MENÜ

Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)

Oldalszám: 6-7
Tamási Balázs 2014.06.24.

Az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program a Nemzeti Fejlesztési Terv része, segítségével érhetik el a magyar termelõk a Strukturális Alapok támogatásait. A Strukturális Alapok az EU regionális politikájának legfõbb pénzügyi eszközei.

Az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program prioritásai a következõk:

·        Versenyképes alapanyag-termelés a mezõgazdaságban

·        Élelmiszer-feldolgozás modernizálása

·        Vidéki térségek fejlesztése

·        Technikai segítségnyújtás

Versenyképes alapanyag-termelés a mezõgazdaságban

Mezõgazdasági beruházások támogatása:

A támogatás céljai: a termelési költségek csökkentése, a termelés hatékonyságának növelése, a mezõgazdaság termelési szerkezetének korszerûsítése, a technológiai színvonal fokozása az állatjólét és a környezetvédelem érdekében, a termékek minõségének javítása, a hozzáadott érték növelése.

Támogatásban részesülhetnek:

Az állattenyésztést szolgáló építési beruházások: szarvasmarha-, setés-, baromfitenyésztést, juhászatot, házinyúl-, méh-, kecsketartást szolgáló új beruházások, meglévõk felújítása, átalakítása, környezetvédelmi, állatjóléti és állathigiéniai feltételeknek való megfelelés miatti kiegészítõ beruházások.

A növénytermesztést, kertészetet szolgáló építési beruházások: magtárak, raktárak, géptárolók, növényházak, feldolgozók, mûtrágya- és növényvédõ szer tároló létesítmények.

Az új erõ és munkagépek, technológiai és informatikai berendezések beszerzésének támogatása minden agrárágazatban: új erõ- és munkagépek valamint technológiai berendezések, beleértve az önálló építéssel nem járó komplett öntözõberendezéseket, továbbá olyan informatikai berendezések és programok beszerzését, amelyek a gazdaságok eszközellátásának növelését, a technológiai színvonal emelését, valamint a termelésirányítás és a piacra jutás megkönnyítését szolgálja, támogathatók a mezõgazdasági gépek üzemeltetéséhez szükséges eszközök, így például duplafalú üzemanyag-tárolók beszerzése is.

Ültetvénytelepítési beruházások: ültetvények pótlásjellegû telepítése, ültetvények fajtaszerkezet változtatását, korszerûsítését eredményezõ újratelepítése, igazoltan meglévõ felvevõpiacokat kiszolgáló bõvítõ jellegû telepítések.

Öntözési beruházások támogatása: gazdaságon belüli víztakarékos öntözési rendszerek kiépítése.

Meliorációs beruházások támogatása: vízháztartást szabályozó építmények, talajjavítás (legalább 6 éves tartamhatással), területrendezés építményei.

A támogatás mértéke a beruházás összes elszámolható költéségének a 45 %-a.

További támogatás a fejlesztések esetében:

·        Kedvezõtlen adottságú területeken: +10 %

·        Fiatal gazdálkodók esetében: +5 %

·        Fiatal gazdálkodók, kedvezõtlen adottságú területeken: +15 %

A támogatás maximális összege pályázatonként: 90 millió Ft, minimális összege 1 millió Ft.

A halászati ágazat strukturális támogatása:

Támogatásban részesülhetnek:

Akvakultúra, tógazdaságok és iparszerû haltermelõ rendszerek építése, felújítása, halkeltetõk korszerûsítése. Halfeldolgozók építése, bõvítése, felújítása és korszerûsítése. Természetes vízi halászat fejlesztése. Promóció, reklám minõségbiztosítás kiépítése. Halászati termelõi szervezetek támogatása. Innovatív technológiák bevezetése a haltenyésztésben.

A támogatás mértéke projektenként eltérõ lehet, az összes elszámolható költség 46 %-ától 100 %-áig, összege: 1 millió Ft-tól 150 millió Ft-ig terjedhet.

