MENÜ

A jércék létfontosságú szerveinek növekedése és fejlõdése a kezdeti táplálóanyag-ellátottság függvényében

Oldalszám: 47
Sütõ Z., Gyenis J. 2014.05.27.

A világ tyúktojás termelése évrõl évre dinamikusan növekszik, az utóbbi 40 év alatt összességében 4,4-szeresére nõtt. Ez a mennyiségi fejlõdés részben a tojótyúkok létszámnövekedésének, részben a realizált genetikai elõrehaladásnak, nem utolsó sorban pedig a környezeti tényezõk javulásának köszönhetõ.

A környezeti tényezõk egyik fontos eleme a takarmányozás, ami azáltal is felértékelõdik, hogy a közvetlen költségek meghatározó részeként vezetõ szerepet tölt be mind a tojástermelés, mind a jércenevelés idõszakában. A tenyésztõ cégek éppen emiatt fektetnek különös hangsúlyt már a jércenevelési idõszak takarmányozási kérdéseire, bár az is igaz, hogy csak az utóbbi években fordult a figyelem az elsõ néhány hét történéseire.A mikor a csibe „megszabadul a tojáshéjától” azaz kikel, a fõ táplálóanyag forrást számára a keltetés alatt nem hasznosított tojásrész jelenti. Ez közvetlenül a kelés elõtt a vékonybél kitüremkedéseként bezáródik a hastájék alatti részbe. A beforduló szikanyag tömege csirke esetén elérheti akár a testsúly 20–25%-át. A szik táplálóanyag kiegészítõ szerepe azonban csak néhány napig tart. A potenciális fejlõdési, növekedési képesség minél jobb kihasználása érdekében már a 4–5 napos csibékkel el kell jutni arra az állapotra, hogy fel tudják venni a külsõ táplálóanyagokat, illetve ebbõl teljes mértékben fedezni tudják szükségleteiket. Néhány napon belül bizonyos szerveknek óriási funkcionális és fizikai változáson, fejlõdésen kell átesniük, és ez különösen igaz az emésztõrendszerre.A kelést követõ idõszak takarmányozási szempontból rendkívül kritikus, mivel már rövid ideig tartó takarmányhiány is jelentõsen csökkentheti a szatellitsejteknek izomrostokká történõ differenciálódását. Amennyiben a differenciálódás rövid idõn belül nem következik be, az kihat a növekedési periódus egészére, aminek végén kevesebb izomtömeggel lehet számolni. A kelést követõen az embrionális fejlõdésre jellemzõ, döntõen a tojás sárgájában lévõ lipidekre épülõ metabolizmusról a madaraknak át kell állni a zömében szénhidrátokat tartalmazó takarmányok metabolizmusára. Az átállásnak drámai módon gyorsan kell megtörténnie, mivel megfígyelések szerint a 48 órát meghaladó takarmányhiány már jelentõs kihatással bír a teljes nevelési idõszak eredményeire.A jércenevelés a gyakorlatban világszerte a legalacsonyabb költségalapon történik. Ez részben hagyomány, részben gazdasági szükségszerûség, hiszen az állomány a nevelés idõszaka alatt csak költséget „termel” és nem hozamot. Érthetõ tehát az ökonómiai alapú megközelítés. Ezen idõszak másik jellemzõje az, hogy a takarmányozás teljes mértékben a tenyésztõ cég által javasolt növekedési görbének van alárendelve. A jércenevelõ gazdaság úgymond „kötelessége” mindent megtenni a takarmányozási technológia kialakításával annak érdekében, hogy a javasolt növekedési görbét minél jobban megközelítse az állomány. A tenyésztõ munkájának eredményességét is azon szokás lemérni, hogy a meghatározott idõre elõírt testtömeget elérte-e az állomány vagy nem.Elõbbi megfontolásokat is figyelembe véve, úgy tûnik, hogy napjainkban a tojástermelõ képesség fokozásának biológiai korlátja már az egyes szervek jércekori fejlõdésének és növekedésének irányítottságában keresendõ. A tojástermelés idõszakában ugyanis hiába a szükségletet minden tekintetben kielégítõ táplálóanyag-ellátottság, ha a nevelés alatt nem a biológiai teljesítõképesség maximumát megcélozva történik mindez. Kérdésként fogalmazódik meg, hogy egy okszerû, a jércék fejlõdéséhez plasztikusabban illeszkedõ, a nevelés különösen kritikus kezdeti idõszaka alatti speciális táplálóanyag-ellátottsággal milyen mértékben lehet beavatkozni ezekbe az élettani folyamatokba, és a koncepció helytállóságát a késõbbi termelési eredmények mennyiben igazolják vissza.A fentieket átgondolva az AGROKOMPLEX C.S. Takarmánygyártó és Forgalmazó Rt. (Zichyújfalu) – a nemzetközi tapasztalattal rendelkezõ hollandiai központú PROVIMI technikai és tudományos hátterével – egy olyan közös kutatásfejlesztési téma indítását kezdeményezte a kaposvári egyetemmel, melynek célja a jércekori eltérõ táplálóanyag-ellátottság hatásának vizsgálata volt különbözõ típusú tojóhibridek legfontosabb értékmérõ tulajdonságaira.

