MENÜ

Lehetõségek a trágyázás hatékonyságának növelésére környezetbarát módon a fõbb szántóföldi kultúráknál

Oldalszám:
Dr. Szakál Pál, Dr. Schmidt Rezsõ, Dr. Kalocsai Renátó 2014.06.20.

A mezõgazdasági termékek minõségével szemben támasztott követelmények szigorodása és az egyre nyíló agrárolló felhívja a termelõk figyelmét erõforrásaik hatékonyabb felhasználásának fontosságára. Okszerû tápanyagellátással azon túl, hogy nagyobb mennyiségû és jobb minõségû terméket állíthatunk elõ, biztosíthatjuk talajaink termõképességének megõrzését is. A korszerû kísérleti eredményeken alapuló tápanyagellátás növénytermesztési szerepe mellett egyben a környezet védelmét is szolgálja, így megteremti a hosszú távon fenntartható fejlõdés alapjait.

 A szakmailag megalapozott, hatékony és környezetkímélõ tápanyagellátáshoz azonban számos ismeret és összefüggés egyidejû kezelésére van szükségünk. A növény tápanyagigénye mellett a talaj tápanyag szolgáltató képességét is figyelembe kell vennünk a tápanyagellátás tervezése során. Ki kell választanunk a kultúra számára legideálisabb hatóanyag-formát és a kijuttatás idõzítésével biztosítanunk kell a növény különbözõ fejlõdési etapjainak megfelelõ tápanyagellátást.

 Jelen összeállításban áttekintést kívánunk adni a tápanyagellátás tervezéséhez szükséges legfontosabb információkról, valamint azok gyakorlati jelentõségérõl. A fõbb növényi tápelemektõl (N,P,K,S) haladva megvitatjuk a kijuttatandó mennyiség-, és forma megválasztásának szempontjait, valamint a kijuttatás idejét és módját befolyásoló legfontosabb tényezõket. Az elméleti ismeretek áttekintése után összefoglaljuk fontosabb szántóföldi növényeink tápanyagellátásának sajátosságait.  

 A növény számára szükséges makroelemek közül legnagyobb jelentõsége a nitrogénnek van. Tapasztalatok és kísérletek egyaránt bizonyítják, hogy a termések mennyiségi és minõségi mutatói a nitrogénnel drámaian alakíthatók. A N fehérjealkotó, így a fejlõdéshez nélkülözhetetlen elem. A növények különösen a hajtásnövekedés, a vegetatív fejlõdés szakaszában igénylik a jelenlétét. A megfelelõ mennyiségben adagolt nitrogén növeli a hajtástömeget, valamint kedvezõen befolyásolja a termést. Hiányát a növény satnya növekedése, fakó-világoszöld színe jelzi, (1. ábra) többlete gabonáink megdõlésében, a betegségek iránti fogékonyság növekedésében, a rosszabb tárolhatóságban, valamint a cukor- és keményítõtartalom csökkenésében jelentkezik.

 

1. ábra: Nitrogénhiány tünetek a bokrosodó õszi búzán (Patócs, 1989)

 A nitrogént a növények nitrát- és ammóniumion formában veszik fel a talajból. A két forma felvétele között jelentõs különbség nincsen. Az egyes formák kimosódási ütemét vizsgálva azonban megállapítható, hogy a nitrátion kilúgzási veszteségei az ammóniumion-formánál általában nagyobbak.

 Amennyiben a nitrogént a vegetatív fejlõdés elemének tekintettük, úgy a foszfor a generatív fejlõdés makroeleme. A növényi anyagcsere folyamatokban és az energiaháztartásban betöltött szerepénél fogva a foszfor a termésképzés szempontjából alapvetõ. A hiánya esetén fellépõ általános anyagcserezavar következtében lassul a fehérje- és cukorképzés, gyengül a keményítõszintézis. A foszforhiány hatására romlik a növény vízháztartása és az alsó, idõsebb levelektõl induló vöröses elszínezõdés, sárgulás, majd végül elhalás figyelhetõ meg az állományon (2. ábra). Az elégtelen foszforellátás következtében késleltetetté válik a virágzás és az érés is.

Nem csak a foszfor hiánya, hanem annak többlete is káros következményekkel jár. A foszfor túladagolása jelentõs tápelem aránytalanságokhoz vezethet. A P – Zn antagonizmusból adódóan foszfortöbblet esetén állományaink relatív Zn, hiányával kell számolnunk, aminek jelentõs termésveszteség és minõségromlás lehet a következménye.

 

 2. ábra: Foszforhiányos kukoricanövény

 Termesztett növényeink közül különösen a kétszikûek érzékenyek a megfelelõ kálium ellátásra. A kálium jótékony hatású a fotoszintézisre, fokozza a növények aktív vízfelvételét, valamint csökkenti a párologtatást. A kiegyensúlyozott káliumellátás védi a növényt a szárazságstressztõl.

