MENÜ

Terménydarálók

Oldalszám: 97-98
Dr. Kacz Károly 2014.06.10.

Az állattenyésztéssel foglalkozók körében egyértelmû, hogy a takarmány-elõkészítésnek fontos szerepe van gazdasági állataink takarmányozásában.


A szemestakarmányok aprításakor a szemcseméret eloszlási jellemzõinek az állat fajához, azon belül is a korcsoportjához kell igazodnia. A darálók munkaminõsége, így az ágazat eredményességét is befolyásolja, ugyanakkor az aprításra fordított energiaigényt is nagymértékben meghatározza. Ez utóbbi a darálók szerkezeti kialakításától, az átlagos szemcsemérettõl és a takarmány milyenségétõl függ.

Darálás során a szemestakarmányokat (búza, árpa, kukorica, zab stb.) meghatározott méretre aprítják. Az aprítás a mag darabokra bontása, amely mechanikai terhelés során jön létre. Az anyagban nyomó, hajlító vagy nyíró, illetve összetett feszültség lép fel, mely meghaladja a törõszilárdságot, azaz a határfeszültség értékét. A darálás, aprítás folyamatának elmélete összetett folyamat, mert inhomogén anyagok aprításáról van szó, ahol a mag egyes alkotórészei eltérõ fizikai tulajdonságokkal rendelkeznek. Az egyes szemek alakja is eltérõ, valamint nedvességtartalmuk függvényében eltérõ viszkoelasztikus tulajdonságokkal rendelkeznek.

A darálás módja különbözõ lehet attól függõen, hogy az aprítást milyen úton érjük el:

• Ütéssel, ütköztetéssel (pl. kalapácsos daráló).

• Nyomással, lapítással, zúzással (pl: egymással szemben, azonos kerületi sebességgel forgó hengerpárok között).

• Nyírással, nyírófeszültség keltésével (pl: tárcsás darálóknál).

• Dörzsöléssel, koptatással, amikor a mag felületén csak kisebb mélységben ébred nyírófeszültség (pl: tárcsás daráló, eltérõ kerületi sebességû bordás hengerpárral rendelkezõ hengerszékek).

A darálógépekben a különbözõ darálási módok kombinált hatása jelentkezik.

A darálókkal szemben támasztott követelmények a következõk:

• többféle, különbözõ nedvességtartalmú termény darálását legyen képes elvégezni,

• a dara szemcsemérete változtatható legyen,

• fajlagos energiaráfordítás kedvezõ legyen,

• egyszerû, könnyen karbantartható szerkezetû legyen,

• termék lehûtve kerüljön ki a gépbõl.

Az aprítás minõségének egyik fontos jellemzõje a termék átlagos szemcsemérete, amelyet szitaanalízissel határoznak meg. A frakciók szétválasztása után megkapott átlagos szemcseméret, a daramodul, valamint a szemcseeloszlás képet ad a termék jellegérõl, és támpontul szolgálhat a darálógép beállításához.

Az aprítandó anyagtól, a végtermékkel szemben támasztott követelményektõl függõen aprításra a gyakorlatban többféle daráló használható. Ezek lehetnek hengeres darálók (hengerszékek, szemtörõk), tárcsás és kalapácsos darálók.

A különbözõ darálók általános szerkezeti kialakítása az Agro Napló 2004/8. számban röviden ismertetésre került. Jelen tanulmányban a leginkább elterjedt kalapácsos darálóval foglalkozunk részletesebben, kiemelve az üzemeltetés néhány kérdéskörét.

A kalapácsos darálók elterjedése a mezõgazdasági üzemekben azzal magyarázható, hogy az ilyen típusú darálók univerzálisan használhatók, viszonylag egyszerû szerkezeti kivitelûek, így üzemeltetésük és karbantartásuk is kisebb szakértelmet igényel.

