MENÜ

Az Euro-Öko Farm Projekt pályázati felhívása

Oldalszám:
2014.06.16.

A "Csökkentett energiaigényû, környezetkímélõ növénytermesztési technológiák" programban történõ részvételre.

Az EURO-ÖKO FARM PROJEKT a 2005. évben rendelkezésre álló forrásainak terhére az alábbi pályázati felhívást teszi közzé, a "Csökkentett energiaigényû, környezetkímélõ növénytermesztési technológiák" programban (továbbiakban program) történõ részvételre.

1. A program általános célja

A környezetkímélõ, a természet védelmét szolgáló mezõgazdasági termelési módszerek magyarországi alkalmazási lehetõségének vizsgálata, talajvédõ mûvelési rendszerek adaptációjának és szélesebb termelõi körben történõ elterjesztésének kiemelt támogatása. A szántóföldi növénytermesztés területén az innováció gyorsítása, és az új technológiák bemutatásának alapjául szolgáló referenciaüzemek létesítése érdekében, összhangban a 1257/1999/EK, 1260/1999EK és 1750/1999/EK Rendeletek elõírásaival.

 

2. Támogatás igényelhetõ

A piacképes, magas minõségi szintet elérõ mezõgazdasági termékek környezetkímélõ technológiával történõ elõállítását szolgáló, újonnan beszerzésre kerülõ, talajvédõ mûvelési rendszerekben alkalmazható korszerû termelõeszközök vizsgálatára, új termesztéstechnológiai eljárások helyi szintû adaptációjára, és a szerzett ismeretek szélesebb körben történõ elterjesztésének céljaira.

Csak a „Csökkentett energiaigényû, környezetkímélõ növénytermesztési technológiák” keretei között alkalmazott talajmûvelési rendszerek elemzésére és megismertetésére irányuló pályázat részesíthetõ támogatásban.

 

3. Támogatásban nem részesíthetõ

A kizárólag termelési szint fokozására irányuló technológiák (termelés-intenzifikációs programok) vizsgálatát segítõ tevékenység, illetve nem a program keretei között kidolgozott irányelveket alkalmazó talajmûvelési rendszerek megismertetését célzó programok.

4. A pályázattal elnyerhetõ támogatás

A támogatás formája: vissza nem térítendõ támogatás. Mértéke: az új növénytermesztési eljárások vizsgálatához kapcsolódó költségek ellentételezése a vizsgált eszközrendszer nettó értékének maximum 40%-os mértékéig.

A támogatás legnagyobb összege pályázatonként 90 millió Ft.

A támogatás legkisebb összege pályázatonként 1 millió Ft.

 

5. A támogatás igénybevételének feltételei

A támogatás felhasználásával olyan gyakorlati programok valósíthatók meg, amelyek az adott gazdasági egység agrár-környezetgazdálkodási szempontból mintaértékû talajmûvelési rendszerének folyamatos vizsgálatát és bemutatását teszik lehetõvé. Különös tekintettel az alábbi területekre:

• az egészséges környezet feltételeinek megõrzése és biztosítása a talajmûvelési folyamatokban – talajvédõ mûvelési rendszer alkalmazása,

• a lételemeknek tekintett természeti erõforrásokkal (föld, víz, levegõ) való takarékos és értékvédõ gazdálkodás,

• a gazdasági fejlõdés és a környezet harmonikus – az ésszerû környezet-igénybevételre és a minimális környezetkárosításra törekvõ – viszonyának megvalósítása és bemutatása.

 

A vissza nem térítendõ támogatás egyéb támogatási forrásokkal (pl.: AVOP) összevontan nem vehetõ igénybe.

 

6. A pályázat benyújtására jogosultak

Egyéni vállalkozók, mezõgazdasági õstermelõi igazolvánnyal rendelkezõ magánszemélyek, családi gazdaságok, szövetkezetek és jogi személyiségû, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok (továbbiakban együtt: gazdálkodók), ha:

1) 141/2003 (IX. 9.) Kormányrendelet alapján nyilvántartásba kerültek, és regisztrációs számmal rendelkeznek.

2) Az elõzõ évi árbevételükben a mezõgazdasági tevékenységbõl származó árbevétel az 50%-os mértéket meghaladja.

3) Új vállalkozásoknak, szövetkezéseknek alapításuk évében ezt a feltételt nem kell teljesíteniük abban az esetben, ha nyilatkoznak arról, hogy a következõ évben ennek a feltételnek is eleget tesznek.

4) Dokumentáltan rendelkeznek a megpályázott programhoz kapcsolódó TEÁOR számmal (01.1, 01.3, 01.4).

5) Vállalják, hogy gazdálkodásuk eredményeirõl évente beszámolnak és együttmûködnek a kutatás-fejlesztési célú vizsgálatokban, bemutató programokban.