Hiánya sokszor nem azonnal jelentkezik az állományon, de jelentõs terméscsökkenést eredményezhet. A növények elégtelen kálium ellátottsága következtében csökken az ellenálló képességük, valamint aránytalanul megemelkedik a párologtatásuk, ami levélcsúcsaik, levélszéleik hervadását, elhalását eredményezi (3. ábra).

 


 3. ábra: Káliumhiányos kukoricanövény

 A negyedik esszenciális makroelemrõl, a kénrõl eddig jobbára csak mint az egyik legfontosabb környezetszennyezõ elemrõl volt információnk. Az ipari, valamint a közlekedésbõl származó kénemisszó csökkenésének hatására, valamint a kísérõsó-mentes mûtrágyák használatának következtében azonban napjainkra már számos területen hiányával kell számolnunk. A kénhiány következtében csökken a növények ellenálló képessége, romlanak a termés minõségi, valamint mennyiségi mutatói.

A kén hiányára legerõteljesebben a keresztesek reagálnak (4. ábra). A kénhiány következtében csökken a növények ellenálló képessége és gombás fertõzések jelennek meg az állományban. A repce virágai „kifehérednek”, a megporzás hatékonysága romlik. Az egyértelmû terméscsökkenés mellett jelentõs minõségromlással is számolnunk kell.


4. ábra: A kénhiányos repce „virágfehéredése”

 A kalászosok (õszi búza) kénhiánya eleinte csak nitrogénhiányra utaló foltok formájában jelentkezik a tábla lazább talajú területein (5. ábra). A hiány következtében aszálykárra utaló tünetek jelennek meg a növényeken, majd gombás fertõzések gyengítik tovább az állományt. Az elégtelen kéntáplálás hatására  tágul az õszi búza N:S aránya, ami a belõle készült liszt sütõipari tulajdonságainak jelentõs romlásához vezet.

 

 

5. ábra: Nitrogénhiányra utaló foltok a kénhiányos õszi búza állományban

A kijuttatandó mûtrágyamennyiség meghatározásánál két alapvetõ összefüggést kell szem elõtt tartanunk. Ezek közül az egyik Liebig „minimum törvénye” (6. ábra), a másik pedig a csökkenõ határhozam elve.

 

6. ábra: Liebig „minimum-hordója”

 A kijuttatandó tápanyagmennyiség kiszámításához a növény adott terméssel kivont tápelem-szükségletének ismerete mellett elengedhetetlen a talaj tápanyag szolgáltató képességének meghatározása is. A terméssel a talajból kivont tápanyagmennyiséget annak ellenére, hogy a különbözõ tápelemek koncentrációját a növény genetikailag meghatározott tulajdonságain túl a környezeti tényezõk is igen jelentõs mértékben befolyásolják, a növények fajlagos hatóanyag igényével írhatjuk le (1. táblázat). A fajlagos hatóanyag igényt a várható termés mennyiségével (t ha-1) beszorozva az állomány 1 hektárra vonatkoztatott tápelem-igényét kapjuk.

 1.      táblázat: Termesztett növényeink fajlagos hatóanyag igénye (kg t-1) (Sarkadi, 1975)NövényIgény kg t-1 NitrogénFoszforKáliumÕszi búza251018Õszi árpa271026Tavaszi árpa241022Kukorica22920Napraforgó5030150Repce502540Cukorrépa41,56Silókukorica2,513,5Mák505040Tarlórépa22,54

A tápanyagellátás tervezése során ezt a növény által a talajból kivont tápanyagmennyiséget vetjük össze a talaj kémiai vizsgálatokkal meghatározott tápanyag szolgáltató képességével.

A talajok tápanyag szolgáltató képességét számos tényezõ befolyásolja. A genetikai talajtípus a talaj szerkezetén keresztül alapjaiban meghatározza a talaj víz – levegõ – és hõ gazdálkodását, illetve ezeken keresztül annak mikrobiológiai aktivitását. A talajok mikrobiológiai tevékenysége pedig a tápanyag feltáródási folyamatok szabályozása által tölt be jelentõs szerepet a talaj tápanyag gazdálkodásában.

A genetikai talajtípusokat a MÉM-NAK (1979) a talajtermékenységet kialakító, a növénytermesztést és a tápanyag érvényesülését befolyásoló tényezõk figyelembe vételével 6 szántóföldi termõhelyi kategóriába soroljuk. Az egyes szántóföldi termõhelyeket és fontosabb jellemzõiket a 2. táblázat mutatja be.

