MENÜ

A levéltrágyázás jelentõsége és alapjai

Oldalszám: 31-33
2014.06.24.

Mezõgazdasági termelésünk egyik alapköve termesztett növényeink megfelelõ tápanyagellátása. A trágyázás már idõszámításunk kezdete elõtt bevett gyakorlat volt a mezõgazdasági termelésben. Míg a korabeli írásos emlékek közül Homérosz (ie. 900 és 700 között) Odüsszeia-címû mûvében a szõlõ trágyázásáról beszél, addig Xenophon (ie. 434-355) megfigyeli, hogy „a földbirtok elpusztult”, mert „nem tudták, milyen hasznos a föld trágyázása”. Modern megközelítésben trágyázásnak nevezünk minden olyan eljárást, mellyel termesztett növényeink makro- és mikroelem igényét fedezni kívánjuk.

A hatékony és környezetkímélõ tápanyagellátás a növényfajnak, a fejlõdési fázisnak, a termõhelyi és klimatikus adottságoknak megfelelõ mennyiségû tápelem célzott pótlását jelenti a megfelelõ arányban. Termesztett növényeink tápanyagellátásának alapja a talaj felvehetõ tápanyagtõkéjének irányított emelése szerves- illetve mûtrágyázással. A talajtulajdonságoktól és környezeti adottságoktól függõen azonban számos esetben még a legprecízebb trágyázás sem biztosítja növényeink optimális tápanyag ellátottságát a vegetációs idõ során. Az ilyen idõszakok kivédéséhez nyújthat jelentõs segítséget a gyakorló gazda számára a levéltrágyázás. A trágyázásnak ez a módja a növény lombozatán keresztül történõ tápanyagpótlást jelenti. Hatékonyságát tekintve mintegy 8-20 %-kal hatékonyabb lehet az alaptrágyázásnál. Minden olyan esetben javasolt az alkalmazása, mikor gyors és hatékony beavatkozásra van szükség az állományban a termésveszteség és/vagy minõségromlás elkerülése érdekében. A levéltrágyázás kiválóan alkalmas arra, hogy a növény életfolyamatainak kedvezõ irányba terelése által hatékonyan kiegészítse a talajon keresztül végzett tápanyagellátást. A megfelelõ idõpontban a megfelelõ tápanyagmennyiségekkel végzett levéltrágyázás segít a környezeti stresszel, kórokozókkal és károsítókkal szembeni ellenálló képesség növelésében, a növény fitness- ének javításában. Az így megerõsödõ növény több gyökérexudátumot bocsát a rizoszférába. A talajba jutó cukrok és egyéb anyagok stimulálják a talaj hasznos mikrobapopulációját. Ennek során javul a talaj tápanyagfeltáró képessége, valamint a mikrobák által termelt elõnyös anyagok hatására tovább erõsödik a növény betegségekkel szembeni ellenálló képessége is. Fenti folyamatok egymást erõsítve így drámai változásokat eredményezhetnek a legyengült, tápelem hiánytól szenvedõ állományokban.Ahhoz azonban, hogy a levéltrágyázásban rejlõ elõnyöket kihasználhassuk és a tudatlanságból, nem megfelelõ használatból fakadó hibákat (nem tartjuk be a levéltrágyázás szabályait, nem a megfelelõ szert alkalmazzuk, a jó szert alkalmazzuk, de nem a megfelelõ idõben) elkerülhessük, nélkülözhetetlennek látszik néhány, a levéltrágyázással összefüggõ gyakorlati és elméleti szabály betartása.