Anyag és módszerA vizsgálatra a Kaposvári Egyetem Állattudományi Karának Kísérleti Telepén került sor. A kísérlet a naposjércék letelepítésétõl a tojástermelési idõszak befejezéséig, illetve az 505. életnapon történõ próbavágásig tartott. A kísérletben szereplõ állományokról az 1. táblázat tájékoztat.

 


A kísérlet indítása (naposcsibe telepítése) 2003. április 10-én volt. A vizsgálathoz szükséges állományt – típusonként 2625 db-ot – a forgalmazó vállalat szexált, Salmonella ellen is vakcinázott, nõivarú naposcsibeként a kaposvári kísérleti telepre szállítva biztosította. A kísérleti állomány letelepítésére tartós, egyedenként (thermo-kauterrel) végrehajtott jelölés után került sor. A naposjércék jelölésére ujjpercvágást alkalmaztunk, annak érdekében, hogy a tojóházi selejtezésig valamennyi állat takarmánykezelésenkénti hovatartozása egyértelmûen ellenõrizhetõ legyen.A kísérleti állományt napos kortól a tojóházi áttelepítésig – azaz a 18. élethét betöltéséig – mélyalmos tartásban neveltük, a teszttelep ablaktalan, klímatizált nevelõ épületében, minden tekintetben azonos feltételek biztosítása mellett.

A vizsgálat célkitûzéseivel összhangban két takarmánykezelés beállítására került sor. A takarmányozási programok csak a 0–4 hét között etetett speciális összetételû indítótáp (b1) adagolásában tért el egymástól (kontroll b2).A tesztállomány telepítése fajtánként (a1–2) és takarmánykezelésenként (b1–2) (v = 2 × 2 = 4) külön-külön fülkékbe, csoportonként 175 db naposcsibe elhelyezésével történt hétszeres ismétlésben (r = 7). A kísérleti csoportok összes száma így a nevelés alatt 4 × 7 = 28 (= r × v), míg további két fülkét a kísérlettõl függetlenül szegélyfülkeként üzemeltettünk. Elõbbiekbõl következik, hogy az indulólétszám fajtánként és takarmánykezelésenként 7 × 175, azaz 1225 állat, a teljes kísérleti állomány pedig 4900 jérce volt. Az egyes csoportok nevelés alatti elhelyezése blokkokban történt, ezen belül pedig randomizált pozíciójú fülkékben.