2.      táblázat: Szántóföldi termõhelyek (MÉM-NAK, 1979)Szántóföldi termõhelyJellemzõ tulajdonságaiI. Csernozjom talajokMély termõréteg, jó hõ-, víz- és levegõgazdálkodásII. Barna erdõtalajokJó tápanyag-, víz-, levegõ- és hõ gazdálkodásIII. Kötött réti és glejes erdõtalajokJó tápanyagkészlet, gyenge tápanyag-szolgáltató képesség. Nagy víztartó képesség, kevés CaCO3IV. Homok- és laza talajokKönnyû mechanikai összetétel, kevés kolloid, kedvezõtlen vízgazdálkodás, kis víztartó képességV. Szikes talajokSzántóföldi mûvelés alatt állnak, kedvezõtlen fizikai és kémiai tulajdonságok, rossz tápanyag-hasznosító képesség, rossz vízgazdálkodásVI. Sekély termõrétegû, vagy erõsen erodált lejtõs talajok50 cm-nél vékonyabb termõrétegû talajok. Tárolt víztartalmunk csekély

 

 Mivel a különbözõ szántóföldi termõhelyekhez tartozó tápanyag ellátottsági kategóriák sok esetben jelentõs különbséget mutatnak, a szántóföldi termõhely ismerete a talaj tápanyag szolgáltató képességének meghatározásánál elengedhetetlen. Általánosságban szántóföldi termõhelytõl függetlenül talajaink tápanyag szolgáltató képességét a következõ oldható hatóanyag tartalmaktól tekinthetjük kedvezõnek (3. táblázat):

 

 3. táblázat: Iránymutató talajaink tápanyag ellátottságának megítéléséreTápelemMegfelelõ ellátottságCaCO32,5-15 %Humusz2,5 % - tólAL-P2O5120 mg kg-1AL-K2O180 mg kg-1nKCl-Mg90-120 mg kg-1EDTA-Zn2,5 mg kg-1- tólEDTA-Cu2,5 mg kg-1- tólEDTA-Mn30 mg kg-1- tól

 

A talaj tápanyag szolgáltató képességének, valamint a termesztett növény tápanyagigényének ismerete alapján nyílik módunk a kijuttatandó mûtrágya hatóanyag mennyiség meghatározására. A gyakorlatban számos módszer és modell áll rendelkezésünkre a konkrét adagok minél pontosabban történõ meghatározására. Ezek közül az 1980-as években használt MÉM-NAK, valamint az 1990-es évek végén elkészült MTA-TAKI – MTA-GKI tápanyag ellátási szaktanácsadási rendszer az amely kísérleti eredményekkel a leginkább alátámasztott. A két rendszer közötti különbség lényegében az, hogy míg a MÉM-NAK a növények tápanyagigényének kielégítse mellett a talaj tápanyagtõkéjének gyors emelését célozza meg, addig az MTA-TAKI – MTA-GKI rendszer az elmúlt idõszak kutatási eredményei alapján többnyire kisebb mûtrágyaadagok kijuttatásával biztosítja a gazdaságos termésszintek elérését. A két rendszer közötti különbséget a 4. táblázat mutatja be.

 

4. táblázat: Az intenzív tápanyagellátást biztosító, illetve a hosszú távon fenntartható tápanyag ellátási szaktanácsadási rendszerek filozófiájának összehasonlítása (Csathó – Árendás – Németh, 1998)Intenzív tápanyagellátás(MÉM-NAK Kék füzet)Hosszú távon fenntartható, környezetkímélõ trágyázási rendszer irányelvei(MTA TAKI – MTA-MGKI)Maximális termésszintre való törekvésGazdaságos termésszintre való törekvésA talaj trágyázása a célA növény trágyázása a célJó-igen jó talaj P,K ellátottság elérése, majd fenntartása a célKözepes talaj P,K ellátottság elérése, majd fenntartása a célGyors talaj P,K feltöltésLassú talaj P,K feltöltésMinden évben P,K trágyázásA vetésforgó P,K trágyázása (periodikus P,K trágyázás, GATE KI Kompolt)P,K trágyázás minden talaj P,K ellátottsági szintenP,K trágyázás csak közepes és annál gyengébb talaj P,K ellátottsági szintekenNagyobb talaj tápelem ellátottsági határértékekKisebb talaj tápelem ellátottsági határértékekEgységes talaj tápelem ellátottsági határértékekNövénycsoporttól függõ talaj tápelem ellátottsági határértékekNagyobb fajlagos tápelem tartalmakKisebb fajlagos tápelem tartalmakA tervezett termésszinttõl független fajlagos tápelem tartalmakA tervezett termésszinttõl függõ fajlagos tápelem tartalmak

 

A két rendszer különbségei alapján hazai körülmények között a gazdálkodók többségének anyagi helyzetét is figyelembe véve a talaj tápelem készletének feltöltése helyett a növények tápelem-igényének kielégítésére kell törekednünk. Erre az MTA-TAKI – MTA-GKI rendszer kiválóan alkalmas. A rendszer célja a növény N-igényének minél pontosabban történõ kielégítése mellett a talajok foszfor és kálium szolgáltató képességének a megõrzése. A kijuttatandó tápanyag mennyiségek nem a maximális termést, hanem a legnagyobb nettó jövedelmet elérõ termésszint elérését célozzák meg.

A fenti eljárásokkal meghatározott mûtrágya hatóanyag igényt azonban bizonyos esetekben korrigálnunk szükséges. A leggyakoribb korrekciós tényezõket az 5. táblázat tartalmazza.