A levéltrágyázás nem más, mint termesztett növényeink levélzeten keresztül való tápelem ellátása. Az ilyen módon történõ trágyázás lehetõségét az adja, hogy a növények gyökéren keresztül történõ (elsõdleges) tápelem felvétele mellett jelentõs a fiatal növényi részek, különösképpen a levél tápanyagfelvétele is. Jegyezzük meg azonban: A levéltrágyázás nem helyettesítõje, hanem kiváló kiegészítõje a növény talajon keresztül történõ trágyázásának!Fenti megfontolásból adódóan levéltrágyázásra leginkább a következõ esetekben lehet szükség:Valamely tápelem hiánya eseténAbban az esetben, ha egy tápelem relatív, vagy abszolút hiányban van a termõhelyen és a talajba adagolt trágyaanyagok hasznosulásáig jelentõs veszteségek keletkeznének, célszerû a hiányt levéltrágyázással pótolni. A jellemzõ hiánytünetek megjelenése esetén mindenképpen indokolt a gyors beavatkozás (1. ábra). Az állomány látens tápelem hiányának feltárására azonban vizuális tünetek hiányában laboratóriumi vizsgálatok elvégzése szükséges.

A növény optimális fejlõdési állapotának fenntartásáraA gyorsan fejlõdõ állomány tápanyagigénye sokszor meghaladja a gyökerek tápanyag felvevõ képességét. Gyakori eset, hogy kedvezõtlen talajállapot esetén (tömörödés, eliszapolódás), illetve extrém idõjárási körülmények hatására (szárazság, túl hideg idõjárás, kimosódási veszteségek) a tápanyagfelvétel gátolttá válik. Egyes tápelemek relatív túlsúlya (P2O5) is indukálhatja bizonyos növényi tápanyagok (Zn) hiányát. Ezekben az esetekben az okszerûen alkalmazott levéltrágyázás hatékony segítséget jelenthet az állomány számára.A talajok kémhatása is jelentõsen befolyásolja termesztett növényeink mikroelem-tápláltsági állapotának alakulását. A túlzottan magas, illetve alacsony pH értékek egyaránt kedvezõtlenek a növényi tápelem felvétel szempontjából (2. ábra).

A tápláltsági állapot fenntartására-javítására a növény életének kritikus idõszakaibanMíg a gyümölcsfák tápelem igénye a pollináció után erõteljes, addig más növényeknél a virágzás, valamint a termésképzés idõszakában nõ meg bizonyos tápelemek felvétele. Az ebben az idõszakban végzett levéltrágyázás jelentõsen hozzájárulhat az esetleges krízis leküzdéséhez, a veszteségek minimalizálásához.Termesztett növényeink tápelem igénye a vegetációs periódus alatt folyamatosan változik. A levéltrágyázás idejének helyes megválasztásához így elengedhetetlen az adott növény tápanyagfelvételi dinamikájának ismerete. A 3. ábra a szõlõ tápelemfelvételi dinamikáját mutatja be.

A kijuttatott tápanyagok levélen át történõ növénybe jutásának két úja lehetséges, a kutikuláris, valamint a sztomális belépés. A levél fonáki részén gyorsabb a tápanyagok növénybe jutása, mivel itt általában vékonyabb a védõ viaszréteg vastagsága. Hasonlóképp magyarázható a fiatal, éretlen levelek nagyobb felszívóképessége is.A sztómák rendszerint a növények levelein találhatók. A néhány ezred mm nagyságú gázcsere nyílások elsõdleges szerepe a növényi légzés szabályozásában van. Szén-dioxidot engednek a levélbe, majd a növény klorofill molekulái a napenergia segítségével bonyolult enzimatikus reakciók révén egyszerû cukrokat szintetizálnak belõle. A sztómák egyúttal biztosítják a fotoszintézis melléktermékeinek (oxigén) kijutását is a növénybõl. Alapvetõ funkciójuk a növény evaporációjának (párologtatatásának) biztosítása, mellyel hatékonyan szabályozzák annak víz - és hõgazdálkodását. Az, hogy a sztómák a levélen hogyan oszlanak el, nagyban függ a növényfajtól. Míg a kétszikûek sztómáinak döntõ többsége a levél fonáki részén található, addig az egyszikûeknél a sztómák eloszlása a levél színén és fonákján közel azonos. Ez az eltérés egyben meghatározza a levéltrágyák javasolt kijuttatásának módját is: Kétszikûeknél és ültetvények esetében a légporlasztásos, illetve szállítólevegõs-, egyszikûeknél a hagyományos mechanikus cseppképzésû permetezés, illetve a légi kijuttatás a leginkább célravezetõ. Az átlagos kijuttatási vízmennyiség mintegy 250-400 l ha-1 legyen. Agresszív kloridion-tartalmú trágyák alkalmazása esetén indokolt a vízmennyiség 600-1000 l ha-1 -ra való emelése.

