfokú biztonság magas költségekkel jár.
  • Az árutojás-termelés külterjesebbé tétele nagyobb környezetterhelést okoz. A tartási módok intenzifikálásának hatását az elõnyök és hátrányok vizsgálata során megállapított arány fogja eldönteni.

 

 • A tyúkok viselkedésével kapcsolatban a haszon és a költség szokott a mérlegre kerülni. A tyúkok szárnyhasználatának lehetõségét is az átlátható csoportnagysággal a csipkedéstõl és kannibalizmustól mentes állománnyal kell összevetni.

 


 


 

Az összes vizsgált tényezõt figyelembe véve a mindenki által leginkább elfogadható és legkevesebb rizikóval járó rendszer a kiscsoportos tartás. Ez a tartási forma azonban még fejlesztés alatt áll és több részletében optimalizálásra szorul.Tekintsük át, hogy eddig milyen gyakori tapasztalatok gyûltek össze a kiscsoportos ketreces tartással kapcsolatban.Üzemi körülmények között ma kiscsoportos tartás több négyzetméter alapterületû ketrecegységet jelent, amelyekben akár 60 tyúk is elhelyezésre kerülhet. A ketrecegységek a hagyományos tartáshoz képest mélyek, ez 150 cm is lehet, az egység hossza pedig általában 2-3 méter. A technológia alapvetõ berendezési tárgyai a ketrecen kívül elhelyezett etetõvályúk, melyek elõtt karomkoptató található. Az itatószelepek a ketrecen belül kerültek elhelyezésre. Nagy felületet foglalnak el a csoportos tojófészkek és a „porfürdõk”. Ez utóbbiak kialakítása roppant találékony, hiszen itt nem valamiféle ládáról vagy tálcáról van szó, csupán egy darab kereskedelemben kapható mûfûdarabról. Maga a porfürdõzés anyaga is elsõ hallásra meglehetõsen szokatlan, mivel nem más, mint takarmány. A ketrecek úgy kerültek kialakításra, hogy azokon végigfut egy takarmánykiosztó csõ – amely egyúttal ülõrúdként is szolgál a tyúkok számára –, amelyen meghatározott helyeken, azaz a mûfûfelületek fölött egy kiosztó lyuk található, amelyen a takarmányból egy kis adag kifut a „porfürdõbe”. A takarmány fizikai formájánál és összetételénél fogva is nagyon alkalmas porfürdõ-anyag. Jól beleül a mûfû szõnyeg mélyedéseibe, a tyúkok szívesen kapirgálnak közötte, ezzel részben az ösztönüket is kiélhetik, egyúttal tisztán tartják a szõnyeget is. A szemlélõ számára a mûfû ránézésre és tapintásra sem tûnik igazán alkalmasnak a tyúk porfürdõzésére, mégis nagy elõszeretettel használják azt a madarak. Ennek az anyagnak meg van az az elõnye a hagyományos, vagy a mélyalomban történõ porfürdõhöz képest, hogy ennek során nem kerül jelentõs mennyiségû por az istálló levegõjébe.A mûfûszõnyeg kedvezõ hatásai az alábbiakban foglalhatók össze:

  • a szõnyeg anyaga között található takarmány kapirgálásra ingerli a tyúkot;
  • továbbá az ezzel eltöltött idõ alatt lefoglalja a tyúkot;
  • a mûfû szálainak ellenállása feltehetõleg kellemes kapirgálási élményhez juttatja a madarat;
  • a kapirgálás során a tyúkok maguk tisztítják a szõnyeget;
  • használata csak kis porképzõdéssel jár;

 

 • a tojóperiódus végén egyszerûen kivehetõ és tisztítható, így többször felhasználható.A rendszer további fontos elemei az ülõrudak, amelyek többféle megoldással készülhetnek. A korábban említett takarmánykihordó rendszerhez hasonlóan lehetnek mûanyag vagy fém csövek, valamint gomba alakú, kifejezetten erre a célra kifejlesztett rudak. A tyúkok nem válogatnak az egyes típusok között, valamennyit szívesen használják a napközbeni és az éjszakai pihenésre. Az ülõrudak azonban eddig nem teljesen tisztázott okokból a termelés végére idõnként elõforduló lábhibákat, különösen talpfekélyt okozhatnak.Az állati jólét elemeihez hozzátartozik a tyúkfaj esetében a tojófészek is. Ezeknél a rendszereknél a csoportos tojófészkek kerülnek felhasználásra. A tojófészekben a fémrács fölött egy mûanyag rács került elhelyezésre, amely a ketrec teljes alapterületéhez hasonlóan lejt, így a tojások gépi összegyûjtésére is van lehetõség. Mivel a tyúkok jelentõs része a tojófészekbe rakja le a tojásait, ezért a tojásgyûjtõ szalagot az automata idõnként elõrébb húzza, hogy ne következzen be torlódás és így esetleg tojástörés. A tojófészkek fém lemezekkel határoltak, melyek körül a kezelõ folyosó felé nézõ elemek perforáltak, így a tyúk is jobban érzi magát és a gondozó is könnyen ellenõrizni tudja az állományt.A gyakorlatilag zártnak tekinthetõ tojófészkek eredeti funkciójukon kívül igény esetén a többiekrõl történõ elkülönülést és egy kevésbé megvilágított helyen való pihenést is szolgálják. Ez magától értetõdõnek is tûnik akkor, ha a vadtyúkok magatartására gondolunk, amelyek a reggeli és a késõ délutáni intenzív táplálkozási idõszak között a sûrû növényzet borításának félhomályában pihennek. Említést érdemel még, hogy egyes rendszereknek a tojófészkek oldalán található perforációk közül az egyik lehetõvé teszi a tojófészekbõl is a takarmányfogyasztást, amely különösen a rangsor végén álló egyedek számára jelenthet jó táplálkozási lehetõséget.A különbözõ neves baromfitechnológiai berendezéseket gyártó cégek a 2004 novemberében megrendezett EUROTIER kiállításon is számos variációban mutatták be ezt a tartási módszert. A fejlesztések tehát nagy erõkkel folynak.

Mindezek ellenére Svájctól Svédországig az állatvédõ szervezetek kritizálják ezt a tartási módot, mondván, ez is csak egy ketrec, még ha komfortosan berendezett is, és a tyúkok nem tudnak benne gyors helyváltoztató mozgást végezni mint amilyen a futás, repülés stb. Ezek a szervezetek a zárt rendszerek közül az uniós elõírásoknak megfelelõnek a mélyalmos- és a volieres, valamint a kifutós tartást ítélik.A tartástechnológiák fejlesztése természetesen nem állt meg. A pró és kontra vélemények remélhetõleg az ágazat jövõbeni piacon maradásához szükséges fejlesztések irányába segítik majd a baromfitartókat.