 

5. táblázat: Korrekciós tényezõk a tápanyagellátás tervezése során Nitrogén(kg ha-1)Foszfor(kg ha-1)Kálium(kg ha-1)10 t közepes minõségû almos istállótrágya 1. évben20204010 t közepes minõségû almos istállótrágya 2. évben151520Egyéves pillangós30--Évelõ pillangós 1. évben50--Lucerna után a 2. évben további30--Kukoricaszár (t szemtermésre)--5-10Gabonaszalma (t szemtermésre)--5-10Napraforgó (t kaszattermésre)--20-30

 

A kijuttatandó mûtrágya mennyiségének meghatározásánál tartsuk szem elõtt, hogy az új tudományos eredmények alapján nem törvényszerû a három makro tápelem (N ,P, K) azonos évben történõ kijuttatása az állomány alá!

A kijuttatandó hatóanyag mennyiségének meghatározása mellett a megfelelõ mûtrágyaforma megválasztása is alapvetõ jelentõséggel bír a tápanyagellátás tervezése során. Környezetvédelmi szempontból is jelentõs annak az ismerete, hogy a különbözõ hatóanyag-formák hatásmechanizmusa, kimosódási veszteségei nagy eltérést mutatnak. A mûtrágyák oldékonysága, savanyító hatása, kísérõelemei így alapjaiban meghatározzák azok alkalmazásának feltételeit az egyes kultúrák különbözõ fenológiai szakaszaiban. A mûtrágya-forma megválasztásánál a hatóanyag tartalom, valamint az ár viszonya mellett a szórásegyenletesség szempontjából fontos kiszerelésre, valamint a különbözõ mûtrágyák keverhetõségére is figyeljünk oda! Az összetett mûtrágyák helyett használjunk inkább egy hatóanyagú mûtrágyákat, mivel segítségükkel könnyebben biztosíthatjuk termesztett növényeink arányos tápanyagellátását. Harmonikus növénytáplálást csak az adott területre jellemzõ talaj- és növényvizsgálati eredményekre alapozott átgondolt mûtrágyázással érhetünk el.

 

A mûtrágyaforma megválasztásánál a következõ fontosabb ismereteket tartsuk szem elõtt:

-          Alaptrágyának inkább NH4+-iont tartalmazó mûtrágyákat használjunk

-          Savanyú talajokon a lúgosan ható mûtrágyák alkalmazását helyezzük elõtérbe

-          Meszes, bázikus területeken a savanyúan ható mûtrágyaféleségek használata lehet a célravezetõ (a különbözõ kémhatású talajokra javasolt mûtrágyaformákat a 6. táblázat mutatja be)

 

6 táblázat: Különbözõ kémhatású talajokra javasolt mûtrágyaformák (Pusztai – Molnár, 1984)Mûtrágya megnevezéseHatóanyag-tartalom (%)Elsõsorban javasolt területekpH KCl tartományaNP2O5K2OCaOMgOAmmóniumszulfát20,5----7,6 felettMészammon-salétrom25-28--17-202*Dolomitammon-salétrom25-28--10-*Ammónium-nitrát34----6,5 felettKarbamid45-46----5,0-8,0Nitrosol-2828----5,6 felettHidronit-8030----5,6 felettSzuperfoszfát (gran)-18-25-30-5,0 felettSzuperfoszfát (por)-18-25-30-6,0 felettMagnézium-szuperfoszfát-18-25-302,55,0 felettTriplefoszfát-46-10-*Hiperfoszfát-29-4815,5 alattLágy nyersfoszfát-29-32-42-50-5,5 alattKálium-klorid--40-25,0 felettKálium-klorid--50-15,0 felettKálium-klorid--60--5,0 felettKáli-kamex--40-46,0 alattKálium-szulfát--50-15,0 felett*=bármilyen kémhatású talajon

 

  • A nitrogéntrágyát megosztva juttassuk ki a növényállomány alá
  • A foszfor, valamint a kálium trágyákat õsszel, alaptrágyázáskor dolgozzuk a talajba
  • A nitrogéntrágyát kijuttatás után lehetõleg azonnal, sekélyen dolgozzuk be a talajba
  • Fejtrágyának NE használjunk karbamidot!
  • Répa alá kálisó; szõlõ, burgonya alá kálium-szulfát formájában pótoljuk a káliumot
  • A foszfor-, valamint a kálium pótlására a vegetációs idõben jól oldódó, komplex mûtrágyákat alkalmazzunk
  • Mikroelem hiány esetén használjunk mikroelem tartalmú mûtrágyákat
 • A vegetációs idõben, különösen aszály esetén lombtrágyázzuk állományainkat, hiszen a megfelelõ idõben elvégzett lombtrágyázás kiemelkedõ hatást eredményezhet!