A levéltrágyázás optimális idõszakának ismerete mellett elengedhetetlen a kijuttatás legkedvezõbb idõpontjának a betartása is. Ahhoz, hogy a tápanyagok minél nagyobb hányadát hasznosíthassák a növények és ezzel párhuzamosan a levelek indokolatlan károsodását is elkerüljük rendkívül fontos a kijuttatás idõpontjának helyes megválasztása.(A hõmérsékletnek, valamint a légnedvességnek a levéltrágyázásra kifejtett hatását az 1,2,3 . táblázatok mutatják be.)A gyors sztómás bejutás, így a jobb hasznosulás érdekében akkor célszerû levéltrágyázni, mikor a növény sztómái nyitottak. Ez leginkább a kora reggeli órákban van így, ezért a kora reggel végzett levéltrágyázás javasolható.1.     

<span

lang=DE>táblázat: A hõmérséklet hatása a levéltrágyázás idejének és a kijuttatott

trágyaanyagok mennyiségének megválasztására (Hilsendegen, 1999)

Hõmérséklet

Ajánlott kijuttatás

< 20 °C A legnagyobb adagú levéltrágyázás is sikerrel elvégezhetõ
20 – 25 °C árnyékban, vagy éjjel Alacsonyabb adagú levéltrágyázást alkalmazzunk
20 – 25 °C tiszta, napos idõ Tilos a levéltrágyázás
25 °C felett Tilos a levéltrágyázás

2. táblázat: A légnedvesség

hatása a levéltrágyázás tervezésére (Hilsendegen, 1999)

Relatív páratartalom

Ajánlott kijuttatás

> 50-60 % A levéltrágyázást még nem formulált készítményekkel is elvégezhetjük
40-50 % Csak formulált szereket alkalmazzunk
< 40 % Tilos a levéltrágyázás!A trágyaanyag megválasztása során vegyük figyelembe, hogy a különbözõ tápelemek és ezen belül a különbözõ vegyületek felszívódása jelentõs különbségeket mutat. Ezek ismerete különösen csapadékos idõjárás esetén lehet célravezetõ. A 3. táblázat a különbözõ K2O, valamint MgO levéltrágya anyagok felszívódási sebességérõl tájékoztat.3. táblázat: K, valamint Mg levéltrágyák 24 óra alatt felszívódott

mennyiségei a kijuttatott adagok arányában almánál (Hilsendegen, 1999)

<span

lang=DE>Tápelem
<span

lang=DE>Formáció
<span

lang=DE>24 óra alatt felvett mennyiség a kijuttatott

hatóanyag arányában (%)
K2O

Kálium-nitrát

43%
Monokálium-foszfát 34%
Kálium-szulfát 19%
MgO Magnisol 71%
Keserûsó 8%

Végezetül tekintsük át a levéltrágyázásra alkalmazott különféle trágyaanyagokat, azok kezelésének, keverhetõségének legfontosabb gyakorlati összefüggéseit!

A legtöbb egyszerû, olcsóbb levéltrágya vízoldható só.A drágább, formázott „kész” levéltrágyák a kiegészítõ nedvesítõ, valamint tapadást segítõ anyagok használata miatt egyenletesebben juttathatók ki, emellett kedvezõbb a hasznosulásuk is, hiszen ezek az újabb készítmények könnyebben áthatolnak a levelek viaszos kutikuláján. Gazdaságossági okokból magas áruk ellenére kritikus esetben a formázott levéltrágyák használata így mégis célravezetõbb lehet.A kijuttatás esetén vegyük figyelembe, hogy a tiszta sók magasabb hatóanyag-tartalmúak és olcsóbbak, viszont keverhetõségük és alkalmazási idejük kritikusabb! Legagresszívebbek a klorid-, majd a nitrát- és végül a szulfát-tartalmú trágyák.

