MENÜ

Aktualitások a hazai juhtenyésztésben

Oldalszám: 108
dr. Toldi Gyula 2014.06.06.

A két fõbb juhtermék, így a gyapjú és a juhhús gazdasági jelentõségében az elmúlt évszázadoktól napjainkig jelentõs változás következett be.

A XVIII. sz. elsõ harmadában 1 kg finomgyapjú ára 9,6 kg juhhús árával volt egyenértékû a világpiacon. Az 1861–70-ig terjedõ idõszakban már 4,4 kg juhhúsért is lehetett kapni 1 kg gyapjút, majd a XIX. század végére csupán 2 kg-ra volt szükség a csere létrejöttéhez. 1970-ben a két termék aránya 1:1-re módosult (Veress, L., Jankowsky, St., Schwark, H. J., 1982). A rendszerváltást követõen, az addigi 76,6%-os állami dotáció, amely mesterségesen jóval a világpiaci ár felett tartotta a gyapjú értékét, megszûnt. Napjainkban a gyapjú gazdasági jelentõsége a juhtermékek rangsorában teljesen háttérbe szorult, és a XVIII. századi állapot teljesen a visszájára fordult, azaz 10–15 kg gyapjút kell adnunk 1 kg juhhúsért.A hazai ágazat árbevételének mintegy 95%-a a vágóbárány-elõállításból származik (1. ábra). Mivel a juhtermékek jelenlegi ökonómiai rangsorában döntõ fordulat nem várható, így a juhtenyésztés jövedelmezõségét továbbra is a vágóbárány-elõállítás gazdaságossága fogja meghatározni az elkövetkezõ évek során. A fentiek tükrében érdemes tehát kiragadni és közelebbrõl is elemezni e termék elõállításának néhány fõbb tényezõit, szakaszait.
Az elsõ és egyben az egyik legfontosabb szakaszát jelenti a teljes folyamatnak a hízóalapanyag-elõállítás. Részben ezen áll vagy bukik a juhágazat sikeressége.A hazai juhállomány fajtaösszetételében, köztudottan a magyar merinó mintegy 90%-ban meghatározó szerepet játszik. Tudomásul kell vennünk azonban, hogy e fajta adottságainak nem jellemzõje az anyánkénti 1,5 leválasztható bárány és a jó hústermelõ-képesség, amely elvárást a fejlettebb juhtenyésztéssel rendelkezõ nyugat-európai országok tenyésztõi feltételként szabnak e termék elõállításának jövedelmezõségében. Gazdasági elemzõk (Nábrádi, Jávor, 2002) állítása szerint 1,2 leválasztott, értékesített bárányig veszteséget termel az ágazat és csak e felett nyereséges.Mivel a közeljövõben az állományok fajtaösszetételében nem számíthatunk jelentõs változásra, így az anyánként értékesíthetõ bárányszám növelésében két lehetõség kínálkozik. Közülük elsõként a tartási, takarmányozási és állathigiéniai feltételek javítását kell kiemelnünk, amely területen a tartalékaink még jelentõsek. Az ún. javuló kondícióban (flushing) végzett termékenyítés akár 20–40%-kal is növelheti az ikerellések arányát. Mindössze annyit kell tennünk, hogy a termékenyítés elõtti és utáni (a megtermékenyült petesejt beágyazódásáig) 2–4 héten át a nyári takarmányozási idõszakban dúsabb legelõre hajtsuk az anyákat, télen pedig jobb minõségû szénát és szilázst biztosítsunk számukra. Bármelyik évszakban is kívánunk termékenyíteni, a fenti tömegtakarmányokon túl 30 dkg/nap adagban zabot vagy rozst is etessünk anyajuhainkkal.A meddõ anyák jelölésére, kiselejtezésére egész éven át folyamatosan figyelmet kell szentelnünk. További lehetõséget kínál a szaporaság növelésében az ikerellésbõl született jerkék tenyésztésbe állítása, illetve a merinó anyák szapora fajtákkal történõ keresztezésének módszere (közvetett haszonállat-elõállító keresztezés). Ez utóbbi lehetõség kapcsán a hazai juhtenyésztésünk nem sok eredményrõl számolhat be.Amennyiben az adott anyajuhállomány létszáma eléri, vagy meghaladja az 500–1000-es nagyságrendet, úgy érdemes átgondolni a sûrített elletés lehetõségét is. Ebben az esetben több szakértelemre, magasabb színvonalú tartásra, takarmányozásra, az állategészségügyi kezelések okszerû, idõben történõ elvégzésére, valamint a termékenyítési és választási idõpontok szigorú betartására van szükség. Osztott termékenyítéssel a fõbb keresleti idõpontokra (Húsvét, Ferragosto, Karácsony) idõzíthetjük a vágóbárányok értékesítését.Mivel a magyar merinó anyaállomány hústermelõ-képessége csak a közepes vagy gyengébb minõsítéssel jellemezhetõ, így annak utódgenerációban