A kijuttatandó mûtrágyamennyiség, valamint a mûtrágyaforma meghatározása mellett a kijuttatás idejének megválasztása is alapvetõ tényezõje a sikeres tápanyagellátásnak. A trágyázás idejének meghatározásakor a növény tápanyag felvételi dinamikájának és a trágyaanyagok talajban történõ átalakulási, kimosódási, megkötõdési folyamatainak ismeretében arra törekedjünk, hogy a kijuttatott tápanyag minél nagyobb hányada hasznosuljon a növény fejlõdése során.

 

A környezetvédelmi elõírásokat is szem elõtt tartva a kijuttatás idejének megválasztásakor az alábbi szempontokat vegyük figyelembe:

  • Igyekezzünk a kimosódási veszteségeket a minimálisra csökkenteni
  • Csökkentsük a nem harmonikus táplálásból adódó veszteségeket
  • A számított foszfor, valamint a kálium hatóanyag teljes mennyiségét õsszel juttassuk ki a területre
  • A nitrogén kimosódási veszteségeinek csökkentése érdekében a számított nitrogén hatóanyag igénynek csupán 30-40 %-át juttassuk ki õsszel, a többit tavasszal (1-3 menetben)
  • Fagyott területre trágyát kijuttatni tilos!
  • Hóval borított területre trágyát kijuttatni tilos!
  • Belvizes területre trágyát kijuttatni tilos!
  • A foszfor, valamint a kálium mûtrágyákat igyekezzünk egybõl a gyökérzóna mélységébe juttatni
  • A nitrogén mûtrágyákat ne dolgozzuk be a talajba túl mélyen
  • A jobb feltáródás érdekében korán lekerülõ elõvetemények után célszerû lehet a tarlóhántással egy idõben történõ foszfor-, valamint kálium mûtrágyázás is
  • Megkésett alaptrágyázás esetén tavasszal könnyen oldódó komplex mûtrágyákat juttassunk ki a területre
  • Mikroelem hiány esetén termesztett növényeink kiegyensúlyozott tápanyagellátásának biztosítása érdekében a talaj- és a lombtrágyázás együttes alkalmazása javasolt
  • A fejtrágyázást igyekezzünk közvetlen esõ elõtt elvégezni
 • Tartsuk szem elõtt, hogy jobb lesz a fejtrágyázás hatékonysága, ha a kijuttatott mûtrágyát sekélyen a talajba dolgozzuk.

Hazánk legnagyobb volumenben termesztett növényének, az õszi búzának a tápanyagellátását a 7. ábra segítségével foglaljuk össze.

A talajvizsgálati eredmények alapján meghatározott foszfor, valamint a kálium mûtrágya teljes mennyiségét õsszel, alaptrágyázás formájában juttassuk ki a területre. Laza talajon a kimosódás veszteségeinek csökkentése érdekében a kálium 70 : 30%-os megosztott kijuttatása is indokolt lehet az õszi : tavaszi idõszakban. A foszfor és a kálium teljes mennyiségének az õszi alapmûveléssel egy idõben történõ kijuttatásától csak intenzív termesztés esetén térjünk el! Ebben az esetben ugyanis – amennyiben azt a rendelkezésre álló géppark lehetõvé teszi -  szóba jöhet a foszfor, valamint a kálium egy részének tavaszi, könnyen oldódó komplex formában történõ kijuttatása is.

 


 

7. ábra: Az õszi búza tápanyagellátásának sémája

 

Az õszi nitrogén kijuttatásával bánjunk óvatosan! Általános irányelv, hogy a talajok fizikai féleségétõl, minõségétõl függõen a nitrogén mintegy 30-60%-a, de maximum 50 kg juttatható ki õsszel, alaptrágyaként. A fennmaradó nitrogén mennyiséget tavasszal, fejtrágya formájában célszerû kiadni az állomány alá. Környezetvédelmi és növénytermesztési megfontolásból jó humusz ellátottságú talajokon tekintsünk el az õszi nitrogéntrágyázástól és a szükséges mennyiséget tavasszal, több menetben végzett fejtrágyázással pótoljuk!  A fejtrágyázási megoldások sokfélék lehetnek (szilárd, folyékony, szuszpenziós). Közös céljuk azonban a búza dinamikus tápanyagigényének a kielégítése a növény gyökérzetén keresztül. Fejtrágyázásra leginkább a gyors hatású (NH4+, valamint NO3-) iont tartalmazó mûtrágyák alkalmasak. Ezek közül is a gyors hatás eléréséhez a nitrát-forma használata javasolható (ammónium-nitrát, kalcium-nitrát). Az ammónium-szulfát nitrogéntartalma lassabban válik a talajban a növények számára felvehetõvé. Folyamatos feltáródása révén inkább az alaptrágyázás mûtrágyája. Könnyen felvehetõ kéntartalmánál fogva azonban a növények kénigényének fedezésére kitûnõen alkalmas ez a trágyaféleség. A fejtrágyázásnál kerüljük a karbamid alkalmazását! A talaj felszínére juttatott és nem bedolgozott karbamid ugyanis a levegõ páratartalmával, valamint a csapadékkal reagálva bomlik és N-tartalmának jelentõs része ammónia formájában a légkörbe illanva hasznosítatlanul elvész. A fejtrágyázás idejével, számával kapcsolatban megoszlanak a vélemények. Általános érvényû megállapításként azonban fogadjuk el, hogy az elsõ fejtrágyázás ideje az õszi búzánál a bokrosodás idõpontjában aktuális. Ez az idõszak tél végére, kora tavaszra esik. A kijuttatásnál vegyük figyelembe, hogy hóra, fagyott területre ne juttassunk ki mûtrágyát, valamint a talajtaposást igyekezzünk a minimálisra csökkenteni! A második fejtrágyázás ideje a búza szárba indulásának idõpontjára tehetõ, a harmadik fejtrágyázás elvégzése a virágzás kezdetén indokolt.   A két-három részletben (20-40 kg ha-1 kezelésenként) adott nitrogénnel nagyon jól lehet igazodni a búza tápanyagigényéhez, mely a termés növekedése mellett annak sütõipari paramétereiben is szignifikáns pozitív változásokat eredményez. A többszöri kijuttatás azonban többletköltséget jelent a gazdálkodó számára, melyet a várható árbevétel nem minden esetben képes kompenzálni. Számos esetben a harmadik fejtrágyázás nem hozza a várt eredményt, mivel szárazságra hajló éghajlatunkon (kellõ bemosó csapadék hiányában) a fejtrágya érvényesülése bizonytalan.