Magyarországon sok évtizedes hagyománya van a kalapácsos darálók gyártásának. A 1. ábrán a D-24 típusú pneumatikus daraelszívású, érintõleges (tangenciális) anyagbevezetésû közismert daráló felépítése látható. Elsõsorban a nagyobb teljesítményû változatoknál a sugárirányú (radiális) és a tengelyirányú (axiális) anyagbevezetéssel lehet találkozni. Ezeknél a termény az adagolón és mágnesen keresztül jut a darálógépbe, ahonnan aprózódás után általában légáram segítségével távozik. Kisebb darálóknál rés állításával, a nagyobb teljesítményû gépeknél vibrációs adagoló segítségével szabályozható a termény tömegárama. Egyes gépeknél maga a daráló vákuuma szívja fel a darálandó szemesterményeket váltószelepen, kõcsapdán és vasleválasztón keresztül. A darálótérben a szemek a nagy sebességgel (60–130 m/s) forgó kalapácsokhoz, majd törõfelülethez, végül a rostafelülethez ütközve aprózódnak fel. Az aprózódás mértékét a rosták lyukátmérõje határozza meg elsõsorban, ezért az átlagos szemcseméret változtatása rostacserével végezhetõ. Leggyakrabban a 3–6 mm-es lyukátmérõjû rostákat használják. Az egy vagy több részbõl készült rosták különbözõ ívben veszik körül a lengõkalapácsos forgórészt. Az axiális beömlésû változatoknál 360°-os körülforgási szög alkalmazható, így a darálógép teljesítménye nagyobb lehet.
A 2. ábrán a hajtó teljesítményigény és átlagos szemcseméret alakulása látható a tömegáram függvényében különbözõ lyukméretû darálórostákkal, ill. rosta nélküli üzemeltetésnél. A kisebb lyukátmérõjû rostáknál fellépõ nagyobb teljesítményigény arányosan nagyobb fajlagos energiaigényt is jelent. A vizsgálatok LÁSZLÓ MEDICAGO N16-os kalapácsos darálóval történtek. A 2 mm-es rostához képest a 4 mm-esnél felére, a 8 mm-esnél negyedére csökkent a fajlagos energiafelhasználás. Az átlagos szemcseméret egyértelmûen a rosta méretétõl függ, a tömegáram alig befolyásolja. A fajlagos darálási energiaigény gyakorlati középértéke 10 kWh/t-nak vehetõ, ami a fenti vizsgálatoknál 4 mm-es rostaméretnél adódott.
A 3. ábra egy KD-161 R típusú kalapácsos daráló különbözõ szemestermény-darálásnál mért darateljesítmény és fajlagos energiaigény értékeit mutatja Gyõrfi mérései alapján az átlagos szemcseméret (daramodul) függvényében. Látható, hogy az árpához viszonyítva a búzánál kb. kétszeres, kukoricánál háromszoros darálási teljesítmény adódik azonos átlagos szemcseméretet feltételezve. A fajlagos energiafelhasználásban is jelentkezik ez a különbség.

A szemestakarmányok aprítása, darálása a keveréktakarmány-elõállítás szempontjából is nagyon fontos, mert befolyásolja a komponensek egyenletes keverhetõségét, a termék megjelenési formáját, fogyaszthatóságát. Az aprítás fokát, az optimális szemcsézettséget a hasznosulási eredmény és a takarmány elõállítási költségének összehangolásával kell meghatározni. A szemcseösszetételt elsõsorban az befolyásolja, hogy milyen állatcsoport etetésére fogják felhasználni. Takarmánykészítéskor törekedni kell a homogén keverék kialakítására, lisztes és poros frakció minél kisebb részarányára.
Az egyes állatfajok és korcsoportok részére készítendõ darák megkívánt finomsága és szemcseeloszlása tekintetében sokszor megoszlanak a vélemények. Általános irányelvként fogalmazták meg korábban, hogy a sertések részére finom, ill. középfinom a kérõdzõknek (szarvasmarha, juh) középfinomságú, a baromfiaknak élettani okokból (zúzógyomor) durvább dara a megfelelõ. A baromfifélék részére készülõ granulált táphoz a középfinom, inhomogén dara ajánlható. Konkrét számszerûsített értékeket nem adtak meg. A szemcseeloszlási követelményekre Tomay (Keveréktakarmánygyártás, Mûszaki Könyvkiadó, Bp., 1982) ad támpontot. Szerinte a takarmányipar a legfinomabb darákat a baromfiindító-, a malac-, illetve a báránytápokhoz, középfinom darát baromfinevelõ, tojó-, süldõ-, sertéshizlaló és marhatápokhoz, míg durva darát lótápokhoz készít. Finomságtól függõen a dara 96%-ának kell az 1,4; 1,6, ill. 2,0 mm nyílásméretû próbaszita-bevonaton átesni. A maximális szemcseméret nem lehet nagyobb 1,8; 2,0, ill. 2,5 mm-nél. Bölöni szerint a fenti értékek kb. 0,7-1,5 mm átlag szemcseméretnek felelnek meg. Szintén õ közöl daraszemcse-eloszlási követelményekre hisztogramot (4. ábra), amerikai szerzõkre hivatkozva. Megállapítható, hogy az amerikai keveréktakarmány-gyárak is a fenti finomságú követelményeknek megfelelõen a sertések részére készítik a legfinomabb, a baromfiak részére a legdurvább darát. Bölöni kalkulációja szerint az átlag szemcseméretek megközelítõ értéke rendre 0,4 mm, 0,6 mm és 0,8 mm, mely értékek jóval kisebbek, mint a hazánkban korábban megfogalmazott követelmények.

A darálók fajlagos energiafelhasználásának meghatározásánál fontos szempont, hogy annál a legnagyobb rostalyuk- méretnél kapjuk a legkedvezõbb értéket, amely még a kívánt dara elõállítására alkalmas. A kalapácsos daráló egyik elõnyös tulajdonsága, hogy a nyert szemcsék törési felületei sarkosak, kevésbé koptatottak. Az ilyen szemcsék könnyebben emészthetõk és megkönnyítik további feldolgozásukat (pl. keverés, granulálás) is.A kis teljesítményû kalapácsos darálókat és az újabban terjedõ hengeres szemtörõ aprítógépeket gyakran egybeépítik a takarmánykeverõ berendezéssel. Így a szemesterménydarák közvetlenül a keverõtérbe kerülnek gravitációs, mechanikus vagy pneumatikus úton. Ez utóbbira látunk egy korszerû megoldást az 5. ábrán, ahol a kalapácsos darálóhoz és függõleges csigáskeverõhöz porleválasztó is tartozik.