történõ javítására húshasznosítású apaállatok használatával nyílik lehetõség. Olyan fajtát kell választani, amelynek igényeit ki is tudjuk elégíteni. A hazánkban megtalálható hústípusú juhok közül a texel a csapadékosabb, jó gyephozamú területekre ajánlható és semmi esetre sem a száraz, szikes alföldi legelõkre. Az egyre nagyobb népszerûségnek örvendõ charollais juh a szerényebb feltételek mellett is képes kiváló minõségû vágóbárány elõállítására. Az USA suffolk, a német feketefejû húsjuh és az Ile de France húsfajták szintén jelentõs mértékben lerövidíthetik a vágósúly elérésének idejét és a magasabb napi testtömeg-gyarapodáson túl javítják a bárányok vágóértékét is.Napjainkban kb. 5–10 vágóbárány árával egyenértékû egy hústípusú tenyészkos beszerzési ára, tehát ezt az „áldozatot” kell(ene) vállalnia a tenyésztõnek. Jól tudjuk, hogy ma még a fent említett fajtakeresztezésbõl származó, azaz terminál apaságú vágóbárányok felvásárlási ára nem magasabb, mint egy merinó apától származó bárányé, viszont az elõbbi minõséget szívesebben választja a felvásárló. Tehát a jobb minõséget ma még nem fizetik meg, de a felkínált, húshasznú apától származó vágóbárányokat szinte válogatás nélkül, míg a merinó apaságúakat csak részben vásárolják fel az egyre igényesebb nyugati állatkereskedõk. Remélhetõ, hogy a 2004. május 1-jétõl, a hazánkban is kötelezõen alkalmazott S/EURO vágott test minõsítés a felvásárlási árakban is visszatükrözi a jobb minõségû állatok értékét, azon keresztül a drágább apaállatba fektetett tõkét. Gondot „csupán” az jelent, hogy a vágóbárányaink több mint 90%-a élõ állapotban hagyja el a magyar határt, így a karkaszok minõsítése már csak Olaszországban történhet meg.Sajnálatos tény, hogy hazánkban a juhtartók jelentõs hányada 50 alatti anyajuhval gazdálkodik, amely nem bírja el az értékesebb apaállat-vásárlás és -tartás költségeit. Az e feletti állománynagyság viszont már lehetõvé teszi a minõségi húskos költségeinek vállalását.Itt kell szólnunk az ideálisnak mondható hazai, azaz a bõvített újratermelést biztosító anyajuhlétszámról is, amely 500–1000-ig terjedõ nagyságrendben fogalmazható meg. Ekkora állomány már biztos megélhetést jelent egy juhászcsalád részére, leköti annak teljes munkaerõ-kapacitását. Lehetõvé teszi egyúttal az ésszerû és gazdaságos apaállat-használatot is, garantálva a minõségi vágóbárány-elõállítás genetikai hátterét.Újabb problémát vetett fel a még gazdaságosnak mondható értékesítési súly meghatározása is. Magyarországon több évre visszatekintve meghatározó az olasz piac szerepe, így vágóbárány-kereskedelmünk egypiacos. Az elmúlt évben például a bárányok 97%-át exportáltuk az EU ezen tagországába, 94%-át élõ, 6%-át vágott állapotban. A kiszállítási átlagsúly 21 kg/egyed körül mozgott. Ez a súlykategória, kalkulálva valamennyi, a hizlalást terhelõ költséggel, a még gazdaságosan elõállítható bárányt jelenti. Gazdasági elemzõink (NÁBRÁDI, JÁVOR, 2002) kimutatták, hogy a jelenlegi költségviszonyok mellett, a 25 kg feletti hizlalási végsúlyú bárányok veszteséget okoznak az adott juhtartónak. Úgy is fogalmazhatunk, hogy ma Magyarországon a nagy súlyra történõ abrakos hizlalásnak nincs jövedelemteremtõ képessége, ugyanis minden ráhizlalt élõsúly minimum 400 Ft-ba kerül. Tekintettel a súlykategóriaváltozásból következõ fajlagos árcsökkenésre, a nagy súlyú hizlalás veszteséget termel, amely annál nagyobb, minél nagyobb az értékesítési átlagsúly (Jávor, 2005).A fentieket summázva megfogalmazhatjuk, hogy napjainkban és a közeljövõben az a juhtartó marad igazán versenyképes és fejlõdõképes, aki nem alkalmaz az optimálisnak mondott (500–1000 anya) anyaállomány-létszám mellé bérmunkást, a meddõ anyák éves átlagos aránya nem haladja meg a 2%-ot, képes legalább 1,3 bárányt értékesíteni évente és az átlagos hizlalási végsúly nem haladja meg a 25 kg-ot. További elõnyt jelent, ha a juhtenyésztõ tagja egy olyan termelõi csoportnak, amely képes a legjobban fizetõ évszakokra koncentrálni az egységes minõségû vágóbárány-kínálatát.