6) Rendelkeznek a Vidékfejlesztési Szaktanácsadók Országos Szövetségének szakmai javaslata alapján összeállított jegyzékben szereplõ szaktanácsadóval kötött folyamatos megbízási szerzõdéssel.

7) A pályázat tartalmi, formai követelményei

 

A pályázat elõírt részei:

Pályázati adatlap és mellékletei

A jelen pályázati kiíráshoz kapcsolódóan a pályázónak eljárási díjat nem kell fizetni.

A pályázati adatlapot magyar nyelven kitöltve hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden oldalon aláírva és a szükséges mellékletek becsatolásával kell benyújtani. A pályázati adatlapot további egy példányban, CD-R lemezen is be kell nyújtani.

Az összeállított pályázatnak ki kell térnie a pályázó vállalkozásának rövid bemutatására, a technológia-fejlesztési tevékenység feltételrendszerének pontos leírására, megvalósíthatóságára. A pályázatban bemutatásra kell kerülnie annak, hogy a pályázó a technológia-fejlesztési munkák során keletkezett eredményeket milyen módon és milyen termelõi kör számára tudja továbbadni.

Kézírással elkészített pályázatok, illetve hiánypótlás nem nyújtható be.

A pályázó a pályázatkezelési folyamat során bármikor visszavonhatja támogatási igényét. A visszalépés a Visszalépési nyilatkozat címû dokumentum segítségével történik.

 

8. Nem támogatható a pályázat

Valótlan adatszolgáltatás esetén.

Ha a pályázó csõd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt áll, illetve õstermelõ vagy egyéni vállalkozó esetében ellene bírósági végrehajtási eljárás van folyamatban.

Ha a pályázó korábban jogosulatlanul vett igénybe támogatást.

Amennyiben a pályázónak az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. Törvény alapján 60 napot meghaladó, esedékessé vált, de meg nem fizetett köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési könnyítést engedélyezett.

9. A pályázatok benyújtásának helye és ideje

Egy igénylõ csak egy pályázatot nyújthat be. A pályázatok 1 példányban, folyamatosan – legkésõbb 2005. december 31. napjáig – nyújthatók be az alábbi címre:

EURO-ÖKO FARM PROJEKT Központi Koordinációs Iroda

9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth u. 99.

A borítékon fel kell tüntetni „CSEKNT 2005. pályázat”. A benyújtási határidõ elmulasztása jogvesztõ.

 

10. A pályázatok elbírálásának rendje

A benyújtott pályázatokat az EURO-ÖKO FARM PROJEKT erre a célra létrehozott Bizottsága bírálja el. A Bizottság hiányosan benyújtott kérelem esetén egy alkalommal hiánypótlásra kéri fel a pályázót.

A Bizottság az egyes pályázatok értékelése során döntését – a következõkre különös figyelmet fordítva hozza meg:

• A vizsgált technológia környezetkímélõ és talajvédõ jellege;

• az adott üzemet megtekintõ termelõ egységek várható száma;

• a vizsgálni és bemutatni kívánt termesztéstechnológia alkalmazási feltételeit biztosító eszközök rendelkezésre állása;

• az adott üzem szakmai felkészültsége és szaktanácsadói támogatottsága.

A rendelkezésre álló támogatási keret kimerülése esetén további pályázatok befogadása felfüggeszthetõ, visszautasítható. A már beadott pályázatok versenyeztethetõk, rangsorolhatók, elbírálásuk felfüggeszthetõ. Azonos adottságú pályázók esetén a pályázati anyagok Bizottsághoz történõ beérkezésének idõrendje a meghatározó. A pályázati feltételek teljesítése nem jelent jogosultságot a támogatás összegének igénybevételére. A technológia-fejlesztés jellegére való tekintettel a bírálók a támogatás felsõ határánál alacsonyabb mértéket is meghatározhatnak. A pályázatok elfogadásáról vagy elutasításáról az iratanyag befogadását követõ 60 napon belül értesíti az EURO-ÖKO FARM PROJEKT a pályázót.

 

11. A támogatás lehívása és elszámolása

A támogatás az elvégzett technológia-fejlesztési tevékenység arányában, folyamatos jelleggel, havi rendszerességgel kerülhet lehívásra. Felsõ határa nem haladhatja meg a nettó gépérték 1%-át havonta.

 

12. A támogatás rendeltetéstõl eltérõ felhasználásának következményei

Jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül:

• a vállalt vizsgálatok elvégzésének elmulasztása, adott céltól eltérõ módon történõ megvalósítása,

• a támogatási feltételek nem teljesítése, vagy csak részleges teljesítése,

• éves beszámolók elkészítésének elmulasztása.

A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a Projekttel kötött megállapodásban foglaltak szerint vissza kell fizetni.

 

13. További információk

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet az alábbi elérhetõségeken:

EURO-ÖKO FARM PROJEKT

Országos Koordinációs Központ

9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth u. 99.

Tel./fax: 96/213-788 • www.szaktanacsadas.huinfo@eurofarm.hu