Fenti megfontolások alapján a három részletben megosztott fejtrágyázás elsõsorban a következõ terülteteken javasolható:

- laza talajú területeken,

- nitrogénnel gyengén ellátott területeken,

- csapadékos idõjárás (klíma) esetén,

- intenzív fajtákkal történõ, nagy mûtrágyaadagokkal végzett intenzív termesztésnél.

Minden más esetben a költségek minimalizálása érdekében célszerû lehet harmadik fejtrágyázás elhagyása, illetve az egyéb aktuális növényvédelmi munkákkal való összekapcsolása.

A második és a harmadik fejtrágyázás mikroelemekkel gazdagított UAN oldatos levéltrágyázással váltható ki az aktuális növényvédelmi munkákkal kapcsoltan. A levéltrágyázás hatékonysága, különösen aszályos évjáratokban messze meghaladja a talajon keresztül végzett tápanyagellátás sikerét, hiszen a levélen keresztül adott tápanyagokat a növények még nagy szárazság esetén is könnyen felvehetik. Jegyezzük meg azonban, hogy a lombtrágyázás csak a technológiai utasítások betartása esetén lehet valóban eredményes! A nem megfelelõ módon és idõben végzett beavatkozásnak az állomány jelentõs mértékû károsodása lehet a következménye!

Az egyes kezelések pontos adagjainak meghatározásában a mûtrágyázási terv keretszámai csak tájékozató jellegûek. Intenzív gazdálkodás esetén mindenképpen javasolható a szóban forgó fenológiai szakaszokban kiegészítõ talaj-, valamint növényvizsgálatok elvégzése is.

Gyakorlati oldalról a jó alkalmazkodóképességû, maximum 5 t ha-1 körüli teljesítményre képes fajta esetén, jó N-szolgáltató, magas humusztartalmú talajokon elégedjünk meg a bokrosodáskor elvégzett fejtrágyázással! Ennek során az általánosan alkalmazott pétisó formájában kijuttatott nitrogén NH4+-ionjainak az agyagkolloidok felületén történõ megkötõdése egyúttal tartós nitrogénforrást is jelent a búza késõbbi fenológiai szakaszai számára.

A szántóföldön termesztett növények közül a kukorica tápanyagszükséglete a legnagyobb. Tápanyagellátását a 8. ábra mutatja be.

A kukorica nagy tápanyagigénye nem teszi lehetõvé az alaptrágyázás elhagyását. Az õszi alaptrágyázás alkalmával juttatjuk ki a számított foszfor, valamint kálium igényének teljes mennyiségét. Figyelembe véve, hogy a foszfor a talajban ott marad, ahová azt kijuttattuk, célszerû azt mélymûtrágyázással közvetlenül a gyökérzónába juttatni. A foszfor adagok meghatározásakor ne feledjük, hogy a talaj kedvezõtlen kémhatása esetén (pH 5,5 alatt, illetve 7,0 felett) a foszfátok oldékonysága korlátozott! Az õszi alaptrágyázás során a kimosódási veszteségek csökkentése érdekében kerüljük a nitrogén kijuttatását!