 

Tekintettel arra, hogy a vizsgálatban Leghorn és középnehéz testû típusba tartozó fajták egyaránt részt vettek, ezért a nevelés során alkalmazott technológiai irányelveknél (világítási program, immunizálás stb.) kompromisszumos megoldásokat követtünk. Ennek részeként a teljes kísérleti állományt 7 napos korban csõrkurtíttattuk.A jércenevelés preventív immunizálási programjának kialakítása a tenyésztõ cégek ajánlását és a helyi állategészségügyi helyzetet figyelembe véve történt.

A tesztépület ablaktalan jellegére való tekintettel a nevelési idõ alatt a tenyésztõ cég által ajánlott mesterséges fényprogramot alkalmaztuk. A megvilágítás idõtartamának pontos betartását programozható elektronikus óra biztosította, míg a fényáram erõsségét digitális luxmérõvel rendszeresen ellenõriztük.

 

Vizsgált értékmérõk

 

  • Életképesség (az induló létszám %-ában, 14 és 126 napos korig),
  • élõtömeg és annak kiegyenlítettsége (3, 4, 6, 8, 10, 12, 14 és 18 hetes korban),
  • takarmányfelhasználás és -értékesítés (egy jércére jutó takarmány mennyisége 0–18 hetes korig),
 • fiziológia és kémiai paraméterek (szervpreparálás, vérvizsgálatok, teljestest-analízis, CT vizsgálat).

  A kísérleti állomány növekedését, fejlõdését rögzített idõbeni ütemezéssel ellenõriztük, ahol a CT, vérvizsgálat, teljestest analízis és a szervpreparálás alkalmanként 20 (kezelésenként és fajtánként 5–5) tojótyúk vizsgálatával történt.

Eredmények és értékelésükA nevelési idõszakban a vizsgált jércecsoportok élõtömegének alakulásáról a 2. táblázat, míg a takarmányfogyasztásról a 3. táblázat adatai tájékoztatnak.

 


Az élõtömeg változását tekintve a nevelés alatt, mindkét tojóhibrid típus esetén markáns különbséget tapasztaltunk a speciális prestarter tápot fogyasztó csoportok javára, ami jellegében egészen a 18 hetes kori átólazásig megmaradt. Ezzel együtt a kezelt csoportok között nem észleltünk lényeges eltérést az élõtömeg kiegyenlítettségében (CV%) és az elhullásban. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy valamennyi kísérleti csoport igen jó eredményt mutatott az egyöntetûség (6,0–8,8%), és különösen a teljes nevelés alatti mortalitás tekintetében (0,4–0,7%). A takarmányfogyasztás mértékét vizsgálva mindkét genotípus esetén szignifikáns különbséget (P < 0,001) mértünk a takarmánykezelések között az elsõ 4 hét eredményei alapján (12–18%), de ez a különbség 18 hetes korra mindössze 1–4%-ra zsugorodott.A csontos váz fejlõdését a mellcsonti taréj hosszának és a bal combcsont súlyának mérésével követtük nyomon. 18 hetes korban a Leghorn típusú hibridnél sem a mellcsont hosszában (109 mm ua.), sem pedig a combcsont súlyában (9,6 g, ill. 9,5 g) nem találtunk különbséget a két takarmánykezelés között, ugyanakkor a középnehéz testû hibrid mindkét vizsgált tulajdonság esetében szignifikánsan hosszabb (116 mm szemben 107 mm), illetve tömegesebb (11,5 g szemben 10,2 g) csontozat képzõdésével igazolta vissza a kísérleti prestarter táp ilyen jellegû kedvezõ hatását.Érdekes, hogy a nevelés során a szív abszolút tömegét – tekintve a kezelések hatására – egyetlen alkalommal sem mértünk statisztikailag értékelhetõ különbséget, ezzel szemben a kísérleti tápot fogyasztó középnehéz hibridek szív térfogatát 18 hetes korban szignifikánsan nagyobbnak találtuk (6,0 cm3), mint a kontroll tápot fogyasztó társaikét (4,4 cm3).A máj térfogatát és tömegét tekintve 4 hetes korban – bár a kísérleti tápon nevelteké mindkét esetben nagyobb volt – a mért különbséget egyik hibridnél sem találtuk szignifikánsnak (P > 0,10). Ezzel szemben a nevelés befejezésekor (18 hetes korban) a Leghorn típusú hibrid esetén ugyan nem, de a középnehéz testû hibridnél mind a térfogatban (26,4 cm3 szemben 20,2 cm3), mind pedig a tömegben (27,1 g szemben 21,8 g) jelentõs és szignifikáns különbséget mértünk (P < 0,10).A késõbbi tojástermelés szempontjából olyannyira meghatározó jelentõségû ivarszervek fejlõdését egy oldalról a petefészek növekedésének kontrolljával, másrészt a gonadoszomatikus index (%) (= ovarium súly/élõsúly × 100) számítása segítségével kísértük figyelemmel. A petefészek súly és a gonadoszomatikus index tekintetében 18 hetes korban statisztikailag is igazolt különbséget (P < 0,01) találtunk a speciális prestarter tápot fogyasztó jércék javára függetlenül a genotípustól. Ugyanakkor szembeötlõ, hogy a teljesen azonos környezeti feltételrendszer ellenére a Leghorn típusú hibrid még mindig látványosan korábban felkészült a tojástermelés megkezdésére, amit mindkét vizsgálati jellemzõ egyértelmûen visszaigazol.A nevelési idõszak alatt 8 alkalommal összesen 160 jérce teljestest kémiai analízisét végeztük el (szárazanyag, nyers fehérje, nyerszsír, nyershamu) egyedenként, a cervicalis dislocatioval leölt és autoklávban kezelt baromfitestbõl vett elegyminta felhasználásával. Az eredményeket értékelve a takarmánykezelések hatására nem tapasztaltunk érdemi különbségeket a kísérleti és a kontroll tápot fogyasztó csoportok között.