A nitrogéntrágyák közül a karbamid a legismertebb. Levéltrágyázásra az alacsony biuret tartalmú (Lo Bi Urea) szerek alkalmazása javasolt. Általános tapasztalat, hogy Zn-levéltrágyával együtt alkalmazva megnõ a növény levélen keresztül történõ Zn felvétele is.Az egyéb makroelemek (foszfor, kálium) pótlására a mezõgazdasági, valamint kertészeti gyakorlat viszonylag kisebb figyelmet fordít, holott a levéltrágyázással ezen elemek pótlása is rendkívül hatékonyan valósítható meg. Ültetvényeinknél az erõteljes nyesés idõszakos kálium hiányának pótlására a KNO3 például kiválóan alkalmas.Kalcium hiánytünetek esetén egyedüli megoldást a Ca-tartalmú levéltrágyák kijuttatása jelenthet. Hasonlóan drámai változásokat érhetünk el Mg hiányos állományok Mg trágyázásával is.A levéltrágyákat a mikroelem-hiányos állományok tápláltsági állapotának javítására széles körben alkalmazzuk. A mikroelemek pótlása mind szervetlen sók, mind pedig kelatizált vegyületek formájában hatásos.Kedvezõ esetben a levéltrágyák keverhetõek a növényvédõ szerekkel. Több levéltrágya keverése esetén azonban a növény, valamint a szóróberendezés esetleges károsodásának elkerülése érdekében mindenképpen indokolt a 4. táblázat információinak figyelembe vétele.4. táblázat: Különbözõ

levéltrágyák keverhetõsége

<span

lang=DE>Egymással jól keverhetõ
>Karbamid >Valamennyi levéltrágya

Egymással nem keverhetõ

>Kalciumtrágya >Foszfát-, valamint szulfáttrágyák
>Kalciumklorid >Monokálium-foszfát
>Borax, vagy Solubor >Keserûsó

>Kalcium-nitrát

>Cinkszulfát

>Mangánszulfát

>Monokálium-foszfát
>Keserûsó (Magnézium-szulfát) >Kalcium-nitrát

>Monoammónium-foszfát

>Borax/Solubor

>Cinkszulfát

>Monokálium-foszfát
>Kalcium-nitrát >Keserûsó

>Mangánszulfát

>Cinkszulfát

>Borax, vagy Solubor

>Káliumszulfát

>Monokálium-foszfát
>Kálium-szulfát >Kalcium-nitrát

>Monokálium-foszfát

>Monoammónium-foszfát
>Mangánszulfát >Borax / Solubor

>Monokálium-foszfát
>Cinkszulfát >Keserûsó

>Monoammónium-foszfát

>Rézpreparátunok

>Kalciumnitrát

>Káliumnitrát

>Monokálium-foszfát
>Káliumnitrát >Rézpreparátumok

>Cinkszulfát

>Monokálium-foszfát
>Monokálium-foszfát >A karbamid kivételével valamennyi levéltrágya

Dr. Kalocsai Renátó - Dr. Schmidt Rezsõ - Dr. Szakál PálNyugat-Magyarországi EgyetemMezõgazdaság- és Élelmiszertudományi KarMosonmagyaróvár

Felhasznált irodalomHilsendegen, P. (1999): Blattdüngung in Obstbau.COMPO (2003): Düngung im WeinbauBényei, F. - Lõrincz, A. - Nagy, L. (2000): SzõlõtermesztésPecznik, J. (1976): LevéltrágyázásFüleky, Gy. (ed.) (1999): Tápanyag-gazdálkodás