 


 

8. ábra: A kukorica  tápanyagellátásának sémája

A kukorica nitrogén trágyázását legkorábban tavasszal, közvetlenül a vetés elõtt kezdjük csak el! A tavaszi kijuttatás egyfelõl csökkenti a kimosódásból származó veszteségeket, másfelõl javítja a növényzet nitrogénhasznosítását. A kukorica nitrogén táplálása során vegyük figyelembe, hogy a növény nitrogén felvétele késõn kezdõdik meg. A kukorica teljes nitrogén igényének csak mintegy 15%-át veszi fel  júniusig, a növény 8 leveles állapotáig. Ez az idõszak egyben a talajok mineralizációs tevékenységének maximumával esik egybe, és így különösen jó humusz ellátottságú területeken a talajok természetes N-szolgáltató képessége sokszor teljes egészében képes fedezni a fiatal növény igényét. Amennyiben lehetõségeink engedik, a jó humusz ellátottságú, kedvezõ tulajdonságú talajokon vetés elõtt, illetve startertrágyaként csak annyi nitrogént juttassunk ki a területre, amennyi a fiatal növény fejlõdéséhez éppen szükséges. Ez a mennyiség gyakorlatilag 40-50 kg ha-1 hatóanyagnak felel meg. A kukorica késõi magas nitrogénigénye a számított nitrogén mennyiség megosztását kívánja. A fennmaradó nitrogénmennyiségek kijuttatása így fejtrágyázással javasolható. A fejtrágyázás során vegyük figyelembe, hogy az egyszerre kijuttatott nitrogén mennyiség ne haladja meg a 80 kg ha-1 értéket.

Amennyiben aszályos évjárat várható, és a fejtrágyaként kijuttatott nitrogén mûtrágya hatékonysága korlátozott, a tavaszi, egy menetben történõ alaptrágyázás célravezetõ lehet. Ennek során a talaj becsült nitrogén szolgáltató képességét is figyelembe véve helyezzük elõtérbe a lassan ható mûtrágyaformák felhasználását. A kukorica harmonikus tápelem ellátását a fenti megoldások mellett különösen mikroelem hiány esetén levéltrágyázással célszerû biztosítanunk. A levéltrágya szerek kijuttatása a növénytermesztési technológiától függõen összeköthetõ a kukorica növényvédelmi, valamint egyéb kezeléseivel. A növényeket elõször 6-8 leveles állapotban, majd 2-3 hét elteltével 1-2 alkalommal célszerû permetezni. Jegyezzük meg, hogy erõteljes tápelem hiány esetén a levéltrágyázás önmagában nem elegendõ a probléma megszûntetésére!

A kukorica kelésének, valamint kezdeti fejlõdésének elõsegítésére startertrágyázás javasolható. A startertrágyázás elsõsorban a kedvezõtlenebb vízgazdálkodású, lassan felmelegedõ és alacsony tápelem tartalmú talajokon ajánlható. Alkalmazásával biztosítható a gyenge, felszíni gyökerekkel rendelkezõ növényke N, P, K tápelemekkel való harmonikus ellátása. A startertrágyázás tervezése során a talajvizsgálati eredményeket is figyelembe véve, könnyen oldódó, komplex mûtrágyák használata javasolt. A startertrágyázás során a a mûtrágyát külön adagoló szerkezettel és csoroszlyával juttatjuk ki a sorba. A gépet úgy állítsuk be, hogy a csírakárosodás elkerülése érdekében a mûtrágya a kivetett kukoricaszemek alá és mellé 5-5 cm-re kerüljön!

A cukorrépa sok és könnyen felvehetõ tápanyagot igényel a fejlõdése során. Nitrogénigénye különösen a kezdeti fejlõdés fázisaiban magas. A legnagyobb nitrogénfelvétel a növény tenyészidejének 60-80. napja körül várható. Ezt követõen a növény relatív nitrogénfelvétele csökken és a tenyészidõ végéig alacsony marad. A cukorrépa foszfor és kálium felvétele a nitrogénnél egyenletesebben alakul. A cukorrépa egy tonna terméssel kivont tápelem tartalma N: 3,5 kg; P2O5 : 1,5 kg, K2O : 5,5 kg, MgO : 1,5 kg. Tápanyagellátásának sémáját a 9. ábra mutatja be.

 

A megbízható cukorrépa termések elérésének alapfeltétele megfelelõ talajszerkezeten alapuló talajélet fenntartása. Ez az elõvetemény szakszerûen elvégzett istállótrágyázásával (30-50 t ha-1) biztosítható a legjobban.

 


 

9. ábra: A cukorrépa  tápanyagellátásának sémája

 

A cukorrépa nitrogéntrágyázásának alapja az õsszel, valamint tavasszal elvégzett talajvizsgálatokon alapul (Nmin). A kijuttatás tervezésénél azonban tartsuk szem elõtt, hogy a répa számított nitrogénigényének csak maximum 30-40%-át juttassuk ki az õszi alaptrágyázással, a fennmaradó nitrogén mennyiségeket tavaszi starterkért, valamint fejtrágya formájában adjuk ki az állomány alá. Kis nitrogénigény esetén az õszi nitrogéntrágyázástól el is tekinthetünk. Ügyeljünk rá, hogy a túlzott nitrogéntáplálás jelentõsen rontja a cukorrépa minõségi mutatóinak alakulását! A cukorrépánál különösen igaz a mondás: „ Jóból is megárt a sok”.