 

KövetkeztetésekA tojóhibrid jércék nevelésének kontrolljára a gyakorlat a testtömeg változásának rendszeres ellenõrzését használja. Az általunk kapott kísérleti eredményekbõl jól látható, hogy az élõsúly növekedésének hátterében milyen belsõ változások húzódnak meg.

 

  1. A kísérlet eredményei alapján megállapítható, hogy mai korszerû tojóhibridek közül mind a Leghorn típust, mind pedig a középnehéz testû típust reprezentáló kereskedelmi forgalmazású hibrid rendkívül érzékenyen reagált a testtömeg tekintetében a nevelés kezdeti idõszakában (0–4 hétig) etetett takarmányok táplálóanyag-tartalmának szintjére.

 

  1. A nevelési idõszak végén a csontos váz fejlõdésében csak a barna hibrid mutatott értékelhetõ különbséget a takarmánykezelés hatására, a Leghorn típusú hibrid nem reagált ilyen módon.

 

  1. Hasonló a helyzet a szív térfogatát, valamint a máj tömegét és térfogatát tekintve is, ugyanis a speciális pretarter táp etetésének következményeként 18 hetes korban csak a középnehéz testû hibrid egyedeinél mértünk szignifikánsan nagyobb értékeket.

 1. A petefészek súly és a gonadoszomatikus index tekintetében 18 hetes korban statisztikailag is igazolt különbséget (P < 0,01) találtunk a prestarter tápot fogyasztó jércék javára függetlenül a genotípustól.

A kapott adatok arra engednek következtetni, hogy a nevelés kezdeti, eltérõ táplálóanyag-ellátottságának következményeként a testtömegben mért különbségeket a középnehéz típusú hibrid a csontos váz-, a szív- és érrendszer, valamint az ivarszervek intenzívebb fejlõdésére fordítja, addig a Leghorn típusú tojóhibrid csak az ivarszervek nagyobb tömegével, fejlettségével igazolta vissza ugyanezt. Ezt támasztják alá a testösszetételi adatok is, hiszen a testtömegben mért különbségek ellenére a test kémiai összetétele nem változott.