Fiatal gazdálkodók induló támogatása:

Támogatásban részesülhetnek:

Gazdaság alapítása, a mezõgazdasági tevékenységhez szükséges létesítmények vásárlása, felújítása, korszerûsítése. Az átvett gazdaság termelési kapacitásának felújítása, korszerûsítése. Saját tulajdonba és használatba kerülõ földterület vásárlása. Használatba kerülõ földterület bérlete a gazdaság indításának évében. A termékek minõségét javító, nagy biológiai értékû alapanyagok beszerzése. A mezõgazdasági termeléshez kapcsolódó szolgáltatás igénybevétele a gazdaság indításának évében. Az alapvetõ környezetvédelmi, állatjóléti, higiéniai követelmények megteremtése, javítása.

A támogatás felsõ határa 6.375 ezer Ft, amennyiben pedig a gazdálkodó szaktanácsadási szolgáltatást vesz igénybe az indítást követõ három éven át, abban az esetben 7.650 ezer Ft értékhatárig emelt összegben igényelheti a fiatal gazdálkodó a támogatást.

Szakmai továbbképzés és átképzés támogatása:

Támogatásban részesülhetnek mezõgazdasági- és erdõgazdasági, halászati jellegû szakképzés szervezését folytató jogi személyek és jogi személyiség nélküli társaságok.

A támogatás mértéke:

A pályázat elszámolható költségének 90 %-a, az adott tanfolyam számlával igazolható, illetve hivatalos elszámolással indokoltan elszámolható költségeinek 10 %-át a képzésben résztvevõnek kell fizetnie (csak ezt az összeget kell fizetnie), speciális roma agrár képzések esetében 100 % a támogatás.

A támogatás maximális összege: Projektenként 90 millió Ft, a támogatás fajlagos értékének felsõ határa egy-egy tanfolyam résztvevõjére az összes elszámolható költségekbõl maximum: 100 ezer Ft/fõ.

Az élelmiszer feldolgozás modernizálása

Mezõgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése:

Támogatásban részesülhetnek a versenyképesség javítására irányuló fejlesztések és az ember és környezete biztonságát javító fejlesztések.

A támogatás mértéke 40 és 50% közötti, a minimálisan elnyerhetõ támogatási összeg 30 millió Ft, míg a legnagyobb adható támogatás 500 millió Ft.

Vidéki térségek fejlesztése

Vidéki jövedelemszerzési lehetõségek bõvítése:

Támogatásban részesülhet: az agrártevékenységek diverzifikációja, minõségi mezõgazdasági termékek marketingje, idegenforgalmi tevékenység fejlesztése, kézmûipari tevékenység fejlesztése.

Támogatás mértéke a fejlesztés költségének 50 – 65 %-a, minõségi mezõgazdasági termékek marketingje kollektív fejlesztés esetén 80 %-a.

Mezõgazdasághoz kötõdõ infrastruktúra fejlesztése:

Támogatásban részesülhet: Mezõgazdasági vízkészlet gazdálkodás megvalósítása kollektív beruházásban való megvalósítás esetén. A mezõgazdaság fejlõdéséhez szükséges infrastruktúra fejlesztése és korszerûsítése. Földterület fejlesztés, melioráció: pl. több termelõ összefogásával megvalósuló meliorációs földúthálózat, út menti árkok és mûtárgyaik, talajcsövezés és létesítményei, felesleges utak megszüntetése, mezõvédõ erdõsávok telepítése.

A támogatás mértéke a beruházás elszámolható költségeinek 50-85%-ában.

Támogatás minimális összege projektenként 500.000 Ft.

Falufejlesztés és -megújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének megõrzése:

Támogatásra jogosultak: Meglévõ épületek felújítása és fejlesztése helyi, több funkciós, a közösség érdekeit szolgáló céllal. Leromlott állapotban lévõ, történelmi és építészeti értékeket hordozó településszerkezeti egységek, épületek külsõ és belsõ felújítása. Mûemléki, helyi védettség alatt álló és egyéb kulturális értéket hordozó épületek, építmények történelmi és régészeti értékek felújítása, új funkciókkal történõ hasznosítása. Természeti értékek, táji elemek, kultúrtáj, történelmi táj rendbetétele, védelme, tájképmegõrzés, játszóterek, közösségi terek, közösségi használatú zöldfelületek létrehozása, felújítása, egységes településkép kialakítása.

A támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének 50 – 85%-a, maximálisan elnyerhetõ támogatási összeg 60 millió Ft.