A cukorrépa foszfor, valamint kálium igényének fedezésére a számított hatóanyag mennyiség õszi alaptrágyaként való kijuttatása javasolható. Laza talajokon, a kálium kimosódási veszteségeinek minimalizálására indokolt lehet a kálium õszi : tavaszi 70 : 30 arányú megosztott alkalmazása. Kerüljük a kálium nagy mennyiségben történõ tavaszi kijuttatását, mivel a KCl (kálisó) mûtrágyák jelentõs klórtartalma csírakárosító hatású! A cukorrépa tápanyagellátásánál a három legfontosabb makroelemen kívül ne feledkezzünk meg a Ca, Mg, S, valamint a B, Zn, és a Cu esetleges pótlásáról sem!

A lombtrágyázás tervezése során tartsuk szem elõtt, hogy a növény késõi vegetációs periódusaiban (augusztus) a levélen keresztül történõ tápanyagpótlás hatékonysága jelentõsen romlik.

A repce tápanyagellátását a 10. ábra szemlélteti. A megfelelõ mennyiségû és minõségû termés alapfeltétele az okszerûen végzett õszi alaptrágyázás. Õsszel juttassuk ki a repce alá a talajvizsgálati eredmények alapján meghatározott foszfor, valamint kálium hatóanyag teljes mennyiségét, illetve a repce számított nitrogén igényének 30-40%-át, de maximum 30-40 kg-ot! A nitrogén túladagolását kerüljük, hiszen az az állomány „túlnövéséhez”, a tõlevélrózsa stádium elhagyásához vezethet, aminek jelentõs téli kiritkulás lehet a következménye. A három ismert makroelemmel végzett trágyázáson túl ne feledjük, hogy a repce kénigényes növény! A repce által 1 hektárról évente kivont kénmennyiség mintegy 40-70 kg, melynek pótlása már hazai körülmények között is indokolt lehet.

 


 

10 . ábra: A repce  tápanyagellátásának sémája

 

A repce tápanyagellátása során keressük a mûtrágyagyárak által a keresztesek alá már széles körben ajánlott kéntartalmú mûtrágyákat!

A repce fejtrágyázását megosztva célszerû elvégezni. A számított hatóanyag mennyiség (N) 50-60%-át március elején, a fennmaradó részt pedig a repce zöldbimbós állapotánál juttassuk ki a területre. Alacsony tervezett termés, vagy hiányos állomány esetén a második fejtrágyázástól környezetvédelmi, illetve gazdaságossági okokból tekintsünk el!

Aszályos évjáratban különösen megnõ a lombtrágyázás jelentõsége. A növényvédelmi munkákkal egy idõben elvégzett (N, P, K, S, Mg, B, Zn, Cu,) lombtrágyázás igen hatékony és olcsó eszköze szárazságra hajló éghajlatunknak, ezért használjuk ki az általa adott lehetõségeket!

Felhasznált irodalom

Árendás, T. – Csathó, P. Németh, T. (2001): Tápanyagellátás a minõségorientált búzatermesztésben. In: Bedõ, Z. (szerk..) A jó minõségû, keményszemû búza nemesítése és termesztése. Lénia Bt. Érd

Barabás Z. (szerk.)(1987): A búzatermesztés kézikönyve. Mezõgazdasági Kiadó, Budapest

Buzás, I. (szerk.) (1983): A növénytáplálás zsebkönyve. Mezõgazdasági Kiadó, Budapest

Füleky, Gy. (ed.) (1999): Tápanyag-gazdálkodás

Ivány, K. – Kismányoky, T. – Ragasits, I. (1994): Növénytermesztés. Mezõgazda Kiadó, Budapest

 

Kajdi, F. (2000): A „minõség” szerepe a búza termesztésében I. Növényvédelmi Tanácsok. 9,11.

 

Kajdi, F. (2000): A „minõség” szerepe a búza termesztésében II. Növényvédelmi Tanácsok. 9,12.

 

Kajdi, F. (2003): Az õszi kalásuosok termesztésének idõszerû kérdései. Növényvédelmi Tanácsok 12:10.

 

Landesverbend der Gartenfreunde Baden-Württenberg e. V. (2003): Umweltbewusstes Düngen I.

 

Menyhért, Z. (szerk.) (1985): A kukoricatermesztés kézikönyve. Mezõgazdasági Kiadó, Budapest

 

Patócs, I. (szerk.) (1989): A növények táplálkozási zavarai és betegségei. Agroinform, Budapest

 

Pecznik, J. (1976): Levéltrágyázás

 

Würfel, T. – Hugger, H. – Pfleiderer, H. (2002): Umweltschonender Maisanbau. Merkblätter für die Umweltgerechte Landbewirtschaftung. Nr. 23.