MENÜ

Kukorica

Oldalszám:
Dr. Szieberth Dénes 2014.06.16.

Az OMMI (Országos Mezõgazdasági Minõsítõ Intézet) 2004-ben is koordinálta az államilag elismert fajtákkal folytatott országos kiterjedésû kísérleti programot. Az utóbbi idõben sok kérdés merült fel a kísérletezés szervezését és formáját illetõen.

A kérdések a kísérletezési metodikára, annak szervezetére, a közlés jogosultságára és a költségfedezet forrására egyaránt irányulnak. Az adatfeldolgozás idõszakában tapasztalt gyakori érdeklõdés azonban nem hagy kétséget, hogy az eredmények szinte nélkülözhetetlen információkat hordoznak azok számára, akik ilyenkor már pénzüket költik a vetõmagra. Gazdasági szempontból sem közömbös tehát a kísérleti eredmények megbízhatósága, tartalmi mélysége és terjedelme, s a közlés ideje, minõsége. Az alább közölt adatok csak a legfontosabb termelõi kérdésekre adnak választ, s a kísérleti eredményeket több éve figyelemmel kísérõknek az is feltûnhet, hogy a vizsgált fajták listájának hossza nem a régi.

Az elmúlt termelési idõszak idõjárása hûvösebb és csapadékosabb volt, mint 2002-ben vagy 2003-ban. Az ország középsõ területein a május és a július szárazabb volt ugyan, mint az ország többi részén, de a hûvösebb idõjárás miatt nem alakult ki az érintett területeken sem súlyos aszályhelyzet.

A jobb csapadékellátás miatt kisebb volt a talajlakó kártevõk (fõként a kukoricabogár) által okozott kár mértéke. A hûvös idõjárás elejét vette a korábbi évekhez hasonló gyapottok bagolylepke kártétel kialakulásának. Kevesebb kárt okozott a kukoricamoly, s ez bizonyára összefüggésben van a csõfuzárium fertõzöttség kisebb arányával is.

A késõi betakarítás az ország egyes részein – nem várt módon – nagyobb arányú megdõlést eredményezett. A megdõlésben közrejátszottak a viharos erejû szelek is, de a fajták között mutatkozó különbségek arra utalnak, hogy érdemes nagyobb figyelmet szentelni a kérdésnek.

Gazdasági szempontból a nagyobb szárítási költség jelentett kellemetlenséget. A betárolási nehézségekkel küzdõ, mégis megtakarításokra törekvõ gazdák kénytelenek voltak a késedelem okozta betakarítási veszteségek, a megnõtt szárítási költségek és a folyó pénzügyi mérleg sürgetése között egyensúlyozni.

A számok tükrében

A fajtakísérleti átlagok országos eloszlása (1. ábra) a talaj minõségétõl és az agrotechnika szintjétõl befolyásolva a csapadékeloszlást követi. Meg kell azt is jegyezni, hogy egyes kísérleti helyeken a jó csapadékellátottság adta lehetõségek kibontakozásának a talaj minõsége szabott határt, míg másutt agrotechnikai tényezõk is közrejátszottak az eredmények alakításában.


Tapasztalható volt, hogy egyes – egyébként elterjedten használt – gyomirtó szerek fitotokszikus hatást váltottak ki, jelentõsen csökkentve néhány hibrid terméseredményét. (A jelentõs számú kísérletre tekintettel az így „sérült” kísérletek adatait nem vettük ki az értékelésbõl, de a késõbb megjelenõ OMMI-kiadványban ezeket az adatokat részletesebben közöljük.) A betakarítási szemnedvesség alapján csak az egyes éréscsoportokon belül szabad ítéletet mondani, mert a kísérletek betakarítása nagyon elhúzódott. A szemnedvességet nem csak a pillanatnyi érettségi állapot, hanem a betakarítás idõpontjában éppen jellemzõ idõjárás is befolyásolta. A különbözõ éréscsoportok kísérleti helyenként elért termését szemlélteti a 2. ábra.

A korai és a középkorai csoport átlaga alig különbözik egymástól. Az igen koraiak és a késõiek átlaga ugyan jelentõsen különbözik a szomszédos csoportétól, az összehasonlítást zavarja, hogy az indulók száma különösen a késõi csoportban kisebb a biztos ítélethez szükségesnél. Az 1. ábra a termés- és szemnedvességadatokon túl a bibehányáshoz szükséges napokat és a szárszilárdsági hibára vonatkozó %-os adatokat is tartalmazza. Az egyszerûség kedvéért egy táblázatba (3. ábra) foglaltuk az összes eredményt, de a viszonyszámok az éréscsoportátlagokra vonatkoznak.